Cevaplar.Org

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa nasıl mukabele eder?] / Kastamonu Lâhikası, Bu mübarek Ramazan'da dahi geçen Ramazan gibi, diye başlayan mektup, s.169.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-10-03 10:42:57

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa nasıl mukabele eder?] / Kastamonu Lâhikası, Bu mübarek Ramazan'da dahi geçen Ramazan gibi, diye başlayan mektup, s.169. 

[Sual: Risale-i Nur'un genç talebeleri hakikî genç Türkler kimler olduğunu nasıl gösterir?] / Kastamonu Lâhikası, Aziz, Sıddık Kardeşlerim, Sizin mübarek Ramazan-ı Şerîfinizi tebrik ediyoruz, diye başlayan mektup, s.170. 

[Sual: Ehl-i nifak ve dalâlet yüzde on iken, yüzde doksan ehl-i hakikati nasıl mağlub eder?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Risale-i Nur Şakirdleri Kardeşlerim, Risale-i Nur şakirdlerinin zaif kısımlarına zarar veren, diye başlayan yazı, s.174. 

Sual: Said Nursi: "Risale-i Nur'un makbûliyetine dair eski evliyâlardan şahit getiriyorsun. Halbuki en ziyade bu meselede söz sahibi Kur'ândır. Acaba Risale-i Nur'u Kur'ân kabûl eder mi? Ona ne nazarla bakıyor?", denilmesine nasıl cevap veriyor? / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Risale-i Nur Şakirdleri Kardeşlerim, Risale-i Nur şakirdlerinin zaif kısımlarına zarar veren, diye başlayan yazı, s.175. 

[Sual: Said Nursi, mânâ-ı sarîh, mânâ-yı işârî, mânâ-yı remzî gibi, âyetlerin külli ve cüz'i tabakaları hakkında ne diyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Risale-i Nur Şakirdleri Kardeşlerim, Risale-i Nur şakirdlerinin zaif kısımlarına zarar veren, diye başlayan yazı, s.175. 

[Sual: Risâle-i Nur'a itiraz eden zâtın, neden bütün kuvvetiyle Said Nursî'nin imdadına koşması lâzımdı?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Risale-i Nur Şakirdleri Kardeşlerim, Risale-i Nur şakirdlerinin zaif kısımlarına zarar veren, diye başlayan yazı, s.176. 

[Sual: Fâtiha'nın âhirinde işaret olunan üç yol nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Lemeât'tan Fâtiha'nın Âhirinde İşaret Olunan Üç Yolun Beyanı, Kastamonu Lâhikası, s.178. 

[Sual: Neden, hakikî bütün elemler dalâlette, bütün lezzet îmandadır?] / Kastamonu Lâhikası, Hakikî Bütün Elemler Dalâlette, Bütün Lezzet Îmandadır, başlıklı yazı, s.180. 

[Sual: İ'câz-ı Kur'ân'ın îcaz ile beyanı ne ile tecelli eder?] / Kastamonu Lâhikası, Îcaz ile Beyan İ'câz-ı Kur'ân, başlıklı yazı, s.186.

[Sual: "Tevhid'in iki bürhan-ı muazzamı ve Sûre-i İhlâs'ın bir nükte-i i'câziyesi" nedir?] / Kastamonu Lâhikası, T'evhid'in İki Bürhan-ı Muazzamı ve Sûre-i İhlâs'ın Bir Nükte-i İ'câziyesi, başlıklı yazı, s.196. 

[Sual: Risale-i Nur talebeleri Ramazan'da, Leyle-i Kadir'de - Leyle-i Kadir'in seksen üç sene bir ömr-ü mânevî kazandırması sırrı ve hikmetiyle - o fevkalâde mânevî kazancı nasıl elde eder?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Bu parça hem Lâhika'ya, hem İ'caz-ı Kur'ân'ın âhirine yazılacak, diye başlayan mektup, s.200. 

Sual: "Said, yanında başka kitabları bulundurmuyor. Demek onları beğenmiyor. Ve İmam-ı Gazâlî'yi de (r.a.) tam beğenmiyor ki eserlerini yanına getirmiyor." diyenlere cevap nedir? / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Bu Ramazan-ı Şerif'te âfâka bakmamak, diye başlayan mektup, s.202. 

[Sual: Farz ve vâciblerde ve şeâir-i İslâmiyede ve Sünnet-i Seniyenin ittibaında ve haramların terkinde neden riya giremez?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Hâlis, Muhlis Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'âniyede Ciddî, Hakikî arkadaşlarım, Bu yakında hem Isparta'da, diye başlayan mektup, Birincisi, s.204. 

[Sual: Riyaya insanları sevk eden sebepler nelerdir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Hâlis, Muhlis Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'âniyede Ciddî, Hakikî arkadaşlarım, Bu yakında hem Isparta'da, diye başlayan mektup, İkinci Nokta, 205. 

[Sual: Risale-i Nur talebeleri riyadan nasıl kurtulur?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Hâlis, Muhlis Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'âniyede Ciddî, Hakikî arkadaşlarım, Bu yakında hem Isparta'da, diye başlayan mektup, İkinci Nokta, İkinci Sebep, 205.

[Sual: "Bu zaman hem îman ve din için, hem hayat-ı içtimâi ve şeriat için, hem hukuk-u âmme ve siyaset-i İslâmiye için, gayet ehemmiyetli birer müceddid ister. Fakat en ehemmiyetlisi, hakaik-i îmaniyeyi muhafaza noktasında tecdid vazifesi, en mukaddes ve en büyüğüdür.", neden?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sadık, Muhterem Kardeşimiz Hoca Haşmet, Senin, müceddid hakkındaki mektubunu hayretle okuduk, diye başlayan mektup, s.211.

[Sual: -2. Dünya Harbi sırasında- bu maddî musibete -acib ihtikârdan, zaruret-i kat'iyyeye düşenlere- bir çare-i yegâne nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz Sıddık, Müdakkik Kardeşlerim, Birinci Şua' İşârâtı Kur'âniyenin başında bir mukaddime olarak, diye başlayan mektup, s.213. 

[Sual: "e-yuhibbü ehadüküm ey-ye'küle lahme ehîhi meytê", bu âyetin, bu asırda Risale-i Nur talebeleri hakkındaki gıybete baktığına emareler nelerdir?] / Kastamonu Lâhikası, Kardeşlerim, Kur'ân'ın bir tek âyetinin bir tek işâreti ihbar-ı gayb nev'inden, diye başlayan mektup, s.216. 

[Sual: Risale-i Nur'un başına gelen hâdiselerde bir dest-i inayet, bir vech-i rahmet bulunduğunun misalleri nelerdir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Size (üç noktayı) beyan etmeye kalbde bir ihtiyaç oldu, diye başlayan mektup, s.217. 

[Sual: "2. Dünya Harbi sırasında- Bu dehşetli ihtikârdan çıkan kaht ve galâ ve açlık ve zaruret, yaşamak damarını şiddetle yaralandırıyor. Bu yara, hissiyat-ı ulviye-i dîniyeyi bir derece susturmaya vesile olup, ehl-i dalâlete yardım ediyor." bu halde R. Nur şakirtlerinin ne yapması gerektiği hususunda Said Nursi ne diyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Size (üç noktayı) beyan etmeye kalbde bir ihtiyaç oldu, diye başlayan mektup, İkinci Nokta, s.218. 

[Sual: İstanbul ülemasının en büyüğü ve en müdakkiki ve çok zaman Müftiyül Enam olan eski fetva emini, meşhur Ali Rıza Efendi Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında ne diyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Size (üç noktayı) beyan etmeye kalbde bir ihtiyaç oldu, diye başlayan mektup, Üçüncü Nokta, İkinci Mesele, s.219.

[Sual: "Ehl-i velâyet, gaybî olan şeyleri bildirilmezse bilmezler." açıklamaısı nasıldır?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Müstakim Kardeşlerim, Gayet ciddî bir ihtar ile bir hakikatı beyan etmeye lüzum var, diye başlayan mektup, s.220. 

[Sual: Risale-i Nur talebeleri muarızlara nasıl karşılık vermeli?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Müstakim Kardeşlerim, Gayet ciddî bir ihtar ile bir hakikati beyan etmeye lüzum var, diye başlayan mektup, s.220. 

[Sual: "Risale-i Nur'un şahs-ı mânevîsi ve o şahs-ı mânevîyi temsil eden has şakirtlerinin şahs-ı mânevîsi "Ferîd" makamına mazhar olması"nın tezahürü nasıldır?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Müstakim Kardeşlerim, Gayet ciddî bir ihtar ile bir hakikatı beyan etmeye lüzum var, diye başlayan mektup, s.221. 

[Sual: Ehl-i dalalet, Risale-i Nur'un intişarına ve fütuhatına sed çekmek için nasıl bir plân yapıyorlar?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Risale-i Nur'un intişarına ve fütuhatına karşı gelen, diye başlayan mektup, s.222. 

[Sual: Erkân-ı İslâmiye ve hakikat-i İslâmiyetin esasları nelerdir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Nur fabrikasının sahibi, diye başlayan mektup, s.224. 

[Sual: Vücub-u zekât rüknünün, risalelerde ne surette izah edildiği sualine cevap nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Nur fabrikasının sahibi, diye başlayan mektup, s.224. 

[Sual: İmam-ı Şâfiî'den (r.a.) rivayet var ki; «Hâlis talebe-i ulûmun rızkına, ben kefalet edebilirim, demiş; bunun, R. Nur talebelerine bakan ciheti nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Ben pek kat'î bir surette ve bine yakın tecrübelerim neticesinde, diye başlayan mektup, s.225. 

Sual: "İnsanların, hususan Müslümanların bu teselsül eden helâketleri ve hasaretleri ne vakitten başladı, ne vakte kadar devam eder?" / Kastamonu Lâhikası, Kara Dağ'ın Bir Meyvesi, s.229. 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da (tevhidden küfre) çevriliyorsunuz!

Fatır, 3

GÜNÜN HADİSİ

"Şüphesiz Allah, verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmek ister."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Süleyman Hilmi Tunahan Hz.lerinin Vefatı(16 Eylül 1959) *Adnan Menderes'in İdamı(17 Eylül 1961) *Ertuğrul Fırkateyni Japon Sularında Battı(18 Eylül 1890) *Efendimiz (s.a.v.) Hicret Ederken KUBA'yı Teşrif Ettiler(20 Eylül 622) *Yavuz Sultan Selim Han

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI