Cevaplar.Org

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-6

Habbe, s. 106-121. Mesnevi-i Nuriye, s. 106. [Sual: Neden, hakikat-i Muhammediye (A.S.M.) âlemin hem sebeb-i hilkati, hem çekirdeği, hem meyvesi, hem de netice-i hilkat-i âlemdir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 1.İ'lem, s. 106. Mesnevi-i Nuriye, s


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-06-23 17:14:48

Habbe, s. 106-121.

Mesnevi-i Nuriye, s. 106.

[Sual: Neden, hakikat-i Muhammediye (A.S.M.) âlemin hem sebeb-i hilkati, hem çekirdeği, hem meyvesi, hem de netice-i hilkat-i âlemdir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 1.İ'lem, s. 106.

Mesnevi-i Nuriye, s. 107. 

[Sual: Neden, hilkat şeceresinin semeresi insandır?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 2.İ'lem, s. 107.

[Sual: Neden, insanın kalbi ebedî, sermedî bir bekadan maada bir şeye razı olmuyor? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 2.İ'lem, s. 107.

[Sual: Namaz kılanın şehadetlerinin Hacer-ül Esved'e tevdi edilmesi nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 2.İ'lem, s. 107.

Mesnevi-i Nuriye, s.108. 

[Sual: Said Nursi'nin "otuz seneden beri iki tagut ile mücadelem vardır." Biri insandadır, diğeri âlemdedir. Biri "Ene"dir, diğeri "Tabiat"tır." dediği tağutların mahiyeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 4.İ'lem, s. 108.

[Sual: İnsanlar niçin Nemrud ve Firâvun olur? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 4.İ'lem, s. 108.

[Sual: İnsanın, dünyada ne mahiyetlerinden ve ne akibetlerinden haberdar olmadığı ne gibi emirler –fiiller- vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 5.İ'lem, s. 108.

[Sual: İnsan, neden vücudunu Mûcidine feda etmeli? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 5.İ'lem, s. 108.

[Sual: İnsan, neden vücuduna itimat ederse, ademe düşer? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 5.İ'lem, s. 108.

Mesnevi-i Nuriye, s.109. 

[Sual: Neden, dünyanın akibeti ne olursa olsun, lezaizi terketmek evlâdır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 5.İ'lem, s. 109.

[Sual: İnsan, kaderden atılan bir musibet taşına maruz kaldığı zaman ne yapmalı? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 6.İ'lem, s. 109.

[Sual: Kalbin umûr-u dünyeviye ile kasden iştigal etmek için yaratılmış olmadığı nasıl izah edilir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 7.İ'lem, s. 109.

Mesnevi-i Nuriye, s. 110. 

[Sual: "Evvelü mâ halakallâhü nûrî" hadîs-i şerifi niçin söylenmiştir?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 8.İ'lem, s. 110. 

[Sual: Kur'ân, nasıl tabakat-ı beşerin iştiha ve istifadelerine göre ayrılmış safhaları hâvidir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 8.İ'lem, s. 110. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 111. 

[Sual: Nefis, nasıl bir mugalata ile şeytanı bile utandırır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 9.İ'lem, s. 111.

[Sual: Nefis, neden hükm-ü kadere razı olmuyor? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 10.İ'lem, s. 111.

[Sual: Sâni', neden masnu içinde olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 11.İ'lem, s. 111.

[Sual: Akıl, nasıl bir yed-i tûlâ sahibidir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 12.İ'lem, s. 111.

Mesnevi-i Nuriye, s. 112. 

[Sual: Şükür, nimetin lezzetini nasıl arttırır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 13.İ'lem, s. 112.

[Sual: Hamdin ayn-ı lezzet olduğuna delil nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 13.İ'lem, s. 112.

[Sual: Âfâkî malûmat ile enfüsî ve dâhilî malûmatın arasındaki fark nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 14.İ'lem, s. 112.

[Sual: Bir köy şekline giren küre-i arzda gaflet perdesi niçin kalınlaşmıştır, ta'dili neye muhtaçtır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 15.İ'lem, s. 112.

[Sual: Hikmetin iktizasına göre, neden: kâinatın her bir zerresi, Uluhiyete mahsus muhit ve mutlak sıfatlara menba ve masdar olması lâzım gelir veya o sıfatlar ile muttasıf Şems-i Ezelî'nin tecelliyat lem'alarına ma'kes olmaları lâzımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 16.İ'lem, s. 112-113.

[Sual: Kâinatta her bir zerre, neden "Mûcid, Hâlik, Rab, Mâlik, Kayyum ancak Allah'tır" diye şehadetini ilân eder? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 16.İ'lem, s. 112-113.

Mesnevi-i Nuriye, s. 113. 

[Sual: Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) kendisine okunan bütün salavat-ı şerifeye bir anda vâkıf olmasının sırrı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 17.İ'lem, s. 113.

[Sual: Sübhanallah ve Elhamdülillah cümleleri, Cenab-ı Hakk'ı nasıl tavsif ediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 18.İ'lem, s. 113.

Mesnevi-i Nuriye, s. 114. 

[Sual: Neler için dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lâzımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 19.İ'lem, s. 114.

[Sual: Medenîlerin iftihar ile dem vurdukları tenevvür-ü intibahları, nasıl bir intibadır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 20.İ'lem, s. 114-115.

Mesnevi-i Nuriye, s.115 

[Sual: Umûr-u diniyede niçin müsamaha veya teşebbühle medenîlere yanaşmamalıdır?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 20.İ'lem, s. 115.

[Sual: Neden, masiyetin mahiyetinde küfür tohumu vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 21.İ'lem, s. 115.

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın i'caz ve belâgatına dair lem'alar nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 22.İ'lem, s. 115.

Mesnevi-i Nuriye, s. 116. 

[Sual: İnsan, letaif ile havassın hükümlerini neden tefrik edemez? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 23.İ'lem, s. 116.

Mesnevi-i Nuriye, s. 117. 

[Sual: İnsanın efradı arasında cismen ve sureten - manen ve ruhen nasıl bir ayrılık vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 23.İ'lem, s. 117.

[Sual: Eşyada neden, esas bekadır, adem değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 24.İ'lem, s. 117.

[Sual: Kabrin, niçin arka ciheti rahmet, ön ciheti azaptır?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 25.İ'lem, s. 117.

Mesnevi-i Nuriye, s.118 

[Sual: "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahü Ekber" bu üç mukaddes cümlenin faideleri nedir ve mahall-i istimalleri nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 26.İ'lem, s. 118.

[Sual: İnsan seyyiatıyla, niçin ancak nefsine zarar verir?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 27.İ'lem, s. 118.

[Sual: Neden, Allah, lizâtihi mahbuptur? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 28.İ'lem, s. 118-119.

[Sual: Allah neden, melce ve mencedir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 28.İ'lem, s. 118-119.

Mesnevi-i Nuriye, s. 119. 

[Sual: Aklı başında olan insan, niçin "ne dünya umûrundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz"?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 29.İ'lem, s. 119.

[Sual: Cenab-ı Hakk'a malûm ve maruf ünvanıyla baklırsa, niçin meçhul ve menkûr olur?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 30.İ'lem, s. 119.

[Sual:  Esma-i hüsnanın her birisi, ötekileri icmalen nasıl tazammun eder? ] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 31.İ'lem, s. 119.

Zeyl-ül Habbe, s. 122-129.

Mesnevi-i Nuriye, s.122 

[Sual:  Allah'ın yolunda sülûk eden zât sülûkunda rast geldiği makam ve mertebeleri karıştırırsa ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 1.İ'lem, s. 122.

Mesnevi-i Nuriye, s. 123. 

[Sual:  Dünya âyinesinde temessül ile parlayan hidayet nurları ve büyük insanların sevgili ve sevimli timsalleri dünya hayatını nasıl güzelleştirir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 2.İ'lem, s. 123.

[Sual:  Müstakbel, nasıl mazinin âyinesi olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, Zeyl-ül Habbe, 2.İ'lem, s. 123.

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın hak ve hakikat olduğuna en sadık deliller nelerdir? ] /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 3.İ'lem, s. 123.

[Sual: İşrakiyyun ve ruhaniyyun Kur'ân'ın hangi hasiyetlerini bulamamışlardır? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 3.İ'lem, s. 123-124.

[Sual: Sünnet-i seniye ile müvazene yapılmazdan evvel, meşhudatına itimat eden işrakiyyun ile mutasavvifenin eserlerini teemmül eden zâtlar bilâtereddüt neyi kabul ederler? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 3.İ'lem, s. 123-124.

Mesnevi-i Nuriye, s.124. 

[Sual: Nev'-i beşerde envâen dalâlete düşen fırkaların dalâletlerinin sebebi nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 3.İ'lem, 2.Arkadaş, s. 124.

[Sual: İnsan niçin: "Nasıl bu nimete vâsıl oldun? Ne ile müstehak oldun? Ve şükründe bulundun mu?" diye suale çekilecek? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 4.İ'lem, s. 122.

[Sual: İstihkak nazara alınmayarak, Hakk'ın takdiri hakkında tefrit veya ifrat yapılırsa ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, s. 124.

[Sual: İnsanı havalandırıp başaşağı felâkete atan hal nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 5.İ'lem, s. 124.

Mesnevi-i Nuriye, s.125 

[Sual: Vücud nev'inde tezahüm olmaması ne demektir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 6.İ'lem, s. 125.

[Sual: Vâcib ile âlem-i mümkinat arasında hangi hükümler câridir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 6.İ'lem, s. 125.

[Sual: "Bu güzel âlemin bir mâliki bulunmaması muhal olduğu gibi, kendisini insanlara bildirip tarif etmemesi de muhaldir.", neden? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 7.İ'lem, s. 125.

[Sual: Kâinatın ancak Kur'ân'ın izah ettiği şekilde bulunduğu nasıl görülür? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 8.İ'lem, s. 125.

Mesnevi-i Nuriye, s.126 

[Sual: Bu kesif âlemde ruhanîler, cinnîler, şeytanlar, melekler nasıl deveran, cevelan, seyeran ederler? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 9.İ'lem, s. 126.

[Sual: Pek geniş gaybî âlemlerin, bu küçük arzda içtimaları nasıl mümkün olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 9.İ'lem, s. 126.

[Sual: Ba'sü ba'delmevtte nasıl sühulet vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 10.İ'lem, s. 126.

[Sual: Zerrat-ı müteharrikenin, muayyen hadlerine kadar hareket ettikten sonra tevakkuf ve durmalarına dikkat edilince ne anlaşılır? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 11.İ'lem, s. 126.

[Sual: Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) nübüvveti, şemsin kat'iyet ve vuzuhu derecesinde neden kat'î ve vâzıhtır? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 12.İ'lem, s. 126.

[Sual: Bu kitab-ı âlemin bir kısmının, diğer bir kısmını izahı nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 12.İ'lem, s. 126.

Mesnevi-i Nuriye, s.127 

[Sual: Zîhayatın vücuduna terettüp eden semereler, neden yalnız kendisine, menfaatına, bekasına, kemaline mahsus değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 13.İ'lem, s. 127.

[Sual: İnsanın bir ferdi, nasıl külliyet kesbeder? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 14.İ'lem, s. 127.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim okunurken istimaında bulunan onu kaç şekilde dinleyebilir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 15.İ'lem, s. 127.

[Sual: İnsanın, şuur ve ilminin kendisine taalluku ne nispettedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 16.İ'lem, s. 127.

Mesnevi-i Nuriye, s.128. 

[Sual: Hâlik'ın âsârına bakıldığı zaman, isimlerinin tecelliyatına nasıl bakılmalı? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 17.İ'lem, s. 128.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim bütün insanlara nasıl rahmet olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 18.İ'lem, s. 128.

[Sual: Müteaddit surelerden alınan âyetler nasıl küçük bir Kur'ân hükmünde olur?

/Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 18.İ'lem, s. 128.

[Sual: "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah." cümle-i mukaddesesi, insanın zerre vaziyetinden, insan-ı mü'min suretine gelinceye kadar camidiyet, nebatiyet, hayvaniyet, insaniyet gibi geçirdiği etvar ve ahvaline nasıl bakar? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 19.İ'lem, s. 128.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Nâziât, 37-38-39

Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır.

GÜNÜN HADİSİ

"Tutumlu kişi asla fakir olmaz."

Taberani

TARİHTE BU HAFTA

*M. Sami Ramazanoğlu Hoca'nın Vefatı-1984(12 Şubat) *Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver Vefat Etti-1986(14 Şubat) *Ruslar Erzurum'u İşgal Etti-1915(16 Şubat) *Büyük Mücahid Şeyh Şamil Hazretleri Vefat Etti-1871(17 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI