Cevaplar.Org

BARLA LAHİKASI-Sualler-3

Sual: Otuz üç adet Sözlerin ve otuz üç adet Mektubların mecmûuna Risaletü'n-Nur namı verilmesinin sırrı nedir? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, Altıncı Küçük Bir Mesele, s. 271.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-08-22 11:11:51

Sual: Otuz üç adet Sözlerin ve otuz üç adet Mektubların mecmûuna Risaletü'n-Nur namı verilmesinin sırrı nedir? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, Altıncı Küçük Bir Mesele, s. 271.

Sual: Dişleri kaplamanın hükmü nedir? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'in sualine cevabdır, Dişlerin kaplanması hakkındaki suâle cevap, başlıklı mektup, Barla Lâhikası, s.272. 

[Sual: Risâle-i Nur'dan ilm-i kelâm dersi alınır mı?] / Barla Lâhikası, Aziz ve gayretli âhiret kardeşim ve hizmet-i Kur'ân'da yoldaşım Hulûsî-i sânî ve Sabri-i evvel, başlıklı mektup, s.278. 

Sual: Yıldızların kesretle düşmesi hadisesi nasıl gaybî ve semavî bir işarettir? / Barla Lâhikası, Yıldız Mektubu, s.281.

Sual: Sabri'nin: "Üstadım! İnâyât-ı seb'a nâmıyla beyan edilen büyük inâyetler varken, Onuncu Söz'deki cüz'î inâyete bu kadar ehemmiyet vermenin sebep ve hikmeti nedir?" sualine Said Nursî ne cevap veriyor? / Barla Lâhikası, Gayyûr, zeki, ciddî, sıddîk, hakikî kardeşlerim Hoca Sabri Efendi, Hâfız Ali, diye başlayan mektup, s.306. 

[Sual: Ehl-i Kalb için bazen sükût –susmak- dahi nasıl konuşmak olur?] / Barla Lâhikası, Aziz, ciddî, sıddık kardeşlerim, hizmet-i Kur'âniyede samimî ve kuvvetli arkadaşlarım Sabri, Husrev, Ali, Re'fet, Bekir, Lütfü, Rüşdü, başlıklı mektup, s.311. 

[Sual: Said Nursi'ye göre Kader-i İlâhi Hulusi Bey'i niçin –tayinle- gezdiriyor?] / Barla Lâhikası, Aziz, Sıddık, muhlis, hâlis kardaşım, Evvelâ: Sizin bayramınızı ve nurlarla ciddî iştigalinizi, diye başlayan mektup, Sâniyen, s.312.

Sual: Said Nusî talebelerine, Sözler hakkında: "İçlerinde cerh edilecek hakikatler var mı? Veyahut avâma izharı muzır şeyler bulunuyor mu?", sualini niçin soruyor? / Barla Lâhikası, Aziz kardeşim ve sevgili arkadaşım, Şimdi yüz tabakalık fıtrî bir sarayın, en yukarı menzilinde bulunuyorum, diye başlayan mektup, s.314. 

Sual: Muhyiddin-i Arabî vahdetü'l-vücud meselesini, en yüksek bir mertebe telâkki ettiği gibi, ehl-i aşk bir kısım evliyâ-i azîme dahi ona ittiba etmişler, bu meselenin en yüksek mertebe olmadığını, hem hakikî olmadığını, belki bir derece ehl-i sekir ve istiğrakın ve eshab-ı şevk ve aşkın meşrebi, olduğunu söylüyorsun; öyle ise muhtasaran, sırr-ı verâset-i Nübüvvetle ve Kur'ân'ın sarahatiyle gösterilen tevhidin yüksek mertebesi hangisidir? / Barla Lâhikası, Hulûsi'nin ikinci suâlinin cevabına bir zeyildir, başlıklı yazı, s.316. 

Sual: "Rabbi'l-âlemîn" zikrinden sonra "Rabbü's-semâvâti ve'l-arz" zikrinde icmalden tafsîle geçmenin açıklaması nasıldır? / Barla Lâhikası, Mektubat'ın Yirmi Altıncı Mektubun Dördüncü Mebhasının Birinci Meselesi Evvelen Kısmı, başlıklı yazı, s.320.

Sual: "Eğer denilse, şu "Tevâfukat-ı gaybiyye" eğer bir meziyyet-i belâğat olsa idi, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyân belâğatların envâından en ileride olduğu gibi, bu nevide de en ileri olmak lâzım gelirdi. Eğer bir meziyet-i belâğat değil [ise], neden büyük bir ikrâm-ı ilâhî sayıyorsunuz. Hem hangi kitap olursa olsun, bu nevi tesâdüfat içinde çok bulunabilir?" sualine cevap nedir? / Barla Lâhikası, Mektubat'ın Yirmi Sekizinci Mektubu'nun Sekizinci Meselesinin İkinci Nüktesi, s.322. 

Sual: "Onuncu Söz'ün hakikatleri münkirlere karşı değil. Çünki, sıfât ve esmâ-yı İlâhiyeye binâ edilmiş." şeklindeki itiraza Said Nursi'nin cevabı nedir? / Barla Lâhikası, Mektubat'ta Yirmi Sekizinci Mektubun Sekizinci Meselesinin Üçüncü Nüktesi, Aziz kardeşim, Evvelâ: Kardeşimiz Abdülmecid'in, diye başlayan mektup, Sâniyen, Birincisi, s.325.

Sual: Onuncu Söz'de, Haşri ispat eden her bir İsm-i İlâhiyenin bir mertebe-i âzamı olduğunu tezyif etmek niyetiyle, "mutasavvıfa-ı mütefelsife fikridir", diyen müterize cevap nedir? / Barla Lâhikası, Mektubat'ta Yirmi Sekizinci Mektubun Sekizinci Meselesinin Üçüncü Nüktesi, Aziz kardeşim, Evvelâ: Kardeşimiz Abdülmecid'in, diye başlayan mektup, Sâniyen, Birincisi, Abdülmecid'in ikinci nâkıs cevabı şudur ki, s.326. 

Sual: Said Nursi'nin talebelerine sorduğu: "Mirkatü's-Sünnet ve vahdetü'l-vücuda dair iki risaleyi nasıl buldunuz?" suali. / Barla Lâhikası, 14 Nisan 1934 Çarşamba, tarihli mektup, s.346.

[Sual: Said Nursi'nin: "Bu def'aki suâlinizin iki ciheti var: Biri, sırr-ı Âl-i Abâ ciheti ki o sırdır." dediği sırr-ı Âl-i Abâ nedir?] / Barla Lâhikası, 14 Nisan 1934 Çarşamba, Aziz, sıddık, müdakkik, meraklı kardeşim Re'fet Bey, başlıklı mektup, s.346.

[Sual:] Said Nursi'nin: "Bu def'aki suâlinizin iki ciheti var: İkinci cihet-i zâhirîsi ise zâhirdir." dediği cihet-i zâhirîsi nedir?] / Barla Lâhikası, 14 Nisan 1934 Çarşamba, Aziz, sıddık, müdakkik, meraklı kardeşim Re'fet Bey, başlıklı mektup, s.346-347.

[Sual: Said Nursi; Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın: "Oğlan çocuğunu seviniz.", demişler, "Kızları ne için istisnâ ettin?" Ferman etmiş ki: "Kızlar kendi kendini sevdirirler, onlar fıtraten sevimlidirler." hadîsini niçin zikrediyor? / Barla Lâhikası, 30 Mayıs 1934 Çarşamba, tarihli mektup, s.349. 

Sual: "İbrahim Hakkı, "Cû' ism-i a'zamdır" demesinin muradı" nedir? / Barla Lâhikası, 30 Mayıs 1934 Çarşamba, tarihli mektup, s.349. 

Sual: Letâif-i Aşere nedir? / Barla Lâhikası, 20 Haziran 1934 Çarşamba, Aziz, sıddık, meraklı kardeşim Re'fet Bey, başlıklı mektup, s.350. 

[Sual: "Mânâ-yı ismî ile mânâ-yı harfî"nin izahı nedir?] / Barla Lâhikası, 20 Haziran 1934 Çarşamba, Aziz, sıddık, meraklı kardeşim Re'fet Bey, başlıklı mektup, s.350.

Sual: Müslim-i gayr-ı mü'min ve mü'min-i gayr-ı müslim ne demektir? / Barla Lâhikası, 27 Haziran 1934 Çarşamba, tarihli, Aziz, sıddık ve ziyade müteharrî ve müstefsir kardeşim Re'fet Bey, başlıklı mektup, s.352.

Sual: Ecel-i mübrem ile muallâk, tâbir-i diğerle ecel-i müsemmâ ve ecel-i kazâ nedir? / Barla Lâhikası, 27 Haziran 1934 Çarşamba, Aziz, sıddık ve ziyade müteharrî ve müstefsir kardeşim Re'fet Bey, başlıklı mektup, s.352.

Sual: "Sözler" otuz üç, "Mektubat" otuz üç, "Pencereler" otuz üç olduğu gibi, "otuz üç" adedinin Said Nursi'nin harekât-ı ilmiye ve neşriyyesinde hükmetmesinin sırrı nedir? / Barla Lâhikası, 27 Haziran 1934 Çarşamba, tarihli, Aziz, sıddık ve ziyade müteharrî ve müstefsir kardeşim Re'fet Bey, başlıklı mektup, s.352.

Sual: İki Ramazanın (orucunun) kefareti nasıldır?] / Barla Lâhikası, Aziz, sıddık, müdakkik kardeşim Re'fet Bey, Sorduğun suâle en kolay ve ruhsatlı cevap senin cevabındır, diye başlayan mektup, s.354.

[Sual: Fıkhü'l-ekber nedir; Risale-i Nur, ne ile meşguldür, mesail-i fer'iyyeye nasıl bakar?] / Barla Lâhikası, Aziz, sıddık, müdakkik kardeşim Re'fet Bey, Sorduğun suâle en kolay ve ruhsatlı cevap senin cevabındır, diye başlayan mektup, s.354.

Sual: Said Nursi'nin talebelerine: "Sûre-i Feth'in âhirine aid ve onun münasebetiyle "ülâike me'allezîne en'ame'llâhü 'aleyhim mine'n-nebiyyîne ve's-sıddîkîne ve'ş-şühedâi ve's-sâlihîn" âyetine dair beyânatı ve Minhâc-ı Sünnet namındaki Lem'ada "ille'l-meveddede fi'l-kurbâ" sırrına dair muhakematı, nasıl buluyorsunuz?" sualleri. / Barla Lâhikası, Aziz, sıddık, müdakkik kardeşim Re'fet Bey, Sorduğun suâle en kolay ve ruhsatlı cevap senin cevabındır, diye başlayan mektup, başlıklı mektup, s.355.

Sual: Kasr-ı namaz ve takdim - tehirin hükmü nedir? / Barla Lâhikası, Nur'un makinistleri, Medresetü'z-Zehra'nın fa'al, muktedir şakirdlerinden Terzi Mehmed, Halil İbrahim, diye başlayan mektup, s.358. 

Sual: Uçak ve tren ile giden, ruhsata -kasr-ı namaza- nasıl müstehak olur? / Barla Lâhikası, Nur'un makinistleri, Medresetü'z-Zehra'nın fa'al, muktedir şakirdlerinden Terzi Mehmed, Halil İbrahim, diye başlayan mektup, s.358. 

[Sual: Eğridir Müftüsü, Risale-i Nurla meşgul olanlara niçin ırkçılıkla –Türkçülükle- ilgili kitap veriyor, Said Nursi buna ne diyor?] Barla Lâhikası, Eğridir Müftüsüne son ihtar, başlıklı yazı, s.361.

[Sual: Said Nursi'nin, Hulusi Bey'in hediyesine mukabil hediyesi nedir?] / Barla Lâhikası, Aziz âhiret kardeşim ve hizmet-i Kur'ân'da gayretli arkadaşım ve ders-i esrar-ı îmanîde zekâvetli ve ferâsetli talebem, başlıklı mektup, Sâniyen, Beşincisi, s.372. 

[Sual: Sözler'den daha âla bir şey ile meşgul olmak istiyorum, diyen Şeyh Mustafa'ya cevap nedir?] / Barla Lâhikası, Beşinci Mektub'un Tamamı; Sâdık, Hâlis ve Gayyur ve Kahraman Kardeşim Hulûsi Bey, başlıklı mektup, s.376. 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kur'an okuyacağınız zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığının.

Nahl,98

GÜNÜN HADİSİ

İşçi işverenin malından mesuldür.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Yavuz Sultan Selim'in Ridaniyye Zaferi(22 Ocak) *Hz.Ali (r.a.) Efendimiz'in Şehit Edilmesi(24 Ocak) *I.Murad Hân'ın Haçlı Ordusuna Karşı Sırpsındığı Zaferi(25 Ocak) *Büyük Muhaddis ve Tarihçi İbn-ü Asâkir'in Vefâtı(26 Ocak) *OSMANLI DEVLETİ'NİN KURU

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI