Cevaplar.Org

BARLA LAHİKASI-Sualler-3

Sual: Otuz üç adet Sözlerin ve otuz üç adet Mektubların mecmûuna Risaletü'n-Nur namı verilmesinin sırrı nedir? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, Altıncı Küçük Bir Mesele, s. 271.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-08-22 11:11:51

Sual: Otuz üç adet Sözlerin ve otuz üç adet Mektubların mecmûuna Risaletü'n-Nur namı verilmesinin sırrı nedir? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, Altıncı Küçük Bir Mesele, s. 271.

Sual: Dişleri kaplamanın hükmü nedir? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'in sualine cevabdır, Dişlerin kaplanması hakkındaki suâle cevap, başlıklı mektup, Barla Lâhikası, s.272. 

[Sual: Risâle-i Nur'dan ilm-i kelâm dersi alınır mı?] / Barla Lâhikası, Aziz ve gayretli âhiret kardeşim ve hizmet-i Kur'ân'da yoldaşım Hulûsî-i sânî ve Sabri-i evvel, başlıklı mektup, s.278. 

Sual: Yıldızların kesretle düşmesi hadisesi nasıl gaybî ve semavî bir işarettir? / Barla Lâhikası, Yıldız Mektubu, s.281.

Sual: Sabri'nin: "Üstadım! İnâyât-ı seb'a nâmıyla beyan edilen büyük inâyetler varken, Onuncu Söz'deki cüz'î inâyete bu kadar ehemmiyet vermenin sebep ve hikmeti nedir?" sualine Said Nursî ne cevap veriyor? / Barla Lâhikası, Gayyûr, zeki, ciddî, sıddîk, hakikî kardeşlerim Hoca Sabri Efendi, Hâfız Ali, diye başlayan mektup, s.306. 

[Sual: Ehl-i Kalb için bazen sükût –susmak- dahi nasıl konuşmak olur?] / Barla Lâhikası, Aziz, ciddî, sıddık kardeşlerim, hizmet-i Kur'âniyede samimî ve kuvvetli arkadaşlarım Sabri, Husrev, Ali, Re'fet, Bekir, Lütfü, Rüşdü, başlıklı mektup, s.311. 

[Sual: Said Nursi'ye göre Kader-i İlâhi Hulusi Bey'i niçin –tayinle- gezdiriyor?] / Barla Lâhikası, Aziz, Sıddık, muhlis, hâlis kardaşım, Evvelâ: Sizin bayramınızı ve nurlarla ciddî iştigalinizi, diye başlayan mektup, Sâniyen, s.312.

Sual: Said Nusî talebelerine, Sözler hakkında: "İçlerinde cerh edilecek hakikatler var mı? Veyahut avâma izharı muzır şeyler bulunuyor mu?", sualini niçin soruyor? / Barla Lâhikası, Aziz kardeşim ve sevgili arkadaşım, Şimdi yüz tabakalık fıtrî bir sarayın, en yukarı menzilinde bulunuyorum, diye başlayan mektup, s.314. 

Sual: Muhyiddin-i Arabî vahdetü'l-vücud meselesini, en yüksek bir mertebe telâkki ettiği gibi, ehl-i aşk bir kısım evliyâ-i azîme dahi ona ittiba etmişler, bu meselenin en yüksek mertebe olmadığını, hem hakikî olmadığını, belki bir derece ehl-i sekir ve istiğrakın ve eshab-ı şevk ve aşkın meşrebi, olduğunu söylüyorsun; öyle ise muhtasaran, sırr-ı verâset-i Nübüvvetle ve Kur'ân'ın sarahatiyle gösterilen tevhidin yüksek mertebesi hangisidir? / Barla Lâhikası, Hulûsi'nin ikinci suâlinin cevabına bir zeyildir, başlıklı yazı, s.316. 

Sual: "Rabbi'l-âlemîn" zikrinden sonra "Rabbü's-semâvâti ve'l-arz" zikrinde icmalden tafsîle geçmenin açıklaması nasıldır? / Barla Lâhikası, Mektubat'ın Yirmi Altıncı Mektubun Dördüncü Mebhasının Birinci Meselesi Evvelen Kısmı, başlıklı yazı, s.320.

Sual: "Eğer denilse, şu "Tevâfukat-ı gaybiyye" eğer bir meziyyet-i belâğat olsa idi, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyân belâğatların envâından en ileride olduğu gibi, bu nevide de en ileri olmak lâzım gelirdi. Eğer bir meziyet-i belâğat değil [ise], neden büyük bir ikrâm-ı ilâhî sayıyorsunuz. Hem hangi kitap olursa olsun, bu nevi tesâdüfat içinde çok bulunabilir?" sualine cevap nedir? / Barla Lâhikası, Mektubat'ın Yirmi Sekizinci Mektubu'nun Sekizinci Meselesinin İkinci Nüktesi, s.322. 

Sual: "Onuncu Söz'ün hakikatleri münkirlere karşı değil. Çünki, sıfât ve esmâ-yı İlâhiyeye binâ edilmiş." şeklindeki itiraza Said Nursi'nin cevabı nedir? / Barla Lâhikası, Mektubat'ta Yirmi Sekizinci Mektubun Sekizinci Meselesinin Üçüncü Nüktesi, Aziz kardeşim, Evvelâ: Kardeşimiz Abdülmecid'in, diye başlayan mektup, Sâniyen, Birincisi, s.325.

Sual: Onuncu Söz'de, Haşri ispat eden her bir İsm-i İlâhiyenin bir mertebe-i âzamı olduğunu tezyif etmek niyetiyle, "mutasavvıfa-ı mütefelsife fikridir", diyen müterize cevap nedir? / Barla Lâhikası, Mektubat'ta Yirmi Sekizinci Mektubun Sekizinci Meselesinin Üçüncü Nüktesi, Aziz kardeşim, Evvelâ: Kardeşimiz Abdülmecid'in, diye başlayan mektup, Sâniyen, Birincisi, Abdülmecid'in ikinci nâkıs cevabı şudur ki, s.326. 

Sual: Said Nursi'nin talebelerine sorduğu: "Mirkatü's-Sünnet ve vahdetü'l-vücuda dair iki risaleyi nasıl buldunuz?" suali. / Barla Lâhikası, 14 Nisan 1934 Çarşamba, tarihli mektup, s.346.

[Sual: Said Nursi'nin: "Bu def'aki suâlinizin iki ciheti var: Biri, sırr-ı Âl-i Abâ ciheti ki o sırdır." dediği sırr-ı Âl-i Abâ nedir?] / Barla Lâhikası, 14 Nisan 1934 Çarşamba, Aziz, sıddık, müdakkik, meraklı kardeşim Re'fet Bey, başlıklı mektup, s.346.

[Sual:] Said Nursi'nin: "Bu def'aki suâlinizin iki ciheti var: İkinci cihet-i zâhirîsi ise zâhirdir." dediği cihet-i zâhirîsi nedir?] / Barla Lâhikası, 14 Nisan 1934 Çarşamba, Aziz, sıddık, müdakkik, meraklı kardeşim Re'fet Bey, başlıklı mektup, s.346-347.

[Sual: Said Nursi; Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın: "Oğlan çocuğunu seviniz.", demişler, "Kızları ne için istisnâ ettin?" Ferman etmiş ki: "Kızlar kendi kendini sevdirirler, onlar fıtraten sevimlidirler." hadîsini niçin zikrediyor? / Barla Lâhikası, 30 Mayıs 1934 Çarşamba, tarihli mektup, s.349. 

Sual: "İbrahim Hakkı, "Cû' ism-i a'zamdır" demesinin muradı" nedir? / Barla Lâhikası, 30 Mayıs 1934 Çarşamba, tarihli mektup, s.349. 

Sual: Letâif-i Aşere nedir? / Barla Lâhikası, 20 Haziran 1934 Çarşamba, Aziz, sıddık, meraklı kardeşim Re'fet Bey, başlıklı mektup, s.350. 

[Sual: "Mânâ-yı ismî ile mânâ-yı harfî"nin izahı nedir?] / Barla Lâhikası, 20 Haziran 1934 Çarşamba, Aziz, sıddık, meraklı kardeşim Re'fet Bey, başlıklı mektup, s.350.

Sual: Müslim-i gayr-ı mü'min ve mü'min-i gayr-ı müslim ne demektir? / Barla Lâhikası, 27 Haziran 1934 Çarşamba, tarihli, Aziz, sıddık ve ziyade müteharrî ve müstefsir kardeşim Re'fet Bey, başlıklı mektup, s.352.

Sual: Ecel-i mübrem ile muallâk, tâbir-i diğerle ecel-i müsemmâ ve ecel-i kazâ nedir? / Barla Lâhikası, 27 Haziran 1934 Çarşamba, Aziz, sıddık ve ziyade müteharrî ve müstefsir kardeşim Re'fet Bey, başlıklı mektup, s.352.

Sual: "Sözler" otuz üç, "Mektubat" otuz üç, "Pencereler" otuz üç olduğu gibi, "otuz üç" adedinin Said Nursi'nin harekât-ı ilmiye ve neşriyyesinde hükmetmesinin sırrı nedir? / Barla Lâhikası, 27 Haziran 1934 Çarşamba, tarihli, Aziz, sıddık ve ziyade müteharrî ve müstefsir kardeşim Re'fet Bey, başlıklı mektup, s.352.

Sual: İki Ramazanın (orucunun) kefareti nasıldır?] / Barla Lâhikası, Aziz, sıddık, müdakkik kardeşim Re'fet Bey, Sorduğun suâle en kolay ve ruhsatlı cevap senin cevabındır, diye başlayan mektup, s.354.

[Sual: Fıkhü'l-ekber nedir; Risale-i Nur, ne ile meşguldür, mesail-i fer'iyyeye nasıl bakar?] / Barla Lâhikası, Aziz, sıddık, müdakkik kardeşim Re'fet Bey, Sorduğun suâle en kolay ve ruhsatlı cevap senin cevabındır, diye başlayan mektup, s.354.

Sual: Said Nursi'nin talebelerine: "Sûre-i Feth'in âhirine aid ve onun münasebetiyle "ülâike me'allezîne en'ame'llâhü 'aleyhim mine'n-nebiyyîne ve's-sıddîkîne ve'ş-şühedâi ve's-sâlihîn" âyetine dair beyânatı ve Minhâc-ı Sünnet namındaki Lem'ada "ille'l-meveddede fi'l-kurbâ" sırrına dair muhakematı, nasıl buluyorsunuz?" sualleri. / Barla Lâhikası, Aziz, sıddık, müdakkik kardeşim Re'fet Bey, Sorduğun suâle en kolay ve ruhsatlı cevap senin cevabındır, diye başlayan mektup, başlıklı mektup, s.355.

Sual: Kasr-ı namaz ve takdim - tehirin hükmü nedir? / Barla Lâhikası, Nur'un makinistleri, Medresetü'z-Zehra'nın fa'al, muktedir şakirdlerinden Terzi Mehmed, Halil İbrahim, diye başlayan mektup, s.358. 

Sual: Uçak ve tren ile giden, ruhsata -kasr-ı namaza- nasıl müstehak olur? / Barla Lâhikası, Nur'un makinistleri, Medresetü'z-Zehra'nın fa'al, muktedir şakirdlerinden Terzi Mehmed, Halil İbrahim, diye başlayan mektup, s.358. 

[Sual: Eğridir Müftüsü, Risale-i Nurla meşgul olanlara niçin ırkçılıkla –Türkçülükle- ilgili kitap veriyor, Said Nursi buna ne diyor?] Barla Lâhikası, Eğridir Müftüsüne son ihtar, başlıklı yazı, s.361.

[Sual: Said Nursi'nin, Hulusi Bey'in hediyesine mukabil hediyesi nedir?] / Barla Lâhikası, Aziz âhiret kardeşim ve hizmet-i Kur'ân'da gayretli arkadaşım ve ders-i esrar-ı îmanîde zekâvetli ve ferâsetli talebem, başlıklı mektup, Sâniyen, Beşincisi, s.372. 

[Sual: Sözler'den daha âla bir şey ile meşgul olmak istiyorum, diyen Şeyh Mustafa'ya cevap nedir?] / Barla Lâhikası, Beşinci Mektub'un Tamamı; Sâdık, Hâlis ve Gayyur ve Kahraman Kardeşim Hulûsi Bey, başlıklı mektup, s.376. 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın! Çünkü O, işitendir ve bilendir."

Fussilet, 36

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ı cebren (açıktan) okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir."

Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 20, 2920; Ebu Davud, Salat 315, 1333; Nesai, Zekat 68

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI