Cevaplar.Org

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olmamak lâzım geliyor.”, diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ zâtınızın bir risale kadar câmi' ve uzun, diye başlayan mektup, s.188.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-11-14 09:42:54

[Sual: Said Nursi, neden: "Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olmamak lâzım geliyor.", diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ zâtınızın bir risale kadar câmi' ve uzun, diye başlayan mektup, s.188. 

[Sual: Neden, ölmüş insanları zemmetmeğe, hiç lüzumu yoktur?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ zâtınızın bir risale kadar câmi' ve uzun, diye başlayan mektup, s.189. 

[Sual: Neden, Âl-i Beyt'in muhabbeti, Risale-i Nur'da ve Risale-i Nur mesleğinde bir esastır?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ zâtınızın bir risale kadar câmi' ve uzun, diye başlayan mektup, s.188-189. 

[Sual: Şimalden gelen küfr-ü mutlak cereyanını ne durdurur?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Cennet-ül Firdevs'in meyveleri, diye başlayan mektup, s.192. 

[Sual: Neden, vatanperver ve milliyetçi ve siyasetçiler, Nurlara sarılmağa mecburiyet vardır?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Cennet-ül Firdevs'in meyveleri, diye başlayan mektup, s.192. 

[Sual: "Şeair-i İslâmiyeye ve siyaset-i İslâmiyeye darbe vuranlar on iki, on üç, on dört, on altı sene zarfında büyük darbeler yiyecekler." cümlesinin açıklaması nasıldır?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Cennet-ül Firdevs'in meyveleri, diye başlayan mektup, Sâniyen, İkincisi, s.193. 

[Sual: Âlem-i İslâm'ın en dehşetli büyük yarası olan Ehl-i Beyt'e gelen dehşetli zulümleri deşmek, düşünmek neden elem veriyor?] / Emirdağ Lâhikası, Bin üçyüz seneden beri âlem-i İslâm'ı ağlatan, diye başlayan mektup, s.194.

[Sual: Said Nursi; neden bu zamanda avam-ı mü'minîn neden: "İslâmiyet'te bir hakikatsizlik mı var?" diye daha evhama düşmeyecekler, diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Risale-i Nur dairesinde bulunan ve bilfiil çalışan, diye başlayan bölüm, Üçüncü Mâna, s.198.

[Sual: Said Nursi: vefatından önce Nur talebelerine mânevi malını vermeye ve onları bilfiil varis yapmaya dair bir Nur talebesinin sorduğu: "Hikmet nedir? Sizi daha çok zaman aramızda görmek istiyoruz. İnşâallah öyle kalacaksınız."? sualine ne cevap veriyor?] / Emirdağ Lâhikası, Size hayatımda vefattan sonra elinize geçecek, diye başlayan bölüm, s.200.

[Sual: Said Nursi, Eski Dâhiliye Vekili, o zamanki Parti Kâtib-i Umumîsi Hilmi Bey'e hangi hakikati beyan ediyor?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Eski Dâhiliye Vekili, diye başlayan bölüm, s.202.

[Sual: Said Nursî niçin: "Amerika, Risale-i Nur'u niçin "elbette arayacaktır." diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Dâhiliye Vekili İle Hasbıhalden Bir Parçadır, s.207. 

Sual: Said Nursi kendisine sorulan: "Neden Nur şakirdlerinin kuvvetli hüsn-ü zanları ve kat'î kanaatları, senin şahsın hakkında Nurlara daha ziyade şevklerine medar olan bir makamı ve kemalâtı şahsına kabul etmiyorsun? Yalnız Risale-i Nur'a verip, kendini çok kusurlu bir hâdim gösteriyorsun?", suallerine ne cevap veriyor? /  Emirdağ Lâhikası, Deniliyor ki: Neden Nur şakirdlerinin, diye başlayan bölüm, s.211. 

[Sual: Said Nursi, neden: ""Şahsıma verdikleri manevî hediye olan kemalâtı, kendimi öyle bilsem, olmamasına delildir; kendimi öyle bilmesem, onların o mânevi hediyesini kabul etmemek lâzım geliyor.", diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Deniliyor ki: Neden Nur şakirdlerinin, diye başlayan bölüm, s. 212. 

[Sual: "Dünya cihetinde hakaik-i imaniyenin neşrindeki vazifedar, makam sahibi olsa, daha iyi tesir eder.", diyenlere cevap nedir?] / Emirdağ Lâhikası, Deniliyor ki: Neden Nur şakirdlerinin, diye başlayan bölüm, p. Bir şey daha kaldı ki, s.212. 

[Sual: Said Nursi, Rusya'nın Viladivostok Ormanlarına, zemin yüzünde hiç emsali görülmeyen büyüklükte semadan taşlar düşmesini nasıl açıklıyor?] / Emirdağ Lâhikası, Bütün tarih-i beşeriyede kat'iyen misli görülmemiş, diye başlayan mektup, s.214. 

[Sual: Said Nursî neden: "Biz istemiyoruz ki, dünya siyaseti bize bulaşsın. Yoksa, haberiniz olsun ki; biz hakkımızı tam müdafaa edebiliriz. Bizi mecbur etmeyiniz.", diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Merak etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye devamdadır, diye başlayan mektup, s.218. 

[Sual: Beş talebesinin Said Nursî için minnetsiz olarak aldıkları, faydası ve lüzumu olduğu halde otomobili Said Nursi neden kabul etmiyor?] / Emirdağ Lâhikası, Gerçi şimdi ayrı ayrı kasabalarda, diye başlayan mektup, s.219. 

[Sual: Said Nursi, neden "Bu himayetli annemiz olan toprak altına girmek ve kucağına sığınmak ve o hakikî ve daimî ve manevî çiçekleri seyretmek, daha ziyade sevilir ve iştiyaka lâyıktır.", diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Bu şaşaalı (Haşiye) baharın, diye başlayan bölüm, s.221-222.

[Sual: Niçin, Kur'ânı mümkün oldukça yeni harften okunmamak lâzım gelir, Kur'ân ve Kur'ânın nurlu ve imanî manalarını öğrenmek binler derece kıymetlidir?] / Emirdağ Lâhikası, Kur'anı öğrenmek için ders almağa çalışıyorsunuz, diye başlayan mektup, s.222. 

Sual: İsveç, Norveç, Finlandiya Ramazan orucunu tutmak niyetiyle Câmi-ül Ezher'e "Şimalin pek uzun günlerinde bir çare-i tahfifi ve tehiri yok mu?" diye sormalarının manası? / Emirdağ Lâhikası, Şimalin İsveç, Norveç, Finlandiya, diye başlayan mektup, s.225. 

[Sual: Bazı siyasî fena cereyanların, Alevîlerin fıtrî fedakârlıklarından istifade edip kendilerine âlet etmelerine mani olmak için ne yapmak maslahattır?] / Emirdağ Lâhikası, Cenab-ı Hak, Galib Bey gibi çok fedakârları, diye başlayan mektup, s.227

[Sual: Said Nursî'nin gizli düşmanları, niçin en zaîf bir damar-ı insanî olan şan ü şeref ve rütbe noktasında ona çok elîm bir tarzda tahkirlerle, damara dokunduracak işkenceler yapıyor?] / Emirdağ Lâhikası, Eğer kolay ise, İstanbul'a gönderilen, diye başlayan mektup, s.229. 

[Sual: Said Nursî'nin, Eski Said'in sergüzeşte-i hayatından resmi memura anlattığı hârika üç vakıa hangileridir?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Bu aşr-i âhir-i Ramazan'da her gece, diye başlayan mektup, Sâlisen, s.230. 

[Sual: Neden: İngiltere'de hatipler: "Artık İngiltere'nin İslâmiyet'i kabul etmesi lâzımdır.", diyorlar?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Bu aşr-i âhir-i Ramazan'da her gece, diye başlayan mektup, Râbian, s.231. 

[Sual: II. Dünya Harbi sebebiyle meydana gelen maddi ve mânevi tahribatın tamiri neyle mümkündür?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Leyle-i Kadir'de kalbe gelen pek uzun, diye başlayan mektup, s.232. 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

Fussilet, 46

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an öyle bir servettir ki, O'nu elde edenin hiçbirşeye ihtiyacı kalmaz. O'ndan daha büyük bir zenginlikte bulunmaz.

Camiü's Sagir, 4:535, Hadis No:6183

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI