Cevaplar.Org

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeşlerime, s.3. Sual:


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-10-23 12:26:48

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeşlerime, s.3.

Sual: "Mustafa Kemal sana üçyüz lira maaş verip, Kürdistan'a, vilayat-ı şarkıyeye, Şeyh Sünusî yerine vaiz-i umumî yapmak teklifini ne için kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilâl yüzünden kesilen yüzbin adamın hayatlarını kurtaracaktın!", sualine cevap nedir? / Emirdağ Lâhikası, Mühim Bir Suale Cevabdır, s. 4.

Sual: Eğer deseniz: "Sizi serbest bıraksak ve tarassut ve nezaret etmesek, derslerinle ve gizli esrarınla hayat-ı içtimâiyemizi bulandırabilirsin."? / Emirdağ Lâhikası, Mühim Bir Suale Cevabdır, başlıklı mektup, s.5. 

[Sual: Said Nursî "Hâkim kendisi müddeî olsa, elbette "Kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım."" niçin diyor?] / Emirdağ Lâhikası, Kendi Kendime Bir Hasbihaldir, s. 9.

Sual: "Said'in nüfuzu var. Eserleri hem tesirli, hem kesretlidir. Ona temas eden, ona dost olur. Öyle ise, onu her şeyden tecrid etmek ve ihânet etmekle ve ehemmiyet vermemekle ve herkesi ondan kaçırmakla ve dostlarını ürkütmekle nüfuzunu kırmak lâzım." Sualine Said Nursi ne cevap veriyor? / Emirdağ Lâhikası, Kendi Kendime Bir Hasbihaldir, s. 10.

Sual: "Siz, ne için sebebsiz bizimle ve Risale-i Nur'la uğraşıyorsunuz!" sualine cevap nedir? / Emirdağ Lâhikası, ''Kendi Kendime Hasbihal'' Namındaki Parçaya Lâhika Olarak Adliye Vekiliyle Ve Risale-İ Nur'la Alakadar Mahkemelerin Hâkimleriyle Bir Hasbihal, s. 13. 

[Sual: Risale-i Nur ve şakirtlerinin dünyaya ait ikinci derecede gayet ehemmiyetli olan hizmeti nedir?] / Emirdağ Lâhikası, ''Kendi Kendime Hasbihal'' Namındaki Parçaya Lâhika Olarak Adliye Vekiliyle Ve Risale-İ Nur'la Alakadar Mahkemelerin Hakimleriyle Bir Hasbihal, s. 13. 

[Sual: "Yirmi seneden beri sabredip sükût eden bir mazlumun şekvasını dinlemenizi istiyorum." diyen Said Nursî'nin şikâyeti nedir?] / Emirdağ Lâhikası, Bu İstida, Üç Makamata Gönderilmiştir. Oradaki Kardeşlerime Bir Me'haz Olmak İçin Gönderildi, s. 19. 

[Sual: Otuz seneden beri hayat-ı siyasiyeden çekindiği halde, bir defaya mahsus olarak, beyan ettiği vatanî ve millî ve asayişî bir mes'ele?] / Emirdağ Lâhikası, Heyet-İ Vekile'ye Ve Milletvekilleri Riyasetine Cüz'î Fakat Ehemmiyetli Bir Maruzatımdır, s. 21. 

[Sual: Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faidesiz kaldı; iki-üç defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden?] / Emirdağ Lâhikası, Bana Hizmet Eden Küçücük Bir Risale-i Nur Talebesinin Çoklar Namına Sorduğu Sualine Cevabdır, s. 23.

[Sual: Said Nursî'ye tazyikatın sebepleri nelerdir?] / Emirdağ Lâhikası, Aziz, Sıddık, Sarsılmaz Kardeşlerim ve Vârislerim, başlıklı mektup, s.28. 

Sual: Neden ne dâhilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa siyasetli cemaatlara hiçbir alâka peyda etmiyorsun? Risale-i Nur ve şakirdlerini mümkün olduğu kadar o cereyanlara temastan men' ediyorsun. Halbuki eğer temas etsen ve alâkadar olsan, birden binler adam Risale-i Nur dairesine girip parlak hakikatlarını neşredeceklerdi; hem bu kadar sebebsiz sıkıntılara hedef olmayacaktın? / Emirdağ Lâhikası, Hem mânevî, hem maddî birkaç cihette sorulan bir suale mecburiyet tahtında bir cevabdır, diye başlayan mektup, s. 29. 

Sual: "Tevafukla bu keramet nasıl kat'î sabit oluyor?", sualine cevap nedir? / Emirdağ Lâhikası, Sual: "Tevafukla bu keramet nasıl kat'î sabit oluyor?", diye başlayan mektup, s.30. 

[Sual: Neden yaz mevsimi, gaflet zamanı ve zemin yüzündeki fırtınaların silâhla değil, diplomatlıkla çarpışmaları zamanında gayet kuvvetli bir metânet ve vazife-i nuriye-i kudsiyede sebat olmalı?] / Emirdağ Lâhikası, Bir Suale Mecburî Cevabın Tetimmesi, s. 33.

[Sual: Said Nursî, Risale-i Nur'un bir talebesine niçin Boğazlar münasebetiyle bir-iki şey soruyor?] / Emirdağ Lâhikası, Bir Suale Mecburî Cevabın Tetimmesi, s. 34.

[Sual: Risale-i Nur'un serbestiyetini değil yalnız Nur talebeleri ve Anadolu ve âlem-i İslâm alkışlıyor, takdir ediyor; belki kâinat memnun olup cevv-i sema, feza-yı âlem alkışlıyor, neden? ] / Emirdağ Lâhikası, Kat'iyen şekk ve şübhemiz kalmadı, diye başlayan mektup, s.35 

[Sual: Bazı hocalar veyahut bazı muarızlar, neden Said Nursî'nin hata, kusur ve noksanlarını araştırıp yaymak istiyorlar?] / Emirdağ Lâhikası, Risale-i Nur'un zaîf veya yeni şakirdlerini, diye başlayan bölüm, s.37.

Sual: Niçin "Said Cuma cemaatine gelmiyor, sakal bırakmıyor" gibi tenkidler yapılıyorlar? / Emirdağ Lâhikası, Risale-i Nur'un zaîf veya yeni şakirdlerini, diye başlayan bölüm, s.37-38.

[Sual:] Hazret-i Ali Radıyallahü Anh "Âyet-ül Kübra"dan ve Nur talebelerinden nasıl haber veriyor?] / Emirdağ Lâhikası, Hazret-i Ali Radıyallahü Anh, diye başlayan mektup, s.39.

[Sual:"Âyet-ül Kübra"nın matbu nüshalarının perde altında gördüğü hizmet nedir?] / Emirdağ Lâhikası, Hazret-i Ali Radıyallahü Anh, diye başlayan mektup, s.39.

[Sual: Mahkemede [Denizli Mahkemesi'nde], muarızların dehşetli inatları nasıl kırılıyor?] / Emirdağ Lâhikası, "Âyet-ül Kübra"nın matbu nüshaları, diye başlayan mektup, s.40. 

[Sual: Ankara ehl-i vukufu Risale-i Nur'a ait keramet ve işaret-i gaybiyelera neden itiraz etmişler?] / Emirdağ Lâhikası, Bilirsiniz ki Ankara ehl-i vukufu, diye başlayan mektup, s.40. 

Sual: Said Nursi'ye: "Ne için -Risale-i Nur'a ait kerametleri ve işaret-i gaybiyeleri - izhar ediyorum ve ne için bu noktada bu kadar tahşidat yapıyorum?, suali soruluyor? / Emirdağ Lâhikası, Bilirsiniz ki Ankara ehl-i vukufu, diye başlayan mektup, s.41. 

[Sual: Said Nursi'nin eski talebelerine ve 'fâşetmek isterdim' dediği ve talebelerine beyan ettirği sırrı nedir?] / Emirdağ Lâhikası, Risale-i Nur'un zuhurundan kırk sene evvel, diye başlayan mektup, s.41-42.

Sual: Eski Said siyasette çok ileri gittiği halde, Yeni Said de taraftar bulmak için çok muhtaç olduğu zamanda bütün insanları meşgul eden beş altı senedeki beşer tufanları, siyaset fırtınaları onu neden meşgul etmedi ve bilmeyi merak etmedi? / Emirdağ Lâhikası, Hiss-i Kablelvukuun Tetimmesi, başlıklı yazı, s. 44. 

Sual: "Dünya siyasetine karışmamasının sebebi ve "o geniş ve karışık fırtınalı hakikatin kısaca zararları" nedir?] / Emirdağ Lâhikası, Hiss-İ Kablelvukuun Tetimmesi, s. 45.

[Sual: Said Nursî'ye merdümgirizlik yani insanlardan çekinmek, temas etmemek, temastan müteessir olmak hastalığı niçin arız olmuş?] / Emirdağ Lâhikası, İkramı İzhar Mektubunun Tetimmesi, s. 50. 

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Mücadele,6

GÜNÜN HADİSİ

İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

(Tirmizi, 2649)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI