Cevaplar.Org

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olmamak lâzım geliyor.”, diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ zâtınızın bir risale kadar câmi' ve uzun, diye başlayan mektup, s.188.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-11-14 09:42:54

[Sual: Said Nursi, neden: "Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olmamak lâzım geliyor.", diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ zâtınızın bir risale kadar câmi' ve uzun, diye başlayan mektup, s.188. 

[Sual: Neden, ölmüş insanları zemmetmeğe, hiç lüzumu yoktur?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ zâtınızın bir risale kadar câmi' ve uzun, diye başlayan mektup, s.189. 

[Sual: Neden, Âl-i Beyt'in muhabbeti, Risale-i Nur'da ve Risale-i Nur mesleğinde bir esastır?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ zâtınızın bir risale kadar câmi' ve uzun, diye başlayan mektup, s.188-189. 

[Sual: Şimalden gelen küfr-ü mutlak cereyanını ne durdurur?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Cennet-ül Firdevs'in meyveleri, diye başlayan mektup, s.192. 

[Sual: Neden, vatanperver ve milliyetçi ve siyasetçiler, Nurlara sarılmağa mecburiyet vardır?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Cennet-ül Firdevs'in meyveleri, diye başlayan mektup, s.192. 

[Sual: "Şeair-i İslâmiyeye ve siyaset-i İslâmiyeye darbe vuranlar on iki, on üç, on dört, on altı sene zarfında büyük darbeler yiyecekler." cümlesinin açıklaması nasıldır?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Cennet-ül Firdevs'in meyveleri, diye başlayan mektup, Sâniyen, İkincisi, s.193. 

[Sual: Âlem-i İslâm'ın en dehşetli büyük yarası olan Ehl-i Beyt'e gelen dehşetli zulümleri deşmek, düşünmek neden elem veriyor?] / Emirdağ Lâhikası, Bin üçyüz seneden beri âlem-i İslâm'ı ağlatan, diye başlayan mektup, s.194.

[Sual: Said Nursi; neden bu zamanda avam-ı mü'minîn neden: "İslâmiyet'te bir hakikatsizlik mı var?" diye daha evhama düşmeyecekler, diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Risale-i Nur dairesinde bulunan ve bilfiil çalışan, diye başlayan bölüm, Üçüncü Mâna, s.198.

[Sual: Said Nursi: vefatından önce Nur talebelerine mânevi malını vermeye ve onları bilfiil varis yapmaya dair bir Nur talebesinin sorduğu: "Hikmet nedir? Sizi daha çok zaman aramızda görmek istiyoruz. İnşâallah öyle kalacaksınız."? sualine ne cevap veriyor?] / Emirdağ Lâhikası, Size hayatımda vefattan sonra elinize geçecek, diye başlayan bölüm, s.200.

[Sual: Said Nursi, Eski Dâhiliye Vekili, o zamanki Parti Kâtib-i Umumîsi Hilmi Bey'e hangi hakikati beyan ediyor?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Eski Dâhiliye Vekili, diye başlayan bölüm, s.202.

[Sual: Said Nursî niçin: "Amerika, Risale-i Nur'u niçin "elbette arayacaktır." diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Dâhiliye Vekili İle Hasbıhalden Bir Parçadır, s.207. 

Sual: Said Nursi kendisine sorulan: "Neden Nur şakirdlerinin kuvvetli hüsn-ü zanları ve kat'î kanaatları, senin şahsın hakkında Nurlara daha ziyade şevklerine medar olan bir makamı ve kemalâtı şahsına kabul etmiyorsun? Yalnız Risale-i Nur'a verip, kendini çok kusurlu bir hâdim gösteriyorsun?", suallerine ne cevap veriyor? /  Emirdağ Lâhikası, Deniliyor ki: Neden Nur şakirdlerinin, diye başlayan bölüm, s.211. 

[Sual: Said Nursi, neden: ""Şahsıma verdikleri manevî hediye olan kemalâtı, kendimi öyle bilsem, olmamasına delildir; kendimi öyle bilmesem, onların o mânevi hediyesini kabul etmemek lâzım geliyor.", diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Deniliyor ki: Neden Nur şakirdlerinin, diye başlayan bölüm, s. 212. 

[Sual: "Dünya cihetinde hakaik-i imaniyenin neşrindeki vazifedar, makam sahibi olsa, daha iyi tesir eder.", diyenlere cevap nedir?] / Emirdağ Lâhikası, Deniliyor ki: Neden Nur şakirdlerinin, diye başlayan bölüm, p. Bir şey daha kaldı ki, s.212. 

[Sual: Said Nursi, Rusya'nın Viladivostok Ormanlarına, zemin yüzünde hiç emsali görülmeyen büyüklükte semadan taşlar düşmesini nasıl açıklıyor?] / Emirdağ Lâhikası, Bütün tarih-i beşeriyede kat'iyen misli görülmemiş, diye başlayan mektup, s.214. 

[Sual: Said Nursî neden: "Biz istemiyoruz ki, dünya siyaseti bize bulaşsın. Yoksa, haberiniz olsun ki; biz hakkımızı tam müdafaa edebiliriz. Bizi mecbur etmeyiniz.", diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Merak etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye devamdadır, diye başlayan mektup, s.218. 

[Sual: Beş talebesinin Said Nursî için minnetsiz olarak aldıkları, faydası ve lüzumu olduğu halde otomobili Said Nursi neden kabul etmiyor?] / Emirdağ Lâhikası, Gerçi şimdi ayrı ayrı kasabalarda, diye başlayan mektup, s.219. 

[Sual: Said Nursi, neden "Bu himayetli annemiz olan toprak altına girmek ve kucağına sığınmak ve o hakikî ve daimî ve manevî çiçekleri seyretmek, daha ziyade sevilir ve iştiyaka lâyıktır.", diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Bu şaşaalı (Haşiye) baharın, diye başlayan bölüm, s.221-222.

[Sual: Niçin, Kur'ânı mümkün oldukça yeni harften okunmamak lâzım gelir, Kur'ân ve Kur'ânın nurlu ve imanî manalarını öğrenmek binler derece kıymetlidir?] / Emirdağ Lâhikası, Kur'anı öğrenmek için ders almağa çalışıyorsunuz, diye başlayan mektup, s.222. 

Sual: İsveç, Norveç, Finlandiya Ramazan orucunu tutmak niyetiyle Câmi-ül Ezher'e "Şimalin pek uzun günlerinde bir çare-i tahfifi ve tehiri yok mu?" diye sormalarının manası? / Emirdağ Lâhikası, Şimalin İsveç, Norveç, Finlandiya, diye başlayan mektup, s.225. 

[Sual: Bazı siyasî fena cereyanların, Alevîlerin fıtrî fedakârlıklarından istifade edip kendilerine âlet etmelerine mani olmak için ne yapmak maslahattır?] / Emirdağ Lâhikası, Cenab-ı Hak, Galib Bey gibi çok fedakârları, diye başlayan mektup, s.227

[Sual: Said Nursî'nin gizli düşmanları, niçin en zaîf bir damar-ı insanî olan şan ü şeref ve rütbe noktasında ona çok elîm bir tarzda tahkirlerle, damara dokunduracak işkenceler yapıyor?] / Emirdağ Lâhikası, Eğer kolay ise, İstanbul'a gönderilen, diye başlayan mektup, s.229. 

[Sual: Said Nursî'nin, Eski Said'in sergüzeşte-i hayatından resmi memura anlattığı hârika üç vakıa hangileridir?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Bu aşr-i âhir-i Ramazan'da her gece, diye başlayan mektup, Sâlisen, s.230. 

[Sual: Neden: İngiltere'de hatipler: "Artık İngiltere'nin İslâmiyet'i kabul etmesi lâzımdır.", diyorlar?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Bu aşr-i âhir-i Ramazan'da her gece, diye başlayan mektup, Râbian, s.231. 

[Sual: II. Dünya Harbi sebebiyle meydana gelen maddi ve mânevi tahribatın tamiri neyle mümkündür?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Leyle-i Kadir'de kalbe gelen pek uzun, diye başlayan mektup, s.232. 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın.

Fâtır, 5

GÜNÜN HADİSİ

Zalim sultanın yanında gerçeği söylemek en büyük cihaddandır.

Tirmizi 13, (2175)

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI