Cevaplar.Org

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-8

Zerre, s. 164-174 Mesnevi-i Nuriye, 164 [Sual: Semavat ve arzın hilkati ve beşerin lisan ve renklerinin ihtilafı, nasıl Cenâb-ı Hakk’ın âyetleri olur? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 1.İ'lem, s. 164.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-07-08 15:36:46

Zerre, s. 164-174

Mesnevi-i Nuriye, 164 

[Sual: Semavat ve arzın hilkati ve beşerin lisan ve renklerinin ihtilafı, nasıl Cenâb-ı Hakk'ın âyetleri olur? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 1.İ'lem, s. 164. 

[Sual: Bütün beşerin esasat-ı azada ittifakı tevhide nasıl bir delildir? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 1.İ'lem, s. 164. 

[Sual: Beşerin birbirinden teşahhusça farklarının hikmeti nedir? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 1.İ'lem, s. 164. 

[Sual: Şeytan-ı insî ve cinnînin, bakaranın bâtınen gayet mükemmel, zâhiren miskin oluşu hakkındaki vesvesesi nasıl tardedilir? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 1.İ'lem, s. 164. 

[Sual: Medeniyet-i sefihenin, meydana çıkardığı müthiş riyadan kurtulması neden mümkün değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 1.İ'lem, s. 164. 

 [Sual: Cenab-ı Hakk'a nâzır ve ona vâsıl olan yollardan biri kapandığı zaman, bütün yolların kapandığını tevehhüm etmek nedir?] / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 1.İ'lem, s. 164.

[Sual: Nefs-i emmare, zâhirî hayatı nasıl görüyor? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 2.İ'lem, s. 164.

[Sual: İnsanın yüzü, Sâni'in muhtar ve Vâhid-i Ehad olduğuna nasıl delâlet eder? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, s. 164.

[Sual: "Tesadüf, şirk ve tabiat"tan teşekkül eden fesat şebekesinin âlem-i İslâmdan nefiy ve ihracının kararı ve infazı nasıl olmuştur? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 3.İ'lem, s. 164.

Mesnevi-i Nuriye, s.165. 

[Sual: "Yahu, şu koyun veya inek, eğer Kadîr ve Alîm-i Ezelî'nin nakşı, mülkü olmuş olsa idi; bu kadar miskin bîçare olmazlardı. Eğer içlerinde Alîm, Kadîr, Mürîd bir Sâniin kalemi çalışmış olsaydı, bu kadar cahil, yetim, miskin olmazlardı." diyen, cinnî şeytanlara üstat olan şeytan-ı insîye cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 4.İ'lem, s. 164.

[Sual: İnsan; Semi', Basîr, Alîm, Mucîb olarak üstünde bir Rakîb'in bulunmamasını neden tevehhüm edemez? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 5.İ'lem, s. 165-166.

Mesnevi-i Nuriye, s.166. 

[Sual: İnsanı yaratan Hâlik'ın, âlemi müştemilâtıyla beraber yaratmasında neden bir bu'd, bir garabet yoktur? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 6.İ'lem, s. 166.

[Sual: İnsan, ne yaparsa Hutame'ye (cehenneme) hatab olmaya lâyık olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 7.İ'lem, s. 166.

[Sual: Nefis, neden kendisini kader ve sıfât-ı İlahiyenin tecelliyat dairesinden hariç addeder? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 8.İ'lem, s. 166.

Mesnevi-i Nuriye, s. 167. 

[Sual: Nefis, neden devekuşu gibi, şeytan sofestaî, heva da bektaşîdir?] / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 9.İ'lem, s. 167. 

[Sual: Halk-ı eşya hakkında niçin "mûcibe-i külliye" sâdık olmadığı takdirde "sâlibe-i külliye" sâdık olur, bunun izahı nedir? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 10.İ'lem, s. 167. 

[Sual: Bütün eşyanın hâlikı Allah'tır veya Allah hiç bir şeyin hâlikı değildir, bunun izahı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 10.İ'lem, s. 167. 

[Sual: Hâlik ya birdir veya gayr-ı mütenahîdir, evsat –ortası- yoktur, neden? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 10.İ'lem, s. 167. 

Mesnevi-i Nuriye, s.168 

[Sual: Devam ve beka isteyen nefis adem deryasına düşmemek için ne yapmalıdır? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 11.İ'lem, s. 168. 

[Sual: İnsan, neden Allah'a şirk yapmamalı? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 12.İ'lem, s. 168. 

[Sual: Felasifenin dalâletince, icat ile nakış nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 13.İ'lem, s. 168. 

[Sual: Esbap şirkine inkılâp, küfre tahavvül, hâliksızlığa incirar nasıl olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 14.İ'lem, s. 168. 

[Sual: İnsanın hilkatinden maksat nedir? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 15.İ'lem, s. 168. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 169. 

[Sual: "Eğer takva ve amel-i sâlih ile Hâlikını razı etti isen, halkın rızasını tahsile lüzum yoktur; o kâfidir. Eğer halk da Allah'ın hesabına rıza ve muhabbet gösterirlerse, iyidir. Şâyet onlarınki dünya hesabına olursa kıymeti yoktur.", neden?] / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 16.İ'lem, s. 169. 

[Sual: Vâcib-ül Vücud zâtında, mahiyetinde mümkine benzemediği gibi, ef'alinde de benzemiyor, neden?] / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 17.İ'lem, s. 169. 

[Sual: İnsanın istidadına bakılırsa vazife-i fıtriyesinin ne olduğu anlaşılır? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 18.İ'lem, s. 169. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 170. 

[Sual: Arşın sahibinden maada, arşın altındaki şeylere bizzât tasarruf eden imkân dairesinde kimse neden yoktur? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 19.İ'lem, s. 170. 

[Sual: Semavat ve arzın nâzım ve hâlıkı olan Allah'ın, âlemin bazı safahatını miskin bir mümkine tevdi' ve tefviz etmesi neden mümkün değildir?] / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 19.İ'lem, s. 170. 

[Sual: Küreden zerreye varıncaya kadar bütün tasarrufat nasıl kudret-i ezeliyeye aittir? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 19.İ'lem, s. 170. 

[Sual: Sâni', neden Vâhid'dir, şeriki yoktur? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 20.İ'lem, s. 170. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 171 

[Sual: Hilkat-i eşyada Sâniin külfeti olmadığına ve her şeyin vücuda gelmesi ancak "Kün" emriyle olduğuna bâhir bir bürhan nedir? / Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 21.İ'lem, s. 171. 

[Sual: İnsan, niçin Allah'ın arı gibi, küçük hayvanlar ile iştigal etmesini uzak görüyor? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 22.İ'lem, s. 171. 

[Sual: İnsanların, umumî nimetlere karşı şükretmeye mükellef olmadıklarına zehap etmesi neden hatadır? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 23.İ'lem, s. 171. 

[Sual: İnsan dünyanın sefahatini kemal-i izzet ve şerefle terk ederse ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 24.İ'lem, s. 171. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 172. 

[Sual: Şahsî hayatlar niçin "Hamiyet-i cahiliye" ünvanı altında unsurî hayatlara feda edilmektedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 25.İ'lem, s. 172. 

Mesnevi-i Nuriye, 172 

[Sual: Tevhid delili, Nübüvvet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) nasıl ispat eder? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 26.İ'lem, s. 172. 

[Sual: Sath-ı âlemde kurulan şu sergi-yi İlahîde teşhir edilen tezyinata, kemalâta, güzel manzaralara nasıl bir mütehayyir, bir mütefekkir lâzımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 27.İ'lem, s. 172. 

[Sual: Nakkaş-ı Ezelî'nin Rububiyeti, neden insanın nazarını iktiza eder? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 27.İ'lem, s. 172. 

Mesnevi-i Nuriye, s.173 

[Sual: Eşya arasındaki tevafuk ve aralarında bulunan muntazam tehalüf neleri gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 28.İ'lem, s. 173. 

[Sual: Neden, mahlûkâtın en zalimi insandır? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 29.İ'lem, s. 173. 

[Sual: Cenab-ı Hak kâinatı, şeriat-ı fıtriyesine nasıl müsahhar ve muti' ve evamir-i tekviniyesine de münkad ve mümessil kılmıştır? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 30.İ'lem, s. 173. 

[Sual: Esma-i İlahiyeden bir hüceyreye veya bir mikroba tecelli eden bir isim, kâinatı ihata eden isim ile neden müttehittir? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 32.İ'lem, s. 173. 

Mesnevi-i Nuriye» Sh:174 

[Sual: Hayat nasıl tasaffi eder, temizlenir; vücut teceddüt eder? /Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 33.İ'lem, s. 174. 

Şemme, s. 175-185.

Mesnevi-i Nuriye, s. 175. 

 [Sual: Şu âlem, görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve enva'ıyla "Lâ İlahe İllâ Hu" ile tevhidi nasıl ilân ediyor?] /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 1.İ'lem, s. 175. 

[Sual: Kâinatın mecmuundan tâ zerreye kadar her bir mevcut, pek çok esma-i İlahiyeden Allah, Rab, Mâlik, Müdebbir, Mürebbi, Mutasarrıf ve Nâzım isimlerine şehadet ettiklerinin ispatı nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 1.İ'lem, s. 175. 

[Sual: Neden, hiç bir insanın Cenab-ı Hakk'a karşı hakk-ı itirazı yoktur ve şekva ve şikâyete de haddi yoktur? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 2.İ'lem, s. 175-176. 

[Sual: Neden, bir ferdi razı etmek için, bin hikmet feda edilemez? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 2.İ'lem, s. 175. 

Mesnevi-i Nuriye, s.176 

[Sual: Neden, cüzdeki tasarruf da, Hâlik-ı Küll'ün emri altındadır? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 3.İ'lem, s. 176. 

[Sual: Amalleri hıfzetmemek, neden Sâni'-i Hakîm'in hâfiziyetine lâyık değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 4.İ'lem, s. 176. 

[Sual: Her bir zîhayatta bulunan hıfz-ul hayat hissi, neye delâlet eder? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 4.İ'lem, s. 176. 

[Sual: Nev-i beşerin âmeli niçin hıfzedilir, ihmal edilmez? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 5.İ'lem, s. 176. 

[Sual: "Çokluk, cemaat dağılır amma, vâhid-i ferd bâki kalır, kesret bozulur, vahdet bâkidir.", nasıl? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 6.İ'lem, s. 176. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 177. 

[Sual: Ulûhiyetin azameti, hiçbir şeyin, -küçük olsun büyük olsun, yüksek olsun alçak olsun-, onun tasarrufundan hariç kalmasına neden sebep olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 7.İ'lem, s. 177. 

[Sual: Vâcib, Vâhid olan Nur-ul Envar'ın azameti, neden tam manasıyla ihata, nüfuz, şümulü iktiza ve istilzam eder? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 8.İ'lem, s. 177. 

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm, ilk ve ekser muhatabı olan cumhur-u avamın fehimlerini nasıl okşar, ve onların idraklerine nasıl müraat ediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 9.İ'lem, s. 177. 

[Sual: Kur'ânda niçin tekrarlar vukua gelmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, 9.İ'lem Şemme, s. 177. 

[Sual: Delilin neticeden hafî olması nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 9.İ'lem s. 177. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 178. 

[Sual: Âyetler, neden şiirden addedilmemiştir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 10.İ'lem, s. 178. 

[Sual: Hâlik'ın vahdetini gösteren delilerden birisinin bir ayinede görülmemesi neden diğer ayinelerde görülmemesini istilzam etmez? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 11.İ'lem, s. 178. 

Mesnevi-i Nuriye, s.179 

[Sual: Kâinat kitabındaki harflerin bir kısmında bir kelime, bir kısmında bir kelâm, bir kısmında bir kitap yazılı olması nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 12.İ'lem, s. 179. 

[Sual: Karıncayı halk edenin, arzı halk eden Rabbü'l-Âlemîn'in gayrısı olması neden muhaldir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 12.İ'lem, s. 179. 

[Sual: Yıldızlar ve şemslerden birine Rab olan, neden hepsine ve her şeye Rab olur? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 13.İ'lem, s. 179. 

[Sual: Şuaranın hayalen yaptıkları hayret ve muhabbet secdeleri niçin dalâlettir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 14.İ'lem, s. 179. 

[Sual: İnsanlar ülfeti, nasıl ilim telakki eder?] /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, s. 179. 

[Sual: Ülfet, neden insanları fikren dalâlete atan sebeplerden biridir?] /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 15.İ'lem, s. 179. 

[Sual: Cehl-i mürekkep üzerine serilmiş bir perde olan ülfet nasıl delinir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 16.İ'lem, s. 179. 

Mesnevi-i Nuriye, s.180 

[Sual: İnsanın küçüklüğü, niçin onu Hallâk-ı Âlem'in nazar-ı inayetinden setredecek bir sebep olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 17.İ'lem, s. 180. 

[Sual: Bast-ı zaman, tayy-ı mekân meselesi nedir? ] /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 18.İ'lem, s. 180. 

Mesnevi-i Nuriye, s.181 

[Sual: Bir bürhan ile elde edilen netice-i tevhidi bazı insanlar isti'zam ile -büyültmekle- dar zihinlerine niçin sıkıştıramazlar? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 19.İ'lem, s. 181. 

Mesnevi-i Nuriye, 182. 

[Sual: Cenab-ı Hak insana niçin bir benlik, bir nevi hürriyet vermiştir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 20.İ'lem, s. 182. 

[Sual: "Ene"nin mahiyeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 20.İ'lem, s. 182. 

[Sual: "Ene"nin kaç vechi vardır, bu vecihleri neler almıştır?] /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 20.İ'lem, s. 182. 

[Sual: Dalâletler, şirkler, şerler enenin hangi cihetinden doğarlar? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 20.İ'lem, s. 182. 

[Sual: Milletin enaniyeti inzimam ederse ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, 20.İ'lem, Şemme, s. 182. 

[Sual: Ene, niçin Hâlik'ın evâmirine mübarezeye başlar?] /Mesnevi-i Nuriye, 20.İ'lem, Şemme, s. 182. 

Mesnevi-i Nuriye, 183. 

 [Sual: Hayrat ve hasenatın hayatı, neden niyet iledir? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 21.İ'lem, s. 183. 

[Sual: Niyet, neden bir cihetle fıtrî ahvalin ölümüdür? /Mesnevi-i Nuriye, Şemme, 21.İ'lem, s. 183. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

Ankebut, 57

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Riyazü's-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI