Cevaplar.Org

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Senin mektublarını iyi gördüm, diye başlayan mektup, s.95.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-11-08 10:50:15

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: "Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.", diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Senin mektublarını iyi gördüm, diye başlayan mektup, s.95.

[Sual: Said Nursî "Hem şimdi nazar-ı dikkati Risale-i Nur şakirdlerine celbetmemek münasibdir." diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Senin mektublarını iyi gördüm, diye başlayan mektup, s. 95. 

[Sual: "Perde altındaki düşmanların Risale-i Nur ve talebeleri hakkında münafıkâne ve şeytanı da hayrette bırakacak çevirdikleri plân nedir?] / Emirdağ Lâhikası, Gayet ehemmiyetli bir mes'eleyi, diye başlayan mektup, s. 109. 

[Sual: Risale-i Nur'un def'etmeye çalıştığı, bu memleketin ve istikbalinin en büyük iki tehlikesi nedir?] / Emirdağ Lâhikası, Kardeşlerim! Şimdi tam tahakkuk etti ki, diye başlayan mektup, s. 112. 

[Sual: Said Nursî'nin Afyon Emniyet Müdürü'ne yazdığı kendisine yapılan "Dünyada, eski zamandan beri görülmemiş derece kanunsuz ve manasız ve maslahatsız tecavüzler" nelerdir?] / Emirdağ Lâhikası, Kardeşlerim! Şimdi tam tahakkuk etti ki, diye başlayan mektup, s. 112. 

[Sual: Said Nursî "Niçin Risale-i Nur'un, hakikî sahibleri ve taraftarları medreseden çıkan hocalar olduğunu" söylüyor?] / Emirdağ Lâhikası, Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki, diye başlayan mektup, s.113. 

[Sual: Said Nursî'nin vasiyetnâmesi nedir?] / Emirdağ Lâhikası, Vasiyetnâmemdir, s.119. 

[Sual: Said Nursi'nin içişleri bakanına: "Hiçbir tarihte ve zemin yüzünde emsali vukû bulmayan bir zulme ve on vecihle kanunsuz bir gadre ve tazyike hedef olmuşum." dediği zulüm, gadr ve tazyik nedir?] / Emirdağ Lâhikası, Dâhiliye Vekili ile Bir Hasbihalden Bir Parçadır, s.127. 

[Sual: Said Nursi'nin: "Gizli düşmanlarımız hükûmetin ehemmiyetli ve birkaç vazifedarlarını elde edip beni tazyikatla, Menemen ve Şeyh Said hâdisesi gibi bir hâdise çıkarmak için bütün kuvvetiyle en hassas damarlarıma dokunduracak tarzda her desiseyi istimal ettiler." dedikleri nelerdir?] / Emirdağ Lâhikası, Halimin müsaadesizliği, diye başlayan mektup, s.131. 

[Sual: Dâhiliye Vekili başta olarak, düşmanların anarşilerle beraber Said Nursî'yi emsalsiz tazyiklerinin sebebi?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Bir-iki hafta Hüsrev'in kalemiyle, diye başlayan mektup, s.136.] 

[Sual: Salih Yeşil Said Nursi'yi nasıl anlatıyor?] / Emirdağ Lâhikası, Dâhiliye Vekili Hilmi Uran Bey'e Merhum Sâlih Yeşil Tarafından Yazılan Mektubun Sureti, s.139. 

[Sual: Said Nursî; Yeşil Sâlih'e, kendisi hakında Dâhiliye Vekili Hilmi Uran'a yazdığı mektup için ne diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Yeşil Sâlih'e yazılan mektubdur, s.141. 

[Sual: Reisicumhur'un (İsmet İnönü'nün), Afyon'da din cihetinde bir karışıklık çıkacağını zannederek konuşmasına Said Nursi ne diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Bir Derece Mahremdir, s.143. 

[Sual: Said Nursî, hayat hikâyesine ait Salih Yeşil'in sorduğu maddelere ne cevap veriyor?] / Emirdağ Lâhikası, Benden, sergüzeşte-i hayatıma ait sorduğun maddelere, diye başlayan mektup, s.146. 

[Sual: Bir bîçare vesveseli ve hassas ve dinsizlerle görüşen bir adamın, meşhur dua-i Nebevî olan Cevşen-ül Kebir hakkındaki şüphelerine Said Nursi ne cevap veriyor?] / Emirdağ Lâhikası, Bir bîçare vesveseli ve hassas, diye başlayan mektup, s.147.

[Sual: Neden herkesten ziyade medreseden çıkanlar Risale-i Nur'a sarılmaları lâzım iken, en ziyade çekinen, onlardan resmî vazifeyi alanlardır?] / Emirdağ Lâhikası, Bu Fıkra Bir Derece Mahremdir Yalnız Haslara Mahsustur, başlıklı mektup, s.148. 

[Sual: Neden: "Nur şakirdleri, hiç siyasete karışmadılar, hiçbir partiye girmediler?"] / Emirdağ Lâhikası, Nur şakirdleri, hiç siyasete karışmadılar, diye başlayan bölüm, s.165. 

[Sual: Mu'cizat-ı Kur'âniye Risalesi'ndeki ekser âyetler nasıl ayetlerdir?] / Emirdağ Lâhikası, Bir mes'eleyi, çoktan beri size söylemek lazım iken, diye başlayan mektup, s.165. 

[Sual:] Risale-i Nur, felsefenin hangi kısmına şiddetli tokat vurur ve hücum eder?] / Emirdağ Lâhikası, Bir mes'eleyi, çoktan beri size söylemek lazım iken, diye başlayan mektup, s.166. 

[Sual: Said Nursi; Niçin "günah cihetinde ölüyorum, hasenat cihetinde yaşıyorum"] diyor? / Emirdağ Lâhikası, Bir zaman Barla'da temsil için yazdığım bir risalede, diye başlayan bölüm, s.169. 

[Sual: Risale-i Nur'u yazmanın dünyevî ve uhrevî faideleri nelerdir?] Emirdağ Lâhikası, Bu iki hadîs-i şeriften alınan bir ilhamla, diye başlayan bölüm, s.175. 

[Sual:] "Kökü ecnebide ve kendisi burada bulunan bir zındıka komitesi"nin Said Nursî ile mücadelede için istimal ettiği desiseler nedir?] Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Bütün dostlarım ve hemşehrilerimden, diye başlayan mektup, s.178. 

[Sual: Zındıka komitesi, münafık bazı memurları vesile ederek merkez-i hükûmette Said Nursî için nasıl bir plân çevirdiler?] Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Bütün dostlarım ve hemşehrilerimden, diye başlayan mektup, Üçüncüsü, s.178. 

[Sual: Said Nursî, Yeşil Salih'e niçin: "İmanı kurtarmak ve Kur'âna hizmet için, Mekke'de olsam da buraya gelmek lâzımdı." diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Bütün dostlarım ve hemşehrilerimden, diye başlayan mektup, Dördüncüsü, s.179. 

[Sual:] Said Nursî'nin başının yanında asılı duran fıkrada neler yazıyor?] / Emirdağ Lâhikası, Bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni taciz ederken, diye başlayan bölüm, s.183. 

[Sual: İstanbul'da anarşi fikirli küfr-ü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar niçin: "Her millet, herkes Allah'ı bilir. O'nu, daha yeni ders almağa ihtiyacımız çok yok." diyorlar?] / Emirdağ Lâhikası, Asâ-yı Musa âhirlerinde -bazı nüshalarında-, diye başlayan mektup, s.187. 

[Sual: "İnkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır.", neden, Said Nursi bunu nasıl açıklıyor?] / Emirdağ Lâhikası, Asâ-yı Musa âhirlerinde -bazı nüshalarında-, diye başlayan mektup, s.188. 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" dediler.

Âl-i İmrân; 173

GÜNÜN HADİSİ

Diğer bir kişi katılmaksızın, iki kişi aralarında fısıldaşmasın.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI