Cevaplar.Org

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-ı takva ve esas-ı azîmet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniyye esaslarına karşı vazife-i asliyesi nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sâhib ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime, diye başlayan yazı, s.74.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-09-16 11:06:35

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-ı takva ve esas-ı azîmet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniyye esaslarına karşı vazife-i asliyesi nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sâhib ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime, diye başlayan yazı, s.74. 

Sual: "Âhirzamanda Hazret-i İsa (a.s.) nüzulüne ve Deccal'ı öldürmesine ait ehadîs-i sahîhanın manâ-yı hakikîleri anlaşılmadığından, bir kısım zâhir ülemalar, o rivayet ve hadîslerin zâhirine bakıp şübheye düşmüşler veya sıhhatini inkâr edip veya hurafevari bir mâna verip âdeta muhal bir sureti bekler bir tarzda, avâm-ı müslimîne zarar verirler." bu gibi ehâdîs-i müteşâbihenin hakikî te'villeri nedir? / Kastamonu Lâhikası, Âhirzamanda Hazret-i İsa (a.s.) nüzulüne ve Deccal'ı öldürmesine, diye başlayan yazı, s.74. 

[Sual: Her zamanda bulunan hakikî mürşitler, bu zamanda neden Risale-i Nur şakirtlerine müşteri olurlar?] / Kastamonu Lâhikası, Aziz Kardeşlerim ve Sıddık Arkadaşlarım, Var olunuz, bahtiyar olunuz, diye başlayan mektup, s.78. 

[Sual: Isparta Vilâyetindeki kahramanlara benzemek nasıl olur?] / Kastamonu Lâhikası, Feyzi kardeşim, Sen, diye başlayan kısım, s.78. 

[Sual: Risale-i Nur hizmetiyle tarikat ve şeyhliğin farkı nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Feyzi kardeşim, Sen, diye başlayan kısım, s.78. 

[Sual:] "İslâmiyet'e darbe vuranların başlarında öyle müthiş bir patlayış olacak ki kıyamete kadar unutulmayacak." cümlesinin izahı nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz Kardeşlerim, Mahrem Sırr-ı ..., diye başlayan mektup, s. 81-82. 

[Sual: Said Nursi, Risale-i Nur talebelerinin hüsn-ü zanlarını ve ifratlarını nasıl tadil ediyor, onlara neyi hatırlatıyor?] / Kastamonu Lâhikası, Ehemmiyetlidir, Risale-i Nur talebelerinden, diye başlayan mektup, s. 83.

[Sual: Hakikî Ziyaeddin ile hayalî Ziyaeddin misâlinin, R. Nur'a ve Said Nursî'nin şahsına bakan ciheti nedir?] Kastamonu Lâhikası, Ehemmiyetlidir, Risale-i Nur talebelerinden, diye başlayan mektup, s.84. 

[Sual: Said Nursi'nin, Risale-i Nur talebelerinin hüsn-ü zanlarını bir derece cerh eden cevabının hikmeti nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Risale-i Nur'un kahramanı olan Hüsrev'in, diye başlayan mektup, s.85-86. 

[Sual: Said Nursi: "Hem üç mesele var: Biri hayat, biri şeriat, biri îmandır.", dediği mes'elelerin izahını nasıl yapıyor?] / Kastamonu Lâhikası, Risale-i Nur'un kahramanı olan Hüsrev'in, diye başlayan mektup, s.86. 

[Sual: "Bu zamanda öyle fevkalâde hâkim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakikî beklenilen ve bir asır sonra gelecek zât dahi bu zamanda gelse, harekâtını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset âlemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek." neden, bunun izahı nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Risale-i Nur'un kahramanı olan Hüsrev'in, diye başlayan mektup, s.86. 

[Sual: Hizbü'l Ekberü'l-Âzam, nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Evvelâ: Sizin Leyle-i Berâtınızı ve gelecek, diye başlayan mektup, Sâniyen, s.88. 

[Sual: Risale-i Nur talebelerinin, iştirak-i a'mâl-i uhreviye düstur-u esâsiyelerinin sırrı nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Evvelâ: Bütün ruh u canımla mübarek, diye başlayan mektup, s.90. 

[Sual: Hayvanatın yediği pis şeylerin şeriatta hükmü nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Mübarek, Kahraman Kardeşlerim, Evvelâ: Bu mübarek Ramazan'da, diye başlayan mektup, s.93. 

[Sual: Hayat-ı içtimâiyeye giren hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara marûz kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Bu kadar günahlara karşı insanın hususî ibadeti, takvası nasıl mukabele edebilir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Lâtif ve mânidar ve beşaretli iki hâdiseyi, diye başlayan mektup, s.94. 

Sual: Herbiri bin yerden gelen günahlara karşı bir dil ile –Risale-i Nur talebeleri- nasıl mukabele eder, galebe eder, necat bulur? / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Lâtif ve mânidar ve beşaretli iki hâdiseyi, diye başlayan mektup, s.94. 

[Sual: Namaz tesbihatında niçin tekâsül göstermemeli?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Hâfız Ali'nin bu defaki mektubu, diye başlayan mektup, Birincisi, s.105. 

[Sual: Bu asır, insana hayat-ı dünyeviyeyi, hayat-ı bâkiyeye bilerek nasıl tercih ettiriyor?] Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Hâfız Ali'nin bu defaki mektubu, diye başlayan mektup, İkinci mesele, s.106. 

[Sual: Hayat-ı dünyeviye, hayat-ı diniyeye nasıl galebe eder?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Hâfız Ali'nin bu defaki mektubu, diye başlayan mektup, İkinci mes'ele, s.107. 

[Sual: Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın belâ ve vebâsından ve zulüm ve zulmetinden en mücerrep bir kurtarıcı, Risale-i Nur'un mizanları ve muvazeneleriyle, neşrettiği nur olduğunun şahitleri nelerdir?] / Kastamonu Lâhikası, Evvelce, Hayat-ı Dünyeviyeyi Hayat-ı Uhreviyeye Tercih Etmeye Dair Yazılan İki Parçaya Tetimmedir, s.113.

[Sual: Bu asır, ehl-i İslâm'a hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye bilerek severek nasıl tercih ettirdi?] / Kastamonu Lâhikası, Evvelce, Hayat-ı Dünyeviyeyi Hayat-ı Uhreviyeye Tercih Etmeye Dair Yazılan İki Parçaya Tetimmedir, s.114. 

[Sual: İkinci Dünya Harbi'nde, kışın şiddetli soğuğuyla beraber mânevî ve şiddetli bir soğuk ve musibet-i beşeriyeden bîçârelere gelen felâketler, helâketler, sefaletler, açlıklar ... böyle musibetlerde kâfir de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükâfat var mıdır ?] / Kastamonu Lâhikası, Gayet Ehemmiyetlidir, başlıklı yazı, s.115. 

Sual: Fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa'ya (a.s.) mensup Hıristiyanların mazlumlarının 2. Dünya Harbi'nde çektikleri felaketler hakkında ne denilebilir?] / Kastamonu Lâhikası, Gayet Ehemmiyetlidir, Şiddet-i şefkat ve rikkatten, diye başlayan yazı, s.115.

Sual: Namaz tesbihatının sırrı nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Bütün ruh-u canımla bayramınızı tebrik ederim, diye başlayan mektup, s.122. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

Ankebut, 57

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Bir grup, Kitabullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI