Cevaplar.Org

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî çalışmaları neyi gösteriyor?] / / Emirdağ Lâhikası, İki sene tedkikattan sonra mahkeme tarafından, diye başlayan mektup, s.53.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-10-30 12:14:07

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî çalışmaları neyi gösteriyor?] / / Emirdağ Lâhikası, İki sene tedkikattan sonra mahkeme tarafından, diye başlayan mektup, s.53. 

[Sual: Niçin, "Risale-i Nur, sair ilimler ve kitablar gibi okunmamalı."?] / Emirdağ Lâhikası, İki sene tedkikattan sonra mahkeme tarafından, diye başlayan mektup, s.53. 

[Sual: Said Nursî, neden "şahsıma karşı haddimden pek çok ziyade hüsn-ü zannınızı, Risale-i Nur'un şahs-ı mânevîsi namına kabul edebilirim; yoksa o makamlarda görmek benim haddim değil." diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Zâtınızın şahsıma karşı, diye başlayan bölüm, 55. 

[Sual: Risale-i Nur'un ve Âyet-ül Kübra'nın bir hülâsası, nedir?] / Emirdağ Lâhikası, Sizin mübarek Ramazanınızı ve Leyle-i Kadrinizi, diye başlayan mektup, s.57.

[Sual: Neden: "Risale-i Nur'un şahs-ı mânevîsinin gayet ehemmiyetli ve kudsî vazifesini ve hilafet-i nübüvvetin de gayet ulvî vazifelerinden bir vazifesini" Said Nursî'nin şahsımda görüp ona o hilafet-i mâneviyenin bir mazharı nazarıyla bakmak istiyorlar?] / Emirdağ Lâhikası, Gayet Ehemmiyetli İki Mes'eleyi... , diye başlayan yazı, s.58.

[Sual: Risale-i Nur'a neden beşinci halife nazarıyla bakılabilir?] / Emirdağ Lâhikası, Senin bayramın ikinci gününde elime geçen, diye başlayan mektup, s.60. 

[Sual: Said Nursî talebelerine neden, "Tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız.", diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Parça budur: "Benim çok kusurlu şahsıma ... , diye başlayan bölüm, s.61. 

Sual: "Neden herkese muhalif olarak -hiç kimsenin yapmadığı gibi- sana yardım edecek çok ehemmiyetli kuvvetlere bakmıyorsun? İstiğna gösteriyorsun? Ve herkes müştak ve talib olduğu ve Risale-i Nur'un intişarına, fütuhatına çok hizmet edeceği ve Risale-i Nur şakirdlerinin hasları müttefik oldukları ve senden kabul ettikleri büyük makamları kabul etmiyorsun? Şiddetle çekiniyorsun?" suallerine Said Nursi ne cevap veriyor? / Emirdağ Lâhikası, Hem maddî hem manevî, hem nefsim hem benimle temas edenler, diye başlayan mektup, s.62.

Sual: "Mânevî ve makul ve zararsız ve bütün ehl-i iman ve hakikatın istedikleri nuranî makamlar ve uhrevî rütbelerden, hâlis kardeşlerimizden hüsn-ü zanla ve ihlasınıza zarar gelmediği halde, eğer kabul etsen reddedilmeyecek derecede senedler, hüccetler bulunduğu halde; sen değil tevazu ve mahviyetle, belki şiddet ve hiddetle ve o makamı sana veren kardeşlerinin hatırını kırmakla o rütbelerden o makamlardan kaçıyorsun?" sualine Said Nursi ne cevap veriyor? / Emirdağ Lâhikası, Hem maddî hem manevî, hem nefsim hem benimle temas edenler, diye başlayan mektup, s.62.

Sual: "Neden dostların kusuratına tokat gelir. Hücum eden düşmanlara bu tarzda gelmiyor?", sualine Said Nursi ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Hem maddî hem manevî, hem nefsim hem benimle temas edenler, diye başlayan mektup, s.63. 

[Sual: Said Nursî Emniyet Genel Müdürü'ne neden: "Benim hizmetime taraftar olmanız lâzım.", diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Ankara'da Bulunan Emniyet-İ Umumiye Müdürü Bey'e, s. 64.

[Sual: Said Nursî: Afyon emniyet müdürüne niçin "vazife itibariyle siz, bizimle pek çok alâkadarsınız" ve "Risale-i Nur'a ait mesele; bu vatan ve millette pek çok ehemmiyeti var." diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Afyon Emniyet Müdürlüğüne, s. 65.

[Sual: Said Nursi, "Münafık öldükten sonra namazı kılınmaz" mealindeki âyet hakkında ne diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Aliköyü'nde Risale-i Nur, diye başlayan mektup, s. 66.

[Sual: Said Nursi, Risale-i Nur'un yeni hurufla –harflerle- basılmasına ne diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Sizin bu defa neş'eli güzel mektublarınızı, diye başlayan mektup, s.70. 

Sual: "Deniliyor ki: Madem Risale-i Nur hem kerametlidir, hem tarîkatlardan ziyade iman hakikatlarının inkişafında terakki veriyor ve sadık şakirdleri kısmen bir cihette velayet derecesindeler. Neden evliyalar gibi mânevî zevkler ve keşfiyatlara ve maddî kerametlere mazhariyetleri görülmüyor; hem onun talebeleri de öyle şeyler aramıyorlar. Bunun hikmeti nedir?" / Emirdağ Lâhikası, Size dört meseleyi beyan etmek, diye başlayan mektup, s.73.

Sual: "Neden en ziyade senin şahsın hakkında hüsn-ü zan eden ve sana büyük bir makam veren ve Risale-i Nur'la çok kuvvetli irtibatı bulunan ve sen de onları çok sevdiğin halde, hizmet-i Nuriyenin haricinde senin şahsın ile temaslarını istemiyorsun ve senin hakkında fazla hüsn-ü zan beslemeyeni sohbette tercih ediyorsun, daha ziyade iltifat gösteriyorsun, nedendir?" / Emirdağ Lâhikası, Mânen maruz kaldığım iki şıklı bir sualin cevabıdır, diye başlayan mektup, s.77.

Sual: "Sen, bir mektubunda, şâirâne bir latifeyi -yani kuşların, mektublarını yazmak ve okumak zamanında yanınıza ve şakirdlerin yanına gelmelerini o latifeyi- ciddî bir tarzda kardeşlerine yazdın. Halbuki o kuşlar, hal-i âlemi ve Risale-i Nur'un hâdisata karşı faidesini bilecek mahiyetinden uzaktırlar?" / Emirdağ Lâhikası, Mânen maruz kaldığım iki şıklı bir sualin cevabıdır, diye başlayan mektup, s.79.

[Sual: Neden, heyet-i vekile, Said Nursî'nin nüfusumu Kastamonu'dan alıp Emirdağı'na nakletmeğe karar vermiş?] / Emirdağ Lâhikası, Evvelâ: Sizin leyali-i aşere olan mübarek, diye başlayan mektup, Sâlisen, s.81. 

[Sual: Said Nursi; Risale-i Nur'un vatanın mânevî bir halaskârı olmak cihetiyle iki dehşetli mânevî belayı def'etmek için matbuat âlemiyle tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek, dediği mânevî belalar nelerdir?] / Emirdağ Lâhikası, Şimdiye kadar gizli münafıklar, diye başlayan mektup, s. 88. 

Sual: "Bir âmî mü'minin imanı büyük bir velinin imanı gibidir, diye eski hocalar bize ders vermişler; Risale-i Nur'un, erkân-ı imaniye hakkında bu derece kesretli tahşidatı ne içindir? " / Emirdağ Lâhikası, Şimdiye kadar gizli münafıklar, diye başlayan mektup, Sâniyen, s.89. 

[Sual: Said Nursî'nin Afyon Emniyet Müdürlüğü'ne "Zâtınızı tanımadan bir defa gördüğüm vakit insaflı ve adaletli gördüğümden herkesten evvel, alâkadar olduğum bir hakikatı size beyan ediyorum. O hakikatı alâkadar makamata vazifeniz itibariyle bildirmeyi, size bırakıyorum." dediği hakikat nedir?] / Emirdağ Lâhikası, Afyon Emniyet Müdürlüğü'ne, s. 91. 

[Sual: "Gençlik ve mekteblilerin ağzıyla ve harekâtıyla ve fiilleriyle "Kahrolsun komünistlik" diye beddualar edilmesi neyi gösterdi?] / Emirdağ Lâhikası, Afyon Emniyet Müdürlüğü'ne, s. 92. 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Artık Allah'a, Peygamberine ve indirdiğimiz o nûra (Kur'an'a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Teğabün, 8

GÜNÜN HADİSİ

İşçi işverenin malından mesuldür.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Yavuz Sultan Selim'in Ridaniyye Zaferi(22 Ocak) *Hz.Ali (r.a.) Efendimiz'in Şehit Edilmesi(24 Ocak) *I.Murad Hân'ın Haçlı Ordusuna Karşı Sırpsındığı Zaferi(25 Ocak) *Büyük Muhaddis ve Tarihçi İbn-ü Asâkir'in Vefâtı(26 Ocak) *OSMANLI DEVLETİ'NİN KURU

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI