Cevaplar.Org

ET-TASRİH BİMA TEVATERE Fİ NÜZULİ’L MESİH

Eser Adı: Et-Tasrih Bima Tevatere Fi Nüzuli’l Mesih Müellif: Mevlana Enver Şah Keşmîrî Yayınevi: Dar’us Selam Bu hafta tavsiye edeceğimiz eser, geçen asırda Hind alt kıtasında “İmam’ul Asr”(Asrın İmamı) diye şöhret bulan allame Mevlana Enver Şah Keşmîrî’ye(vefatı: 1933) ait.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-03-22 19:16:41

Eser Adı: Et-Tasrih Bima Tevatere Fi Nüzuli'l Mesih

Müellif: Mevlana Enver Şah Keşmîrî

Yayınevi: Dar'us Selam

Bu hafta tavsiye edeceğimiz eser, geçen asırda Hind alt kıtasında "İmam'ul Asr"(Asrın İmamı) diye şöhret bulan allame Mevlana Enver Şah Keşmîrî'ye(vefatı: 1933) ait.

Bilindiği gibi, son zamanlarda İslam aleminin bünyesini içten içe kemirmeye çalışan muhtelif manevi hastalıklar ve virüsler söz konusu.. Bunları iyi tespit etmek, nereden ve kimler tarafından piyasa sürüldüğünü titizlikle incelemek, korunma tedbirlerine azami surette dikkat etmek, o konunun uzmanlarının uyarılarına kulak kesilmek ve kendimizi manevi bir karantinaya almak gerekiyor. Ondan dolayı o hekim-i manevilerin bir tanesi olan Üstad Bediüzzaman; "Şeytan-ı ins ü cinnînin mezkûr desiselerinden kurtulmak çaresi: Ehl-i Sünnet ve Cemaat olan ehl-i hak mezhebini karargâh yap ve Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın muhkemat kal'asına gir ve Sünnet-i Seniyeyi rehber yap, selâmeti bul!..(Lem'alar, s. 78)" demektedir.

Ülkemizde bu manevi korana virüsler -kabaca bir tespitle- üç-dört şekilde arz-ı endam ediyor;

1-Neo Mutezile denilen ve daha çok İlahiyatçı kesime bulaşan ve onlarca bulaştırılan virüsler..

2-Yerli oryantalistlik..Bu da daha çok hadis ve sünnet inkarcılığı suretinde kendisini gösteriyor, kör akılcı bir virüs..

3-"Ehl-i Beyt mektebi" gibi süslü ambalajlarda sunulan Şii propaganda virüsü..

4-Gurur ve demagoji hastalığı ile yayılan neo selefilik virüsleri..

Neyse, konuya dönecek olursak, merhum Keşmîrî, bu konuda uzman bir manevi hekim gerçekten. Muhterem Ebubekir Sifil Hocamız buna işaret sadedinde bir yazısında şöyle demekte; "el-Keşmîrî, İslamî ilimlerin hemen tamamında eserler vermiş bir sima olarak "İmâmu'l-Asr" (asrın önderi) vasfını hakkıyla üzerinde taşımış bir isimdir. Onun eserlerine aşina olanlar "sıradan" metinlerle değil, derin tahkikler ve orijinal tesbitler ihtiva eden, gerçek anlamda "imal-i fikir" hâsılası şaheserlerle muhatap olduklarının elbette farkındadırlar." Feth'ul Mülhim Şerhu Sahih-il Müslim adlı eserinde Mevlana Şebbir Ahmed Osmanî merhum da(İmam Zehebi'den ödünç bir ifade ile) der ki; "Gözler onun gibisini görmedi, kendisi de kendisi gibi bir âlimi görmedi."

Ahirzamanda Hz. İsa(a.s)'ın nüzulünü ceffel kalem inkâr eden "Prof. Dr" unvanlı eşhasın televizyon ekranlarında ahkâm kestikleri günümüzde dikkatlice okunması gereken bir eser bu eser. Müellif bu kıymetli risalesinde dört ayetin ahirzamanda Hz. Mesih'in ineceğine işaret ettiğini(Nisa, 4/159; Zuhruf, 43/61; Âl–i İmran, 3/46; Meryem, 19/33.) belirtiyor. Ve yetmiş beş tane de hadis-i şerifi bu meyanda naklediyor. Bu hadislerden kırk küsuru sahihtir, yani hadis erbabınca itimat edilir hadislerdir. Ona yakını için de hasen denmiştir.

Ayrıca sahabelerden bu konuda gelen haberleri de tek tek nakletmiş. Aynı mevzuda "Nazrâ Âbira" adlı eseriyle, Nüzul-İsa(a.s)'yı inkâr eden Mahmud Şeltut'a müskit bir cevap veren merhum allame Zahid Kevseri buna işareten diyor ki; "Sonra, İcmâ konusunda en sıkı mezhep Zâhiriyye mezhebidir. Onlar, sahabenin icmâ'ından başkasını hüccet kabul etmezler, Hz. İsa'nın nüzûlü konusu, otuz sahâbenin açık ifadelerinin bulunduğu bir meseledir. Bu sahâbilerden gelen mevkuf eserler, geride de geçtiği gibi, Keşmirî'nin "et-Tasrîh" isimli eserinde yer almaktadır. Nüzül-i İsa meselesinde buna muhalif hiçbir sahâbî kavli, sahih olarak nakledilmemiştir."(Merhum Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi de bu nakli el Kavl'ul Fasl adlı eserinde nakletmiştir.)

Müellif bu eserini Hindistan'da kendilerine karşı büyük mücadele sürdürdüğü Kadıyani mülhidlerine karşı kaleme almış. Bilindiği gibi onlar Hz. İsa'nın çarmıha gerilme hadisesinden sonra semaya ref edilmeyip, Hindistan'a geldiğini ve orada evlenip vefat ettiğini ileri sürmüşlerdir.

Eser, Keşmîrî'nin talebelerinden, eski Pakistan umumi müftüsü, merhum Muhammed Şefii Osmanî ed-Diyobendi(v. 1976) tarafından tertip edilmiş, Abdülfettah Ebu Gudde tarafından neşredilmiştir.

Aslında -kitabın tahkikli neşrini hazırlayan merhum Abdülfettah Ebu Gudde'nin de mukaddimede belirttiği gibi-Hz. İsa'nın nüzulü ve Kadiyani iddialarını red için müellif irili ufaklı beş kitap te'lif etmiş ki, Et Tasrih onların küçüklerindendir. Bu meselede bir diğer eseri, Akidetü'l-İslâm fî hayati İsâ aleyhisselâm (Dabil 1961)'dır. Hz. İsâ'nın halen yaşayıp yaşamadığı konusuyla ilgili olarak Kur'an'da ve hadis kaynaklarında yer alan bilgilerle, ulemânın görüşlerini ihtiva etmektedir. Eser, önce bazı açıklamalar ve yeni konular ilâve edilerek Tahiyyetü'l-İslâm hâşiyetü Akideti'l- İslâm adıyla neşredilmiştir (Dabil 1932)

Güvenerek okuyacağınız bu eser için telefon numarası;

İlim Kapısı:

https://www.ilimkapisi.com/urun/et-tasrih-bima-tevatere-fi-nuzulil-mesih-1cilt-ltsryh-bm-twtr-fy-nzwl-lmsyh

(0 555) 058 25 95

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

Eser Adı: Safvetü’t Tefâsir Müellif: Muhammed Ali Sabuni Yayınevi: Dar’us Sabuni, Kahir

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ Kur’an ayı olan Ramazan ayında kısa da olsa bir t

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

Eser Adı: Er Risaletu’l Muhammediye Müellif: Seyyid Süleyman Nedvi Urduca’dan Arapçaya Ter

ET-TASRİH BİMA TEVATERE Fİ NÜZULİ’L MESİH

ET-TASRİH BİMA TEVATERE Fİ NÜZULİ’L MESİH

Eser Adı: Et-Tasrih Bima Tevatere Fi Nüzuli’l Mesih Müellif: Mevlana Enver Şah Keşmîrî Ya

RUDUDUN ALA EBÂTIL

RUDUDUN ALA EBÂTIL

Eser adı: Rududun Ala Ebâtıl Müellifi: Eş Şeyh Muhammed Hâmid Hamevi Yayınevi: El Mektebet

ER RASUL’UL MUALLİM

ER RASUL’UL MUALLİM

Eser Adı: Er Rasul’ul Muallim ve Esâlibu Fi’t tâlim Müellifi: Abdulfettah Ebu Gudde Yayı

HÂDIRÜL ÂLEM’İL İSLAMİ

HÂDIRÜL ÂLEM’İL İSLAMİ

Eser adı: Hâdırül Âlem’il İslami Müellif: Emir Şekip Arslan Yayınevi: El Mektebet’ul

EL CEVAHİR’UL LULUİYYE

EL CEVAHİR’UL LULUİYYE

Eser Adı: El Cevahir’ul Luluiyye Müellif: Muhammed bin Abdullah el-Cerdani Yayınevi: Salih Ki

NUZHETU’L MUTTAKİN

NUZHETU’L MUTTAKİN

Eser Adı: Nuzhetu’l Muttakin Müellifler; Dr. Mustafa el Buğa, Muhyiddin Misto vs. Yayınevi;

EL HUSÛN-UL HAMİDİYYE

EL HUSÛN-UL HAMİDİYYE

Eser adı; El Husûn-ul Hamidiyye Müellif; Hüseyin Cisri Yayınevi; El Mektebetul Hanefiyye Üs

FETVALAR

FETVALAR

Eser adı: Fetvalar Müellif; Muhammed Emin Er Yayınevi; Mevsimler Kitap

Yeryüzüne iyi-yararlı kullarım vâris olacaktır.

Enbiya, 105

GÜNÜN HADİSİ

Zalim sultanın yanında gerçeği söylemek en büyük cihaddandır.

Tirmizi 13, (2175)

TARİHTE BU HAFTA

İlk Atom Bombası ABD tarafından Hiroşima'ya Atıldı.(6 Ağustos 1945)*)*Nagazaki'ye Atom Bombası Atıldı.(9 Ağustos 1945)*I.Kosova Zaferi ve I. Muradın şehadeti(10 Ağustos 1389) Otlukbeli zaferi 11 Ağustos-1473

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI