Cevaplar.Org

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-3

45-“Bir zalimin bir zalimden intikam aldığını gördüğünde, dur ve hayretle bak.” Fudayl Bin İyaz. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü’t Tefasir. 2/256)


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-06-08 07:56:21

45-"Bir zalimin bir zalimden intikam aldığını gördüğünde, dur ve hayretle bak." Fudayl Bin İyaz. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/256)

46-Âlimlerden çoğunluğuna göre Peygamberler, insanlar arasından gönderilmiştir. Cinlerden Peygamber gönderilmemiştir. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/256)

47-Elmalılı Hamdi Efendi, tefsirinde, Cinlerin babası Cann'ın yaradılışı sırasında Arz'ın dehşetli ateşler saçtığı bir devre olduğunu söylüyor. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.478

48-El Hicr Suresi 72. Ayetinde Cenab-ı Hak, Hazret-i Peygamberin hayatına yemin eder. İbn-i Abbas(r.a) diyor ki; "Ben Cenab-ı Hakkın o Resul-i Ekrem'in (aleyhissalatu vesselam) hayatından başkasına yemin ettiğini asla işitmedim." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.481

49-Ashab-ı Eyke, Şuayb(a.s)'ın kavmidir. Eyke 'sık ormanlık' demektir. Onlar ormanlık bir alanda oturuyorlardı. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.482

50-Ashab-ı Hıcr, Salih aleyhisselam'ın kavmi olan Semudlulardı. Hıcr, Medine ile Şam arasındadır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.482,

51-Nahl 90. Ayeti(Haberiniz olsun ki Allah size adli, ihsanı ve yakınlığı olana atâyı emrediyor ve fuhşiyyâttan, münkerden, bagiyden nehyediyor, size va'zediyor ki dinleyip anlayıp tutasınız) hakkında İbn-i Mesud(r.a): "Kur'an ayetlerinde hayrı da şerri de en toplu bir halde bir arada zikreden ayettir" demiştir. Osman bin Mazun'un(r.a) Müslüman olmasına bu ayet sebep olmuştur. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.499

52-Dağlardaki büyük mağaralara 'Kehf', küçük mağaralara 'Gar' denilir. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.534

53-Kehf Suresinde geçen Rakim ashabındaki Rakim'in ne olduğu ihtilaflı. Hasan Basri Çantay merhum, Celaleyn'in tercih ettiği Ashab-ı Kehf'in isimlerinin ve neseblerinin yazılı olduğu ve mağaranın kapısına konmuş kitabe olduğu ve ashab-ı Rakim'in Ashab-ı Kehf olduğu görüşünü tercih etmiş. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.534

54-Kehf Suresinde 22. Ayette Ashab-ı Kehf'in sayısının çok az insan tarafından bilinebileceğini söylüyor. İbn-i Abbas(r.a); "İşte ben o birazın içindeyim" demiş ve sayılarının yedi olduğunu ifade etmiş. . Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.537

55-Fahreddin Razi demiş ki; "Ashab-ı Kehf'in ne zamanını ne de yerini bilmeye imkân yoktur. Bu ancak nass ile anlaşılabilir ki, bu da mevcut değildir. Binaenaleyh bu katiyetle bilinemez." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.537

56- Îbnü'l- Bârizî tefsirinde diyor ki; "Yahya aleyhi's-selâm'ın bu isim ile tesmiye edilmesinde bir münâsebet vardır. Çünkü O, meyyit(ölü) mesabesinde olan iki şahıstan tevellüd etmiştir ki, biri bir Şeyh-i kebîr(yaşlı zat; Hz. Zekeriyya), diğeri de âkır(kısır) olan bir mer'e-i kebîredir(yaşlı kadın) Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Cilt; 2, s. 546-547

56-İdris aleyhisselam'ın asıl adı Uhnuh'tur. Şit aleyhisselam'ın beşinci batından evladıdır. Kendisi de Nuh aleyhisselam'ın üçüncü batından dedesidir. İlk elbise diken, kalemle ilk defa yazan odur. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.558

57-Musa aleyhisselam'ın ablasının ismi Meryem'dir. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.567

58-Eyke; ağaçları sık ve birbirine örülmüş koruluk, ormanlık demektir. Burada da maksat Medyen'in yakınında bulunan ağaçlık ve ormanlık bir alandır. Buradaki kavme Peygamber olarak gönderilen Şuayb(a.s), o kavimden değil idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.669

59-Haberde vardır ki Sur borusunun içinde bütün insanların suretleri vardır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.687

60-Rivayete göre Musa(a.s)'ın Medyenliler arasında akrabalık olduğu için Hz. Musa oraya hicret etti. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.692

61-Karun, Hz. Musa(a.s)'ın amcaoğlu idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.702

62- Karun, Hz. Musa ve Hz. Harun'dan sonra İsrailoğulları arasında Tevrat'ı en iyi bilen kimse idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.702

63-İbn-i Ata diyor ki; "Kim selamet ve refah zamanlarında şükür, bela zamanlarında sabrederse, o sadıklardandır. Kim iyi günlerinde şımarır, bela zamanlarında şikâyet ederse, o yalancılardandır." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.705

64-Lut(a.s) İbrahim(a.s)'ın kız kardeşinin oğludur. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.708

65-Kusa, Hz. İbrahim(a.s)'in doğduğu yer olarak bilinir. Babil'de bir köyün adıdır. Hz. İbrahim, eşi Hacer ve o zaman kendisine iman etmiş tek kişi olan yeğeni Hz. Lut ile Kusa'dan Harran'a, bilahare Şam'a gitti. Filistin'e indi. Hz. Lut da o zaman kendisinden ayrılarak Sedum'a gitti. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.708

-devam edecek-

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

İbn Hacer el-Heytemî diyor ki: "Sahabe arasında cereyan eden hâdiseler konusunda dilimizi tutmam

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-1

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-1

1.Hâfız ibn Hacer el-Askalânî el-İsâbe adlı eserinde diyorki: "Ehli-sünnet, sahâbenin âdil

FİTNE HADİSLERİNE İTİRAZLAR

FİTNE HADİSLERİNE İTİRAZLAR

Bazı İslami oturumlara katılan hocalardan birisi, bu hadislerin(gelecekte olan fitnelerden bahsed

NEDİR İTTİHAD-I İSLAM?

NEDİR İTTİHAD-I İSLAM?

İTTİHAD-I İSLAM, şeref tacımız, uhuvvet sancağımız, muhabbet bayrağımızdır. İTTİHAD-

BATI DÜNYASININ İHANET SENARYOLARI VE PİLTDOWN ADAMI

BATI DÜNYASININ İHANET SENARYOLARI VE PİLTDOWN ADAMI

Batı dünyası ve materyalist felsefenin düzenbazları yalan üretmekte, hakikatleri evirip çevir

HZ. MUAVİYE'NİN, OĞLU YEZİD'İ VELİAHD TAYİN ETMESİ

HZ. MUAVİYE'NİN, OĞLU YEZİD'İ VELİAHD TAYİN ETMESİ

Meseleyi iki açıdan ele almak durumundayız: A. İslâm şeriatına göre veliahtlığın hükm

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-5

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-5

Eşler Arasında Dünya ve Âhiret Hayatını Berbat Eden Bir Kötü Davranış: Nuşûz Kur’ân,

HZ. MUÂVİYE RÂŞİD HALÎFELERDENDİR

HZ. MUÂVİYE RÂŞİD HALÎFELERDENDİR

Muâviye'nin (r.a) hayatına az çok vakıf olan biri, onun hidayete eren ve erdiren raşid halifele

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-4

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-4

"Sâliha" Eş Olmaya Çalışmak İslâmî hayatta en önemli konulardan olan iffeti koruma yollar

ABDULLAH BİN SEBE DİYE BİRİ YOK MUDUR?

ABDULLAH BİN SEBE DİYE BİRİ YOK MUDUR?

Bazıları, Taberî'nin İbn Sebe ile ilgili aktardığı rivayetin senedinde Seyf b. Ömer et-Temim

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-3

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-3

Allah’ın emirlerini yerine getirip; yasakladıklarından da kaçınma gibi anlamlara da gelen “

Üstünlük ve şeref ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir.

Münâfikûn, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri, ölümünden sonra babasının dostlarına sıla-i rahimde bulunmasıdır"

Müslim, Birr, 11-13 (2552);

TARİHTE BU HAFTA

*Fazıl Mustafa Paşa'nın Belgrad'ı Fethi(9 Ekim 1960) *HAZRETİ HÜSEYİN (r.a.) Şehid Edildi-Kerbela Vak'ası(10 Ekim 680) *Ömer Nasuhi Bilmen Vefat Etti(12 Ekim 1971) *Ankara Başkent Oldu(13 Ekim 1923)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI