Cevaplar.Org

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-3

45-“Bir zalimin bir zalimden intikam aldığını gördüğünde, dur ve hayretle bak.” Fudayl Bin İyaz. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü’t Tefasir. 2/256)


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-06-08 07:56:21

45-"Bir zalimin bir zalimden intikam aldığını gördüğünde, dur ve hayretle bak." Fudayl Bin İyaz. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/256)

46-Âlimlerden çoğunluğuna göre Peygamberler, insanlar arasından gönderilmiştir. Cinlerden Peygamber gönderilmemiştir. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/256)

47-Elmalılı Hamdi Efendi, tefsirinde, Cinlerin babası Cann'ın yaradılışı sırasında Arz'ın dehşetli ateşler saçtığı bir devre olduğunu söylüyor. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.478

48-El Hicr Suresi 72. Ayetinde Cenab-ı Hak, Hazret-i Peygamberin hayatına yemin eder. İbn-i Abbas(r.a) diyor ki; "Ben Cenab-ı Hakkın o Resul-i Ekrem'in (aleyhissalatu vesselam) hayatından başkasına yemin ettiğini asla işitmedim." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.481

49-Ashab-ı Eyke, Şuayb(a.s)'ın kavmidir. Eyke 'sık ormanlık' demektir. Onlar ormanlık bir alanda oturuyorlardı. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.482

50-Ashab-ı Hıcr, Salih aleyhisselam'ın kavmi olan Semudlulardı. Hıcr, Medine ile Şam arasındadır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.482,

51-Nahl 90. Ayeti(Haberiniz olsun ki Allah size adli, ihsanı ve yakınlığı olana atâyı emrediyor ve fuhşiyyâttan, münkerden, bagiyden nehyediyor, size va'zediyor ki dinleyip anlayıp tutasınız) hakkında İbn-i Mesud(r.a): "Kur'an ayetlerinde hayrı da şerri de en toplu bir halde bir arada zikreden ayettir" demiştir. Osman bin Mazun'un(r.a) Müslüman olmasına bu ayet sebep olmuştur. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.499

52-Dağlardaki büyük mağaralara 'Kehf', küçük mağaralara 'Gar' denilir. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.534

53-Kehf Suresinde geçen Rakim ashabındaki Rakim'in ne olduğu ihtilaflı. Hasan Basri Çantay merhum, Celaleyn'in tercih ettiği Ashab-ı Kehf'in isimlerinin ve neseblerinin yazılı olduğu ve mağaranın kapısına konmuş kitabe olduğu ve ashab-ı Rakim'in Ashab-ı Kehf olduğu görüşünü tercih etmiş. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.534

54-Kehf Suresinde 22. Ayette Ashab-ı Kehf'in sayısının çok az insan tarafından bilinebileceğini söylüyor. İbn-i Abbas(r.a); "İşte ben o birazın içindeyim" demiş ve sayılarının yedi olduğunu ifade etmiş. . Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.537

55-Fahreddin Razi demiş ki; "Ashab-ı Kehf'in ne zamanını ne de yerini bilmeye imkân yoktur. Bu ancak nass ile anlaşılabilir ki, bu da mevcut değildir. Binaenaleyh bu katiyetle bilinemez." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.537

56- Îbnü'l- Bârizî tefsirinde diyor ki; "Yahya aleyhi's-selâm'ın bu isim ile tesmiye edilmesinde bir münâsebet vardır. Çünkü O, meyyit(ölü) mesabesinde olan iki şahıstan tevellüd etmiştir ki, biri bir Şeyh-i kebîr(yaşlı zat; Hz. Zekeriyya), diğeri de âkır(kısır) olan bir mer'e-i kebîredir(yaşlı kadın) Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Cilt; 2, s. 546-547

56-İdris aleyhisselam'ın asıl adı Uhnuh'tur. Şit aleyhisselam'ın beşinci batından evladıdır. Kendisi de Nuh aleyhisselam'ın üçüncü batından dedesidir. İlk elbise diken, kalemle ilk defa yazan odur. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.558

57-Musa aleyhisselam'ın ablasının ismi Meryem'dir. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.567

58-Eyke; ağaçları sık ve birbirine örülmüş koruluk, ormanlık demektir. Burada da maksat Medyen'in yakınında bulunan ağaçlık ve ormanlık bir alandır. Buradaki kavme Peygamber olarak gönderilen Şuayb(a.s), o kavimden değil idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.669

59-Haberde vardır ki Sur borusunun içinde bütün insanların suretleri vardır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.687

60-Rivayete göre Musa(a.s)'ın Medyenliler arasında akrabalık olduğu için Hz. Musa oraya hicret etti. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.692

61-Karun, Hz. Musa(a.s)'ın amcaoğlu idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.702

62- Karun, Hz. Musa ve Hz. Harun'dan sonra İsrailoğulları arasında Tevrat'ı en iyi bilen kimse idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.702

63-İbn-i Ata diyor ki; "Kim selamet ve refah zamanlarında şükür, bela zamanlarında sabrederse, o sadıklardandır. Kim iyi günlerinde şımarır, bela zamanlarında şikâyet ederse, o yalancılardandır." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.705

64-Lut(a.s) İbrahim(a.s)'ın kız kardeşinin oğludur. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.708

65-Kusa, Hz. İbrahim(a.s)'in doğduğu yer olarak bilinir. Babil'de bir köyün adıdır. Hz. İbrahim, eşi Hacer ve o zaman kendisine iman etmiş tek kişi olan yeğeni Hz. Lut ile Kusa'dan Harran'a, bilahare Şam'a gitti. Filistin'e indi. Hz. Lut da o zaman kendisinden ayrılarak Sedum'a gitti. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.708

-devam edecek-

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

Aile Nedir? Kur’ân-ı Kerim’de, insanın beden, ruh ve aile sağlığı konusunda ihtiyaç duy

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

-ALLAH’A KARŞI ADABI: 1-İmanlı, iffetli ve taatli olur. 2- Beş vakit namazını dürüst

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

lmi hocadan almak, sahih ilmin anahtarı ve ilim talebesinin kurtuluş adresi ve zaferidir. Ehliyetl

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla bi

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

Gizli ve aşikâr bütün işlerde iyi niyet, samimiyet ve ihlas her Müslüman için özellikle âl

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

A. Bilinçli Olarak Faaliyet Gösteren Münafıklar Birinci grup, Oryantalizmin üretip özenle be

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hakka talip olana tavsiyem şudur: *Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokun

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

Oryantalistlerden Ernest Renan ve Gromer, İslâm dininin bilim düşmanı olduğunu ve felsefe ve i

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

"Biriniz bir oturma yerine girince selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalkarken yine selâm versin. Çünkü, birinci selâm ikincisinden daha üstün değildir."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI