Cevaplar.Org

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-1

İlim, basiret, salah ve takva ehli kimseler onu sena etmede ittifak etmişlerdir. Onun faziletleri üzerine onların şehadetleri vardır. Muhakkaktır ki, insanların avam tabakasının bir adamı övgüsü, o insanın Allah katında makbuliyetine, istikametine, yüce makamına itibar edilen bir delil olmaz


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2017-12-22 20:14:03

17 yıl önce, 20. Asrın son günü büyük davetçi alim Ebul Hasan en Nedvi hazretlerini kaybetmiştik. Ufulünün sene-i devriyesinin yaklaştığı şu günlerde merhum hakkında ulemamızın ve büyüklerin bir kısım ifadelerini sunmak arzu ettim, deryadan bir damla kabilinden olsa da.. Kaynak olarak, merhum hakkında derli toplu bir eser kaleme alan muhterem Dr. Ekrem en Nedvi'nin biyografisini aldım. Eserden o kısmı dilimize tercüme ettim. Dipnotlardaki kaynaklar bu eserde yer verilen kaynaklardır. Salih Okur/cevaplar.org

Evet, Ekrem Nedvi şöyle yazıyor;

"İlim, basiret, salah ve takva ehli kimseler onu sena etmede ittifak etmişlerdir. Onun faziletleri üzerine onların şehadetleri vardır. Muhakkaktır ki, insanların avam tabakasının bir adamı övgüsü, o insanın Allah katında makbuliyetine, istikametine, yüce makamına itibar edilen bir delil olmaz.

Ama ne zaman ki o zat hakkında basiret ve ilim sahibi insanların, onun asrındaki salahat ve takva ashabının şahitliği varsa, şüphe olmaz ki, bu onun kabulüne ve yüksek makamına itibar edilen bir delil olur.

Ona ittiba edenlerin, sevenlerin, sohbetlerinde bulunanların, o kimsenin salah ve istikametini, itikadının güzelliğini ve takvasını, ve ahiret işlerine ihtimamını vasfetmeleri gereklidir.

Bu zatlar zamanlarının insanlarından diyanet ve yaşayışları ile mümtaz kimselerdir. Ve şimdi onun hakkında muasırı büyük alimlerin ve hocaların şehadetlerini nakledeceğiz;

*Bir konuşmalarında Şeyh Halil bin Muhammed el Yemani ona şöyle hitap ediyor; "Nefsimden ve güzel bildiğim herşeyden bana daha aziz olan faziletli kardeşim Ebu Hasan Ali(Cenab-ı Hak onu muhafaza etsin).. Ona selamımı, şevkimi, şefkatimi, ona olan özlemimi kalbimin en samimi hisleriyle gönderiyorum.. o kalb ki kulların kılıçlarıyla paramparça olmuştur."(1)

*Filistin müftüsü merhum Emin el Hüseyni onun hakkında şöyle diyor; "Nedvi..Muhlis bir mümindir ki, hastalığı teşhis edebilen ve reçetesini de verebilendir.."(2)

*Şeyh Muhammed Behçet Baytar ed Dimeşki ona yazdığı bir mektupta şöyle diyor; "Ey benim kerim arkadaşım ve vefalı dostum! Ben nefsimle başbaşayken ve de cemaatimin yanında seni ancak geniş ilminle, edepleri üzerinde toplamanla, latif konuşmalarınla, meclisinde oturanlarların senden bolca faydalanmalarıyla, ve senin lezzetli, tatlı bilgilerinle zikrettim."(3)

*Prof. Dr. Mustafa Sıbai merhum, Nedvi'nin "Ricalün Fikre ve Daveti Fi'l İslam"(İslam'da Davet ve Fikir Adamları, Türkçeye Yusuf Karaca Hocamız tarafından tercüme edildi, Kayıhan Yayınları) eseine yazdığı önsözde ondan şöyle bahsediyor; "Bu kitabın müellifi Üstad Ebu'l Hasan en Nedvi, bu mübarek hareketin(İslam'a Dönüş Hareketi) önde gelenlerinden birisidir. O ıslah edici bir alim, muhlis bir davetçidir. Allahu Teala'nın ona ilmi ihsan etmesinden beri kalemi ve lisanıyla Allah yoluna davete devam etmiştir. Bunun için İslam topraklarına ve Avrupaya müteaddit seyahatları olmuştur. Onun davet meydanlarında dolaşmaları çok başarılı olmuştur. Öyle ki, muhakkak bugün o, Hind diyarının muhlis İslam alimlerinin en ileri gelenlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Onun talebeleri her beldeye yayılmıştır. Onun eser ve te'lifleri ki, ilmi bir dikkat ve şeriatın esrarına ait derin ve kapalı noktaların anlaşılması, İslam aleminin problemlerinin ince bir tahlili hususunda temayüz etmişlerdir. Ve aynı zamanda o eserler aydınlatıcı bir ruh ve kerim bir nebevi ahlak ile temayüz etmişlerdir.

Ve onun yaşantısı takvasında, zühdünde, ibadetinde ve yüce gönüllülüğünde selef-i salihin alimlerini hatırlatmaktadır."(4)

*Şehid Seyyid Kutup diyor ki; "Nedvi.. Bu insanı şahsiyetiyle ve kalemiyle tanıdım. Ve onu Müslüman bir kalp ve Müslüman bir akıl olarak bildim. Ve yine onu İslam'ı yaşayan ve güzel bir İslam anlayışı üzerine İslam için yaşayan bir adam olarak bildim. Bu Allah için bir şahitliktir ve ben bu şahitliği ifâ ettim."(5)

*Şeyh Muhammed Gazali onun eserlerindeki şefkat, yiğitlik ve ruhu gördüğünde şaşkınlıkla şöyle demişti; "Bu İslamdır ki ona ancak yüksek şuur sahipleri hizmet edebilir. Fakat ahmak ve silik kişilerin onda bir payı yoktur."(6)

*Ahmed bin Abdülaziz bin Mübarek diyor ki; "Nedvi..İslam davetçisi.. İslam'ı lisanı ve kalemi ile müdafaa eden..Selim bir anlayışı ve hikmetli bir tatbiki cem eden..Peygamberlik ağacının sülalesinden ve Hz. Mustafa'nın(aleyhissalatu vesselam) neslindendir."(7)

*Edip, alim Ali Tantavi rahimehullah diyor ki; "Ebu'l Hasan talebelerinin çevresinde İslam için en kuvvetli bir kale inşa etti ki en metin taştan kalelerden daha metindir. Ve ihlas sahibi davetçilerden ve salih âlimlerden bir topluluk bina etti. Muhakkak ben onu, Allah'ın ikramlarda bulunduğu ve İslam davetçisinin meziyetlerini tamamen üzerinde tekmil etmiş birisi olarak buldum."(8)

*Fıkıh âlimi Hasan bin Muhammed Meşat dedi ki; "Nedvi.. Muvaffak olmuş allame.."(9)

*Pakistan'ın eski genel müftüsü Fıkıh allamesi merhum Muhammed Şefi Diyobendi, oğlu ve hocamız Muhammed Taki Osmani'den haber aldığımıza göre şöyle demiştir; "Şeyh Ebu'l Hasan en Nedvi Allah tarafından muvaffak kılınmıştır."

-devam edecek-

Dipnotlar

1-Resail-ü Â'lâm, s: 11

2-Eş Şeyh Ebu'l Hasan en Nedvi Kema Araftehu, s: 201

3- Resail-ü Â'lâm, s: 59

4-Min Takdimi Doktor Mustafa Sıbai Ricalün Fikre ve Daveti Fi'l İslam

5- Eş Şeyh Ebu'l Hasan en Nedvi Kema Araftehu, s: 203

6- Eş Şeyh Ebu'l Hasan en Nedvi Kema Araftehu, s: 19

7- Eş Şeyh Ebu'l Hasan en Nedvi Kema Araftehu, s: 202

8-Mukaddime fi Mesiyretü'l Hayat

9- Eş Şeyh Ebu'l Hasan en Nedvi Kema Araftehu, s: 201

Kaynak

Dr. Muhammed Ekrem en Nedvi, Ebul Hasan en Nedvi, Dar'ul Kalem, Dımaşk, 2006

Terc. Salih Okur

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EZAN HAKKINDA

EZAN HAKKINDA

Fakihlerin kahir ekseriyetine göre, ezanın Arapça’dan başka bir dilde okunması caiz değildir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-188

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-188

Ders: 17. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi İzah edilen kısım: “Hâlık-ı Rahîm ve

ZİNDANDA İNEN İLAHİ BİR RAHMET

ZİNDANDA İNEN İLAHİ BİR RAHMET

Yirminci asrın büyük İslami hareketlerinden olan Müslüman Kardeşler Hareketi zindanlardan yü

ANTALYA UÇAĞINDA FİKİR JİMNASTİĞİ VE YANIMDA OTURAN GENÇ!

ANTALYA UÇAĞINDA FİKİR JİMNASTİĞİ VE YANIMDA OTURAN GENÇ!

Antalya uçağındayım. Kalemi elime aldım. Bir taraftan o an aklıma gelenleri kaydediyor, bir ta

MEVLANA’NIN BİR ŞİİRİNİN İZAHI

MEVLANA’NIN BİR ŞİİRİNİN İZAHI

Sen, can ve gönülden ibaret olduğun için, can Sen'i nasıl bulabilir? Sen candasın, gönülde

İNSAN VE HİDAYET-3

İNSAN VE HİDAYET-3

Allah, Kimleri Doğru Yola İletir? Allah’ın kimleri doğru yola ilettiğini iki başlık altın

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-24

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-24

YEDİ A’ZA VAZİFELERİ Bil yedi âzâ sana vermiş de Rabbü’l âlemin Onlar ile ateşin kapu

“YALNIZ ŞİİR MAHVOLURDU”

“YALNIZ ŞİİR MAHVOLURDU”

1940’lardan sonra ülke yönetimi beğenmeyen Yahya Kemal, dostlarına şöyle diyordu;

KENDİ DİLİNDEN BEDİÜZZAMAN-39

KENDİ DİLİNDEN BEDİÜZZAMAN-39

* Emirdağı Zabıtasıyla Bir Hasbihal "Hem insaniyet namına istediğim bir hukukuma karşı yap

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

Mercimek yemek sünnet midir? Mercimek yemenin tavsiyesi üzerine hadis var mı? Varsa tahkik ve tah

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz d

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT-Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI