Cevaplar.Org implant

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-10

On Dördüncü Reşha, 210-214 Mesnevi-i Nuriye, s. 210. [Sual: Hâlik-ı arz ve semavat, Kur’ân’ı niçin inzâl etmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, s. 210.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-07-22 15:06:55

On Dördüncü Reşha, 210-214

Mesnevi-i Nuriye, s. 210. 

[Sual: Hâlik-ı arz ve semavat, Kur'ân'ı niçin inzâl etmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, s. 210. 

 [Sual: Kur'ân-ı Hakîm'in kırka yakın vech-i i'cazı nerede beyan edilmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Birinci Katre, s. 210. 

[Sual: "Kur'ân Nedir?" /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, İkinci Katre, s. 210. 

 [Sual: Kur'ân'ın vazife ve makamları nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, İkinci Katre, s. 210. 

[Sual: Tekrarat-ı Kur'âniyede nasıl bir i'caz vardır? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Üçüncü Katre, s. 210. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 212. 

[Sual: İnsanın, manevî ihtiyaçları nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Üçüncü Katre, Üçüncü Nokta, s. 212. 

 [Sual: Kur'ânın, felsefî mesail-i kevniyenin bir kısmında ihmal ile, bir kısmında ibham ile, öteki kısmında icmal ile işaret ettiği derece-i i'cazı nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Dördüncü Katre, s. 212. 

Sual: Ne için Kur'ân da, hikmet ve felsefe gibi kâinattan bahsetmiyor? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Dördüncü Katre, Birinci Nükte, s. 212.

Sual: -Niçin Kur'ân'da- ulvî ve süflî ecramın mahiyetleri, şekilleri, hareketleri hakkında fennin verdiği beyanat gibi beyan lâzım iken, mübhem bırakılmıştır? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Dördüncü Katre, Birinci Nükte, s. 212. 

Sual: -Kur'ân'da- Ne için şems, "sirac"la tavsif edilmiştir, Halbuki ehl-i fence, şems arza tabi değildir ki ona sirac olsun; belki arz ile seyyârat kensine tabi olan bir merkezdir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Dördüncü Katre, İkinci Nükte, s. 212. 

[Sual: Kur'ân'ın takip ettiği makâsıd-ı esasiye ve anâsır-ı asliye nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Dördüncü Katre, Üçüncü Nükte, s. 212.

 [Sual: Bir harf-i Kur'ânîde, Kur'ân'ın i'cazının ispatı nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Dördüncü Katre, Beşinci Nükte, s. 212. 

[Sual: Kur'ân neden başka kelâmlar ile mukayese edilmez? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Altıncı Katre, s. 212.

[Sual: Said Nursi, ediblerin "Unzur ilâ men kale" yani "kim söylemiş" demelerine mukabil i'caz-ı Kur'ânîyi nasıl gösteriyor? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Altıncı Katre, s. 212. 

 

Mesnevi-i Nuriye, 213 

Sual: Ne için şems "sirac"la tavsif edilmiştir? Halbuki ehl-i fence, şems arza tâbi değildir ki ona sirac olsun. Belki arz ile seyyarat kendisine tâbi olan bir merkezdir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, İkinci Nükte, s. 213. 

Mesnevi-i Nuriye, s.214 

[Sual: Kur'ân niçin başka kelâmlar ile mukayese edilmez? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, s. 214. 

[Sual: Cenâb-ı Hakk'ın "A'lem, Ekber, Erham, Ahsen" gibi esmâ ve sıfât ve ef'alinde kullanılan ism-i tafdil niçin tevhide naks değildir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, s. 214. 

[Sual: Masnuat, neden sıfât-ı İlâhiye ile müvazene hakkına mâlik değildir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, s. 214. 

Şu'le, s. 215-220.

Mesnevi-i Nuriye, s. 215. 

[Sual: Bütün esma-i hüsnanın ifade ettiği manalar ile bütün sıfat-ı kemaliyeye Lâfza-i Celâl olan "Allah" bil'iltizam nasıl delâlet eder?] /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 1.İ'lem, s. 215.

[Sual: Niçin, zararlı menfaatli her şeyi tahsin ve hüsn-ü rıza ile kabul etmek lâzımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 2.İ'lem, s. 215.

[Sual: Niçin, esbab-ı zâhiriye vâzedilmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 2.İ'lem, s. 215.

Mesnevi-i Nuriye, s. 216. 

[Sual: Dualar kaç kısımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 3.İ'lem, s. 215.

[Sual: Çekirdek, yumurta ve tohumların, Allâmu'l-Guyûb'un terbiye, tedvir ve tedvirleri altında olmaları nasıl anlaşılır? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 4.İ'lem, s. 215.

[Sual: Her bir masnuun mâna-yı harfi, mâna-yı ismi cihetleri nelerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 5.İ'lem, s. 216.

Mesnevi-i Nuriye, s.217. 

[Sual: Cenâb-ı Hakk'ın günahkârları affetmesi fazl, tazip etmesi adl olması nasıldır?] /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 6.İ'lem, s. 217.

[Sual: Şerrin azabı istilzam etmesi, Rahmet-i İlahiyeye niçin münafî değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 6.İ'lem, s. 217.

[Sual: İnsan nisyandan alındığı için, nisyâna müpteladır, sözünün izahı nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 7.İ'lem, s. 217.

[Sual: Neden, nisyânın en kötüsü nefsin unutulmasıdır?] /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 7.İ'lem, s. 217.

[Sual: Müminlerin; ibadetlerinde, dualarında birbirine dayanarak cemaatle kıldıkları namaz ve sair ibadetlerinde nasıl bir sır vardır?] /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 8.İ'lem, s. 217.

Mesnevi-i Nuriye, s. 218. 

[Sual: Avrupa feylesofları neden, İslâm ve Kur'ân'ın hakâikından pek uzak mesafelerde kalmışlardır? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 9.İ'lem, s. 218.

[Sual: Neden, Avrupa feylesoflarının en büyüğü bile hakâik-i İslâmiyeye vukufu olan âmi bir adam gibi değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 9.İ'lem, s. 218.

[Sual: Neden, fennî meseleleri keşfeden feylesoflar, Hakk'ın esrarını, Kur'ân nurlarını da keşfedebilir, denilemez? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 9.İ'lem, s. 218.

[Sual: Umumiyet, kemâl ve ehemmiyete; devam da ulviyet ve kıymete nasıl delil olur? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 10.İ'lem, s. 218.

[Sual: Neden, bazı ezkâr ve duaların tekrarı lâzımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 11.İ'lem, s. 218.

[Sual: Kur'ân, âyetlerin sonunda neden, tafsilden sonra fezlekeler ile icmal yapıyor? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 12.İ'lem, s. 218.

Mesnevi-i Nuriye, 219. 

[Sual: Velilerin himmetleri, imdatları, mânevî fiilleriyle feyiz vermeleri nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 13.İ'lem, s. 219.  

[Sual: Vukuat-ı maziye, Sâni'in bütün imkânat-ı istikbaliyeye kâdir olduğuna şehadet eden mucizeler olduğu nasıl anlaşılır? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 14.İ'lem, s. 219.

[Sual: Neden; "belki toprak, en yüksek semavattan Hâlik-ı Semavat'a daha yakın bir yoldur"? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 15.İ'lem, s. 219.

Mesnevi-i Nuriye, s. 220. 

[Sual: Fâtır-ı Hakîm, kâinattan sonsuz uzak olduğu halde nasıl her şeye sonsuz yakın olur? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 16.İ'lem, s. 220.

Şu'le'nin Zeyli, s. 221-222.

Mesnevi-i Nuriye, s. 221. 

[Sual: Kadîr-i Hakîm'in büyüğe olan teveccühü, küçüğe olan teveccühüne neden mani olmaz? / Mesnevi-i Nuriye, Şu'le'nin Zeyli, 1. İ'lem, s. 221. 

[Sual: Hâlik'a olan muhabbet, neden nefse olan muhabbetten daha fazla olmalıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Şu'le'nin Zeyli, 2. İ'lem, s. 221. 

[Sual: Tesadüf şeytanları bile neye kabul ile hayran olurlar? /Mesnevi-i Nuriye, Şu'le'nin Zeyli, 3. İ'lem, s. 221. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 222. 

[Sual: Tevhid ile bütün eşya, Vâhid-i Ehad'e isnat edilmezse neye mecbur olunur? /Mesnevi-i Nuriye, Şu'le'nin Zeyli, 4. İ'lem, s. 222. 

[Sual: Fenaya giden insanın bekâsı için ne kâfidir? /Mesnevi-i Nuriye, Şu'le'nin Zeyli, 5. İ'lem, s. 222. 

Nokta, 223-236.

Mesnevi-i Nuriye, s. 224. 

[Sual: Tevhidin bürhanları nelerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, s. 224.

[Sual: "Hakikat-ı Muhammediye", tevhide nasıl bürhandır? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Birinci Bürhan, s. 224.

[Sual: Kâinat kitabı, tevhide nasıl bürhandır? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, İkinci Bürhan, s. 224.

Mesnevi-i Nuriye, s. 225 

[Sual: Sâni'-i Zülcelal'in bürhanlarının, zerrattan kat kat ziyade olması nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, İkinci Bürhan, s. 225.

[Sual: Allah'a ulaştıran yollar mahlûkâtın nefesleri sayısıncadır, sözü neden hakikattir, mübalağa değil, belki nakıstır? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, İkinci Bürhan, s. 225.

Mesnevi-i Nuriye, s. 225. 

Sual: -Sâni'-i Zülcelal'in bürhanlarını- neden aklıyla herkes göremiyor? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, İkinci Bürhan, s. 225-226.

Mesnevi-i Nuriye, s. 226. 

Sual: Ezeliyet-i madde ve harekât-ı zerrattan teşekkül-ü envâ gibi umûr-u bâtılaya neden ihtimal veriliyor? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, İkinci Bürhan, s. 226.

Mesnevi-i Nuriye, s. 227. 

Sual: Nedir şu tabiat, kavanin, kuva ki -bazı insanlar- onlar ile kendilerini aldatıyor? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, İkinci Bürhan, s. 227.

 [Sual: Şeriat-ı İlahiye kaç çeşittir?] /Mesnevi-i Nuriye, İkinci Bürhan, s. 227-228.

Mesnevi-i Nuriye, s. 228 

Sual: -Kitab-ı kebir-i kâinattaki- nazm ve nizam-ı tamme ne ile sabittir? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, İkinci Bürhan, s. 228.

 [Sual: Kur'ân-ı Azîmüşşan, tevhide nasıl bürhandır? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Üçüncü Bürhan, s. 228.

Mesnevi-i Nuriye, s. 229. 

[Sual: Marifet-i Sâni denilen kemalât arşına uzanan miraçların usûlü nelerdir? ] /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Üçüncü Bürhan, s. 229.

[Sual: Marifet-i Sâni denilen kemalât arşına çıkmak için vesileler nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Üçüncü Bürhan, s. 229.

[Sual: Tevhidin bürhanlarından, Tarîk-ı Kur'ânî'nin nevileri nelerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Üçüncü Bürhan, s. 229.

[Sual: Tevhidin bürhanlarından, Tarîk-ı Kur'ânînin inayet ve gayet delilleri nasıldır?] /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Üçüncü Bürhan, s. 229.

Mesnevi-i Nuriye, s. 230. 

[Sual: Tevhidin bürhanlarından, delil-i Kur'ânî olan "Delîl-i İhtirâ" nasıl delildir?] /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Üçüncü Bürhan, s. 230.

Mesnevi-i Nuriye, s. 231. 

[Sual: Vicdan-ı beşer denilen fıtrat-ı zîşuur tevhide nasıl delildir? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Dördüncü Bürhan, s. 231.

[Sual: Fıtrat yalan söylemez, sözünün izahı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Dördüncü Bürhan, s. 231.

[Sual: Bürhan-ı enfüsî olan vicdan, marifetullaha nasıl delildir? ] /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Dördüncü Bürhan, s. 231.

[Sual: Hads, ilham, arzu ve aşk-ı İlahî nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Dördüncü Bürhan, s. 231.

Mesnevi-i Nuriye, s. 232. 

[Sual: Sâni-i Zülcelâl, hangi bürhanların şehadetleriyle bütün evsaf-ı celâliye ve cemâliye ile muttasıftır? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Dördüncü Bürhan, s. 232.

[Sual: Sâni-i Zülcelâl niçin cemî nekâisten münezzehtir? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Dördüncü Bürhan, s. 232.

Mesnevi-i Nuriye, s. 233. 

Sual: Vahdet-ül vücudu nasıl görüyorsun, sualine cevap nedir-? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Dördüncü Bürhan, s. 233.

 [Sual: Maddeperver hükema ve zaîf-ül itikat ehl-i nazarın vahdetü'l-vücudu ile evliyanın vahdetü'l-vücudu arasındaki farklar nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Vahdetlü'l-Vücudu Nasıl Görüyorsun?, s. 233.

[Sual: Tevhide, niçin muhakkikîn-i sofiyenin müteşabihat hükmünde olan şatahatıyla istidlâl edilmez? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Vahdetü'l-Vücudu Nasıl Görüyorsun?, s. 233.

Mesnevi-i Nuriye, s. 234. 

TENVİR

 [Sual: Ehl-i vahdetü'ş-şühud ve ehl-i vahdetü'l-vücudun meşrebleri nedir, sâfi meşreb hangisidir? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Tenvir, s. 234.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!

Nahl, 125

GÜNÜN HADİSİ

Zühd hakkında

“Kendisine çok konuşmama ve zühd duygusu verilen kimseyi gördüğünüz zaman ona yaklaşın.Zira o hikmet telkin eder.”İbn-i Mace-Zühd:1

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI