Cevaplar.Org

BARLA LAHİKASI-Sualler-2

Sual: Kuleönlü Sarıbıçak Mustafa Hulûsi’nin yazdığı mektubunda Said Nursi’nin, “Mustafa kardeşim, Said'in üç şahsiyetinden ikisini tamam fark etmiş.”, dediği şahsiyetleri hangileridir?] Barla Lâhikası, Ey benim muhterem Üstadım, Âciz talebeniz, küre-i arz içerisinde ruhum, diye başlayan mektup, s. 137.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-08-15 11:23:36

Sual: Kuleönlü Sarıbıçak Mustafa Hulûsi'nin yazdığı mektubunda Said Nursi'nin, "Mustafa kardeşim, Said'in üç şahsiyetinden ikisini tamam fark etmiş.", dediği şahsiyetleri hangileridir?] Barla Lâhikası, Ey benim muhterem Üstadım, Âciz talebeniz, küre-i arz içerisinde ruhum, diye başlayan mektup, s. 137. 

Sual: "Kur'ân-ı Hakîmin baş hâşiyelerinde, âyât-ı Kur'âniyenin adedi altı bin altı yüz altmış altı olmakla, envâr-ı Kur'âniye ve hakikat-ı Fürkaniye eyyâm-ı şer'iyye ile altı bin altı yüz altmış altı sene kadar, küre-i arzda hükmü cereyan edeceğine işaret ettiğine dair" sorulan suale Said Nursi ne cevap veriyor? /Barla Lâhikası, Aziz, Sıddık, Hakikatli, âhiret kardeşlerim ve ciddî ve kuvvetli arkadaşım, Kur'ân-ı Hakîmin baş hâşiyelerinde, diye başlayan mektup, s.191. 

Sual: "Süleyman nasıl adamdır? Başta buranın me'muru, çok adamlar onu tenkit ediyorlar. "Lüzumsuz sözleri hocaya söylüyor, yanlış ediyor, âdeta münafıklık ediyor.", derler. Sana çoktan beri hizmet ediyor; mâhiyeti nedir, bildir?" sualine Said Nursi nasıl cevap veriyor? / Barla Lâhikası, Ehl-i bid'ânın şiddetli hücumuna mâruz kalan Süleyman hakkındadır, başlıklı yazı, s.196. 

[Sual: Said Nursi, mektubunda kendilerinde muvakkat bir fütur, bir tenbellik ârız olduğunu yazan Hulûsi Bey'e ne diyor?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s. 250. 

[Sual: Said Nursi, yeğeni Abdurrahman'ın vefatı zamanında ne hissediyor, bunu nasıl izah ediyor?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s.251. 

[Sual: Said Nursi, Abdurrahman'ın vefatından sonra Hulusi Bey'e ilave edildiğini söylediği vazifeler nelerdir?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s.251. 

[Sual: Said Nursi, neden Otuz Üçüncü Söz'den başka Söz yazılmak ihtiyacı kalmadığını söylüyor?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s.251. 

[Sual: Said Nursi; Risalelerin, okunma zamanı hakkında ne tavsiye ediyor?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s.251. 

[Sual: Efdaliyet meselesinde âdet-i cemaatin hükmü nedir?]  / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, s.253. 

Sual: Namazın tetimmesinde okunan Kur'ân'ı dinleyen cemaatin, Kur'ân okuyana karşı nasıl durmalı? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, s.253. 

Barla Lâhikası, , 254 

Sual: Sabah ve akşam namazlarından sonra Sûre-i Haşr'in sonunda "Hüvallâhüllezî"den başlamak sünnet iken "Lâyestevî" den başlaması efdaliyeti terk olur mu? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, Hâşiye, s.254 

Sual: Üç İhlâs, bir Fâtiha okumanın belli vakitleri var mıdır? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, s.254.

Sual: "Allâhümme ente's-selâmü ve minke's-selâm..." kelâmını her bir musallînin her bir namazın selâmından sonra söylemesi sünnet midir? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, s.254.

[Sual: Said Nursi, Hulûsi Bey'e; cemaate Sözleri okumak zamanında, ondaki hissiyât-ı âliye ve fazla inkişâf ve fedakârâne hamiyet-i dîniye galeyânının sırrını nasıl açıklıyor?]  / Barla Lâhikası, Aziz kardeşim, hamiyetli arkadaşım, gayretli talebem, sevgili birâderzâdem, Senin güzel mektubun bana şifalı oldu, diye başlayan mektup, s.255.

Sual: İmam-ı Gazâlî'nin "Neş'e-i uhrâ, neş'e-i ûlâya bütün bütün muhaliftir.", demesinin sebebi nedir? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e yazılmıştır, Hulûsi Bey'e yazılmıştır, Suâl: İmam-ı Gazâlî'nin, diye başlayan mektup, s.260.

Sual: Sa'd-ı Teftazanî, biri hayvanî, diğeri insanî olmak üzere, ruhu ikiye taksim ettikten sonra, "Mevte mâruz kalan yalnız ruh-u hayvanîdir, ruh-u insanî ise mahlûk değildir ve onun ile Allah beyninde nisbet ve sebep yoktur, ceset ile kaim olmayıp müstakill-i bizzâttır.", demesinin sebebi ve izahı nedir? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e yazılmıştır, Suâl: İmam-ı Gazâlî'nin, diye başlayan mektup, s.260.

[Sual: Said Nursi, Nur talebeleri arasındaki münasebet ve uhuvvetin zaman ve mekânla mukayyet olmadığını nasıl izah ediyor?] / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitabdır, Aziz kardeşim, Evvelâ: Mektubun bana tesir etti, diye başlayan mektup, s. 261-262.

[Sual: Said Nursi, Hulusi Bey'e neden "mezhebimizde (mesleğimizde) firak yok." diyor?] / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitabdır, Aziz kardeşim, Evvelâ: Mektubun bana tesir etti, diye başlayan mektup, s. 262.

[Sual: Said Nursi'ye göre biraderzâdesi Abdurrahman'ın vefatı neyin başlamasının ihtimalidir?] / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitabdır, Aziz kardeşim, Evvelâ: Mektubun bana tesir etti, diye başlayan mektup, s. 263.

Sual: Gıybet, neden nazar-ı Kur'ân'da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fenâ ve alçaktır? / Barla Lâhikası, Yirmi İkinci Mektubun Hâtime'sindeki Bahse Bir Zeyldir, s.264. 

Sual: Salâvâtın bu kadar kesretle hikmeti ve salâtla beraber selâmı zikretmenin sırrı nedir? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, Birinci Mes'ele, s.265. 

Sual: Nedir şu tabiat ki, ehl-i dalâlet ve gaflet ona saplanmışlar, küfür ve küfrâna girip, ahsen-i takvimden esel-i sâfilîne sukut etmişler? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, İkinci Mesele, Bir kardeşimizin uzun bir suâline kısa bir cevabdır, diye başlayan kısım, s.266.

Sual: Ne için ehl-i küfür ve dalâlet dünyada ehl-i hidâyete gâlip oluyor? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, Dördüncü Mesele, s.267-268.

Sual: Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyan, mu'cize mecmûu olduğu gibi, her bir sûresi dahi bir mu'cize, hattâ pek çok âyetlerin herbirisi birer mu'cize veya bir lem'a-yı i'câzı gösterir bir tarzdadır. Meselâ, Sahâbeden bahseden âhir-i Sûre-i Feth olan âyet, bütün huruf-u hecâiyeyi tazammun etmekle beraber, sahabenin tabakât-ı meşhuresinin -Ashâb-ı Bedir, Şühedâ-i Uhud, Ashâb-ı Suffa, Ehl-i Bîat-ı Rıdvan gibi, şöhretgîr-i âlem tabakâtın- esmâsının adedine nasıl işaret ediyor? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, Beşinci Mes'ele, Mühim bir sırr-ı âyet, diye başlayan kısım, s.268-269. 

Sual: -Âhir-i Sûre-i Feth olan- âyetin hurufatları Ashâba baktıkları gibi, kayıdları da sıfat-ı meşhûresine nasıl bakar? / Barla Lâhikası, Mesâil-İ Müteferrika, Beşinci Mes'ele, Mühim bir sırr-ı âyet, diye başlayan kısım, s.270.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir.

Al-i İmran, 115

GÜNÜN HADİSİ

Mü'minin sezgisinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar.

Taberani

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI