Cevaplar.Org

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-8

Zerre, s. 164-174 Mesnevi-i Nuriye, 164 [Sual: Semavat ve arzın hilkati ve beşerin lisan ve renklerinin ihtilafı, nasıl Cenâb-ı Hakk’ın âyetleri olur? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 1.İ'lem, s. 164.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-07-08 15:36:46

Zerre, s. 164-174

Mesnevi-i Nuriye, 164 

[Sual: Semavat ve arzın hilkati ve beşerin lisan ve renklerinin ihtilafı, nasıl Cenâb-ı Hakk'ın âyetleri olur? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 1.İ'lem, s. 164. 

[Sual: Bütün beşerin esasat-ı azada ittifakı tevhide nasıl bir delildir? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 1.İ'lem, s. 164. 

[Sual: Beşerin birbirinden teşahhusça farklarının hikmeti nedir? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 1.İ'lem, s. 164. 

[Sual: Şeytan-ı insî ve cinnînin, bakaranın bâtınen gayet mükemmel, zâhiren miskin oluşu hakkındaki vesvesesi nasıl tardedilir? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 1.İ'lem, s. 164. 

[Sual: Medeniyet-i sefihenin, meydana çıkardığı müthiş riyadan kurtulması neden mümkün değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 1.İ'lem, s. 164. 

 [Sual: Cenab-ı Hakk'a nâzır ve ona vâsıl olan yollardan biri kapandığı zaman, bütün yolların kapandığını tevehhüm etmek nedir?] / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 1.İ'lem, s. 164.

[Sual: Nefs-i emmare, zâhirî hayatı nasıl görüyor? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 2.İ'lem, s. 164.

[Sual: İnsanın yüzü, Sâni'in muhtar ve Vâhid-i Ehad olduğuna nasıl delâlet eder? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, s. 164.

[Sual: "Tesadüf, şirk ve tabiat"tan teşekkül eden fesat şebekesinin âlem-i İslâmdan nefiy ve ihracının kararı ve infazı nasıl olmuştur? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 3.İ'lem, s. 164.

Mesnevi-i Nuriye, s.165. 

[Sual: "Yahu, şu koyun veya inek, eğer Kadîr ve Alîm-i Ezelî'nin nakşı, mülkü olmuş olsa idi; bu kadar miskin bîçare olmazlardı. Eğer içlerinde Alîm, Kadîr, Mürîd bir Sâniin kalemi çalışmış olsaydı, bu kadar cahil, yetim, miskin olmazlardı." diyen, cinnî şeytanlara üstat olan şeytan-ı insîye cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 4.İ'lem, s. 164.

[Sual: İnsan; Semi', Basîr, Alîm, Mucîb olarak üstünde bir Rakîb'in bulunmamasını neden tevehhüm edemez? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 5.İ'lem, s. 165-166.

Mesnevi-i Nuriye, s.166. 

[Sual: İnsanı yaratan Hâlik'ın, âlemi müştemilâtıyla beraber yaratmasında neden bir bu'd, bir garabet yoktur? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 6.İ'lem, s. 166.

[Sual: İnsan, ne yaparsa Hutame'ye (cehenneme) hatab olmaya lâyık olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 7.İ'lem, s. 166.

[Sual: Nefis, neden kendisini kader ve sıfât-ı İlahiyenin tecelliyat dairesinden hariç addeder? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 8.İ'lem, s. 166.

Mesnevi-i Nuriye, s. 167. 

[Sual: Nefis, neden devekuşu gibi, şeytan sofestaî, heva da bektaşîdir?] / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 9.İ'lem, s. 167. 

[Sual: Halk-ı eşya hakkında niçin "mûcibe-i külliye" sâdık olmadığı takdirde "sâlibe-i külliye" sâdık olur, bunun izahı nedir? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 10.İ'lem, s. 167. 

[Sual: Bütün eşyanın hâlikı Allah'tır veya Allah hiç bir şeyin hâlikı değildir, bunun izahı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 10.İ'lem, s. 167. 

[Sual: Hâlik ya birdir veya gayr-ı mütenahîdir, evsat –ortası- yoktur, neden? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 10.İ'lem, s. 167. 

Mesnevi-i Nuriye, s.168 

[Sual: Devam ve beka isteyen nefis adem deryasına düşmemek için ne yapmalıdır? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 11.İ'lem, s. 168. 

[Sual: İnsan, neden Allah'a şirk yapmamalı? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 12.İ'lem, s. 168. 

[Sual: Felasifenin dalâletince, icat ile nakış nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 13.İ'lem, s. 168. 

[Sual: Esbap şirkine inkılâp, küfre tahavvül, hâliksızlığa incirar nasıl olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 14.İ'lem, s. 168. 

[Sual: İnsanın hilkatinden maksat nedir? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 15.İ'lem, s. 168. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 169. 

[Sual: "Eğer takva ve amel-i sâlih ile Hâlikını razı etti isen, halkın rızasını tahsile lüzum yoktur; o kâfidir. Eğer halk da Allah'ın hesabına rıza ve muhabbet gösterirlerse, iyidir. Şâyet onlarınki dünya hesabına olursa kıymeti yoktur.", neden?] / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 16.İ'lem, s. 169. 

[Sual: Vâcib-ül Vücud zâtında, mahiyetinde mümkine benzemediği gibi, ef'alinde de benzemiyor, neden?] / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 17.İ'lem, s. 169. 

[Sual: İnsanın istidadına bakılırsa vazife-i fıtriyesinin ne olduğu anlaşılır? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 18.İ'lem, s. 169. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 170. 

[Sual: Arşın sahibinden maada, arşın altındaki şeylere bizzât tasarruf eden imkân dairesinde kimse neden yoktur? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 19.İ'lem, s. 170. 

[Sual: Semavat ve arzın nâzım ve hâlıkı olan Allah'ın, âlemin bazı safahatını miskin bir mümkine tevdi' ve tefviz etmesi neden mümkün değildir?] / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 19.İ'lem, s. 170. 

[Sual: Küreden zerreye varıncaya kadar bütün tasarrufat nasıl kudret-i ezeliyeye aittir? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 19.İ'lem, s. 170. 

[Sual: Sâni', neden Vâhid'dir, şeriki yoktur? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 20.İ'lem, s. 170. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 171 

[Sual: Hilkat-i eşyada Sâniin külfeti olmadığına ve her şeyin vücuda gelmesi ancak "Kün" emriyle olduğuna bâhir bir bürhan nedir? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 21.İ'lem, s. 171. 

[Sual: İnsan, niçin Allah'ın arı gibi, küçük hayvanlar ile iştigal etmesini uzak görüyor? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 22.İ'lem, s. 171. 

[Sual: İnsanların, umumî nimetlere karşı şükretmeye mükellef olmadıklarına zehap etmesi neden hatadır? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 23.İ'lem, s. 171. 

[Sual: İnsan dünyanın sefahatini kemal-i izzet ve şerefle terk ederse ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 24.İ'lem, s. 171. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 172. 

[Sual: Şahsî hayatlar niçin "Hamiyet-i cahiliye" ünvanı altında unsurî hayatlara feda edilmektedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 25.İ'lem, s. 172. 

Mesnevi-i Nuriye, 172 

[Sual: Tevhid delili, Nübüvvet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) nasıl ispat eder? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 26.İ'lem, s. 172. 

[Sual: Sath-ı âlemde kurulan şu sergi-yi İlahîde teşhir edilen tezyinata, kemalâta, güzel manzaralara nasıl bir mütehayyir, bir mütefekkir lâzımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 27.İ'lem, s. 172. 

[Sual: Nakkaş-ı Ezelî'nin Rububiyeti, neden insanın nazarını iktiza eder? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 27.İ'lem, s. 172. 

Mesnevi-i Nuriye, s.173 

[Sual: Eşya arasındaki tevafuk ve aralarında bulunan muntazam tehalüf neleri gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 28.İ'lem, s. 173. 

[Sual: Neden, mahlûkâtın en zalimi insandır? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 29.İ'lem, s. 173. 

[Sual: Cenab-ı Hak kâinatı, şeriat-ı fıtriyesine nasıl müsahhar ve muti' ve evamir-i tekviniyesine de münkad ve mümessil kılmıştır? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 30.İ'lem, s. 173. 

[Sual: Esma-i İlahiyeden bir hüceyreye veya bir mikroba tecelli eden bir isim, kâinatı ihata eden isim ile neden müttehittir? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 32.İ'lem, s. 173. 

Mesnevi-i Nuriye» Sh:174 

[Sual: Hayat nasıl tasaffi eder, temizlenir; vücut teceddüt eder? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 33.İ'lem, s. 174. 

Şemme, s. 175-185.

Mesnevi-i Nuriye, s. 175. 

 [Sual: Şu âlem, görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve enva'ıyla "Lâ İlahe İllâ Hu" ile tevhidi nasıl ilân ediyor?] /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 1.İ'lem, s. 175. 

[Sual: Kâinatın mecmuundan tâ zerreye kadar her bir mevcut, pek çok esma-i İlahiyeden Allah, Rab, Mâlik, Müdebbir, Mürebbi, Mutasarrıf ve Nâzım isimlerine şehadet ettiklerinin ispatı nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 1.İ'lem, s. 175. 

[Sual: Neden, hiç bir insanın Cenab-ı Hakk'a karşı hakk-ı itirazı yoktur ve şekva ve şikâyete de haddi yoktur? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 2.İ'lem, s. 175-176. 

[Sual: Neden, bir ferdi razı etmek için, bin hikmet feda edilemez? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 2.İ'lem, s. 175. 

Mesnevi-i Nuriye, s.176 

[Sual: Neden, cüzdeki tasarruf da, Hâlik-ı Küll'ün emri altındadır? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 3.İ'lem, s. 176. 

[Sual: Amalleri hıfzetmemek, neden Sâni'-i Hakîm'in hâfiziyetine lâyık değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 4.İ'lem, s. 176. 

[Sual: Her bir zîhayatta bulunan hıfz-ul hayat hissi, neye delâlet eder? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 4.İ'lem, s. 176. 

[Sual: Nev-i beşerin âmeli niçin hıfzedilir, ihmal edilmez? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 5.İ'lem, s. 176. 

[Sual: "Çokluk, cemaat dağılır amma, vâhid-i ferd bâki kalır, kesret bozulur, vahdet bâkidir.", nasıl? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 6.İ'lem, s. 176. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 177. 

[Sual: Ulûhiyetin azameti, hiçbir şeyin, -küçük olsun büyük olsun, yüksek olsun alçak olsun-, onun tasarrufundan hariç kalmasına neden sebep olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 7.İ'lem, s. 177. 

[Sual: Vâcib, Vâhid olan Nur-ul Envar'ın azameti, neden tam manasıyla ihata, nüfuz, şümulü iktiza ve istilzam eder? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 8.İ'lem, s. 177. 

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm, ilk ve ekser muhatabı olan cumhur-u avamın fehimlerini nasıl okşar, ve onların idraklerine nasıl müraat ediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 9.İ'lem, s. 177. 

[Sual: Kur'ânda niçin tekrarlar vukua gelmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, 9.İ'lem Şemme, s. 177. 

[Sual: Delilin neticeden hafî olması nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 9.İ'lem s. 177. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 178. 

[Sual: Âyetler, neden şiirden addedilmemiştir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 10.İ'lem, s. 178. 

[Sual: Hâlik'ın vahdetini gösteren delilerden birisinin bir ayinede görülmemesi neden diğer ayinelerde görülmemesini istilzam etmez? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 11.İ'lem, s. 178. 

Mesnevi-i Nuriye, s.179 

[Sual: Kâinat kitabındaki harflerin bir kısmında bir kelime, bir kısmında bir kelâm, bir kısmında bir kitap yazılı olması nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 12.İ'lem, s. 179. 

[Sual: Karıncayı halk edenin, arzı halk eden Rabbü'l-Âlemîn'in gayrısı olması neden muhaldir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 12.İ'lem, s. 179. 

[Sual: Yıldızlar ve şemslerden birine Rab olan, neden hepsine ve her şeye Rab olur? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 13.İ'lem, s. 179. 

[Sual: Şuaranın hayalen yaptıkları hayret ve muhabbet secdeleri niçin dalâlettir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 14.İ'lem, s. 179. 

[Sual: İnsanlar ülfeti, nasıl ilim telakki eder?] /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, s. 179. 

[Sual: Ülfet, neden insanları fikren dalâlete atan sebeplerden biridir?] /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 15.İ'lem, s. 179. 

[Sual: Cehl-i mürekkep üzerine serilmiş bir perde olan ülfet nasıl delinir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 16.İ'lem, s. 179. 

Mesnevi-i Nuriye, s.180 

[Sual: İnsanın küçüklüğü, niçin onu Hallâk-ı Âlem'in nazar-ı inayetinden setredecek bir sebep olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 17.İ'lem, s. 180. 

[Sual: Bast-ı zaman, tayy-ı mekân meselesi nedir? ] /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 18.İ'lem, s. 180. 

Mesnevi-i Nuriye, s.181 

[Sual: Bir bürhan ile elde edilen netice-i tevhidi bazı insanlar isti'zam ile -büyültmekle- dar zihinlerine niçin sıkıştıramazlar? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 19.İ'lem, s. 181. 

Mesnevi-i Nuriye, 182. 

[Sual: Cenab-ı Hak insana niçin bir benlik, bir nevi hürriyet vermiştir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 20.İ'lem, s. 182. 

[Sual: "Ene"nin mahiyeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 20.İ'lem, s. 182. 

[Sual: "Ene"nin kaç vechi vardır, bu vecihleri neler almıştır?] /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 20.İ'lem, s. 182. 

[Sual: Dalâletler, şirkler, şerler enenin hangi cihetinden doğarlar? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 20.İ'lem, s. 182. 

[Sual: Milletin enaniyeti inzimam ederse ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, 20.İ'lem, Şemme, s. 182. 

[Sual: Ene, niçin Hâlik'ın evâmirine mübarezeye başlar?] /Mesnevi-i Nuriye, 20.İ'lem, Şemme, s. 182. 

Mesnevi-i Nuriye, 183. 

 [Sual: Hayrat ve hasenatın hayatı, neden niyet iledir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 21.İ'lem, s. 183. 

[Sual: Niyet, neden bir cihetle fıtrî ahvalin ölümüdür? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 21.İ'lem, s. 183. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Ey İman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizlere de farz kılındı. Ta ki, korunasınız"

Bakara, 183

GÜNÜN HADİSİ

İki kelime vardır ki, Rahman'a sevimli, dilde hafif ve mizanda ağır gelir. Bunlar; "Sûbhanellahi ve bihamdihi, Sûbhanellahil-azim=Yüce Allah'ı hamd ile tesbih ederim, Yüce Allah'ı tenzih ederim." kelimeleridir.

Buhari Tecrid-i Sarih, 2189

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI