Cevaplar.Org

HZ. OSMAN(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hz. Osman’ın(r.a) künyesinin Ebu Amr olduğunu, Ebu Abdullah, Ebu Leyla künyeleriyle de künyelendiğini.(1) Hz. Osman'ın(r.a) Peygamber efendimizden(aleyhissalatu vesselam) altı yaş küçük olduğunu..(2)


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2018-06-14 22:21:45

Hz. Osman'ın(r.a) künyesinin Ebu Amr olduğunu, Ebu Abdullah, Ebu Leyla künyeleriyle de künyelendiğini.(1)

Hz. Osman'ın(r.a) Peygamber efendimizden(aleyhissalatu vesselam) altı yaş küçük olduğunu..(2)

Hz. Osman(r.a)'ın, Hz. Peygamberin teyzesinin torunu olduğunu..(3)

Hz. Osman'ın Cahiliyye döneminde de içki ve zina gibi kötülüklere hiçbir zaman tevessül etmediğini.(4)

Hz. Osman'ın(r.a) "Ne cahiliye döneminde, ne de Müslüman olduktan sonra asla hırsızlık yapmadım ve zina etmedim" dediğini..(5)

Hz. Osman(r.a)'ın Müslüman olduğunda 34 yaşında olduğunu..(6)

Hz. Osman(r.a)'ın hanımı Rukiye(r.a) ile Habeşistan'a hicretini anlatan siyer alimi İbn-i Sad'ın; "Bu ümmet içinde ailesi ile birlikte ilk hicret eden zat Hz. Osman'dır" dediğini..(8)

Hz. Osman'a Peygamberimizin kızı Rukayye(r.a)'den doğan çocuğu Abdullah'dan ötürü Ebu Abdullah künyesinin verildiğini.. Abdullah'ın altı yaşında vefat ettiğini..(9)

Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) kızı Ümmü Külsüm'ü(r.a) Hz. Osman (r.a)'a tezviç buyurdukları zaman; "Senin kocan ceddin İbrahim'e(a.s) ve baban Muhammed'e(aleyhissalatu vesselam) herkesten ziyade benzer" diyerek Hz. Osman'ın yüksek ahlakına işaret ettiklerini..(10)

Peygamber Efendimizin Hazret-i Osman hakkında: "Eğer kırk kızım olsa idi, bunlardan bir tanesi kalmayıncaya kadar birer birer Osman'a tezvîc ederdim" buyurduğunu..(11)

Hz. Ali'nin(r.a) Hz. Osman(r.a) hakkında "Akrabalarıyla sılayı rahimi sürdürmek bakımından en güçlümüz Os­man'dı" dediğini..(12)

Hz. Ali'nin(r.a ) Hz. Osman hakkında; "Osman öyle yüksek bir zattır ki, semada bile Zinnureyn diye anılır" dediğini..(13)

Abdurrahman bin Hâtıb'ın(r.a.), babasının kendisine şöyle dediğini söylediğini: "Sözü, Osman'dan daha tam ve güzel olan hiç kimse görmedim. Ne var ki, o, konuşmaktan hoşlanmıyordu."(14)

Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a)'ın Hz. Osman(r.a) hakkında; "Resul-i Ekrem'in yanında hepimizden en güzel abdest alanımız, en uzun namaz kılanımız, Allah yolunda en çok para harcayanımız o idi" dediğini.(15)

Hz. Osman'ın(r.a) Tebük seferinde orduya 900 deve ve 100 at bağışladıktan başka her bir askere bir altın sarf etmek suretiyle 10 bin askeri teçhiz ettiğini ve bundan başka 1000 dirhem'i getirip Allah Rasulünün önüne döktüğünü ve iltifat-ı nebeviyeye mazhar olduğunu..(16)

Hz. Osman'ın(r.a) Tebük seferi için ordu teçhiz edilirken yaptığı maddi yardımı Hz. Huzeyfe (r.a.)'nin şöyle anlattığını: "Osman zorluk ordusu için getirdiği on bin dinarı gelip, Resûlullah'ın önüne koydu. Resûlullah (s.a.v.) hem eliyle paraları karıştırıyor, hem de şöyle diyordu: "Osman! Allah, kıyamet gününe kadar senin gizli-açık bütün günahlarını bağışlasın!"(16)

Resulullah'ın bir keresinde Rume kuyusunu alıp Müslümanlara vakfedene, diğer bir seferinde de Tebük gazvesinde İslam ordusunu teçhiz edecek olana Cennetin vaad edildiğini ferman ettiğini. Bu iki şerefe de Hz. Osman(r.a)'ın erdiğini..(17)

İbn Şihab ez-Zührî'nin şöyle dediğini: "Osman (r.a.) Tebük Savaşı'nda zorluk ordusuna 940 katır ve 60 at bağışta bulunarak böylece bine tamamladı.."(18)

Hz. Ömer(r.a)'in bir gün Hz. Osman'ın(r.a) bulunduğu bir meclise uğradığında Hz. Osman'ı kastederek; "içinizde öyle bir adam var ki, imanı bir orduya taksim edilse, bütün o orduyu kucaklardı" dediğini.(19)

Tabiin âlimlerinden Muhammed bin Sirin'in Hz. Osman hakkında; "Hz. Osman geceyi ihya eder, bir rekâtta Kur'an'ı hatmederdi" dediğini.(20)

Abdullah bin Ömer'in(r.a), Zümer sûresinin: "Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, âhiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse (o inkârcı gibi) midir?" (Zümer, 9.âyet) ayetini okuyup ardından: "O, Osman bin Affan'dır" diyerek Hz. Osman'ın gece ibadetine olan düşkünlüğünü nazara verdiğini..(21)

Dört halife devrinde denizden kazanılan en büyük zaferin Hz. Osman(r.a) döneminde Rum hükümdarı Konstantin'in bizzat komuta ettiği 500 gemilik Bizans donanmasının imha edildiği ve yelkenli gemilerin çokluğundan ötürü Savarî(Yelkenliler) gazvesi denilen savaş olduğunu. Savaşta ağır yaralanan Bizans hükümdarının ağır yaralanıp güç bela Sicilya adasına doğru kaçtığını, buradaki halkın ise "Hıristiyanlığı rezil ettin" diyerek tepki gösterip hükümdarı öldürdüğünü.. (22)

Ahmed Cevdet Paşa'nın nakline göre Hz. Osman'ın(r.a) Peygamberimizin mührünü Eris kuyusuna düşürüp kaybetmesinden sonra devlet işlerinin ihtilale yüz tuttuğunu..(23)

İslam tarihinde ilk ihtilafın Hz. Osman devrinde Kufe'de çıktığını, bunun sebebinin ise vali Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a)'ın beytül mal'den aldığı borcu zamanında ödeyememesi ve borç süresinin uzatılmasını istemesi, Kufe'nin beytü'l mal sorumlusu olan Abdullah bin Mesud'un(r.a) bunu kabul etmemesi ve halkın bu iki zatın taraftarı olarak ikiye ayrılmasıyla gerçekleştiğini..(24)

Hz. Aişe'(r.a)nin; "Ebubekir ve Ömer'in zamanları zaman-ı saadet gibi geçti. Osman zamanında mülk ve saltanat kokuları duyulmaya başladı" dediğini..(25)

İslam milletinde zuhur eden ilk bidatın Hz. Osman devrinde Emevilerin büyüklerinin "savulun yoldan, filan geliyor" tabirleri olduğunu.(26)

Ahmed bin Hanbel'in nakline göre Hz. Osman(r.a)'ın şehid olacağı gün biraz uyuduğunu. Uyandığında hanımı Nâile'ye, evini kuşatan asileri kastederek; "bunlar muhakkak beni öldürecekler" buyurduğunu. Hanımının; "Hayır, inşallah öyle olmaz. Bunlar senin tebaandır, sana gücenmişler" demesi üzerine, "Rasul-i Ekrem(sallallahu aleyhi ve sellem)'i gördüm. Yanında Ebubekir ve Ömer vardı. Bana "bu gece orucunu bizimle açacaksın" dediler' cevabını verdiğini. Hz. Osman'ın şehid edildiği sırada oruçlu bulunduğunu..(27)

Hz. Osman'ın şehid edildiği sırada vücudun­dan akan kanın önünde bulunan Mushaf'ın sayfaları üzerine damladığını görünce, kan sebebiyle bazı kelimeleri silinmesin diye Mushaf'ı kapattığını. Mushaf'ı göğsüne bastırıp, bu şekilde ruhunu teslim ettiğini.(28)

Hz. Osman'ın şehid edildiğinde 88 veya 90 yaşında olduğunu..(29)

Hz. Osman'ın katlini duyan Said bin Zeyd(r.a)'ın üzüntüsünü anlatma sadedinde; "Üzerimize Uhud dağı yıkılsa yeridir" dediğini..(30)

Ebu Said-i Hamidi adlı sahabenin Hz. Osman'a yakın dost olmamasına karşın, Hz. Osman'ın şehadetini haber aldığında, "biz onun katlini istemedik. Ya Rabbi! Seninle ahdim olsun, ahir ömrüme dek gülmeyeyim" dediğini..(31)

Fitnecilerin terörü yüzünden Hz. Osman'ın cenaze namazını sadece on yedi kişinin kıldığını. Ahmed bin Hanbel'in rivayetine göre imamın Zübeyr bin Avvam, İbn-i Sad'a göre ise Cübeyr bin Mutim olduğunu..(32)

Hz. Osman(r.a)'ın oğlu Ebbân'ın Medine fukahasından ve çok iyi bir muhaddis olduğunu. Ünlü muhaddis İmam Zühri'nin onun talebesi olduğunu. Merhum Mevlana Şibli'nin "bizce muhakkak olan cihet, Ebban'ın ilk Megazi müellifi olduğudur" dediğini..(33)

Dipnotlar

1-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 9

2-M. Asım Köksal, İslam Tarihi

3- Ebûl Alâ el Mevdûdi, Siret-i Server-i Âlem, Cilt: 2

4-Ömer Rıza Doğrul, Asr-ı Saadet, Cilt; 5

5- Halid Muhammed Halid, Hulefaü'r Rasul, terc: Beş Raşid Halife

6-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e

7-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e

8-M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt: 11, Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1

9-Ömer Nasuhi Bilmen, Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikatları

10-Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Cilt:1

11-Halid Muhammed Halid, Hulefaü'r Rasul, terc: Beş Raşid Halife

12-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 9

13-Halid Muhammed Halid, Hulefaü'r Rasul, terc: Beş Raşid Halife

14-Ömer Rıza Doğrul, Asr-ı Saadet, Cilt; 5

15-Hasan Basri Çantay, Kur'an-ı Hakîm Ve Meâl-i Kerim

16-Halid Muhammed Halid, Hulefaü'r Rasul, terc: Beş Raşid Halife

17-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:7

18-Halid Muhammed Halid, Hulefaü'r Rasul, terc: Beş Raşid Halife

19-Ömer Rıza Doğrul, Asr-ı Saadet, Cilt; 5

20-Ömer Rıza Doğrul, Asr-ı Saadet, Cilt; 5

21-Halid Muhammed Halid, Hulefaü'r Rasul, terc: Beş Raşid Halife

22-İsmail Mutlu, Dört Halife Devri

23-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1

24-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1

25-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1

26-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1

27-Ömer Rıza Doğrul, Asr-ı Saadet, Cilt; 5

28-Halid Muhammed Halid, Hulefaü'r Rasul, terc: Beş Raşid Halife

29-Ömer Rıza Doğrul, Asr-ı Saadet, Cilt; 5

30-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e

31-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1

32-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e

33-M. Şibli, Siretü'n Nebi

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Cahiliye devrinde ismi Abd-i Amr veya Abdü'l Kâbe iken, Allah Rasulü

EBU UBEYDE BİN CERRAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

EBU UBEYDE BİN CERRAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın asıl isminin Amir olup, Ebu Ubeyde'nin ise onun künyesi olduğunu..(1)

ZÜBEYR BİN AVVAM(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

ZÜBEYR BİN AVVAM(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Zübeyr bin Avvam(r.a)’ın sekiz yaşında Müslüman olduğunu..(1) Tabiin âlimlerinden Said b

HZ. TALHA BİN UBEYDULLAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HZ. TALHA BİN UBEYDULLAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hz. Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) Hz. Ebubekir’in(r.a) amcaoğlu olduğunu.(1) Talha bin Ubeydu

HZ. ALİ (R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HZ. ALİ (R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bir rivayete göre Hz. Ali(r.a)'nın ismini bizzat Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)'ın koydu

HZ. OSMAN(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HZ. OSMAN(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hz. Osman’ın(r.a) künyesinin Ebu Amr olduğunu, Ebu Abdullah, Ebu Leyla künyeleriyle de künyel

HZ. ÖMER(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HZ. ÖMER(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

En meşhur rivayete göre Hz. Ömer(r.a)'in hicretten kırk sene evvel doğduğunu.(1) Hz. Ömer(r.

HAZRET-İ EBUBEKİR(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HAZRET-İ EBUBEKİR(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hz. Ebubekir(r.a)'ın Cahiliyye döneminde isminin Abdülkâbe olup, annesi Ümmü'l Hayr'ın oğlun

SA’DÜ’L ESVED ES SÜLLEMİ SÜMME EZ ZEKVANİ(R.A)

SA’DÜ’L ESVED ES SÜLLEMİ SÜMME EZ ZEKVANİ(R.A)

Hasan ve Katede, Enes’ten(r.a) rivayet ediyorlar. Bir adam(Sa’d ül Esved) Rasulullah’ın (ale

SUHEYB-İ RUMİ

SUHEYB-İ RUMİ

Suheyb bin Sinan bin Malik, Suheybi Rumi.. Biz müslümanlardan bazıları Suheyb er-Rûmî'yi tanı

Kur'an okuyacağınız zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığının.

Nahl,98

GÜNÜN HADİSİ

İlimden istediğiniz kadar öğrenin. Vallahi onunla amel etmedikçe ilim toplamakta ecir kazanamazsınız. (İ.hatip takvimi)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI