Cevaplar.Org casino maxi

TEORİK ZEMİNDE İSLAM SİYASET İLİŞKİSİ-1

Gazali siyaset ve siyasetçileri dört gruba ayırmıştır. Bunların en âli mertebesi peygamberlerin siyasetidir. Onlar insanların hem avamına hem de havasına yani elitlerine tesir ettikleri gibi hem zahirlerine hem de batınlarına hükmederler.


Mustafa Özcan

mustafaahmetozcan@gmail.com

2016-11-21 11:01:34

Gazali siyaset ve siyasetçileri dört gruba ayırmıştır. Bunların en âli mertebesi peygamberlerin siyasetidir. Onlar insanların hem avamına hem de havasına yani elitlerine tesir ettikleri gibi hem zahirlerine hem de batınlarına hükmederler.

İkinci mertebede ise halife ve meliklerin siyaseti gelir. Onlar da peygamberler gibi hem avama hem de havasa hükmederler. Lakin onların hükümleri zahiridir, gönüllere hükmedemezler.

Üçüncü mertebede âlimlerin siyaseti gelir. Onlar peygamberlerin varisleridirler. Onların tesirleri zahire değil havas ve elit tabakanın gönlünedir. Avama tesire yol bulamazlar.

Dördüncü makamda ise vaizlerin nasihati gelmektedir. Onların ki de muhatabın idrakine göre öğüt vermekten ibarettir.

İslam ve Kur'an ahkâmının tatil edilmesi nedeniyle kısmi bir fetret devri yaşadığımız günümüzde idari olarak totaliter bir döneme tanıklık etmekteyiz. Totaliter çağ olan 20'inci yüzyıldan tam olarak çıkabilmiş değiliz. Totaliter çağ dini ve insani yönlerini, değerlerini kaybetmiş zaman dilimidir. Bu devirde peygamberler kalmadığı gibi onların siyasi varisleri olan halifeler de kalmamıştır. Bununla birlikte müceddit dediğimiz manevi halefleri ve varisleri vardır. Gazali'nin ifadesiyle âlimler ve vaizler ancak gönüllere hitap ederler. Davet ve irşat eksenli hizmet ederler.

 Zamanın emarelerine bakarak rahatlıkla bir nevi fetret döneminden geçmekte olduğumuzu söyleyebiliriz. Kimileri bu döneme cahiliyet dönemi demiştir. Ebu'l Hasan en Nedevi, İslam'ın Siyasi Yorumu kitabında Seyyid Kutup ve Mevdudi'yi eleştirse de yine de asrımıza cahiliyet asrı demekten kendini alamaz. Zira totaliter rejimlerin ve uluhiyet iddia eden zorbaların döneminden geçmekteyiz. İdeolojik anlamda kurtarıcılık veya bir nevi peygamberlik taslamaktadırlar. Aydınlanma çağına aykırı buldukları için Peygamberlerin yolunu ya yasaklamakta veya tatil etmekte veya son derece sınırlandırmakta ve kısıtlamaktadırlar. Asrımız bir nevi fetret veya cahiliyet çağıdır zira gerçek kurtarıcılar olan peygamberlerin ve varislerinin rolünü sahteleri devralmaktadır. Çağımız en yoğun şekliyle, biçimiyle Mesih ve Anti Mesih (Deccal) şeklinde ifadesini bulan karşıt güçlerin; hayır ve şer güçlerinin kapışmasına sahne olmaktadır.

Teorik zeminde siyasi tartışmalar

 İslam'da siyaset ve dolayısıyla devlet erki var mıdır? Bu mesele bedihi/ a priori/ ön bilgi düzeyinde sayılsa bile kimileri İslam'da siyaseti ve devlet kurumunu tartışmaya açmıştır. Nihilistlerin erken ataları veya selefleri olarak kimi Hariciler devlet otoritesini gereksiz saymışlardır. Devlet meselesi şer'i olup olmaması bir tarafa bedihiyattan sosyolojik bir vakıadır. Toplum gibi devlet de zaruri bir oluşumdur. İnsan sosyolojik bir varlık olduğu gibi devlet de sosyolojik bir kurumdur. Tersi düşünülemez. Bununla birlikte Hariciler vakıayı doğru okuyamamışlar 'la hükme illa lillah/ Allah'tan başka hüküm verecek yoktur' mealinde sloganlarıyla birlikte hakem olayına karşı çıkmışlar ve Hazreti Osman ve Hazreti Ali'den teberri etmişler ve hatta bizzat ikisini tekfir etmişlerdir. Daha sonra tarzları halifelere ve yöneticilere karşı çıkmak şeklinde gelişmiş, tezahür etmiştir. İlk huruçları ve çıkışları Hazreti Ali otağında olsa da nüveleri Hazreti Osman'a huruç sırasında teşekkül etmiştir. Potansiyel olarak Basra ve Mısır'dan gelen kalabalıklar arasında bu akımın öncüleri de vardır (1). 

İnsanlık tarihinde devleti reddeden ve inkar eden zümreler nihilistler olarak anılırken İslam tarihinde ise bu akım veya zümre Haricilerle birlikte anılmıştır. Zira, şekli ibadetlerinde dindar olsalar bile derinlikli olmayıp bilakis siyasi olarak nihilist kafa taşımaktadırlar. İçlerinde doğrudan hilafet veya devletin gereksizliğine inanan fırka Necidat fırkasıdır (2).

 Haricilerden itibaren İslam'da devletin veya hilafetin gereksizliğine kail olan çıkmamıştır. Bununla birlikte Haricilerin çizgisini benimseyen, izleyen tekil çıkışlara pek fazla itibar edilmemiştir. Haricilerden sonra ilk kez Osmanlı'nın yıkılması ve hilafetin kaldırılması sürecinde yapılan tartışmalar sırasında Ali Abdurrazık isimli Ezher hocası hangi akla hizmet ise İslam'da siyasetin olmadığını ve hilafet modelinin bidat olduğunu savunmuştur. Ali Abdurrazık'ın bu fikri kimi oryantalistlerden iktibas ettiği hatta intihal bir çalışma olarak kendine mal ettiğini ileri sürülmüştür. Ona verilen ısmarlama görevi yerine getirdiği hatta eline tutuşturulan kitabı kendine mal ederek bu hususta yeni bir çığır açtığı ifade edilmektedir. 

İntihal meselesi klasik bir meseledir. Bunun bir boyutu da sokuşturma yani 'des/katma' düzeyindedir. Müellifin haberi olmadan ona materyal izafe etmektir. Daha hayatta iken Abdulvehhab Şarani hem kendi kitaplarının hem de İbni Arabi'nin bazı kitapları ve bahusus Futuhat'ın karıştırmalardan kurtulamadığını iddia etmiştir. Kitap kopya eden müstensihlerin garazına uğradıklarını ileri sürmüştür.

Aynı doğrultuda Ali Abdurrazık'ın kitabı şaibeli bir kitaptır. Onunkisi karıştırma değil, kendine mal etme veya en azından ısmarlama bir projedir. Denildiğine göre kitap başkalarının eseri veya fikri olup üzerine Ali Abdurrazık'ın ismi yazılmıştır. Zira kitabın üslubu bir Müslüman müellifin üslubuna aykırıdır. Ali Abdurrazık'ın İslam ve Yönetim Biçimi kitabını tahlil eden ve hakkında bir reddiye kaleme alan ulemadan Muhammed Bahit bu kitabın Ali Abdurrazık'a mal edildiğini ve ısmarlama bir kitap olduğunu ifade etmektedir. Mesele hilafeti karalamak ve Müslümanların hilafeti yeniden ikame etme girişimlerinin önünü tıkamak ve kesmektir. 

Hilafet ve iktidar meselelerine irdeleyen Nazariyat es Siyasiyye el İslamiyye ( İslami Siyaset Teorileri)adlı kitabın müellifi Ziyaüddin Reyyis, meselenin bam teline okunmuş ve kitabın Yahudi asıllı İngiliz oryantalist David Samuel Margoliouth'un kaleminden çıktığını ya da telkinleri sonucu yazıldığını ifade etmektedir. Ali Abdurrazık İngilizlerin gündemine hizmet eden bir şekilde İslam ve Yönetim Biçimi kitabını yazmasına rağmen Murad Zevin isimli yazar 'İslam ve Moderneizm; Din ve Siyaset Üzerine Denemeler ' kitabında (3) Ali Abdurrazık'ın bu kitabı yazarak İngilizlerin hilafet oyunlarını bozduğunu ileri sürmüştür! Neymiş bu hilafet oyunları? Bu hilafet oyunları İngilizlerin hilafeti ihya projesi olsa gerek! Taliban zuhur ettiğinde de yine kimileri ABD'nin hilafet düşüncesini ihya ettiğini ileri sürmeye başlamışlardı. Halbuki, Cheney'den Obama'ya Amerikan siyasetçileri en amansız hilafet düşmanı olarak bilinmektedirler.

Dine karşı din söyleminde olduğu gibi ABD, IŞİD tarzı prematüre hilafet modelleri üzerinden gerçeğiyle savaşıyor. IŞİD türü kurmaca yapıların ayak sesleri Nixon'ın 'Savaşsız Zafer ' gibi kitaplarında duyulmuştur. Kitaba göre, Batı dünyası Soğuk Savaşı kazanmasından sonra uyanacak İslam devini bastırmak için Ruslarla birlikte çalışmak mecburiyetinde kalacaktır. Nitekim, Suriye'de bunun peşrevleri yaşanmaktadır.

Tarık Aziz gibilerinin de ifade ettikleri gibi ABD'nin bölgede üç hedefi vardır. İsrail'in bekası ve Ortadoğu, Latin Amerika ve Avrupa'nın üzerine basarak, arkasına alarak Çin gibi rakiplerini ötelemesi ve petrol havzalarına konması ve kontrol etmesidir. Hadiste işaret edildiği gibi Fırat Havzasının kara altını için oluk oluk kan akıtmıştır (4).

ABD hala eski Dışişleri Bakanı James Baker'in çizgisine gelememiştir. Bu, İslam dünyası karşısında sürekli İsrail'i kayırmanın imkânsızlığı gerçeğidir. ABD ya bunu anlayacak ya da er geç dağılacaktır. Bununla birlikte James Baker 1991 yılında Arap Doğusunu denetim altına almak için Irak'a kumpas politikasının mimarları arasında yer almıştır. 

Ali Abdurrazık aslında bir manipülasyondur ve Mustafa Sağir'in Mısır versiyonudur. Mustafa Sağir hilafet Hareketinin temsilcisi olarak İngilizlerin hizmetine girecek ve Anadolu'ya gelecek Kuvayı Milliyecilere karşı kumpas kuracaktır! Bu tertipten de hilafetin kaldırılmasıyla alakalı bir meşruiyet devşirilecektir.

Keza hilafet doktrinine karşıt kontra bir doktrini temsil eden İsmaili /batini Ağa Han'ın hilafetin kaldırılmaması noktasında İsmet İnönü'den iltimas dileyen mektubuna ne buyrulur? Komplo ise işte budur. Suret-i haktan görünen bu mektupla karşı etki meydana getirilmek istendiği açıktır. Hâlbuki aynı dönemde, İngilizler Mahmut Hasan gibi gerçek hilafetçileri Malta'ya sürmüşlerdir. Bu ne lahana turşusu bu ne perhiz! Delilden önce mantık gelir fehvasınca burada meselenin temeli yani mantığı yok. 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İSLAM ÂLEMİNİNİN HASTALIKLARI

İSLAM ÂLEMİNİNİN HASTALIKLARI

a) Cehalet, İhtilaf, Yoksulluk Evet, İslam âleminin en büyük düşmanı cahillik, ayrılık ve

NEFSİNİ GÜZEL HUYLARLA SÜSLEMEK

NEFSİNİ GÜZEL HUYLARLA SÜSLEMEK

Nefsini kötü vasıflardan temizledikten sonra aşağıdaki güzel vasıflar ile kendini süslemeye

ÖLÜME HAZIRLANILMAZ, HAZIRLIKLI YAŞANIR

ÖLÜME HAZIRLANILMAZ, HAZIRLIKLI YAŞANIR

Ölüme hazırlanılmaz, hazır olunur, hazırlıklı yaşanır. Çünkü ölüm, “hazırlıkları

EVLİYÂDAN SEÇME NASÎHATLER

EVLİYÂDAN SEÇME NASÎHATLER

1. Şeyh Muhyiddin Arabî (kuddise sirruh) buyuruyor ki: a. Kim şeriat terazisini elinden bir an o

İNSAN VE NEFSİ

İNSAN VE NEFSİ

Nefis Kelimesinin Sözlük Anlamı: Can, kişi, öz, kendi, süfli arzular. Ayrıca pek beğenilen,

CEVAHİR-ÜL LÜ’LÜİYE’DEN PARILTILAR-2

CEVAHİR-ÜL LÜ’LÜİYE’DEN PARILTILAR-2

Bazıları( bazı alimler) dediler ki; Su-i hatimeyi(kötü son, kötü ölüm) gerektiren sebebler

TEZKİYE NEDİR?

TEZKİYE NEDİR?

Tezkiye sözlük manası itibarıyla temizlemek yada temize çıkarmak demektir. Istılahta ise kiş

CEVAHİR-ÜL LÜ’LÜİYE’DEN PARILTILAR-1

CEVAHİR-ÜL LÜ’LÜİYE’DEN PARILTILAR-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, bilindiği gibi, meşhur muhaddis İmam Nevevi’nin bütün İslam dü

İNSAN VE ALDANMA

İNSAN VE ALDANMA

Konuya başlamadan önce, samimiyetle belirtelim ki bu yazıdaki tespitler, Eyfel Kulesi’nden çev

İHSÂN NEDİR?

İHSÂN NEDİR?

İhsan, Peygamber (s.a.v)’in, Cibril hadisinde açıkladığı üzere: Allah’ı görür gibi ib

İSLAM’IN BEŞİNCİ RÜKNÜ HAC

İSLAM’IN BEŞİNCİ RÜKNÜ HAC

a- Hac ve Umre 1. Hac, ömürlük bir farzdır; ömürde ancak bir defa farz olur. Hür, akıllı,

İnfitar Suresi/6-8

Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

GÜNÜN HADİSİ

"Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (haluf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur."

Ebu Hüreyre

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI