Cevaplar.Org 1xbet para cekmeimplant dis fiyatlari

ASYA MÜNAFIKLARI ve AVRUPA ZALİM KÂFİRLERİ-2

2-İMAN VE NİFAK MUVAZENESİNDE NİFAKIN TEŞEKKÜLÜ VE KISIMLARI: “Kuran ve hadislerde kalbinde inkârı gizleyen münafık ile Müslüman olduğu halde münafık gibi davranabilen kişilerin durumunu birbirinden ayıran nifak çeşitlerinden söz edilmez. Ancak münafık ile amel bakımından münafığa benzeyen müslümanın durumunu birbirinden ayırmak için


Nail Yılmaz

naimyilmaz740@gmail.com

2017-03-09 16:12:18

2-İMAN VE NİFAK MUVAZENESİNDE NİFAKIN TEŞEKKÜLÜ VE KISIMLARI:

 "Kuran ve hadislerde kalbinde inkârı gizleyen münafık ile Müslüman olduğu halde münafık gibi davranabilen kişilerin durumunu birbirinden ayıran nifak çeşitlerinden söz edilmez. Ancak münafık ile amel bakımından münafığa benzeyen müslümanın durumunu birbirinden ayırmak için (kitap ve sünnetteki ölçüler ile) münafıkların niteliklerini itikadî ve ameli olarak ikiye ayırmak mümkündür."(22)

Genel tespitlere göre: "Kur'an ayetlerinde daha ziyade inanç bakımından nifak ve belirtileri üzerinde durulurken Hz. Peygamber'in hadislerinde ( ise daha çok) amel bakımından münafıkların niteliklerine dikkat çekilmektedir."(23)

R.Nur Külliyatında hayatın, imanın, inkârın ve nifakın mahalleri olan kalb, önce cismani ve manevi olarak ikiye ayrılır. Sonra manevi kalp de, zahiri ve batını diye ikiye ayrılarak kalbin halleri üzerinde durulur. Bunlar:

1.Cismani kalp: "Bütün aktar-ı bedene mâü'l-hayatı neşreden o cism-i sanevberî, (çam kozalağı) bir makine-i hayattır ve maddî hayat onun işlemesiyle kaimdir."(24)

2. kalbin zahiri (dış yüzü): Cenab-ı Hak manevi kalbin zahirini; her türlü mahlûkat ve masnuatının muhabbeti ve muamelatının mahalli olarak yaratmıştır.(25)

3. kalbin batını ise; "Allah kalbin bâtınını iman marifet ve (sadece Zatına) muhabbet için yaratmıştır. (Onun için); "Kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan (verilmemelidir). Çünkü bâtın-ı kalb âyine-i Sameddir ve Ona mahsustur."( 26)

"Samed âyinesi olan bâtın-ı kalble sanem-misal dünyevî mahbuplara perestiş etmek, o mahbupların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira fıtrat, fıtrî ve lâyık olmayan şeyi reddeder, atar."(27)

 Eğer insan hırs ile kalbinin dış yüzünü deler, sanem misal olan gayri meşru mahbupları batınkalbe idhal ederse Allah darılır, maksudunun aksiyle cezalandırır.(28)

İ.İ'caz'daki bir tespite göre de: "Kalb" unvanından anlaşılıyor ki (cismani ) kalbte bulunan bir hastalık, bütün a'mâl-i bedeniyeyi sekteye uğrattığı gibi, kalbin içyüzü de nifakla hastalandığı zaman, ef'âl-i ruhiye tamamen istikamet üzerine hareket edemez. Çünkü (hem maddi hem manevi) hayatın mihveri ve makinası ancak kalbdir."(29)

Nifak ile ilgili bir kısım ayet ve hadis-i şeriflerin, R. Nur Külliyatındaki farklı şerh ve izahlarını şu kısa birkaç cümle ile özetleyebiliriz: Kalbin maddi ve manevi farklı yapılarının nazara verildiği yukarıdaki bölümlerde nasıl ki, cismani kalp hastalandığı zaman bedenin bütün faaliyetleri sekteye uğrar, sıhhat ve istikamet üzere hareket edemez. Aynen öyle de, iman ibadet ve muamelat ile ilgili olan manevi kalbin de zahiri ve batını hastalandığı zaman birçok itikadi ve ameli hastalıklar meydana gelir. Kalbin bu maddi ve manevi hastalıklarını dört ana başlık halinde şöylece özetleyebiliriz:

1.Cismani kalp: Hastalandığı ve sekteye uğradığı zaman, ceset de sukuta uğrar, belki ölür.(30)

2. kalbin zahiri (dışyüzü): Mü'min kendisine tevdi edilen emanetlere hıyanet, hud'a hile ve riya gibi hastalıklara duçar olduğu zaman, o insanın manevi kalbinin zahirinde ameli nifak meydana gelir.

3. kalbin batını (içyüzü): Eğer Mü'min olan o insan, hırs ile kalbinin dış yüzünü delerek, sanem misal olan gayri meşru mahbupları batın-ı kalbe idhal ederek onlara perestiş ederse Allah'ı darıltır. O insan gadab-ı İlahiyeye uğrayarak kalbinde, iman ve teslime taalluk eden hususlarda şüpheye düşüp, itikadi nifak'a müptela olur.(31)

4. İman ve inkâr arasında bocalayanlar ise: Nifakın müteredditler ve kararsızlar sınıfın oluşturur. (İbn-i Kesir tefsiri. Cilt.1, sh.48.)(32)

 Bu tespitlere göre münafıklar üç sınıftır;

a)Ameli nifak ehli.

b) İtikadi nifak ehli.

c) Müteredditler ve kararsızlar.

Ameli nifak ile İtikadi nifak arasındaki fark:

Ameli nifak: Bir kimsenin – müslüman olduğu halde – imanla ilgili olmamak kaydıyla 'yalan, emanete hıyanetlik, sözde duramama, hile ve riya' gibi günahları işlemesiyle ortaya çıkar. Bu münafık hasletlerini üzerinde bulunduran kişi günahkâr olmakla beraber iman dairesinden çıkmaz. Çünkü: (ehl-i sünnet akidesine göre amel, imandan bir cüz olmadığı için, T.D.V: 3. Cilt. Sh: 14,) ameli davranışlarla ilgili nifak, mümini, iman dairesinden çıkarmaz. (İbn Kesir, Kurtubi)(33)

 Selef-i salihinden Hasan Basri hazretleri münafıkların özelliklerinden bahseden meşhur hadislere dayanarak büyük günah işleyenlere önceden münafık derdi. Bir gün kendisine şöyle bir sual gelir. Hz. Yusuf'un kardeşleri onu kuyuya atarak emanete ihanet ettiler, 'Yusuf'u kurt yedi' demekle yalan söylemiş oldular. "Biz onu mutlaka koruyacağız" şeklinde vaat ettikleri sözden döndüler. Onlar böyle yapmakla münafık mı oldular? sorusu üzerine Hasan Basri hazretleri önceki görüşünden vazgeçmiştir.

Çünkü Hz Peygamber (a.s.m) itikadla ilgili olmayan yukarıda zikredilen günahları irtikab eden kişilere, münafık oldu denmesini yasaklamıştır. (Bu ölçülere göre) üzerinde nifak özelliklerine taşıyan kimselere "münafık oldu" tabiri yerine "münafığa benzedi" ifadesini kullanmak daha uygun olacaktır."(34)

Bediüzzaman Hz, Barla Lahikasındaki bir mektubunda, bir ehl-i namusa iftira atan, yalan söyleyen ve gıybet eden birisine "münafık oldu" şeklindeki kesin hüküm verme yerine, "münafık gibi " (35) diye bir teşbih yaparak aynı manayı teyid etmiştir. Nasıl ki, her bir kâfirin her bir vasfı kâfir olmadığı gibi, herbir müsliminde herbir vasfı da müslim değildir. Kâfirdeki müslim sıfat onu mümin yapmadığı gibi, müslim'deki kâfir ve fasık sıfatlarda onu kâfir yapmaz. (Sözler, Lemaat. Sh: 984)

 İtikadi nifak: "Müslüman olmadan önce ya da İslam'ı kabul ettikten sonra bilinçli bir inkârı ifade eder."(36) İtikadi nifak kalpte gizli olduğu için 'vahyin' dışında insanlar tarafından bilinemez. "Mutlak manada nifak dendiği zaman itikadi nifak kastedilmiş olur."(37) İtikada taalluk eden hususlardaki nifak kalpte şüpheyle başlar. Hâlbuki dinin imana taalluk eden kısmı asla şüpheye izin vermez. Mesela: bir kişiye sen mümin misin denilse, o kişi "İnşallah müminim" dese Matüridilerce bu söz caiz olmaz. Çünkü imanda kesinlik çok önemli bir esastır. İtikadi alan ihtimale ve şüpheye açık ifadelere asla izin vermez.(38)

-devam edecek-

Dipnotlar

22-Hasan Kurt, İslam İnancına Göre Nifak ve Münafık, Sh.135, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13 /2006

23-Hasan Kurt, İslam İnancına Göre Nifak ve Münafık, Sh: 76-82

24. İ.İ'caz. Sh:117

25. Hutbe-i Şamiye. Sh: 89

26. Sözler, Sh: 873

27. Sözler, Sh: 479

28. Hutbe-i Şamiye. Sh: 89

29. İ.İ'caz: Sh: 131-132

30. İ.İ'caz Sh: 117

31. Hutbe-i Şamiye. Sh: 89

32. Ali Rıza Temel, İslam Davası Ve Münafıklar. Sh: 9

33. Ali Rıza Temel, İslam Davası Ve Münafıklar. Sh: 10

34. Hasan Kurt, İslam İnancına Göre Nifak ve Münafık Sh: 78

 35. Barla Lh. Sh. 372

36. Hasan Kurt, İslam İnancına Göre Nifak ve Münafık, Sh: 81

 37. Ali Rıza Temel, İslam Davası Ve Münafıklar. Sh: 9

38. T.D.V. 22. Cilt. Sh: 214

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.

Sa'd, 29

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Bosna'da 800 kadar camii Sırplar Tarafından Yıkıldı(20 Ocak 1993) *Ridaniye Zaferi(22 Ocak 1517) *Babiali Baskını(23 Ocak 1913) *Hz.Ali'nin Küfe'de Şehid Edilmesi(24 Ocak 661)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI