Cevaplar.Org

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-ı takva ve esas-ı azîmet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniyye esaslarına karşı vazife-i asliyesi nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sâhib ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime, diye başlayan yazı, s.74.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-09-16 11:06:35

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-ı takva ve esas-ı azîmet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniyye esaslarına karşı vazife-i asliyesi nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sâhib ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime, diye başlayan yazı, s.74. 

Sual: "Âhirzamanda Hazret-i İsa (a.s.) nüzulüne ve Deccal'ı öldürmesine ait ehadîs-i sahîhanın manâ-yı hakikîleri anlaşılmadığından, bir kısım zâhir ülemalar, o rivayet ve hadîslerin zâhirine bakıp şübheye düşmüşler veya sıhhatini inkâr edip veya hurafevari bir mâna verip âdeta muhal bir sureti bekler bir tarzda, avâm-ı müslimîne zarar verirler." bu gibi ehâdîs-i müteşâbihenin hakikî te'villeri nedir? / Kastamonu Lâhikası, Âhirzamanda Hazret-i İsa (a.s.) nüzulüne ve Deccal'ı öldürmesine, diye başlayan yazı, s.74. 

[Sual: Her zamanda bulunan hakikî mürşitler, bu zamanda neden Risale-i Nur şakirtlerine müşteri olurlar?] / Kastamonu Lâhikası, Aziz Kardeşlerim ve Sıddık Arkadaşlarım, Var olunuz, bahtiyar olunuz, diye başlayan mektup, s.78. 

[Sual: Isparta Vilâyetindeki kahramanlara benzemek nasıl olur?] / Kastamonu Lâhikası, Feyzi kardeşim, Sen, diye başlayan kısım, s.78. 

[Sual: Risale-i Nur hizmetiyle tarikat ve şeyhliğin farkı nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Feyzi kardeşim, Sen, diye başlayan kısım, s.78. 

[Sual:] "İslâmiyet'e darbe vuranların başlarında öyle müthiş bir patlayış olacak ki kıyamete kadar unutulmayacak." cümlesinin izahı nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz Kardeşlerim, Mahrem Sırr-ı ..., diye başlayan mektup, s. 81-82. 

[Sual: Said Nursi, Risale-i Nur talebelerinin hüsn-ü zanlarını ve ifratlarını nasıl tadil ediyor, onlara neyi hatırlatıyor?] / Kastamonu Lâhikası, Ehemmiyetlidir, Risale-i Nur talebelerinden, diye başlayan mektup, s. 83.

[Sual: Hakikî Ziyaeddin ile hayalî Ziyaeddin misâlinin, R. Nur'a ve Said Nursî'nin şahsına bakan ciheti nedir?] Kastamonu Lâhikası, Ehemmiyetlidir, Risale-i Nur talebelerinden, diye başlayan mektup, s.84. 

[Sual: Said Nursi'nin, Risale-i Nur talebelerinin hüsn-ü zanlarını bir derece cerh eden cevabının hikmeti nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Risale-i Nur'un kahramanı olan Hüsrev'in, diye başlayan mektup, s.85-86. 

[Sual: Said Nursi: "Hem üç mesele var: Biri hayat, biri şeriat, biri îmandır.", dediği mes'elelerin izahını nasıl yapıyor?] / Kastamonu Lâhikası, Risale-i Nur'un kahramanı olan Hüsrev'in, diye başlayan mektup, s.86. 

[Sual: "Bu zamanda öyle fevkalâde hâkim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakikî beklenilen ve bir asır sonra gelecek zât dahi bu zamanda gelse, harekâtını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset âlemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek." neden, bunun izahı nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Risale-i Nur'un kahramanı olan Hüsrev'in, diye başlayan mektup, s.86. 

[Sual: Hizbü'l Ekberü'l-Âzam, nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Evvelâ: Sizin Leyle-i Berâtınızı ve gelecek, diye başlayan mektup, Sâniyen, s.88. 

[Sual: Risale-i Nur talebelerinin, iştirak-i a'mâl-i uhreviye düstur-u esâsiyelerinin sırrı nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Evvelâ: Bütün ruh u canımla mübarek, diye başlayan mektup, s.90. 

[Sual: Hayvanatın yediği pis şeylerin şeriatta hükmü nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Mübarek, Kahraman Kardeşlerim, Evvelâ: Bu mübarek Ramazan'da, diye başlayan mektup, s.93. 

[Sual: Hayat-ı içtimâiyeye giren hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara marûz kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Bu kadar günahlara karşı insanın hususî ibadeti, takvası nasıl mukabele edebilir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Lâtif ve mânidar ve beşaretli iki hâdiseyi, diye başlayan mektup, s.94. 

Sual: Herbiri bin yerden gelen günahlara karşı bir dil ile –Risale-i Nur talebeleri- nasıl mukabele eder, galebe eder, necat bulur? / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Lâtif ve mânidar ve beşaretli iki hâdiseyi, diye başlayan mektup, s.94. 

[Sual: Namaz tesbihatında niçin tekâsül göstermemeli?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Hâfız Ali'nin bu defaki mektubu, diye başlayan mektup, Birincisi, s.105. 

[Sual: Bu asır, insana hayat-ı dünyeviyeyi, hayat-ı bâkiyeye bilerek nasıl tercih ettiriyor?] Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Hâfız Ali'nin bu defaki mektubu, diye başlayan mektup, İkinci mesele, s.106. 

[Sual: Hayat-ı dünyeviye, hayat-ı diniyeye nasıl galebe eder?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Hâfız Ali'nin bu defaki mektubu, diye başlayan mektup, İkinci mes'ele, s.107. 

[Sual: Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın belâ ve vebâsından ve zulüm ve zulmetinden en mücerrep bir kurtarıcı, Risale-i Nur'un mizanları ve muvazeneleriyle, neşrettiği nur olduğunun şahitleri nelerdir?] / Kastamonu Lâhikası, Evvelce, Hayat-ı Dünyeviyeyi Hayat-ı Uhreviyeye Tercih Etmeye Dair Yazılan İki Parçaya Tetimmedir, s.113.

[Sual: Bu asır, ehl-i İslâm'a hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye bilerek severek nasıl tercih ettirdi?] / Kastamonu Lâhikası, Evvelce, Hayat-ı Dünyeviyeyi Hayat-ı Uhreviyeye Tercih Etmeye Dair Yazılan İki Parçaya Tetimmedir, s.114. 

[Sual: İkinci Dünya Harbi'nde, kışın şiddetli soğuğuyla beraber mânevî ve şiddetli bir soğuk ve musibet-i beşeriyeden bîçârelere gelen felâketler, helâketler, sefaletler, açlıklar ... böyle musibetlerde kâfir de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükâfat var mıdır ?] / Kastamonu Lâhikası, Gayet Ehemmiyetlidir, başlıklı yazı, s.115. 

Sual: Fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa'ya (a.s.) mensup Hıristiyanların mazlumlarının 2. Dünya Harbi'nde çektikleri felaketler hakkında ne denilebilir?] / Kastamonu Lâhikası, Gayet Ehemmiyetlidir, Şiddet-i şefkat ve rikkatten, diye başlayan yazı, s.115.

Sual: Namaz tesbihatının sırrı nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Bütün ruh-u canımla bayramınızı tebrik ederim, diye başlayan mektup, s.122. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir

Âl-i İmran:20

GÜNÜN HADİSİ

İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz.

İbn-i Mace

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI