Cevaplar.Org

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-2

23- Tevrat İbranice bir kelimedir ve şeriat ve hak kelam demektir. İncil de Süryanice bir kelimedir, “göz nuru” manasınadır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 93


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-06-01 17:12:31

23- Tevrat İbranice bir kelimedir ve şeriat ve hak kelam demektir. İncil de Süryanice bir kelimedir, "göz nuru" manasınadır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 93

24-Zemahşeri'nin Keşşaf'ta yazdığına göre, Uhud dönüşü münafıklardan yetmiş kişi evlerinde ecelinden ölmüştür.(Not: Al-i İmran suresi 156. Ayette geçtiği gibi, münafıklar Uhud'da şehid olanlar için "Eğer bizim yanımızda kalsalardı, (savaşa çıkmasalardı) öldürülmezlerdi" demişlerdi) Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 111

25-İbn-i Abbas(r.a) der ki; "Allah(c.c) bir günah zikrettikten sonra, cezasının ateş ve gazab veya lanet ve azap olduğunu bildirirse, bu günah, büyük günahtır." Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 1/514

26- Selamın mukabelesinde aleykümü "ve aleyküm" şeklinde söylemek lazımdır. Çünkü bu 've' 'bana olduğu gibi sana da selam' (selamet) manasını ifadeye yardım eder. 'Ve' siz karşılandığı surette ise(sadece aleyküm selam dendiğinde) 'selam bana değil sana olsun' gibi çirkin bir ihâma gidilmiş olur." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 136

27-Cehennem tabakaları, sırasıyla;

1-Cehennem

2-Leza

3-Hutame

4-Saîr

5-Sakar

6-Cahim

7-Hâviye (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/41)

28-Rivayete göre Yahudilerden Kab bin Eşref ve bir grup Yahudi, Peygamber Efendimize gelerek; "Eğer Peygamber isen, Hz. Musa'nın Tevrat'ı toptan getirdiği gibi sen de öyle toptan bir kitap getir demişlerdi. Zira Tevrat, Kur'an gibi zamanla ve peyderpey değil, bir anda, toptan nazil olmuştu. Bunu üzerine; "Ehl-i kitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor."(Nisa: 4/153) ayeti nazil oldu.. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/45)

29-İsa(a.s) ile Efendimiz(aleyhissalatu vesselam) arasında İbn-i Cevzi'nin İbn-i Abbas'tan(r.a) rivayetine göre 4 nebi gelmiş, Halid bin Sinan onlardandır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 161

30-Tih; şaşmak, kaybolmak demektir. Musa (a.s)'ın ümmeti kırk sene Tih sahrasında şaşakalmıştı. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/81)

31-İçinde temiz peygamberler yaşadığı için Kudüs'e "Mukaddes, temiz topraklar" manasına bu ad verilmiştir. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/81

32-En'am suresi diğer surelerden farklı olarak bir anda inmiştir. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/166

33-Kur'an'da beş sure hamd ile başlar;

1-Fatiha

2-En'am

3-Kehf

4-Sebe

5-Fatır

Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/176

34-Cenab-ı Hak Âlem-ı halkdan olan ecram-ı felekiyeden ve yıldızlardan her birini, âlem-i emirden olan meleklerden bir meleke tahsis buyurmuştur.(Şeyhzade tefsirinden) Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 224

35-Pederinden sonra kalan veled-i sahiha(hayırlı, salih evlada) halef denilir. Eğer Veled fasid(bozguncu, asi) ise, half denir. (Kamus-u Arabî tercümesinden)Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 244

36-Nuh(a.s)'ın oğlu Yafes'in oğlunun ismi Türk idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 332

37-Sahabe-i Kiram diyor ki; "Kur'an'da Rasulullah(sallallahu aleyhi ve selem) için;

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

"emrolunduğun gibi dosdoğru ol!"(Hud; 11/112) ayetinden daha şiddetli ve meşakkatli bir ayet nazil olmamıştır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.342

38-Yunus (aleyhisselamın) rüyada gördüğü Güneş(şems); annesi(Arapça da şems kelimesi müennestir) ,

Ay: babası(Arapça da kamer kelimesi müzekkerdir)

Yıldızlar da kardeşleri idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.346

39- Yusuf aleyhisselam'ı evlad edinen Mısır azizinin(maliye bakanı) ismi Kıtfir veya Itfir idi. Mısır'ın o zamanki hükümdarı Amalika'dan Reyyan bin Velid idi. Yusuf Aleyhisselam'a iman etmiş, onun zamanında ölmüştü. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.349

40-İnsanlar içinde feraseti en yüksek üç zat;

1-Yusuf aleyhisselam'ı evlad edinen Mısır azizi,

2-Babası Şuayb aleyhisselam'a Hz. Musa(a.s) için; "ey babacığım, onu ücretli işçi tut" diyen kızı,

3-Hz. Ömer'i(r.a) kendisinin yerine halife tayin eden Hz. Ebubekir(r.a)… Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.349

41-Yusuf aleyhisselam beş sene hapiste kalmıştı. Yedi sene daha buna ilave edildi. Toplam 12 sene. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.353

42-Yusuf aleyhisselam daha sonra o sırada dul kalmış olan Züleyha ile evlendi. Ondan Efraim ve Mîsa adlı iki erkek evladı dünyaya geldi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.356

43-Yakup aleyhisselam Mısır'a geldikten sonra 24 sene yaşamış. Vefatından evvel naaşının bası İshak(a.s)'ın yanına defnini vasiyet ettiği için, Yusuf (a.s) onu Şam'a götürüp defnetmiş. 

Yusuf aleyhisselam babasını vefatından 23 sene sonra 120 yaşında vefat etmiş. Mısırlıların ısrarıyla Nil nehrine gömülmüş. Yıllar sonra Musa aleyhisselam onun naaşını bularak, Yakup aleyhisselamın mezarının yanına defn etmiş.

Yusuf (a.s)'ın oğlu Misa, Yuşa bin Nun'un dedesidir. Kızı Rahmet de Eyyub aleyhisselamın hanımıdır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.365

44-İbrahim aleyhisselam Hz. İsmail(a.s) doğduğunda 99, İshak(a.s) doğduğunda 112 yaşında idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.385

-Devam edecek- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ENGELSİZSİNİZ

ENGELSİZSİNİZ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Hiç bir engel, Allah’a (Celle Celaluhu) kul olmaya e

İSLAM’DA KADININ CEMİYET İÇİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

İSLAM’DA KADININ CEMİYET İÇİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Kadın bir elmanın iki yarısından birisidir. Kadın va

İSLAM’DA MÜSPET (POZİTİF) HAREKET

İSLAM’DA MÜSPET (POZİTİF) HAREKET

“Anla yavrum, ne haklı davadır; Tatlılık zorluktan evladır.” Yukarıdaki mısralar, La

TARİHTEKİ AYASOFYA

TARİHTEKİ AYASOFYA

Not: 1 Şubat 1934 tarihi Ayasofya Caminin müzeye çevrilme tarihidir. Bu vesileyle Muhterem Ali Ha

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

Bakara sûresinin 134 ve 141. ayetlerinde mükerrer olarak, geçmişlerimizin hatalarından sorumlu

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

SEKİZİNCİ NOKTA Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir?

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

BEŞİNCİ NOKTA Eğer biri derse; “Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan oldukla

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Ebû Hureyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edilen Buh

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

Eğer denirse; “Allah'tan başkası, diriltir ve öldürür dememiz caiz midir?” Biz deriz: Evet

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

Bu on noktayı yazan: Seyfi Asrî (hafizahullahu teala) Çarşamba günü Öğlen ile ikindi arası

KISA KISA NOTLAR-3

KISA KISA NOTLAR-3

Çocuk ölü doğduğunda isim vermeye gerek yok. *Avukat suçluyu savunursa günahkâr olur. *Bir

Zulüm (ve haksızlık) edenlere de sakın meyletmeyin! Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.

Hûd, 113

GÜNÜN HADİSİ

Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.

Müslim, 2318

TARİHTE BU HAFTA

*Mimar Sinan Vefat Etti(8 Nisan 1588) *Devletin dini İslam'dır Hükmü Kaldırıldı.(10 Nisan 1928) *Mareşal Fevzi Çakmak Vefat Etti. (10 Nisan 1928) *İlk Uzay Mekiği Fırlatıldı. (12 Nisan 1981) *Titanik Faciası(14 Nisan 1912)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI