Cevaplar.Org

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-9

Onuncu Risale, s. 186-209. Mesnevi-i Nuriye, s. 186. [Sual: Semavata çıkmak isteyen şeytanların recmedilmelerinin hikmeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, 1.İ'lem, s. 186.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-07-15 11:05:57

Onuncu Risale, s. 186-209.

Mesnevi-i Nuriye, s. 186. 

[Sual: Semavata çıkmak isteyen şeytanların recmedilmelerinin hikmeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, 1.İ'lem, s. 186. 

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm kâinatdaki insana raci ve menfaatli olan eşyayı niçin zikrediyor?] /Mesnevi-i Nuriye, 1.İ'lem, s. 186.

 [Sual: "Ve ce'alnêhê rucûme'l-lişşeyâtîn" şu âyet-i kerimenin sırrı nasıl fehmedilir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 1.İ'lem, s. 186. 

[Sual: Semavatın bu kadar zînetlerle tezyin edilmesi ne içindir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 1.İ'lem, Birinci Basamak, s. 186. 

Mesnevi-i Nuriye, s.187. 

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın; iktizaları, hükümleri mütegayir bazı esmaları nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 1.İ'lem, Dördüncü Basamaka, s. 187. 

Mesnevi-i Nuriye, s.188 

[Sual: Niçin, insanın en evvel ve en büyük vazifesi, tesbih ve tahmiddir ? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 2.İ'lem, s. 188. 

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın atâ, kaza ve kader kanunları nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 3.İ'lem, s. 188. 

Sual: Esma-i hüsnayı tazammun eden bazı fezlekeler ile âyetlere hâtime verilmekte ne gibi bir sır vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 4.İ'lem, s. 188. 

[Sual: Allah'a îsal eden yollardan biri olan acz yolu, niçin aşktan daha kısa ve daha selâmettir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, s. 188. 

[Sual: Ehl-i sülûk, tarîk-ı hafada ve tarîk-i cehrde ne üzerine sülûk etmişlerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 5.İ'lem, s. 188. 

 [Sual: Said Nursi'nin, Kur'ânın feyzinden istifade ettiğini söylediği, dört hatveden ibaret; hem kısa, hem sehl tarîkin mahiyeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 5.İ'lem, s. 188. 

Mesnevi-i Nuriye, s.190 

[Sual: Vahdet-ül Vücud ehli ve Vahdet-üş Şühud halkı kâinatı nasıl değerlendiriyorlar?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 4.İ'lem, Dördüncü Hatve, s. 190. 

[Sual: Ubûdiyet, neden mukaddeme-i mükâfat-ı lâhika değil, netice-i nimet-i sâbıkadır?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 6.İ'lem, s. 190. 

Mesnevi-i Nuriye, s.191 

[Sual: Kemal-i ittikan ve intizam ile bütün envâda bulunan şu kesret-i efrat, neye delâlet eder? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 7.İ'lem s. 191. 

[Sual: Sâni'in ilmine nihayet olmadığına hads-i kat'î ile delâlet nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 8.İ'lem, s. 191.

[Sual: İnsanın cismine gayr-ı mâdut mizanlar konulmasının hikmeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 9.İ'lem, s. 191. 

Mesnevi-i Nuriye, s.192 

[Sual: İsm-i Celâl ve İsm-i Cemâl mevcudatta nasıl tecelli eder?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 9.İ'lem, s. 192. 

Sual: Neden, basar masnuatı görüp de, basiret Sâni'i görmezse çok garip ve pek çirkin düşer? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 11.İ'lem, s. 192. 

[Sual: Sâni'in inkârı, basarın şuhudunu inkârdan neden daha ziyade münkerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 11.İ'lem, s. 192. 

[Sual: Küre-i arz tarlasına zer edilen nebatat, hayvanat tohumları şirki nasıl men ediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 12.İ'lem, s. 192. 

[Sual: Dünya bahçesinde Sâni'-i Hakîm tarafından çirkinlik ve intizamsızlıkların yaratılmasının hikmeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 13.İ'lem, s. 192. 

 [Sual: Güzelin güzelliğini, çirkinin çirkinliği nasıl artırır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 13.İ'lem, s. 192. 

[Sual: Tehalüfte; nasıl, kasd ve ihtiyar vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 13.İ'lem, s. 192. 

Mesnevi-i Nuriye, s.193. 

[Sual: İnsanın, fıtraten bütün hayvanlara tefevvuk ettiren nasıl bir meziyeti vardır?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 14.İ'lem, s. 193. 

[Sual: İnsan, zevilhayatın tahiyye ve tesbihlerini nasıl fehmeder?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 14.İ'lem, s. 193. 

[Sual: İnsanın, zevilhayatın Vâhib-ül Hayat'a olan tahiyye ve tesbihlerini fehmetmesinin neticesi nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 14.İ'lem, s. 193. 

[Sual: Zâhirî tevhid ve hakiki tevhid nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 15.İ'lem, s. 193. 

Sual: Hayat-ı dünyeviyeye kasden ve bizzât teveccüh edip bağlanan kâfirin, imhâl-i ikâbında ve bilakis terakkiyat-ı maddiyede muvaffakıyetindeki hikmet nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 16.İ'lem, s. 193. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 194. 

[Sual:  Bir insan, tarîkat berzahına girmeden zâhirden hakikate nasıl geçebilir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, Onuncu Risale, 17.İ'lem, s. 194. 

[Sual: Serîü's-seyr olan bu zamanın evlâdına, kısa ve selâmetli bir tarîk nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 17.İ'lem, s. 194. 

[Sual: İnsan, cüz'î nazarını cüz'î şeylere hasrederse ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 18.İ'lem, s. 194. 

[Sual: Hâlik'ın vücudunun, zuhur dereceleri nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 18.İ'lem, s. 194. 

[Sual: İnsanın, nefsini sevmeye sevk eden sebepler nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 18.İ'lem, s. 194. 

[Sual: İnsanı gaflete düşürtmekle Allah'a ubudiyetine mani olan şeyler nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 18.İ'lem, s. 194. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 195.

[Sual: Neden, bütün mevcudata inkısam eden muhabbetleri cem ile beraber muhabbeti mahbub-u hakikî olan Fâtır-ı Hakîm'e ihda etmek lâzımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 18.İ'lem, s. 195. 

[Sual: İnsanın önünde onu, ihtiyata, ihtimama mecbur eden meseleler nelerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 19.İ'lem, s. 195. 

[Sual: Said Nursi, mesail-i nahviyeden "isim" ile "harf" arasındaki manevî fark ile hangi mühim meseleleri halletmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 20.İ'lem, s. 195. 

[Sual: "Kül" ile "küllî" arasındaki fark nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 20.İ'lem, s. 195. 

[Sual: Âlem-i âhirette kasırların altında, ebediyete lâyık cismanî ziyafetler olacağına insanın vücudunda delil nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 21.İ'lem, s. 195. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 196. 

[Sual: İnsanın havf ve muhabbeti halka teveccüh ettiği takdirde neticesi ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, 22.İ'lem, s. 196. 

[Sual: Cisim itibariyle küçük, âciz, zaîf bir cüz olan insan, cüzîlikten küllîliğe nasıl çıkar? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 23.İ'lem, s. 196. 

[Sual: İnsanın, bu kadar elîm firak ve ayrılıklara maruz kalmakla çektiği elemlerin sebebi ve kabahati neden kendisindedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 24.İ'lem, s. 196. 

[Sual: İnsan, Resul-ü Rahmân'ı (A.S.M.) neden dinlemeli ve ona iman ile teslim olmalıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 25.İ'lem, s. 196. 

Mesnevi-i Nuriye, s.197 

[Sual: Sâni'-i Hakîm'in; zamanın seyliyle, pek âdi şeylerden pek hârika mu'cize-i mensucat yapmasının hikmeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 26.İ'lem, s. 197. 

[Sual: "İnsanın ömür dakikaları insana avdet ederler. Ya gafletle muzlim olarak gelirler veya hasenat-ı muzîe ile avdet ederler.", rivayetinin izahı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 26.İ'lem, s. 197. 

[Sual: Sâni'-i Hakîmin, şu efrat ve cüz'iyatı tasvirindeki tefennününde takip ettiği hikmetler nelerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 27.İ'lem, s. 197. 

Mesnevi-i Nuriye, s.198. 

[Sual: İnsanın sanatıyla Hâlik'ın sanatı arasındaki fark nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, s. 198. 

[Sual: Hâlik'ın masnuu arkasında yetmiş bin perde olması nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 29.İ'lem, s. 198. 

[Sual: Hayvanattan olsun nebatattan olsun, tevellüt ile tenasül şümulüne dâhil olan her fert vech-i arzı istilâ ve tasallut etmek niyetinde olmasının hikmeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, s. 198. 

[Sual: Niyetten fiile henüz çıkmayan ibadetlerin kabul edilmesi nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 30.İ'lem, s. 198. 

[Sual: Kur'ân-ı Kerim, niçin bazen bir şeyin müteaddit gayelerinden insanlara ait bir gayeyi zikre tahsis eder? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 31.İ'lem, s. 198. 

Mesnevi-i Nuriye, s.199. 

[Sual: Gayr-ı mâdut muhtelif şeylerin basit bir şeyden halk edilmesi nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 32.İ'lem, s. 199. 

[Sual: İnsan, kendi cüz'î sıfatlarını ve şuunatını ne için bir mikyas yapmalıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 33.İ'lem, s. 199. 

[Sual: Haşirde ve kıyamet-i kübrada Hâlik'ın şuunatına mikyas ne olabilir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 33.İ'lem, s. 199. 

[Sual: Müslümanları lehviyat-ı nevmiye mesabesinde olan dünya hayatına davet etmekle, Cenab-ı Hakk'ın helâl ettiği tayyibat dairesinden, haram ettiği habisat mezbelesine teşvik eden adamın hali nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 34.İ'lem, s. 199. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 200. 

[Sual: Felsefe talebesiyle medeniyet tilmizleri, Müslümanları ecnebi âdetlerine ittiba ile şeair-i İslâmiyeyi terk etmeye davet ettiklerinde, Kur'ân Nurcuları nasıl müdafaada bulunur?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 35.İ'lem, s. 200. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 202. 

[Sual: İnsanın hayat-ı hayvaniyeden aldığı lezzet, neden bir serçe kuşunun lezzeti kadar değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, s. 202. 

[Sual: "Ve't-tîni ve'z-zeytûni ve tûri sinîn…" ilâ âhiri surenin bir izahı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 36.İ'lem, s. 202. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 203 

[Sual: İnsanın; kusur, acz ve fakrının sonsuzluğu ile beraber ihtiyacına da nihayet olmamasının hikmet nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 37.İ'lem, s. 203. 

[Sual: Herbir insan için hayat seferinde karşılaştığı; 1) Kur'ân yolu ile 2) dalâlet yolunun karşılaştırılması nasıldır?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 38.İ'lem, s. 203. 

Mesnevi-i Nuriye, s.204 

[Sual: İnsan hayat yolculuğunda kendisine her iki hayat için verilen levazımatı nasıl sarf etmelidir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 39.İ'lem, s. 204. 

/Mesnevi-i Nuriye, s. 204. 

[Sual: İnsan, neden kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 40.İ'lem, s. 204-205.

[Sual: Neden, insanın Allah'a karşı ubudiyeti, vazifesi; terk-i kebairi takvası; nefis ve şeytanla uğraşması, cihadıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 40.İ'lem, s. 205. 

[Sual: İnsanın hayat için lâzım olan levazımatı ve erzakı toplaması, onlarla meşgul olması neden bir eğlencedir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 40.İ'lem, s. 205. 

[Sual: İnsan, neden Allah'ın nankör âsiler defterine kaydolur? /Mesnevi-i Nuriye, 40.İ'lem, Onuncu Risale, s. 205. 

Mesnevi-i Nuriye, s.205 

 [Sual: Niçin, "Bazı dualar icabete iktiran etmez.", diye iddiada bulunmamalı?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 41.İ'lem, s. 205-206. 

[Sual: Duanın, adem-i kabul sebepleri nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 41.İ'lem, s. 205-206. 

[Sual: Dua ibadeti nasıl yapılmalı? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 41.İ'lem, s. 205-206. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 206.

[Sual: Neden, Kıyamet inkılâbında, köprüsünün de pek garib, acib olması lâzım gelir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 42.İ'lem, s. 206. 

[Sual: İnsanın, ba'de'l-mevt Hâlik-ı Rahman ve Rahîm'e rücuu hakkında ilânat yapan âyetlerde; büyük bir beşaret ve teselli olduğu gibi, ehl-i isyana da büyük tehditlere nasıl imâ vardır?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 43.İ'lem, s. 206. 

[Sual: Küfür, neden bir cehennem-i maneviyyeyi tazammun eder? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 43.İ'lem, s. 206. 

[Sual: Ölüm; neden, zeval, firak, adem kapısı ve zulümat kuyusu değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 43.İ'lem, s. 206. 

[Sual: Neden, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın tazarruatı, duâları, âlem-i bekada insanın bekasına pek büyük bürhan ve kâfi bir vesiledir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 43.İ'lem, s. 206. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 207. 

[Sual: Niçin, Cenâb-ı Hakk'ın verdiği nimetleri söyleyip ilân ve tahdis-i nimet etmek, bazen gurura ve kibre incirar eder? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 44.İ'lem, s. 207. 

[Sual: Tahdis-i nimette istikamet mizanı nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 44.İ'lem, s. 207. 

[Sual: Nimetlerin, insana ve in'am edene bakan vecihleri nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 44.İ'lem, s. 207. 

[Sual:  Neden, ücret alındığı zaman veya mükâfat tevzi edildiği vakit, rekabet, kıskançlık mikrobu oynamaya başlar? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 45.İ'lem, s. 207. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 208. 

[Sual: Keramet nedir, keramet ile istidracın farkı nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 46.İ'lem, s. 208. 

[Sual: "Tesbihat, ibâdât, gayr-ı mahdut envâlarıyla her şeyde vardır; fakat her şey, kendi tesbihat ve ibadetinin bütün vecihlerini daima bilip şuur edinmesi lâzım değildir.", neden?] /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 47.İ'lem, s. 208. 

[Sual: Husul, huzuru istilzam etmez, ne demektir? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 47.İ'lem, s. 208. 

[Sual: "İnsan-ı müminin kıymeti ile insan-ı kâfirin kıymetleri ne ile ölçülür?] /Mesnevi-i Nuriye, 48.İ'lem, s. 208. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 209. 

[Sual: İnsanın; neden, Cenâb-ı Hak'tan hiç bir hakkı talep etmeye hakkı yoktur? /Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, 49.İ'lem, s. 209. 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" dediler.

Âl-i İmrân; 173

GÜNÜN HADİSİ

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya "iki kızkardeş" veya "iki kız" yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir."

Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI