Cevaplar.Org

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-9

Onuncu Risale, s. 186-209. Mesnevi-i Nuriye, s. 186. [Sual: Semavata çıkmak isteyen şeytanların recmedilmelerinin hikmeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, 1.İ'lem, s. 186.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-07-15 11:05:57

Onuncu Risale, s. 186-209.

Mesnevi-i Nuriye, s. 186. 

[Sual: Semavata çıkmak isteyen şeytanların recmedilmelerinin hikmeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, 1.İ'lem, s. 186. 

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm kâinatdaki insana raci ve menfaatli olan eşyayı niçin zikrediyor?] /Mesnevi-i Nuriye, 1.İ'lem, s. 186.

 [Sual: "Ve ce'alnêhê rucûme'l-lişşeyâtîn" şu âyet-i kerimenin sırrı nasıl fehmedilir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 1.İ'lem, s. 186. 

[Sual: Semavatın bu kadar zînetlerle tezyin edilmesi ne içindir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 1.İ'lem, Birinci Basamak, s. 186. 

Mesnevi-i Nuriye, s.187. 

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın; iktizaları, hükümleri mütegayir bazı esmaları nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 1.İ'lem, Dördüncü Basamaka, s. 187. 

Mesnevi-i Nuriye, s.188 

[Sual: Niçin, insanın en evvel ve en büyük vazifesi, tesbih ve tahmiddir ? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 2.İ'lem, s. 188. 

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın atâ, kaza ve kader kanunları nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 3.İ'lem, s. 188. 

Sual: Esma-i hüsnayı tazammun eden bazı fezlekeler ile âyetlere hâtime verilmekte ne gibi bir sır vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 4.İ'lem, s. 188. 

[Sual: Allah'a îsal eden yollardan biri olan acz yolu, niçin aşktan daha kısa ve daha selâmettir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, s. 188. 

[Sual: Ehl-i sülûk, tarîk-ı hafada ve tarîk-i cehrde ne üzerine sülûk etmişlerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 5.İ'lem, s. 188. 

 [Sual: Said Nursi'nin, Kur'ânın feyzinden istifade ettiğini söylediği, dört hatveden ibaret; hem kısa, hem sehl tarîkin mahiyeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 5.İ'lem, s. 188. 

Mesnevi-i Nuriye, s.190 

[Sual: Vahdet-ül Vücud ehli ve Vahdet-üş Şühud halkı kâinatı nasıl değerlendiriyorlar?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 4.İ'lem, Dördüncü Hatve, s. 190. 

[Sual: Ubûdiyet, neden mukaddeme-i mükâfat-ı lâhika değil, netice-i nimet-i sâbıkadır?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 6.İ'lem, s. 190. 

Mesnevi-i Nuriye, s.191 

[Sual: Kemal-i ittikan ve intizam ile bütün envâda bulunan şu kesret-i efrat, neye delâlet eder? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 7.İ'lem s. 191. 

[Sual: Sâni'in ilmine nihayet olmadığına hads-i kat'î ile delâlet nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 8.İ'lem, s. 191.

[Sual: İnsanın cismine gayr-ı mâdut mizanlar konulmasının hikmeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 9.İ'lem, s. 191. 

Mesnevi-i Nuriye, s.192 

[Sual: İsm-i Celâl ve İsm-i Cemâl mevcudatta nasıl tecelli eder?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 9.İ'lem, s. 192. 

Sual: Neden, basar masnuatı görüp de, basiret Sâni'i görmezse çok garip ve pek çirkin düşer? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 11.İ'lem, s. 192. 

[Sual: Sâni'in inkârı, basarın şuhudunu inkârdan neden daha ziyade münkerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 11.İ'lem, s. 192. 

[Sual: Küre-i arz tarlasına zer edilen nebatat, hayvanat tohumları şirki nasıl men ediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 12.İ'lem, s. 192. 

[Sual: Dünya bahçesinde Sâni'-i Hakîm tarafından çirkinlik ve intizamsızlıkların yaratılmasının hikmeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 13.İ'lem, s. 192. 

 [Sual: Güzelin güzelliğini, çirkinin çirkinliği nasıl artırır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 13.İ'lem, s. 192. 

[Sual: Tehalüfte; nasıl, kasd ve ihtiyar vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 13.İ'lem, s. 192. 

Mesnevi-i Nuriye, s.193. 

[Sual: İnsanın, fıtraten bütün hayvanlara tefevvuk ettiren nasıl bir meziyeti vardır?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 14.İ'lem, s. 193. 

[Sual: İnsan, zevilhayatın tahiyye ve tesbihlerini nasıl fehmeder?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 14.İ'lem, s. 193. 

[Sual: İnsanın, zevilhayatın Vâhib-ül Hayat'a olan tahiyye ve tesbihlerini fehmetmesinin neticesi nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 14.İ'lem, s. 193. 

[Sual: Zâhirî tevhid ve hakiki tevhid nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 15.İ'lem, s. 193. 

Sual: Hayat-ı dünyeviyeye kasden ve bizzât teveccüh edip bağlanan kâfirin, imhâl-i ikâbında ve bilakis terakkiyat-ı maddiyede muvaffakıyetindeki hikmet nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 16.İ'lem, s. 193. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 194. 

[Sual:  Bir insan, tarîkat berzahına girmeden zâhirden hakikate nasıl geçebilir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, Onuncu Risale, 17.İ'lem, s. 194. 

[Sual: Serîü's-seyr olan bu zamanın evlâdına, kısa ve selâmetli bir tarîk nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 17.İ'lem, s. 194. 

[Sual: İnsan, cüz'î nazarını cüz'î şeylere hasrederse ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 18.İ'lem, s. 194. 

[Sual: Hâlik'ın vücudunun, zuhur dereceleri nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 18.İ'lem, s. 194. 

[Sual: İnsanın, nefsini sevmeye sevk eden sebepler nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 18.İ'lem, s. 194. 

[Sual: İnsanı gaflete düşürtmekle Allah'a ubudiyetine mani olan şeyler nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 18.İ'lem, s. 194. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 195.

[Sual: Neden, bütün mevcudata inkısam eden muhabbetleri cem ile beraber muhabbeti mahbub-u hakikî olan Fâtır-ı Hakîm'e ihda etmek lâzımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 18.İ'lem, s. 195. 

[Sual: İnsanın önünde onu, ihtiyata, ihtimama mecbur eden meseleler nelerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 19.İ'lem, s. 195. 

[Sual: Said Nursi, mesail-i nahviyeden "isim" ile "harf" arasındaki manevî fark ile hangi mühim meseleleri halletmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 20.İ'lem, s. 195. 

[Sual: "Kül" ile "küllî" arasındaki fark nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 20.İ'lem, s. 195. 

[Sual: Âlem-i âhirette kasırların altında, ebediyete lâyık cismanî ziyafetler olacağına insanın vücudunda delil nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 21.İ'lem, s. 195. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 196. 

[Sual: İnsanın havf ve muhabbeti halka teveccüh ettiği takdirde neticesi ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, 22.İ'lem, s. 196. 

[Sual: Cisim itibariyle küçük, âciz, zaîf bir cüz olan insan, cüzîlikten küllîliğe nasıl çıkar? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 23.İ'lem, s. 196. 

[Sual: İnsanın, bu kadar elîm firak ve ayrılıklara maruz kalmakla çektiği elemlerin sebebi ve kabahati neden kendisindedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 24.İ'lem, s. 196. 

[Sual: İnsan, Resul-ü Rahmân'ı (A.S.M.) neden dinlemeli ve ona iman ile teslim olmalıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 25.İ'lem, s. 196. 

Mesnevi-i Nuriye, s.197 

[Sual: Sâni'-i Hakîm'in; zamanın seyliyle, pek âdi şeylerden pek hârika mu'cize-i mensucat yapmasının hikmeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 26.İ'lem, s. 197. 

[Sual: "İnsanın ömür dakikaları insana avdet ederler. Ya gafletle muzlim olarak gelirler veya hasenat-ı muzîe ile avdet ederler.", rivayetinin izahı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 26.İ'lem, s. 197. 

[Sual: Sâni'-i Hakîmin, şu efrat ve cüz'iyatı tasvirindeki tefennününde takip ettiği hikmetler nelerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 27.İ'lem, s. 197. 

Mesnevi-i Nuriye, s.198. 

[Sual: İnsanın sanatıyla Hâlik'ın sanatı arasındaki fark nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, s. 198. 

[Sual: Hâlik'ın masnuu arkasında yetmiş bin perde olması nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 29.İ'lem, s. 198. 

[Sual: Hayvanattan olsun nebatattan olsun, tevellüt ile tenasül şümulüne dâhil olan her fert vech-i arzı istilâ ve tasallut etmek niyetinde olmasının hikmeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, s. 198. 

[Sual: Niyetten fiile henüz çıkmayan ibadetlerin kabul edilmesi nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 30.İ'lem, s. 198. 

[Sual: Kur'ân-ı Kerim, niçin bazen bir şeyin müteaddit gayelerinden insanlara ait bir gayeyi zikre tahsis eder? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 31.İ'lem, s. 198. 

Mesnevi-i Nuriye, s.199. 

[Sual: Gayr-ı mâdut muhtelif şeylerin basit bir şeyden halk edilmesi nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 32.İ'lem, s. 199. 

[Sual: İnsan, kendi cüz'î sıfatlarını ve şuunatını ne için bir mikyas yapmalıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 33.İ'lem, s. 199. 

[Sual: Haşirde ve kıyamet-i kübrada Hâlik'ın şuunatına mikyas ne olabilir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 33.İ'lem, s. 199. 

[Sual: Müslümanları lehviyat-ı nevmiye mesabesinde olan dünya hayatına davet etmekle, Cenab-ı Hakk'ın helâl ettiği tayyibat dairesinden, haram ettiği habisat mezbelesine teşvik eden adamın hali nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 34.İ'lem, s. 199. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 200. 

[Sual: Felsefe talebesiyle medeniyet tilmizleri, Müslümanları ecnebi âdetlerine ittiba ile şeair-i İslâmiyeyi terk etmeye davet ettiklerinde, Kur'ân Nurcuları nasıl müdafaada bulunur?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 35.İ'lem, s. 200. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 202. 

[Sual: İnsanın hayat-ı hayvaniyeden aldığı lezzet, neden bir serçe kuşunun lezzeti kadar değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, s. 202. 

[Sual: "Ve't-tîni ve'z-zeytûni ve tûri sinîn…" ilâ âhiri surenin bir izahı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 36.İ'lem, s. 202. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 203 

[Sual: İnsanın; kusur, acz ve fakrının sonsuzluğu ile beraber ihtiyacına da nihayet olmamasının hikmet nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 37.İ'lem, s. 203. 

[Sual: Herbir insan için hayat seferinde karşılaştığı; 1) Kur'ân yolu ile 2) dalâlet yolunun karşılaştırılması nasıldır?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 38.İ'lem, s. 203. 

Mesnevi-i Nuriye, s.204 

[Sual: İnsan hayat yolculuğunda kendisine her iki hayat için verilen levazımatı nasıl sarf etmelidir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 39.İ'lem, s. 204. 

/Mesnevi-i Nuriye, s. 204. 

[Sual: İnsan, neden kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 40.İ'lem, s. 204-205.

[Sual: Neden, insanın Allah'a karşı ubudiyeti, vazifesi; terk-i kebairi takvası; nefis ve şeytanla uğraşması, cihadıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 40.İ'lem, s. 205. 

[Sual: İnsanın hayat için lâzım olan levazımatı ve erzakı toplaması, onlarla meşgul olması neden bir eğlencedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 40.İ'lem, s. 205. 

[Sual: İnsan, neden Allah'ın nankör âsiler defterine kaydolur? /Mesnevi-i Nuriye, 40.İ'lem, Onuncu Risale, s. 205. 

Mesnevi-i Nuriye, s.205 

 [Sual: Niçin, "Bazı dualar icabete iktiran etmez.", diye iddiada bulunmamalı?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 41.İ'lem, s. 205-206. 

[Sual: Duanın, adem-i kabul sebepleri nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 41.İ'lem, s. 205-206. 

[Sual: Dua ibadeti nasıl yapılmalı? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 41.İ'lem, s. 205-206. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 206.

[Sual: Neden, Kıyamet inkılâbında, köprüsünün de pek garib, acib olması lâzım gelir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 42.İ'lem, s. 206. 

[Sual: İnsanın, ba'de'l-mevt Hâlik-ı Rahman ve Rahîm'e rücuu hakkında ilânat yapan âyetlerde; büyük bir beşaret ve teselli olduğu gibi, ehl-i isyana da büyük tehditlere nasıl imâ vardır?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 43.İ'lem, s. 206. 

[Sual: Küfür, neden bir cehennem-i maneviyyeyi tazammun eder? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 43.İ'lem, s. 206. 

[Sual: Ölüm; neden, zeval, firak, adem kapısı ve zulümat kuyusu değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 43.İ'lem, s. 206. 

[Sual: Neden, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın tazarruatı, duâları, âlem-i bekada insanın bekasına pek büyük bürhan ve kâfi bir vesiledir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 43.İ'lem, s. 206. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 207. 

[Sual: Niçin, Cenâb-ı Hakk'ın verdiği nimetleri söyleyip ilân ve tahdis-i nimet etmek, bazen gurura ve kibre incirar eder? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 44.İ'lem, s. 207. 

[Sual: Tahdis-i nimette istikamet mizanı nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 44.İ'lem, s. 207. 

[Sual: Nimetlerin, insana ve in'am edene bakan vecihleri nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 44.İ'lem, s. 207. 

[Sual:  Neden, ücret alındığı zaman veya mükâfat tevzi edildiği vakit, rekabet, kıskançlık mikrobu oynamaya başlar? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 45.İ'lem, s. 207. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 208. 

[Sual: Keramet nedir, keramet ile istidracın farkı nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 46.İ'lem, s. 208. 

[Sual: "Tesbihat, ibâdât, gayr-ı mahdut envâlarıyla her şeyde vardır; fakat her şey, kendi tesbihat ve ibadetinin bütün vecihlerini daima bilip şuur edinmesi lâzım değildir.", neden?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 47.İ'lem, s. 208. 

[Sual: Husul, huzuru istilzam etmez, ne demektir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 47.İ'lem, s. 208. 

[Sual: "İnsan-ı müminin kıymeti ile insan-ı kâfirin kıymetleri ne ile ölçülür?] /Mesnevi-i Nuriye, 48.İ'lem, s. 208. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 209. 

[Sual: İnsanın; neden, Cenâb-ı Hak'tan hiç bir hakkı talep etmeye hakkı yoktur? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 49.İ'lem, s. 209. 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur.

Zümre, 41

GÜNÜN HADİSİ

"Yâ Resûlâ'llâh, müslümanların hangisi efdaldir?" diye suâl ettiler. "Müslümanlar; dilinden elinden selâmette kalandır." cevâbını verdiler.

BUHARİ, KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, Ebû Mûsâ el-Eş'arî (r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Süleyman Hilmi Tunahan Hz.lerinin Vefatı(16 Eylül 1959) *Adnan Menderes'in İdamı(17 Eylül 1961) *Ertuğrul Fırkateyni Japon Sularında Battı(18 Eylül 1890) *Efendimiz (s.a.v.) Hicret Ederken KUBA'yı Teşrif Ettiler(20 Eylül 622) *Yavuz Sultan Selim Han

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI