Cevaplar.Org

ABDULLAH BİN CAHŞ(R.A)

O, Rasulullah’ın(S.A.V) halası Umeyme binti Abdulmuttalib’in oğludur. Efendimizin zevcelerinden müminlerin anası Zeynep bint-i Cahş’ın kardeşidir. Kendisine sancak verilen ilk Müslüman ve ilk olarak Emirul-Müminin (müminlerin emiri) diye çağrılan ilk sahabi.


Zahid Başçı

malasahit@gmail.com

2017-03-09 16:31:49

O, Rasulullah'ın(S.A.V) halası Umeyme binti Abdulmuttalib'in oğludur. Efendimizin zevcelerinden müminlerin anası Zeynep bint-i Cahş'ın kardeşidir. Kendisine sancak verilen ilk Müslüman ve ilk olarak Emir'ul-Müminin (müminlerin emiri) diye çağrılan ilk sahabi.

Rasulullah(s.av)'ın Erkam'ın evine girmeden önce iman etmiş ilk Müslümanlardandır. İkinci Habeşistan hicretinde kardeşi Ubeydullah ve kardeşinin zevcesi Ümmü Habibe ile beraber Habeşistan'a hicret etti. Mekke'den Medine'ye Ebu Seleme'den sonra, yakınlarıyla beraber, erkek- kadın, genç- yaşlı topluca hicret ettiler. Mekke'den Medine'ye hicret ederken geride içi boş bir ev bıraktılar. Sanki daha önce içinde insanlar yaşamamış, binası mamur ama içi boş ve mahzun bir evdi bu.

Onların hicretlerinden sonra Mekke'nin büyükleri, kimlerin hicret edip etmediklerini öğrenmek için Mekke'nin değişik mahallelerini geziyorlardı. İçlerinde Ebu Cehil ve Utbe bin Rebia da vardı. Utbe, ben-i Cahş'ın evlerinin boş olduğunu, içinde yellerin estiğini görünce, "Cahş oğullarının evi bomboş, sahiplerine ağlıyor" dedi. Katı kalpli Ebu Cehil ise; "Onlar kim oluyor ki evleri onlar için yas tutsun" cevabını verdi.

Cahş oğullarının evleri Mekke'deki evlerin en zengin ve en güzellerindendi. Ebu Cehil bunlara el koydu ve kendi malı gibi evlerde tasarruf etmeye başladı. Abdullah bin Cahş bu durumu haber alınca Rasulullah(s.a.v)'a vaziyeti anlattı. Allah Rasulü ise ona şöyle dedi; "Ey Abdullah! Allah'ın, senin bu evine karşılık Cennette sana bir ev vermesine razı olmaz mısın?" Abdullah(r.a) da; "Evet razıyım ya Rasulullah!" deyince Rasulullah(s.a.v); "O, senindir" buyurdu.(1)

Nafii bin Cübeyir diyor ki; "Rasulullah(s.a.v) Recep ayının on yedisinde Abdullah bin Cahş'ı hepsi muhacirlerden oluşan bir seriyye(küçük askeri birlik) ile gönderdi. Abdullah'ı onların üzerine emir yaptı ve ona bir mektup verdi ve dedi ki; "İki gün gittikten sonra bu mektubu açacaksın ve bu mektuptaki emrime göre hareket edeceksin."(2)

Aynı hadiseyle alakalı, Ziyad bin Alaka'nın Sa'd bin Ebu Vakkas'tan rivayetine göre Sa'd demiştir ki; "Rasulullah(s.a.v) bizi bir seriyye ile gönderdi ve dedi ki; 'Sizin üzerinize öyle bir kimseyi vereceğim ki o açlık ve sususluğa karşı en sabırlınız olacaktır" ve emir(komutan) olarak Abdullah bin Cahş'ı üzerimize tayin etti. İslam tarihinde ilk emir o oldu."(3)

Abdullah bin Cahş(r.a) Bedir savaşına katıldı ve Uhud'da şehid oldu. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu İshak, babası Sa'dden naklen diyor ki; "Babam Sa'd bin Ebi Vakkas dedi ki; 'Uhud günü Abdullah bin Cahş bana dedi ki; 'Allah'a beraber dua etmek için gelmez misin?' Beraber bir kenara çekildik. Ben şöyle dua ettim; "Allah'ım! ben yarın düşmanımla karşılaştığım zaman karşıma muzır, şiddetli, çok öfkeli birini çıkar ki, ben Senin yolunda onunla savaşayım ve Senin rızan için onu öldürüp ganimetini alayım.' Abdullah bin Cahş 'amin' dedi. Sonra Abdullah şöyle dua etti; "Allah'ım! Yarın muzır, şiddetli, çok öfkeli biriyle savaşmayı bana nasip et. Ben Senin rızan için onunla savaşayım. Sonra o beni öldürsün ve kulaklarımla burnumu kessin. Senin huzuruna geldiğimde Sen dersin ki; "Ey Abdullah! Kulaklarınla burnun ne için kesilmişler ?" Ben diyeceğim ki; "Ya Rabbi! Senin ve Resulunun yolunda kesildiler.' Sen dersin ki; "doğru söyledin."

Sa'd diyor ki; " Abdullah'ın duası benim duamdan daha hayırlı idi. Uhud günü akşama doğru Abdullah'ın şehid olduğunu ve kulakları ile burnunun kesilip bir ipe takıldığını gördüm."(4) Hz. Abdullah'ın savaşta kulakları ve burnu kesildiği için ona 'Mucedda' deniliyordu.

Zübeyir b. Bekar'ın rivayetine göre Uhud savaşında Abdullah bin Cahş'ın kılıcı parçalandı. Rasulullah(s.a.v) ona hurma salkımının çöpünü verdi. O dal, onun elinde Rasulullah'ın bir mucizesi olarak kılıca dönüştü. Saptan kılıca dönüşen o kılıca hurma salkımının çöpü manasına gele(Urcun) ismi verildi. Bu kılıç elden ele dolaştı. En son bir Buğay-ı Türki onu iki yüz dinara satın aldı.

Abdullah'ı şehid eden kişi Ebul Hakem bin Ahnes bin Şureyk es Sekefi'dir. Hz. Abdullah şehid edilirken kırk küsur yaşında idi. O ve dayısı Hz. Hamza(r.a) Uhud'da aynı kabre defnedildiler. Namazlarını da Rasulullah(s.a.v) kıldırdı.Rasulullah(a.s.m) onun velisi olarak geride bıraktığı mallarıyla, oğlu için Hayber'de bir takım mallar satın aldı.

Zübeyir bin Bekar'dan rivayetle Hz. Hasan(r.a)'ın torunu Hasan bin Zeyd diyor ki; "Babam Zeyd ile beraber Allah canını alsın, Emevi halifesi İbn-i Hişam'ın yanına girdik. O, müslümanlara beytül malden mal dağıtıyordu. O ne cüretti ki, onun yanına İbn-i Abdullah'ul Mucedda yani Abdullah bin Cahş'ın oğlu girdi. Abdullah bin Cahş'ın oğlu olduğunu söyledi ve payının verilmesini istedi. Hişam'ın oğlu ona vermedi. Hz. Hasan'ın torunu diyor ki; "Eğer göklere çıkarılması gereken biri varsa o da Abdullah bin Cahş'dan dolayı oğlu olması gerekirdi. Ama aynı İbn-i Hişam, Ebu Ticranu el Kindi'ye hemen pay ayırdı. Çünkü o, İbn-i Hişam'ın yanına gelirken şöyle demişti; "Ben amcan İmare bin Velid bin Mugiyre'nin arkadaşıyım. O dedi ki ' sana bir şeyler versin.' İbn-i Hişam da ona verdi.(5)

Dipnotlar

1-Dr. Abdurrahman Rafet el Bâşa, Suverun Min Hayatu's Sahabe, s.83, Dar'ul Edebi'l İslamiye, Kahire, 1997

2- İbn-i Sa'd, Tabakatü'l Kübra, Cilt: 3, s.49, Daru'l İhyau't Turasil el Arabi, Beyrut

3- İbn-i Hacer el Askalani, El İsabe Fi Marifeti's Sahabe, s: 750(5150 nolu madde), Beytül Efkar-ı Devliyye(Sekiz cilt bir arada Suudi Arabistan'da basılmıştır.)

4- İbnu'l-Esir, Üsdü'l- Ğabe fi Marifeti's-Sahabe, cilt: 3, s: 90, Darul Fikr, Beyrut baskısı, 1989(Hicri; 1409)

5- İbnu'l-Esir, Üsdü'l- Ğabe fi Marifeti's-Sahabe, cilt: 3, s: 91-92

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Cahiliye devrinde ismi Abd-i Amr veya Abdü'l Kâbe iken, Allah Rasulü

EBU UBEYDE BİN CERRAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

EBU UBEYDE BİN CERRAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın asıl isminin Amir olup, Ebu Ubeyde'nin ise onun künyesi olduğunu..(1)

ZÜBEYR BİN AVVAM(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

ZÜBEYR BİN AVVAM(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Zübeyr bin Avvam(r.a)’ın sekiz yaşında Müslüman olduğunu..(1) Tabiin âlimlerinden Said b

HZ. TALHA BİN UBEYDULLAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HZ. TALHA BİN UBEYDULLAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hz. Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) Hz. Ebubekir’in(r.a) amcaoğlu olduğunu.(1) Talha bin Ubeydu

HZ. ALİ (R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HZ. ALİ (R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bir rivayete göre Hz. Ali(r.a)'nın ismini bizzat Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)'ın koydu

HZ. OSMAN(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HZ. OSMAN(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hz. Osman’ın(r.a) künyesinin Ebu Amr olduğunu, Ebu Abdullah, Ebu Leyla künyeleriyle de künyel

HZ. ÖMER(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HZ. ÖMER(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

En meşhur rivayete göre Hz. Ömer(r.a)'in hicretten kırk sene evvel doğduğunu.(1) Hz. Ömer(r.

HAZRET-İ EBUBEKİR(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HAZRET-İ EBUBEKİR(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hz. Ebubekir(r.a)'ın Cahiliyye döneminde isminin Abdülkâbe olup, annesi Ümmü'l Hayr'ın oğlun

SA’DÜ’L ESVED ES SÜLLEMİ SÜMME EZ ZEKVANİ(R.A)

SA’DÜ’L ESVED ES SÜLLEMİ SÜMME EZ ZEKVANİ(R.A)

Hasan ve Katede, Enes’ten(r.a) rivayet ediyorlar. Bir adam(Sa’d ül Esved) Rasulullah’ın (ale

SUHEYB-İ RUMİ

SUHEYB-İ RUMİ

Suheyb bin Sinan bin Malik, Suheybi Rumi.. Biz müslümanlardan bazıları Suheyb er-Rûmî'yi tanı

Ey Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen Vârislerin en hayırlısısın.

Enbiya,89

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail, bana komşu hakkında o kadar ısrarlı tavsiyelerde bulundu ki, onu mirasçı yapacak sandım."

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI