Cevaplar.Org

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ HADİSLER

Esmaü’l-Hüsna hakkında bilgi veren üç hadis-i şerif şöyledir: 1-Buhari’de yer alan hadis: Ebu Hureyre (r.a.)’ten Resulullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Allah’a has doksan dokuz -ki, bir eksik olarak yüz eder- isim


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-11-29 14:27:14

Esmaü'l-Hüsna hakkında bilgi veren üç hadis-i şerif şöyledir:

1-Buhari'de yer alan hadis:

Ebu Hureyre (r.a.)'ten Resulullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Allah'a has doksan dokuz -ki, bir eksik olarak yüz eder- isim vardır. Bu isimleri her kim (tamamen) sayarsa, Cennet'e girer."(1)

2-Müslim'de yer alan hadis:

"Allah'ın 99 ismi vardır, yüzden bir eksik. Kim bunları sayıp benimserse (ihsa) cennete girer." (Müslim, Zikir-5)

3-Tirmizi'de yer alan hadis:

Buhari ve Müslim tarafından rivayet edilen hadis, Tirmizi tarafından da rivayet edilerek, rivayete Allah'ın 99 ismi eklenmiştir:

 "Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları sayarsa (ihsâ) Cennete girer." (Tirmizî, Daavât, 83)

Tirmizi'nin rivayetinde yer alıp yaygınlık kazanan Allah'ın 99 ismi şöyledir:

Allah, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri', el-Musavvir, el-Gaffâr, el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd, el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, el-Basîr, es-Semi', el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi', el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-Bâis, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâli, el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntekim, el-Afüvv, er-Raûf, Mâlikü'l-Mülk, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muksit, el-Câmi', el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mâni', ed-Dârr, en-Nâfi', en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedî', el-Bâkî, el-Vâris, er-Reşîd, es-Sabûr.

Bu rivayette geçen 99 isim, El-Esmaü'l-Hüsna bölümünde açıklanacaktır.

Bu üç hadisi okuduktan sonra şu açıklamalar yapılabilir:

1-Allah'ın isimleri tevkifidir, yani bu isimler ayet ve hadisle belirlenmiştir.

2-Hadiste Allah'ın 99 isminin sayılması, başka ismi bulunmadığı anlamına gelmez. Yüzden bir eksik denmesi, 99'un 77 veya benzer bir sayı ile karıştırılmaması içindir. Allah'ın Kur'an'da geçen başka isimleri de vardır.

3-Esmaü'l-Hüsna, taşıdıkları anlamlar ile Allah'ın bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve bütün tam sıfatlarla muttasıf olduğunu bildirirler.

4-Esmaü'l Hüsna, Allah'a aittir, başka varlıklar için kullanılmaları doğru olmaz.

5-Esmaü'l-Hüsna, zikir gayesi ile okunur.

6-Dua etmek için Esmaü'l-Hüsna ile Allah'a hitap edilir. Mesela, "Ya Şafi, Ya Allah!" denerek Allah'tan şifa istenir.

7-Esmaü'l-Hüsna'yı okuyarak saymak tavsiye edildiği gibi, ezberlemek de tavsiye edilir.

8-Esmaü'l-Hüsna'yı tam bir iman ve ihlâsla öğrenip saymanın cennete girmeye vesile olacağı ümit edilir.

9-Sözlük anlamı saymak, ezberlemek, anlamak olan ihsa kelimesi; "İslam'ın ulûhiyet inancını naslara başvurmak suretiyle tespit edip anlamak, benimsemek ve bu inanca uygun bir ruhi etkinlik kazanmak"(2) şeklinde anlaşılabilir.

10-Buhari, Müslim, İbn Mace ve Tirmizi'nin Esmaü'l-Hüsna ile ilgili olarak rivayet ettikleri hadisin ilk bölümü aynıdır. İbn Mace ile Tirmizi rivayetlerine 99 isimden oluşan birer liste eklemişlerdir; Buhari ile Müslim'in rivayetlerinde isim listesi yoktur. İbn Mace'nin listesi ile Tirmizi'nin listesindeki isimler arasına 26 farklı isim bulunmaktadır. Tirmizi'nin listesi, İslam âleminde şöhret bulmuştur. (Biz de ilgili bölümde bu listeye göre isimleri sıralayıp izah etmeye çalıştık.)

11-Kur'an hatmedildiğinde Allah'ın Kur'an'da bulunan isimleri okunmuş olur.

12-Allah'ın 99 isminden, Kur'an'da isim siğasıyla bulunmayan Esmaü'l-Hüsna sayısı 26 olmakla beraber, bunlardan yirmisi fiil siğası veya değişik kiplerde Kur'an'da bulunduğundan, bulunmayan isim sayısı altı olarak hesap edilmiştir. Bunlar; Hâfıd, Mâni, Dâr, Nâfi, Reşîd, Sabûr isimleridir.(3)

13-Cevşen-i Kebir'de 1000 isim mevcuttur.

14-Ebu Hureyre Rivayetinde bulunmadığı halde başka hadislerde Allah'a nispet edilen isimlerden bazıları şöyledir: Vitr, Mukallibü'l-Kulüb, Muarrifu'l-Kulüb, Sübbühün Kudüs, Cemîl.(4)

Dipnotlar

1-Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi Ve Şerhi, C. 8, S: 191

2-TDV İslam Ansiklopedisi, C: 11, S: 406

3-TDV İslam Ansiklopedisi, C: 11, S: 408

4-TDV İslam Ansiklopedisi, C: 11, S: 409

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İSM-İ AZAM

İSM-İ AZAM

İsm-i Azam, Allah’ın en büyük ismi demektir. Hadislerde İsm-i Azam’dan bahsedilir. Kur

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ HADİSLER

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ HADİSLER

Esmaü’l-Hüsna hakkında bilgi veren üç hadis-i şerif şöyledir: 1-Buhari’de yer alan hadi

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ AYETLER

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ AYETLER

Esmaü’l-Hüsna terimi, dört ayette geçer. İçinde Esmaü’l-Hüsna terimi geçen dört ayet

ALLAH’IN KADERİ VE KAZAYI BELİRLEYİP YARATMASI

ALLAH’IN KADERİ VE KAZAYI BELİRLEYİP YARATMASI

Kader, Allah’ın ilim ve irade sıfatlarıyla, kaza ise tekvin sıfatı ile ilgilidir.

ALLAH’IN HAYATLARI SONA ERDİRMESİ (ECEL)

ALLAH’IN HAYATLARI SONA ERDİRMESİ (ECEL)

Ecel kelimesinin sözlük anlamı: Mutlak vakit, önceden tespit edilmiş süre. Ecel kelimesinin te

KULUN RIZKININ VERİLMESİ

KULUN RIZKININ VERİLMESİ

Rızık kelimesi sözlükte yenilen, içilen ve faydalanılan şey; terim olarak ise Allah’ın can

HAYIR VE ŞERRİN ALLAH TARAFINDAN YARATILMASI

HAYIR VE ŞERRİN ALLAH TARAFINDAN YARATILMASI

Yaratıcı tek olduğu için, hayrın da şerrin de yaratıcısı Allah’tır. Allah, hem hayrı he

KULLARIN FİİLLERİNİN YARATILMASI

KULLARIN FİİLLERİNİN YARATILMASI

İnsan, Allah tarafından yaratılan en mükemmel varlıktır. İnsanın en önemli özellikleri, ak

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-8

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-8

Allah’ın Tekvin Sıfatı Tekvin, yaratmak demektir. Allah’ın sıfatı olarak Tekvin, Allah’

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-7

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-7

7-Allah’ın Kelam Sıfatı Kelam; söylemek, konuşmak demektir. Allah; ses, nefes, harf ve kelim

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-6

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-6

6-Allah’ın Kudret Sıfatı Kudret, güç sahibi olmak, istediği şeyi istediği şekilde yapabi

Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve O'ndan bağışlanma istemezler? Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Maide, 74

GÜNÜN HADİSİ

"Yâ Resûlâ'llâh, müslümanların hangisi efdaldir?" diye suâl ettiler. "Müslümanlar; dilinden elinden selâmette kalandır." cevâbını verdiler.

BUHARİ, KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, Ebû Mûsâ el-Eş'arî (r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Misâk-ı Milli'nin Kabûlü(28 Ocak) *İlk Türkçe Ezan Okutturuldu(29 Ocak) *Yavuz Selim'in Kahire'yi Fethi(30 Ocak) *İbrahim Müteferrika Osmanlı'da İlk Matbaayı Kurdu(31 Ocak) *482 Senedir Camii Olan AYASOFYA Müzeye Çevrildi(1 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI