Cevaplar.Org

EN GEREKLİ TAVSİYELER

SORU: Bize en gerekli tavsiyeleriniz nelerdir? 1. DELİL İLE ALLAH’I TANIMAK Kendi nefsine ve bütün alemdeki nizama bakıp; hiçbir benzeri olmayan, her noksandan uzak (münezzeh), en güzel vasıflara sahip, bütün alemin tek yaratıcısı ve bütün kulların ibadetlerine yegane layık ve müstahak, tek (vahid) olan varlığa (Allah’a) yâkini (kesin) olarak inanmak.


Muhammed Emin Er

.

2020-04-10 20:57:02

SORU: Bize en gerekli tavsiyeleriniz nelerdir?

1. DELİL İLE ALLAH'I TANIMAK

Kendi nefsine ve bütün alemdeki nizama bakıp; hiçbir benzeri olmayan, her noksandan uzak (münezzeh), en güzel vasıflara sahip, bütün alemin tek yaratıcısı ve bütün kulların ibadetlerine yegane layık ve müstahak, tek (vahid) olan varlığa (Allah'a) yâkini (kesin) olarak inanmak.

2. DELİL İLE PEYGAMBERLERİ TANIMAK

Mucizeler göstererek peygamberliğini ilan etmiş olan, Mekke ahalisinden, Kureyş kabilesinden Abdullah oğlu Muhammed'in (a.s) mucizelerine özellikle Kuran Mu'cizu'l-Beyân'a bakıp onun Allah'ın kulu ve gönderdiği peygamberi olduğuna yakîni (kesin) olarak inanmak.

3. ŞEHADETİN LAFIZ VE MANASINI BİLMEK

Allah ve Resulüne imandan sonra, İslam'ın ilk basamağı olan şehadet kelimesini öğrenip kalp ile manasına inanarak, dil ile lafzını söylemek.

 

a. Şehadet kelimesinin manasına inanarak lafzını dil ile söyleyene şer'an,"Mümin"ve "Müslüman" denir.

 

b. Şehadet kelimesinin manasına inanarak lafzını söyleyen kimse, İslam itikadını tamamen kabul etmiş sayılır.

 

c. Şehadet kelimesini söyleyen kimse, küfrü gerektiren bir şey kendisinden sadır olmazsa; günahkar olarak ölse, cehenneme de gitse bile onun yeri sonunda cennettir.

 

d. Şehadet getiren kimse, kendisinde küfrü gerektiren bir şey bulunmazsa hangi mezhepten olursa olsun Ehl-i Kıble ve Müslüman sayılır.

 

e. Bu söylenilenler hakkında bütün müçtehid alimler görüş birliği etmişlerdir

 

4. İMANIN ALTI ERKANINI BİLMEK

 

İmanın altı erkanı şunlardır:

 

1. Allah'a inanmak,

 

2. Allah'ın meleklerine inanmak,

 

3. Allah'ın kitaplarına inanmak,

 

4. Allah'ın peygamberlerine inanmak,

 

5. Ahiret gününe inanmak,

 

6. Kaderin, hayır ve şerrin Allah'ın takdiri ile olduğuna inanmak.

 

Allahu Teala'da bütün üstün vasıfların var olması mutlaka gereklidir. Buna karşılık, Allahu Teala'da her hangi bir noksan sıfatın bulunması asla mümkün değildir. Allahu Teala'nın bir şeyi yapması veya yapmaması mümkündür; ister yapar, isterse yapmaz, irade O'nundur.

Allah'ın sıfatlarından aşağıdaki 14 tanesini ayrıntılı bir şekilde bilmek, her bir Müslüman için gereklidir.

 

1- Vücûd (Allah'ın var olması),

2- Kıdem (Allah'ın ezeli bir varlığa sahip olması),

3- Bekâ (Allah'ın ebediyyen var olması),

4- Muhalefetün lil havâdis (Allah'ın yaratılanlara benzememesi),

5- Kıyâm bi nefsihi (Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmaması),

6- Vahdet (Allah'ın bir olması),

7- Hayat (Allah'ın diri, sağ olması),

8- İlim (Allah'ın her şeyi bilmesi),

9- İrâde (Allah'ın herhangi bir şeyi yaratması hususunda dilemesinin olması),

10- Kudret (Allah'ın gücünün her şeye yetmesi),

11- Semi (Allah'ın seslerin tamamını işitmesi),

12- Basar (Allah'ın her şeyi istisnasız olarak görmesi),

13- Kelam (Allah'ın konuşmasının olması ),

14- Tekvin (Allah'ın yaratıcı olması)

Bunlardan birincisine (Vücut sıfatına) sıfat-ı nefsiye denir. Ondan sonraki 5 sıfata sıfat-ı selbiye ve celaliye denir. Ondan sonraki 7 sıfata sıfat-ı zatiye denir. En sonda ki Tekvin sıfatına sıfat-ı fiiliye denir. Bütün bu sıfatlara sıfat-ı kemaliye denir.

Allah'ın bütün melekleri, yemezler, içmezler, Allah'ın emrine karşı gelmezler ve onlardan asla günah sadır olmaz.

Allahu Teala peygamberlerine 100 suhuf ve dört büyük kitap göndermiştir. Dört büyük kitap Tevrat, İncil, Zebur, Kuran-ı Kerim'dir.

Bütün peygamberlerde şu beş sıfatın bulunması vaciptir (gereklidir):

1. Sıdk (Peygamberlerin sözlerinde doğru olmaları ve onlardan asla yalan sadır olmaması),

2. Fetanet (Peygamberlerin çok akıllı ve zeki olmaları),

3. Emanet (Peygamberlerin çok emin ve güvenilir kimseler olmaları),

4. Tebliğ (Peygamberlerin Allah tarafından onlara vahyolunan Allah'ın her bir emrini, onu saklamadan eksiksiz olarak tebliğ etmeleri),

5. İsmet (Peygamberlerin tıpkı Allah'ın melekleri gibi her türlü günahlardan masum olmalarıdır).

Bu her beş sıfatın zıtları da, peygamberler hakkında mümtenidir (yani imkansızdır, peygamberlerden asla varid olmaz).

Nübüvvet (yani peygamberlik) mertebesine zarar getirmeyen geçici haller peygamberler hakkında caizdir (olabilir).

Peygamberimiz hakkında her insanın bilmesi farz olan hususlar:

Peygamberimiz en son peygamber olup, ondan sonra asla peygamber gelmeyecektir. Bütün yaratılmışlardan en üstünüdür. Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) efendimiz bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Onun şeriatı kıyamete kadar devam edecektir. Ve her zamanda ve her mekanda yeterlidir.

5. İSLAMIN BEŞ ERKANINI BİLMEK

İslamın beş erkanı şunlardır:

1. Kelime-i şehadet getirmek,

2. Düzgün namaz kılmak,

3. Malının zekatını vermek,

4. Ramazan ayında oruç tutmak,

5. Kudreti varsa, ömründe bir kere hacca gitmek.

 

6. NASÛH TÖVBE ETMEK

Nasûh yani samimi tövbe Allah'ın kabul ettiği tövbe demektir. Şartları şunlardır:

a. Tövbe niyetiyle, ilk önce abdest sonra boy abdesti almak, tenha bir yerde iki rekat namaz kılmak, daha sonra da bütün günahlarını birer birer düşünüp hepsinden kesinlikle tövbe etmek.

b. Keşke günah işlemeseydim diye teessüf etmek, üzülmek ve pişmanlık duymak.

c. Bir daha günah işlememeye kesin niyet etmek.

d. Tövbenin kabulü için ellerini kaldırarak "Ya Gafûr! Ya Rahîm! Ben âsi kulunu affeyle, tövbemi kabul eyle, beni rüsvay eyleme Allah'ım!" diyerek ve göz yaşı dökerek Allah'a yalvarmak.

e. Zimmetini Allah ve kul haklarından temizlemek. Ödemesi gereken başlıca Allah ve kul hakları şöyledir.

a) Başlıca Allah hakları:

1. Namaz,

2. Zekat,

3. Oruç,

4. Hacc,

5. Kurban,

6. Nezir,

7. Fitre,

8. Oruç bozma keffareti,

9. Hata ile adam öldürme keffareti,

10. Zihar keffareti (yani kendi hanımına; "senin sırtın, anamın sırtına benziyor"deme keffareti,)

11. Yemin keffareti,

Bunların hepsi kulun, Allah'a olan borcudur ve ödemesi farzdır. Ödeyemediklerini vasiyet etmek borçtur.

b) Başlıca kul hakları:

1. Cana kıymak,

2. Mala taarruz,

3. Irza tecavüz,

4. Çeşitli suretlerle insanları incitmek.

Bu saydığımız haklardan bazılarını kendisi hayatta iken ödeyemediği takdirde, ölmeden önce vefatından sonra ödenmesi için malının üçte biri miktarını aşmıyacak şekilde vasiyet etmesi borçtur. Bıraktığı mirasın üçte birinin borçlarını ödemeye yetmeyeceği kanaati hasıl olduğu takdirde ihtiyaten "devir" yapılmasını vasiyet etmek iyi olur inşaallah. Amma üçte birden daha az vasiyet edip de, devri emrederse veya hiç vasiyet etmezse, günahkar olur.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

Bakara sûresinin 134 ve 141. ayetlerinde mükerrer olarak, geçmişlerimizin hatalarından sorumlu

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

SEKİZİNCİ NOKTA Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir?

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

BEŞİNCİ NOKTA Eğer biri derse; “Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan oldukla

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Ebû Hureyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edilen Buh

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

Eğer denirse; “Allah'tan başkası, diriltir ve öldürür dememiz caiz midir?” Biz deriz: Evet

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

Bu on noktayı yazan: Seyfi Asrî (hafizahullahu teala) Çarşamba günü Öğlen ile ikindi arası

KISA KISA NOTLAR-3

KISA KISA NOTLAR-3

Çocuk ölü doğduğunda isim vermeye gerek yok. *Avukat suçluyu savunursa günahkâr olur. *Bir

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

Not: Bu yazı alegorik ve fantastik anlatımla yazılmıştır. Bütün oluşçulara, şüphecilere

KISA KISA NOTLAR-2

KISA KISA NOTLAR-2

Ortalama iki öğün yemek iyidir. Bazıları “bir kez yiyin” diyorlar. Ne 3 yap ne de 1 yap. Sa

KISA KISA NOTLAR-1

KISA KISA NOTLAR-1

*Şevval ayında tutulan 6 gün orucu ara vererek tutmak efdaldir. *Abdest sıkışıkken cemaatl

BİR GARİP HEYKEL

BİR GARİP HEYKEL

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Yakın tarihimizde dinler arası diyalog adına icrâ e

İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.

Lokman,6

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış bu kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Yavuz Sultan Selim'in Ridaniyye Zaferi(22 Ocak) *Hz.Ali (r.a.) Efendimiz'in Şehit Edilmesi(24 Ocak) *I.Murad Hân'ın Haçlı Ordusuna Karşı Sırpsındığı Zaferi(25 Ocak) *Büyük Muhaddis ve Tarihçi İbn-ü Asâkir'in Vefâtı(26 Ocak) *OSMANLI DEVLETİ'NİN KURU

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI