Cevaplar.Org implant

RİSALE-İ NUR’DA GELECEK TASAVVURU-4

5.DİLEK TEMENNİ VE ARZU NİTELİĞİNDE OLANLAR: SONUÇ BÖLÜMÜ


Nail Yılmaz

naimyilmaz740@gmail.com

2016-10-23 12:30:51

5.DİLEK TEMENNİ VE ARZU NİTELİĞİNDE OLANLAR:

SONUÇ BÖLÜMÜ: Üstad Bediüzzaman Osmanlı, âlem-i İslam ve bütün nevi beşer için nasıl bir istikbal projesi sunuyor ve dünya düzeni istiyordu? Kendi hayatında bizzat bilfiil tahakkuk ettiremese de hayalen, tasavvuren, niyeten, zihinlerde ve kalplerde nasıl bir gelecek inşa etmeye çalışıyor ve nesl-i âtiyi hangi büyük hedeflere sevk ediyordu?

1-ASYALI MİLLETLER: "Ey eski çağların cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin ahfadı olan vatandaşlarım ve kardeşlerim! Beş yüz senedir yattığınız yeter. Artık uyanınız, sabahtır. Yoksa sahra-yı vahşette yatmakla, gaflet sizi yağma edecektir."(1)

2.İSLAMİYET: "Ümitvar olunuz şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür seda İslam'ın olacaktır."(2) "Hem de İslâmiyet milliyeti denilen mazi derelerinde ve hal sahralarında ve istikbal dağlarında hayme-nişin olan ve Salahaddin-i Eyyubî ve Celaleddin-i Harzemşah ve Sultan Selim ve Barbaros Hayreddin ve Rüstem-i Zâl gibi ecdadlarınızdan emsalleri gibi dâhî kahramanlar (ve) İslâmiyet milliyeti size emr-i kat'î ile emrediyor ki: Tâ her biriniz umum İslâmın ma'kes-i hayatı ve hâmi-i saadeti ve umum millet-i İslâmın ferdî bir misal-i müşahhası olunuz."(3)

3.TEMSİL VE TEBLİĞDE: "Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dâhil olacaklardır."(4)

4.REFORMİST İNKILAB SOFTALARINA: "İşte ey iki hayatın ruhu hükmünde olan İslâmiyet'i bırakan iki ayaklı mezar-ı müteharrik bedbahtlar! Gelen neslin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor, çekiliniz; ta ki, hakikat-ı İslâmiyeyi hakkıyla kâinat üzerinde temevvücsâz edecek olan nesl-i cedid gelsin!"(5)

5.NEV'İ BEŞER: "Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nev-i beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak."(6)

6.DEVİRLER: "Beşerin başı ihtiyar; edvâr-ı hamsesi var. Vahşet ve bedeviyet, memlûkiyet, esaret, şimdi dahi ecîrdir, başlamıştır, geçiyor. Zira beşer, edvarda esirlik istemedi, kanıyla parçaladı. Şimdi ecîr olmuştur; onun yükünü çeker, onu da parçalıyor."(7) diyen Bediüzzaman, son devrin serbestiyet ve malikiyet devri olmasını temenni etmiştir.

7.CİHAD: "Her bir mü'min i'lâ-yı Kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi, maddeten terakki etmektir. Zira ecnebiler fünun ve sanayi silâhıyla bizi istibdad-ı manevîleri altında eziyorlar. Biz de, fen ve san'at silâhıyla i'lâ-yı Kelimetullahın en müdhiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilaf-ı efkâra cihad edeceğiz"(8)

8.DEVLET İDARECİLERİ: "Ey evliya-i umûr! Tevfik isterseniz, kavanin-i âdetullah'a tevfik-i hareket ediniz. Yoksa tevfiksizlik ile cevab-ı red alacaksınız. Zira maruf umum enbiyanın memalik-i İslâmiye ve Osmaniyeden zuhuru, kader-i İlahiyenin bir işaret ve remzidir ki, bu memleket insanlarının makine-i tekemmülâtının buharı diyanettir. Ve bu Asya ve Afrika tarlasının ve Rumeli bostanının çiçekleri, ziya-yı İslâmiyet ile neşv ü nema bulacaktır. Dünya için din feda olunmaz."(9)

9.MAARİF:"Ey ehl-i medaris, me'yus olmayınız! Şimdi ilim ve fen hâkimdir. Her nev'iyle teali edecek. En a'lâsı en âlî tabakaya çıkacak."(10)

10.EĞİTİM VE ÖĞRETİM: İlköğretim Ana dilde olmalı.(11)

11.MEHDİYET: Mehdiyetin birinci vazifesinin iman hizmeti olduğunu belirten Bediüzzaman, ikinci ve üçüncü vazifelerin de şeriatı hâkim kılarak, şeairin ilanıyla hayatın her alanına tatbik edilmesini istemiştir.

12.AYASOFYA:"Nasıl Ezan-ı Muhammediye'nin (A.S.M.) neşriyle Demokratlar on derece kuvvet bulduğu gibi, öyle de Ayasofya'yı da beşyüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmektir."(12) diyerek Ayasofya'nın yine asıl vazifesine çevrilmesini istemiştir.

13.RİSALE-İ NUR: Başta Arapça olmak üzere diğer dillerine çevrilmesini istemesi gibi..

14.BASIN: "Ey gazeteciler! Ediblere debli olmalı, hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddib olmalı."

15.NUR TALEBELERİ: Mesela katiyen devlet işlerine karışmamalarını ve daima müsbet hareket etmelerini istemesi gibi..(13)

16.SOSYAL HAYAT: Sosyal hayatın tesis, devam ve bekasında hikmet-i felsefeyi değil hikmet-i Kur'aniyenin esas alınmasını ister. Mesela:

a) Hukukta: a)kuvvetin değil, hakkın esas olmasını.. b) hukukta müsavatın esas olmasını şöyle ifade eder; "Müsavat ise, fazilet ve şerefte değildir; hukuktadır. Hukukta ise, şah ve geda birdir. Acaba bir şeriat, karıncaya bilerek ayak basmayınız dese, tazibinden men'etse; nasıl benî âdem'in hukukunu ihmal eder?"(14)

b) Milli Birlik: cemaatlerin birlik ve beraberliğini ırkçılık ve unsuriyet yerine dini, vatani ve sınıf birliğinin esas olması:

c) İktisad Ve Ekonomide: emek ve sermaye münasebetlerinde, sa'yin (emeğin) asıl esas olduğu, servet-i insaniyenin zalimlerin ellerinde toplanamayacağını..

a)Hayatta: düsturu cidal ve boğuşmak yerine düsturu teavünü esas alınmasını:

b)Hayatın gayesinde: Felsefedeki menfaata bedel, "fazilet ve rıza-yı İlahî"yi kabul eder.

c)Gayatı; hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına sed çekip, ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin ve insanı kemalât-ı insaniyeye sevk (15)etmesi lazım geldiğini ifade etmiştir.

Dipnotlar

1-Divan-ı Harb-i Örfi, 50

2-Tarihçe-i Hayat. 133

3-Divan-ı Harb-i Örfi. 52

4-Bediüzzaman'ın İlk Hayatı(1/142)

5-Münazarat. 49

6-Hutbe-i Şamiye. 37

7-Sözler. 709

8-Hutbe-i Şamiye. 88

9-Divan-ı Harb-i Örfi. 56

10-Münazarat.92

11-Emirdağ Lahikası-2. 164

12-Eski Said Dönemi Eserleri. 64

13-Şualar. 362

14-Tarihçe-i Hayat. 82

15-Sözler 133

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Kevser:2

GÜNÜN HADİSİ

İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

(Tirmizi, 2649)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI