Cevaplar.Org

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-3

45-“Bir zalimin bir zalimden intikam aldığını gördüğünde, dur ve hayretle bak.” Fudayl Bin İyaz. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü’t Tefasir. 2/256)


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-06-08 07:56:21

45-"Bir zalimin bir zalimden intikam aldığını gördüğünde, dur ve hayretle bak." Fudayl Bin İyaz. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/256)

46-Âlimlerden çoğunluğuna göre Peygamberler, insanlar arasından gönderilmiştir. Cinlerden Peygamber gönderilmemiştir. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/256)

47-Elmalılı Hamdi Efendi, tefsirinde, Cinlerin babası Cann'ın yaradılışı sırasında Arz'ın dehşetli ateşler saçtığı bir devre olduğunu söylüyor. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.478

48-El Hicr Suresi 72. Ayetinde Cenab-ı Hak, Hazret-i Peygamberin hayatına yemin eder. İbn-i Abbas(r.a) diyor ki; "Ben Cenab-ı Hakkın o Resul-i Ekrem'in (aleyhissalatu vesselam) hayatından başkasına yemin ettiğini asla işitmedim." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.481

49-Ashab-ı Eyke, Şuayb(a.s)'ın kavmidir. Eyke 'sık ormanlık' demektir. Onlar ormanlık bir alanda oturuyorlardı. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.482

50-Ashab-ı Hıcr, Salih aleyhisselam'ın kavmi olan Semudlulardı. Hıcr, Medine ile Şam arasındadır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.482,

51-Nahl 90. Ayeti(Haberiniz olsun ki Allah size adli, ihsanı ve yakınlığı olana atâyı emrediyor ve fuhşiyyâttan, münkerden, bagiyden nehyediyor, size va'zediyor ki dinleyip anlayıp tutasınız) hakkında İbn-i Mesud(r.a): "Kur'an ayetlerinde hayrı da şerri de en toplu bir halde bir arada zikreden ayettir" demiştir. Osman bin Mazun'un(r.a) Müslüman olmasına bu ayet sebep olmuştur. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.499

52-Dağlardaki büyük mağaralara 'Kehf', küçük mağaralara 'Gar' denilir. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.534

53-Kehf Suresinde geçen Rakim ashabındaki Rakim'in ne olduğu ihtilaflı. Hasan Basri Çantay merhum, Celaleyn'in tercih ettiği Ashab-ı Kehf'in isimlerinin ve neseblerinin yazılı olduğu ve mağaranın kapısına konmuş kitabe olduğu ve ashab-ı Rakim'in Ashab-ı Kehf olduğu görüşünü tercih etmiş. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.534

54-Kehf Suresinde 22. Ayette Ashab-ı Kehf'in sayısının çok az insan tarafından bilinebileceğini söylüyor. İbn-i Abbas(r.a); "İşte ben o birazın içindeyim" demiş ve sayılarının yedi olduğunu ifade etmiş. . Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.537

55-Fahreddin Razi demiş ki; "Ashab-ı Kehf'in ne zamanını ne de yerini bilmeye imkân yoktur. Bu ancak nass ile anlaşılabilir ki, bu da mevcut değildir. Binaenaleyh bu katiyetle bilinemez." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.537

56- Îbnü'l- Bârizî tefsirinde diyor ki; "Yahya aleyhi's-selâm'ın bu isim ile tesmiye edilmesinde bir münâsebet vardır. Çünkü O, meyyit(ölü) mesabesinde olan iki şahıstan tevellüd etmiştir ki, biri bir Şeyh-i kebîr(yaşlı zat; Hz. Zekeriyya), diğeri de âkır(kısır) olan bir mer'e-i kebîredir(yaşlı kadın) Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Cilt; 2, s. 546-547

56-İdris aleyhisselam'ın asıl adı Uhnuh'tur. Şit aleyhisselam'ın beşinci batından evladıdır. Kendisi de Nuh aleyhisselam'ın üçüncü batından dedesidir. İlk elbise diken, kalemle ilk defa yazan odur. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.558

57-Musa aleyhisselam'ın ablasının ismi Meryem'dir. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.567

58-Eyke; ağaçları sık ve birbirine örülmüş koruluk, ormanlık demektir. Burada da maksat Medyen'in yakınında bulunan ağaçlık ve ormanlık bir alandır. Buradaki kavme Peygamber olarak gönderilen Şuayb(a.s), o kavimden değil idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.669

59-Haberde vardır ki Sur borusunun içinde bütün insanların suretleri vardır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.687

60-Rivayete göre Musa(a.s)'ın Medyenliler arasında akrabalık olduğu için Hz. Musa oraya hicret etti. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.692

61-Karun, Hz. Musa(a.s)'ın amcaoğlu idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.702

62- Karun, Hz. Musa ve Hz. Harun'dan sonra İsrailoğulları arasında Tevrat'ı en iyi bilen kimse idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.702

63-İbn-i Ata diyor ki; "Kim selamet ve refah zamanlarında şükür, bela zamanlarında sabrederse, o sadıklardandır. Kim iyi günlerinde şımarır, bela zamanlarında şikâyet ederse, o yalancılardandır." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.705

64-Lut(a.s) İbrahim(a.s)'ın kız kardeşinin oğludur. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.708

65-Kusa, Hz. İbrahim(a.s)'in doğduğu yer olarak bilinir. Babil'de bir köyün adıdır. Hz. İbrahim, eşi Hacer ve o zaman kendisine iman etmiş tek kişi olan yeğeni Hz. Lut ile Kusa'dan Harran'a, bilahare Şam'a gitti. Filistin'e indi. Hz. Lut da o zaman kendisinden ayrılarak Sedum'a gitti. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.708

-devam edecek-

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ENGELSİZSİNİZ

ENGELSİZSİNİZ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Hiç bir engel, Allah’a (Celle Celaluhu) kul olmaya e

İSLAM’DA KADININ CEMİYET İÇİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

İSLAM’DA KADININ CEMİYET İÇİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Kadın bir elmanın iki yarısından birisidir. Kadın va

İSLAM’DA MÜSPET (POZİTİF) HAREKET

İSLAM’DA MÜSPET (POZİTİF) HAREKET

“Anla yavrum, ne haklı davadır; Tatlılık zorluktan evladır.” Yukarıdaki mısralar, La

TARİHTEKİ AYASOFYA

TARİHTEKİ AYASOFYA

Not: 1 Şubat 1934 tarihi Ayasofya Caminin müzeye çevrilme tarihidir. Bu vesileyle Muhterem Ali Ha

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

Bakara sûresinin 134 ve 141. ayetlerinde mükerrer olarak, geçmişlerimizin hatalarından sorumlu

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

SEKİZİNCİ NOKTA Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir?

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

BEŞİNCİ NOKTA Eğer biri derse; “Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan oldukla

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Ebû Hureyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edilen Buh

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

Eğer denirse; “Allah'tan başkası, diriltir ve öldürür dememiz caiz midir?” Biz deriz: Evet

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

Bu on noktayı yazan: Seyfi Asrî (hafizahullahu teala) Çarşamba günü Öğlen ile ikindi arası

KISA KISA NOTLAR-3

KISA KISA NOTLAR-3

Çocuk ölü doğduğunda isim vermeye gerek yok. *Avukat suçluyu savunursa günahkâr olur. *Bir

Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

Ankebut, 57

GÜNÜN HADİSİ

Sizden biriniz, kendisi için sevdiği şeyi (mü'min) kardeşi için de sevinceye kadar kamil mümin olmaz.

250 Hadis, s.148

TARİHTE BU HAFTA

*I.Abdulhamid'in vefatı(7 Nisan 1789) *Şer'iye mahkemelerinin lağvı(8 Nisan 1924) *Mimar Siana'ın Vefatı(9 Nisan 1588) *Otlukbeli Zaferi(11 Nisan 1473) *Kanuni'nin Bağdatı Fethi(12 nisan 1521)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI