Cevaplar.Org

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ AYETLER

Esmaü’l-Hüsna terimi, dört ayette geçer. İçinde Esmaü’l-Hüsna terimi geçen dört ayet, nüzul sıralarına göre, kısa açıklamaları ile birlikte, şöyledir


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-11-21 09:56:08

Esmaü'l-Hüsna terimi, dört ayette geçer.

İçinde Esmaü'l-Hüsna terimi geçen dört ayet, nüzul sıralarına göre, kısa açıklamaları ile birlikte, şöyledir:

 1-"En güzel isimler Allah'ındır. O'na o güzel isimleriyle dua edin ve O'nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır."(1)

Esmaü'l-Hüsna, en güzel isimler, demektir. Allah'ın isim ve sıfatları en güzel ve en mükemmel oldukları için, bunları ifade eden isimlere, Esmaü'l-Hüsna, yani en güzel isimler denir.

Allah'a, onun güzel isimleriyle dua etmek gerekir. Buna bazı örnekler verelim: Allah'tan rızık isteyeceğimiz zaman Rezzak ismiyle, Hastalıktan kurtulmak istediğimiz zaman Şafi ismiyle, Günahlardan bağışlanma dilediğimiz zaman Gaffar ismiyle, tövbemizin kabul edilmesini istediğimiz zaman Tevvab ismiyle, nimet istediğimiz zaman Kerim ismiyle dua etmeliyiz.

'Ebû Bekir İbnü'l-Arabî, Allah'ın isim ve sıfatlarının güzellikle nitelendirilmelerinin sebeplerini şu şekilde açıklamıştır:

1. Bu isimler, Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder, kullarda da saygı hissi uyandırır.

2. Zikir ve dua olarak okunduğunda kabule vesile olur, sevap kazandırır.

3. Kalplere huzur verir, rahmet ümidi aşılar.

4. En yüce varlık olan Allah'ın isimlerini, anlamlarını kavrayarak okumak, okuyanın değerini de yüceltir.

5. Bu isimler Allah hakkında zorunlu, mümkün ve imkânsız olan inançları ve kanaatleri ifade ettiği için bu isimleri bilip okumak doğru inancın oluşmasına da katkıda bulunur.'(2)

Allah'ın zati sıfatları sayılan isimler, diğer varlıklara ad olarak konulmamalıdır. Bu isimler, ancak abd kelimesine muzafun ileyh yapılmak suretiyle isim olarak konabilir. Mesela insanlara, Gafur yerine Abdulgafur, Kadir yerine Abdulkadir, Rahman yerine Abdurrahman, Rahim yerine Abdürrahim isimleri verilmelidir. Değilse kul, Allah'ın sıfatları ile çağrılmış olur ki, bu doğru değildir.

Ömer Nasuhi Bilmen'in, şu açıklamaları önemlidir: 'Hak Teâlâ Hazretlerinin isimleri tevkifidir, ıstılah değildir. Yani onun mübarek isimleri dinen sabit, açıkça bildirilmiş isimlerdir. Onların muadilleri Cenâb-ı Hak'ka isnat edilemez. Meselâ: Allah Teâlâ'ya Alîm, Hakîm, Rahîm, Cevâd, denilir, fakat: Fakih, Tabib, Refik, Âkil denilemez. Şuna da dikkat etmelidir ki, saygıya, hürmete ters düşen tabirler, Cenab-ı Hak'ka karşı kullanılmasın. Meselâ: Cenâb-ı Hak bütün mahlûkların yaratıcısıdır. Fakat onu zikrederken: Ey domuzların, ey köpeklerin yaratıcısı denilemez, bu adaba aykırıdır. Belki ey kâinatın yaratıcısı, ey göklerin ve yerin yaratıcısı, ey bütün hayat sahiplerinin yaratıcısı gibi bir şekilde nida edilir, saygıya aykırı tâbirlerde bulunulmaz.'(3)

Müfessir Sabuni bu ayeti şöyle açıklar: 'En güzel ve en şerefli isimler Allah'ındır. Çünkü onlar en güzel ve en şerefli manaları bildirirler. O halde onu bu isimlerle anınız. Onun isimleri hususunda müş­riklerin yaptığı gibi haktan ayrılanları bırakın. Çünkü müşrikler Allah'ın isimlerinden isim türeterek ilahlarına vermişlerdir. Meselâ: Allah'tan Lât, Aziz'den Uzzâ ve Mennân'dan Menât isimlerini türeterek ilâhlarına vermişlerdir. Yaptıklarının cezasını ahirette çekecekler­dir.'(4)

Allah'ın güzel isimleriyle, Allah'a yaklaşmaya, ona dua etmeye ve onun rızasını kazanmaya çalışmalıyız.

2-"Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur."(5)

Allah'tan başka ilah yoktur. Tek ilah, tek yaratıcı, tek hüküm koyucu odur.

En güzel isimler Allah'a mahsustur.

3-"De ki: "(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur." Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut."(6)

Bir görüşe göre; Hz. Muhammed (s.a.v)'in "Ey Allah'ım, ey Rahman!" diye dua ettiğini duyan müşrikler, "Muhammed iki tanrıya tapıyor" diye dedikodu yapınca bu ayet inmiştir.

Bu ayetten çıkan hüküm şudur: Allah'ın bütün güzel isimleriyle Allah'a hitapta bulunup dua etmek mümkündür.

Ayetin namazla ilgili kısmından anlaşılan şudur: Müşrikler, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in yüksek sesle Kur'an okuduğunu duyunca kızıp hakaret ederlerdi. Bu sebeple Allah, Kur'an'ın namazda çok yüksek ve çok kısık bir sesle değil, orta bir sesle okunmasını emretmiştir.

Bir görüşe göre ise, buradaki salâttan maksat duadır. Bağırarak veya işitilmeyecek bir tarzda değil, ikisi arasında olacak bir şekilde, kemal-ı hürmetle dua etmek gerekir.

4-"O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir."(7)

Bu ayette ve bundan önce geçen iki ayette Allah'ın on yedi ismi art arda sıralandıktan sonra, güzel isimlerin ona mahsus olduğu ifade edilmiştir: "O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir."(8)

Bu bölümde incelediğimiz Kur'an'daki dört ayette, en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu ifade edilmektedir.

Bu ayetlerde sıralanan güzel isimler, Allah'ın 99 ismi sırayla izah edilirken açıklanacaktır.

Dipnotlar

1-Araf-180

2-DİB Kur'an Yolu Tefsiri, C: 2, S: 632

3-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri, C: 2, S: 1129

4-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 2, S: 377. 378.

5-Taha-8

6-İsra-110

7-Haşr-24

8-Haşr-22. 23. 24.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUHAKEMAT NOTLARI-8

MUHAKEMAT NOTLARI-8

Ders: Muhakemat-8.Ders, (1.Makale, 3. Mukaddime) İzah: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz *“İsrailiyat

ATEİZM

ATEİZM

I-Ateizm Nedir? Ateizm kelimesinin yapısı ve sözlük anlamı: Ateizm kelimesi, İngilizcedeki

NUZHETU’L MUTTAKİN

NUZHETU’L MUTTAKİN

Eser Adı: Nuzhetu’l Muttakin Müellifler; Dr. Mustafa el Buğa, Muhyiddin Misto vs. Yayınevi;

NÜKTELER-11

NÜKTELER-11

PEYGAMBERLER Peygamberlerin beşer seviyesine göre gönderilmeleri Yirmi-otuz kuzuyu idare etmek

DENİZDE YOLCULUĞU YAPMAMA İLE İLGİLİ HADİS

DENİZDE YOLCULUĞU YAPMAMA İLE İLGİLİ HADİS

Hadis inkârcılarının sünnet/hadislerin itibarını düşürmek için cımbızla çektikleri bir

FAİZİN BABASI

FAİZİN BABASI

Merhum Abdülaziz Bekkine Efendi anlatıyor; “Bir gün bir dostum bana geldi ve şu ricada bulundu

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

HZ. ÖMER(R.A)’İN İSTEDİĞİ HUSUS Merhum Ali Himmet Berki diyor ki; “Bir gün Hazret-i Öme

BABA VE ANALARIN ÜZERİNE DÜŞEN VAZİFELER

BABA VE ANALARIN ÜZERİNE DÜŞEN VAZİFELER

Şafii âlimlerinden Ebu Bekr ed-Dimyâtî, Fethu'l-Muîn'in şerhi "İânetü't-Tâlibîn" adlı es

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-21

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-21

Mısır *Arap Baharı ülkeleri arasında Tunus şimdiye kadar karşı devrim veya darbe badiresini

“SİZDEN BAŞKA YOK MU SANIYORSUNUZ?”

“SİZDEN BAŞKA YOK MU SANIYORSUNUZ?”

Bir adam tramvayda Ref’i Cevat Ulunay’ın(1890-1968) ayağına basmış. Canı yanan yazar söyl

EL-KUDDÛS

EL-KUDDÛS

Kuddûs kelimesinin sözlük anlamı: Tertemiz, kusurlardan arınmış. Kuddûs kelimesinin terim a

Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta (yazılı) olan pek şerefli/değerli Kur'an'dır ki O'na temiz olanlardan başkası dokunamaz.

(Vakıa, 77-78-79)

GÜNÜN HADİSİ

Hikmetli söz, müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa almaya en layıktır.

Tirmizi, İlim, 19.

TARİHTE BU HAFTA

*Bosna'da 800 kadar camii Sırplar Tarafından Yıkıldı(20 Ocak 1993) *Ridaniye Zaferi(22 Ocak 1517) *Babiali Baskını(23 Ocak 1913) *Hz.Ali'nin Küfe'de Şehid Edilmesi(24 Ocak 661)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI