Cevaplar.Org

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa nasıl mukabele eder?] / Kastamonu Lâhikası, Bu mübarek Ramazan'da dahi geçen Ramazan gibi, diye başlayan mektup, s.169.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-10-03 10:42:57

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa nasıl mukabele eder?] / Kastamonu Lâhikası, Bu mübarek Ramazan'da dahi geçen Ramazan gibi, diye başlayan mektup, s.169. 

[Sual: Risale-i Nur'un genç talebeleri hakikî genç Türkler kimler olduğunu nasıl gösterir?] / Kastamonu Lâhikası, Aziz, Sıddık Kardeşlerim, Sizin mübarek Ramazan-ı Şerîfinizi tebrik ediyoruz, diye başlayan mektup, s.170. 

[Sual: Ehl-i nifak ve dalâlet yüzde on iken, yüzde doksan ehl-i hakikati nasıl mağlub eder?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Risale-i Nur Şakirdleri Kardeşlerim, Risale-i Nur şakirdlerinin zaif kısımlarına zarar veren, diye başlayan yazı, s.174. 

Sual: Said Nursi: "Risale-i Nur'un makbûliyetine dair eski evliyâlardan şahit getiriyorsun. Halbuki en ziyade bu meselede söz sahibi Kur'ândır. Acaba Risale-i Nur'u Kur'ân kabûl eder mi? Ona ne nazarla bakıyor?", denilmesine nasıl cevap veriyor? / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Risale-i Nur Şakirdleri Kardeşlerim, Risale-i Nur şakirdlerinin zaif kısımlarına zarar veren, diye başlayan yazı, s.175. 

[Sual: Said Nursi, mânâ-ı sarîh, mânâ-yı işârî, mânâ-yı remzî gibi, âyetlerin külli ve cüz'i tabakaları hakkında ne diyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Risale-i Nur Şakirdleri Kardeşlerim, Risale-i Nur şakirdlerinin zaif kısımlarına zarar veren, diye başlayan yazı, s.175. 

[Sual: Risâle-i Nur'a itiraz eden zâtın, neden bütün kuvvetiyle Said Nursî'nin imdadına koşması lâzımdı?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Risale-i Nur Şakirdleri Kardeşlerim, Risale-i Nur şakirdlerinin zaif kısımlarına zarar veren, diye başlayan yazı, s.176. 

[Sual: Fâtiha'nın âhirinde işaret olunan üç yol nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Lemeât'tan Fâtiha'nın Âhirinde İşaret Olunan Üç Yolun Beyanı, Kastamonu Lâhikası, s.178. 

[Sual: Neden, hakikî bütün elemler dalâlette, bütün lezzet îmandadır?] / Kastamonu Lâhikası, Hakikî Bütün Elemler Dalâlette, Bütün Lezzet Îmandadır, başlıklı yazı, s.180. 

[Sual: İ'câz-ı Kur'ân'ın îcaz ile beyanı ne ile tecelli eder?] / Kastamonu Lâhikası, Îcaz ile Beyan İ'câz-ı Kur'ân, başlıklı yazı, s.186.

[Sual: "Tevhid'in iki bürhan-ı muazzamı ve Sûre-i İhlâs'ın bir nükte-i i'câziyesi" nedir?] / Kastamonu Lâhikası, T'evhid'in İki Bürhan-ı Muazzamı ve Sûre-i İhlâs'ın Bir Nükte-i İ'câziyesi, başlıklı yazı, s.196. 

[Sual: Risale-i Nur talebeleri Ramazan'da, Leyle-i Kadir'de - Leyle-i Kadir'in seksen üç sene bir ömr-ü mânevî kazandırması sırrı ve hikmetiyle - o fevkalâde mânevî kazancı nasıl elde eder?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Bu parça hem Lâhika'ya, hem İ'caz-ı Kur'ân'ın âhirine yazılacak, diye başlayan mektup, s.200. 

Sual: "Said, yanında başka kitabları bulundurmuyor. Demek onları beğenmiyor. Ve İmam-ı Gazâlî'yi de (r.a.) tam beğenmiyor ki eserlerini yanına getirmiyor." diyenlere cevap nedir? / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Bu Ramazan-ı Şerif'te âfâka bakmamak, diye başlayan mektup, s.202. 

[Sual: Farz ve vâciblerde ve şeâir-i İslâmiyede ve Sünnet-i Seniyenin ittibaında ve haramların terkinde neden riya giremez?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Hâlis, Muhlis Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'âniyede Ciddî, Hakikî arkadaşlarım, Bu yakında hem Isparta'da, diye başlayan mektup, Birincisi, s.204. 

[Sual: Riyaya insanları sevk eden sebepler nelerdir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Hâlis, Muhlis Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'âniyede Ciddî, Hakikî arkadaşlarım, Bu yakında hem Isparta'da, diye başlayan mektup, İkinci Nokta, 205. 

[Sual: Risale-i Nur talebeleri riyadan nasıl kurtulur?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Hâlis, Muhlis Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'âniyede Ciddî, Hakikî arkadaşlarım, Bu yakında hem Isparta'da, diye başlayan mektup, İkinci Nokta, İkinci Sebep, 205.

[Sual: "Bu zaman hem îman ve din için, hem hayat-ı içtimâi ve şeriat için, hem hukuk-u âmme ve siyaset-i İslâmiye için, gayet ehemmiyetli birer müceddid ister. Fakat en ehemmiyetlisi, hakaik-i îmaniyeyi muhafaza noktasında tecdid vazifesi, en mukaddes ve en büyüğüdür.", neden?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sadık, Muhterem Kardeşimiz Hoca Haşmet, Senin, müceddid hakkındaki mektubunu hayretle okuduk, diye başlayan mektup, s.211.

[Sual: -2. Dünya Harbi sırasında- bu maddî musibete -acib ihtikârdan, zaruret-i kat'iyyeye düşenlere- bir çare-i yegâne nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz Sıddık, Müdakkik Kardeşlerim, Birinci Şua' İşârâtı Kur'âniyenin başında bir mukaddime olarak, diye başlayan mektup, s.213. 

[Sual: "e-yuhibbü ehadüküm ey-ye'küle lahme ehîhi meytê", bu âyetin, bu asırda Risale-i Nur talebeleri hakkındaki gıybete baktığına emareler nelerdir?] / Kastamonu Lâhikası, Kardeşlerim, Kur'ân'ın bir tek âyetinin bir tek işâreti ihbar-ı gayb nev'inden, diye başlayan mektup, s.216. 

[Sual: Risale-i Nur'un başına gelen hâdiselerde bir dest-i inayet, bir vech-i rahmet bulunduğunun misalleri nelerdir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Size (üç noktayı) beyan etmeye kalbde bir ihtiyaç oldu, diye başlayan mektup, s.217. 

[Sual: "2. Dünya Harbi sırasında- Bu dehşetli ihtikârdan çıkan kaht ve galâ ve açlık ve zaruret, yaşamak damarını şiddetle yaralandırıyor. Bu yara, hissiyat-ı ulviye-i dîniyeyi bir derece susturmaya vesile olup, ehl-i dalâlete yardım ediyor." bu halde R. Nur şakirtlerinin ne yapması gerektiği hususunda Said Nursi ne diyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Size (üç noktayı) beyan etmeye kalbde bir ihtiyaç oldu, diye başlayan mektup, İkinci Nokta, s.218. 

[Sual: İstanbul ülemasının en büyüğü ve en müdakkiki ve çok zaman Müftiyül Enam olan eski fetva emini, meşhur Ali Rıza Efendi Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında ne diyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Size (üç noktayı) beyan etmeye kalbde bir ihtiyaç oldu, diye başlayan mektup, Üçüncü Nokta, İkinci Mesele, s.219.

[Sual: "Ehl-i velâyet, gaybî olan şeyleri bildirilmezse bilmezler." açıklamaısı nasıldır?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Müstakim Kardeşlerim, Gayet ciddî bir ihtar ile bir hakikatı beyan etmeye lüzum var, diye başlayan mektup, s.220. 

[Sual: Risale-i Nur talebeleri muarızlara nasıl karşılık vermeli?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Müstakim Kardeşlerim, Gayet ciddî bir ihtar ile bir hakikati beyan etmeye lüzum var, diye başlayan mektup, s.220. 

[Sual: "Risale-i Nur'un şahs-ı mânevîsi ve o şahs-ı mânevîyi temsil eden has şakirtlerinin şahs-ı mânevîsi "Ferîd" makamına mazhar olması"nın tezahürü nasıldır?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Müstakim Kardeşlerim, Gayet ciddî bir ihtar ile bir hakikatı beyan etmeye lüzum var, diye başlayan mektup, s.221. 

[Sual: Ehl-i dalalet, Risale-i Nur'un intişarına ve fütuhatına sed çekmek için nasıl bir plân yapıyorlar?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Risale-i Nur'un intişarına ve fütuhatına karşı gelen, diye başlayan mektup, s.222. 

[Sual: Erkân-ı İslâmiye ve hakikat-i İslâmiyetin esasları nelerdir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Nur fabrikasının sahibi, diye başlayan mektup, s.224. 

[Sual: Vücub-u zekât rüknünün, risalelerde ne surette izah edildiği sualine cevap nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Nur fabrikasının sahibi, diye başlayan mektup, s.224. 

[Sual: İmam-ı Şâfiî'den (r.a.) rivayet var ki; «Hâlis talebe-i ulûmun rızkına, ben kefalet edebilirim, demiş; bunun, R. Nur talebelerine bakan ciheti nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Ben pek kat'î bir surette ve bine yakın tecrübelerim neticesinde, diye başlayan mektup, s.225. 

Sual: "İnsanların, hususan Müslümanların bu teselsül eden helâketleri ve hasaretleri ne vakitten başladı, ne vakte kadar devam eder?" / Kastamonu Lâhikası, Kara Dağ'ın Bir Meyvesi, s.229. 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.

Tevbe, 119

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Riyazü's-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI