Cevaplar.Org

BARLA LAHİKASI-Sualler-2

Sual: Kuleönlü Sarıbıçak Mustafa Hulûsi’nin yazdığı mektubunda Said Nursi’nin, “Mustafa kardeşim, Said'in üç şahsiyetinden ikisini tamam fark etmiş.”, dediği şahsiyetleri hangileridir?] Barla Lâhikası, Ey benim muhterem Üstadım, Âciz talebeniz, küre-i arz içerisinde ruhum, diye başlayan mektup, s. 137.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-08-15 11:23:36

Sual: Kuleönlü Sarıbıçak Mustafa Hulûsi'nin yazdığı mektubunda Said Nursi'nin, "Mustafa kardeşim, Said'in üç şahsiyetinden ikisini tamam fark etmiş.", dediği şahsiyetleri hangileridir?] Barla Lâhikası, Ey benim muhterem Üstadım, Âciz talebeniz, küre-i arz içerisinde ruhum, diye başlayan mektup, s. 137. 

Sual: "Kur'ân-ı Hakîmin baş hâşiyelerinde, âyât-ı Kur'âniyenin adedi altı bin altı yüz altmış altı olmakla, envâr-ı Kur'âniye ve hakikat-ı Fürkaniye eyyâm-ı şer'iyye ile altı bin altı yüz altmış altı sene kadar, küre-i arzda hükmü cereyan edeceğine işaret ettiğine dair" sorulan suale Said Nursi ne cevap veriyor? /Barla Lâhikası, Aziz, Sıddık, Hakikatli, âhiret kardeşlerim ve ciddî ve kuvvetli arkadaşım, Kur'ân-ı Hakîmin baş hâşiyelerinde, diye başlayan mektup, s.191. 

Sual: "Süleyman nasıl adamdır? Başta buranın me'muru, çok adamlar onu tenkit ediyorlar. "Lüzumsuz sözleri hocaya söylüyor, yanlış ediyor, âdeta münafıklık ediyor.", derler. Sana çoktan beri hizmet ediyor; mâhiyeti nedir, bildir?" sualine Said Nursi nasıl cevap veriyor? / Barla Lâhikası, Ehl-i bid'ânın şiddetli hücumuna mâruz kalan Süleyman hakkındadır, başlıklı yazı, s.196. 

[Sual: Said Nursi, mektubunda kendilerinde muvakkat bir fütur, bir tenbellik ârız olduğunu yazan Hulûsi Bey'e ne diyor?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s. 250. 

[Sual: Said Nursi, yeğeni Abdurrahman'ın vefatı zamanında ne hissediyor, bunu nasıl izah ediyor?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s.251. 

[Sual: Said Nursi, Abdurrahman'ın vefatından sonra Hulusi Bey'e ilave edildiğini söylediği vazifeler nelerdir?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s.251. 

[Sual: Said Nursi, neden Otuz Üçüncü Söz'den başka Söz yazılmak ihtiyacı kalmadığını söylüyor?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s.251. 

[Sual: Said Nursi; Risalelerin, okunma zamanı hakkında ne tavsiye ediyor?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s.251. 

[Sual: Efdaliyet meselesinde âdet-i cemaatin hükmü nedir?]  / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, s.253. 

Sual: Namazın tetimmesinde okunan Kur'ân'ı dinleyen cemaatin, Kur'ân okuyana karşı nasıl durmalı? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, s.253. 

Barla Lâhikası, , 254 

Sual: Sabah ve akşam namazlarından sonra Sûre-i Haşr'in sonunda "Hüvallâhüllezî"den başlamak sünnet iken "Lâyestevî" den başlaması efdaliyeti terk olur mu? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, Hâşiye, s.254 

Sual: Üç İhlâs, bir Fâtiha okumanın belli vakitleri var mıdır? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, s.254.

Sual: "Allâhümme ente's-selâmü ve minke's-selâm..." kelâmını her bir musallînin her bir namazın selâmından sonra söylemesi sünnet midir? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, s.254.

[Sual: Said Nursi, Hulûsi Bey'e; cemaate Sözleri okumak zamanında, ondaki hissiyât-ı âliye ve fazla inkişâf ve fedakârâne hamiyet-i dîniye galeyânının sırrını nasıl açıklıyor?]  / Barla Lâhikası, Aziz kardeşim, hamiyetli arkadaşım, gayretli talebem, sevgili birâderzâdem, Senin güzel mektubun bana şifalı oldu, diye başlayan mektup, s.255.

Sual: İmam-ı Gazâlî'nin "Neş'e-i uhrâ, neş'e-i ûlâya bütün bütün muhaliftir.", demesinin sebebi nedir? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e yazılmıştır, Hulûsi Bey'e yazılmıştır, Suâl: İmam-ı Gazâlî'nin, diye başlayan mektup, s.260.

Sual: Sa'd-ı Teftazanî, biri hayvanî, diğeri insanî olmak üzere, ruhu ikiye taksim ettikten sonra, "Mevte mâruz kalan yalnız ruh-u hayvanîdir, ruh-u insanî ise mahlûk değildir ve onun ile Allah beyninde nisbet ve sebep yoktur, ceset ile kaim olmayıp müstakill-i bizzâttır.", demesinin sebebi ve izahı nedir? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e yazılmıştır, Suâl: İmam-ı Gazâlî'nin, diye başlayan mektup, s.260.

[Sual: Said Nursi, Nur talebeleri arasındaki münasebet ve uhuvvetin zaman ve mekânla mukayyet olmadığını nasıl izah ediyor?] / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitabdır, Aziz kardeşim, Evvelâ: Mektubun bana tesir etti, diye başlayan mektup, s. 261-262.

[Sual: Said Nursi, Hulusi Bey'e neden "mezhebimizde (mesleğimizde) firak yok." diyor?] / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitabdır, Aziz kardeşim, Evvelâ: Mektubun bana tesir etti, diye başlayan mektup, s. 262.

[Sual: Said Nursi'ye göre biraderzâdesi Abdurrahman'ın vefatı neyin başlamasının ihtimalidir?] / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitabdır, Aziz kardeşim, Evvelâ: Mektubun bana tesir etti, diye başlayan mektup, s. 263.

Sual: Gıybet, neden nazar-ı Kur'ân'da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fenâ ve alçaktır? / Barla Lâhikası, Yirmi İkinci Mektubun Hâtime'sindeki Bahse Bir Zeyldir, s.264. 

Sual: Salâvâtın bu kadar kesretle hikmeti ve salâtla beraber selâmı zikretmenin sırrı nedir? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, Birinci Mes'ele, s.265. 

Sual: Nedir şu tabiat ki, ehl-i dalâlet ve gaflet ona saplanmışlar, küfür ve küfrâna girip, ahsen-i takvimden esel-i sâfilîne sukut etmişler? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, İkinci Mesele, Bir kardeşimizin uzun bir suâline kısa bir cevabdır, diye başlayan kısım, s.266.

Sual: Ne için ehl-i küfür ve dalâlet dünyada ehl-i hidâyete gâlip oluyor? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, Dördüncü Mesele, s.267-268.

Sual: Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyan, mu'cize mecmûu olduğu gibi, her bir sûresi dahi bir mu'cize, hattâ pek çok âyetlerin herbirisi birer mu'cize veya bir lem'a-yı i'câzı gösterir bir tarzdadır. Meselâ, Sahâbeden bahseden âhir-i Sûre-i Feth olan âyet, bütün huruf-u hecâiyeyi tazammun etmekle beraber, sahabenin tabakât-ı meşhuresinin -Ashâb-ı Bedir, Şühedâ-i Uhud, Ashâb-ı Suffa, Ehl-i Bîat-ı Rıdvan gibi, şöhretgîr-i âlem tabakâtın- esmâsının adedine nasıl işaret ediyor? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, Beşinci Mes'ele, Mühim bir sırr-ı âyet, diye başlayan kısım, s.268-269. 

Sual: -Âhir-i Sûre-i Feth olan- âyetin hurufatları Ashâba baktıkları gibi, kayıdları da sıfat-ı meşhûresine nasıl bakar? / Barla Lâhikası, Mesâil-İ Müteferrika, Beşinci Mes'ele, Mühim bir sırr-ı âyet, diye başlayan kısım, s.270.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın! Çünkü O, işitendir ve bilendir."

Fussilet, 36

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI