Cevaplar.Org

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satveti ve kıymeti nasıl tezayüt ediyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz kardeşlerim, Temadî eden tahribat-ı mânevi'ye karşısında, diye başlayan mektup, s.45.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-09-08 11:16:06

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satveti ve kıymeti nasıl tezayüt ediyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz kardeşlerim, Temadî eden tahribat-ı mânevi'ye karşısında, diye başlayan mektup, s.45. 

Sual: Said Nursi'nin talebelerine söylediği: "Siyasî geniş daireleri merak ile takib eden, küçük daireler içindeki vazifelerinde zarar eder." cümlesinin izahı nedir? / Kastamonu Lâhikası, Emin'le Feyzi'nin imzası altında şu cevab, diye başlayan mektup, s.46. 

[Sual: Said Nursi, neden: "Bu zamanda merak ile radyo vasıtasıyla, ciddî alâkadarâne küre-i arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddî ve mânevî pek çok zararları vardır." diyor?] / Kastamonu Lâhikası, Emin'le Feyzi'nin imzası altında şu cevap, diye başlayan mektup, s.46. 

[Sual: Said Nursi: "Her şeyde -ne kadar cüz'î olsa- da bir kasd ve iradenin cilvesi bulunması ve tesadüf, hakikî olarak olmaması"na nasıl misal veriyor?] / Kastamonu Lâhikası, Âli Cenab Kardeşlerim, Bu kusurlu kardeşinizin kusurlarını, diye başlayan mektup, Birincisi, s.58. 

[Sual: "Mânevî hava bozulsa, herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir." bu nasıl olur?] / Kastamonu Lâhikası, Âli Cenab Kardeşlerim, Bu kusurlu kardeşinizin kusurlarını, diye başlayan mektup, İkinci Mes'ele, s.59. 

[Sual: Risale-i Nur'un gözüyle bakınca ne olur?] / Kastamonu Lâhikası, Âli Cenab Kardeşlerim, Bu kusurlu kardeşinizin kusurlarını, diye başlayan mektup, İkinci Mes'ele, s.59. 

[Sual: "şehida'llâhü lâ ilâhe illâ hüve..." ilâ âhiri ayetinin Risale-i Nur'a medar-ı nazar bir ferdinin olmasına ve bu acib isyan, tuğyan ve temerrüd asrının ve garib küfran ve galeyan ve ilhad zamanının bu senesine ve bulunduğumuz bu tarihe tevafuk ve tetâbukuna emare nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Risale-İ Nur'a İşaret Eden Otuz Üçüncü Âyetin İstihracına Dair Hafız Ali'nin Bir Fıkrasıdır, başlıklı yazı, s.62-67.

Sual: Âhir zamanda bir şahsın hatîat ve günahlarının gayet dehşetli bir yekûn teşkil ettiğine dair rivayetler vardır. Acaba âdi bir adam, binler adam kadar günah işleyebilir mi? Ve o âhir zamanda bildiğimiz günahlardan başka hangi günahlardır ki kâinatın heyet-i mecmuasına dokunur, kıyametin kopmasına ve dünyaları başlarına harab olmasına sebebiyet verir? / Kastamonu Lâhikası, Birden İhtar Edilen Bir Mesele, s.64. 

Sual: "Hıfz-ı Kur'ân'a çalışmak ve Risale-i Nur'u yazmak, bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir?" / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Sizler, ümidimin pek fevkinde, diye başlayan mektup, s.66. 

Sual: "Şefkat-i insaniye, merhamet-i Rabbaniyenin bir cilvesi olduğundan; elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve Rahmeten li'l-Âlemîn Zâtın (a.s.m.) mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat, elbette merhamet ve şefkat değildir; belki dalâlete ve ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhî ve bir sakam-ı kalbîdir."[neden]? / Kastamonu Lâhikası, Şefkat Yüzünden, Esasât-ı İslâmiyenin Haricindeki Bid'at ve Dalalet Yollarına Sapanları Çeviren Bir Hakikattir, başlıklı yazı, s.69. 

[Sual: "Bir zaman, eski Harb-i Umumî'de, düşmanların ehl-i İslâma ve bilhassa çoluk ve çocuklara ettikleri katl ve zulümlerinden pek çok müteellim oluyordum. Fıtratımda şefkat ve rikkat ziyâde olduğundan, tahammülüm hâricinde azab çekerdim.", diyen Said Nursi bu hususta neler söylüyor?] / Kastamonu Lâhikası, Şefkat Yüzünden, Esasât-ı İslâmiyenin Haricindeki Bid'at ve Dalalet Yollarına Sapanları Çeviren Bir Hakikattir, başlıklı yazı, s.69. 

[Sual: "Münâzarat Risalesi'nin ruhu ve esası hükmünde olan, hâtimesindeki Medreset-üz-Zehrâ hakikati' nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Şefkat Yüzünden, Esasât-ı İslâmiyenin Haricindeki Bid'at ve Dalalet Yollarına Sapanları Çeviren Bir Hakikattir, başlıklı yazı, s.70. 

[Sual: Said Nursi, "Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sâhib ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları" için neler diyor?] / Kastamonu Lâhikası, Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sâhib ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime, diye başlayan yazı, s.72. 

[Sual: Risaletin-Nur, hakaik-ı İslâmiyeye dair başka eserlere niçin ihtiyaç bırakmıyor?] Kastamonu Lâhikası, Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sâhib ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime, diye başlayan yazı, s.72. 

[Sual: "Risaletin-Nur zındıkaya karşı hakaik-ı îmaniyeyi muhafazaya çalışması gibi, bid'ata karşı da huruf ve hatt-ı Kur'ân'ı muhafaza etmek neden bir vazifesi oluyor?] / Kastamonu Lâhikası, Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sâhib ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime, diye başlayan yazı, s.74. 

[Sual: Hâdisat-ı zamaniye bahânesiyle Vehhabîlik ve Melâmîliğin bir nevine zemin ihzar etmek tarzında, yani ruhsat-ı şer'iyeyi perde yapıp sevk-i zaruretle, hâdisatın fetvalarıyla neler terk edilmez?] / Kastamonu Lâhikası, Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sâhib ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime, diye başlayan yazı, s.74. 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

"Kadınlara iyilikle muamele ediniz."

Nisa:19

GÜNÜN HADİSİ

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu takbih ederse (kötü olduğunu te'yid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahid olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahid olmuş gibi manen zarar

Ebu Davud, Melahim 17, (4345)

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii'nin yeniden ibadete açılışı(15 Nisan 1772) *Turgut Özal'ın Vefatı(17 Nisan 1993) *Türk-Yunan savaşının başlaması(18 Nisan 1897) *Miladi takvime göre Efendimiz'in (s.a.v.)dünyaya teşrifleri(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI