Cevaplar.Org

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-6

Habbe, s. 106-121. Mesnevi-i Nuriye, s. 106. [Sual: Neden, hakikat-i Muhammediye (A.S.M.) âlemin hem sebeb-i hilkati, hem çekirdeği, hem meyvesi, hem de netice-i hilkat-i âlemdir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 1.İ'lem, s. 106. Mesnevi-i Nuriye, s


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-06-23 17:14:48

Habbe, s. 106-121.

Mesnevi-i Nuriye, s. 106.

[Sual: Neden, hakikat-i Muhammediye (A.S.M.) âlemin hem sebeb-i hilkati, hem çekirdeği, hem meyvesi, hem de netice-i hilkat-i âlemdir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 1.İ'lem, s. 106.

Mesnevi-i Nuriye, s. 107. 

[Sual: Neden, hilkat şeceresinin semeresi insandır?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 2.İ'lem, s. 107.

[Sual: Neden, insanın kalbi ebedî, sermedî bir bekadan maada bir şeye razı olmuyor? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 2.İ'lem, s. 107.

[Sual: Namaz kılanın şehadetlerinin Hacer-ül Esved'e tevdi edilmesi nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 2.İ'lem, s. 107.

Mesnevi-i Nuriye, s.108. 

[Sual: Said Nursi'nin "otuz seneden beri iki tagut ile mücadelem vardır." Biri insandadır, diğeri âlemdedir. Biri "Ene"dir, diğeri "Tabiat"tır." dediği tağutların mahiyeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 4.İ'lem, s. 108.

[Sual: İnsanlar niçin Nemrud ve Firâvun olur? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 4.İ'lem, s. 108.

[Sual: İnsanın, dünyada ne mahiyetlerinden ve ne akibetlerinden haberdar olmadığı ne gibi emirler –fiiller- vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 5.İ'lem, s. 108.

[Sual: İnsan, neden vücudunu Mûcidine feda etmeli? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 5.İ'lem, s. 108.

[Sual: İnsan, neden vücuduna itimat ederse, ademe düşer? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 5.İ'lem, s. 108.

Mesnevi-i Nuriye, s.109. 

[Sual: Neden, dünyanın akibeti ne olursa olsun, lezaizi terketmek evlâdır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 5.İ'lem, s. 109.

[Sual: İnsan, kaderden atılan bir musibet taşına maruz kaldığı zaman ne yapmalı? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 6.İ'lem, s. 109.

[Sual: Kalbin umûr-u dünyeviye ile kasden iştigal etmek için yaratılmış olmadığı nasıl izah edilir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 7.İ'lem, s. 109.

Mesnevi-i Nuriye, s. 110. 

[Sual: "Evvelü mâ halakallâhü nûrî" hadîs-i şerifi niçin söylenmiştir?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 8.İ'lem, s. 110. 

[Sual: Kur'ân, nasıl tabakat-ı beşerin iştiha ve istifadelerine göre ayrılmış safhaları hâvidir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 8.İ'lem, s. 110. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 111. 

[Sual: Nefis, nasıl bir mugalata ile şeytanı bile utandırır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 9.İ'lem, s. 111.

[Sual: Nefis, neden hükm-ü kadere razı olmuyor? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 10.İ'lem, s. 111.

[Sual: Sâni', neden masnu içinde olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 11.İ'lem, s. 111.

[Sual: Akıl, nasıl bir yed-i tûlâ sahibidir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 12.İ'lem, s. 111.

Mesnevi-i Nuriye, s. 112. 

[Sual: Şükür, nimetin lezzetini nasıl arttırır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 13.İ'lem, s. 112.

[Sual: Hamdin ayn-ı lezzet olduğuna delil nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 13.İ'lem, s. 112.

[Sual: Âfâkî malûmat ile enfüsî ve dâhilî malûmatın arasındaki fark nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 14.İ'lem, s. 112.

[Sual: Bir köy şekline giren küre-i arzda gaflet perdesi niçin kalınlaşmıştır, ta'dili neye muhtaçtır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 15.İ'lem, s. 112.

[Sual: Hikmetin iktizasına göre, neden: kâinatın her bir zerresi, Uluhiyete mahsus muhit ve mutlak sıfatlara menba ve masdar olması lâzım gelir veya o sıfatlar ile muttasıf Şems-i Ezelî'nin tecelliyat lem'alarına ma'kes olmaları lâzımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 16.İ'lem, s. 112-113.

[Sual: Kâinatta her bir zerre, neden "Mûcid, Hâlik, Rab, Mâlik, Kayyum ancak Allah'tır" diye şehadetini ilân eder? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 16.İ'lem, s. 112-113.

Mesnevi-i Nuriye, s. 113. 

[Sual: Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) kendisine okunan bütün salavat-ı şerifeye bir anda vâkıf olmasının sırrı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 17.İ'lem, s. 113.

[Sual: Sübhanallah ve Elhamdülillah cümleleri, Cenab-ı Hakk'ı nasıl tavsif ediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 18.İ'lem, s. 113.

Mesnevi-i Nuriye, s. 114. 

[Sual: Neler için dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lâzımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 19.İ'lem, s. 114.

[Sual: Medenîlerin iftihar ile dem vurdukları tenevvür-ü intibahları, nasıl bir intibadır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 20.İ'lem, s. 114-115.

Mesnevi-i Nuriye, s.115 

[Sual: Umûr-u diniyede niçin müsamaha veya teşebbühle medenîlere yanaşmamalıdır?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 20.İ'lem, s. 115.

[Sual: Neden, masiyetin mahiyetinde küfür tohumu vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 21.İ'lem, s. 115.

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın i'caz ve belâgatına dair lem'alar nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 22.İ'lem, s. 115.

Mesnevi-i Nuriye, s. 116. 

[Sual: İnsan, letaif ile havassın hükümlerini neden tefrik edemez? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 23.İ'lem, s. 116.

Mesnevi-i Nuriye, s. 117. 

[Sual: İnsanın efradı arasında cismen ve sureten - manen ve ruhen nasıl bir ayrılık vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 23.İ'lem, s. 117.

[Sual: Eşyada neden, esas bekadır, adem değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 24.İ'lem, s. 117.

[Sual: Kabrin, niçin arka ciheti rahmet, ön ciheti azaptır?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 25.İ'lem, s. 117.

Mesnevi-i Nuriye, s.118 

[Sual: "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahü Ekber" bu üç mukaddes cümlenin faideleri nedir ve mahall-i istimalleri nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 26.İ'lem, s. 118.

[Sual: İnsan seyyiatıyla, niçin ancak nefsine zarar verir?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 27.İ'lem, s. 118.

[Sual: Neden, Allah, lizâtihi mahbuptur? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 28.İ'lem, s. 118-119.

[Sual: Allah neden, melce ve mencedir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 28.İ'lem, s. 118-119.

Mesnevi-i Nuriye, s. 119. 

[Sual: Aklı başında olan insan, niçin "ne dünya umûrundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz"?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 29.İ'lem, s. 119.

[Sual: Cenab-ı Hakk'a malûm ve maruf ünvanıyla baklırsa, niçin meçhul ve menkûr olur?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 30.İ'lem, s. 119.

[Sual:  Esma-i hüsnanın her birisi, ötekileri icmalen nasıl tazammun eder? ] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 31.İ'lem, s. 119.

Zeyl-ül Habbe, s. 122-129.

Mesnevi-i Nuriye, s.122 

[Sual:  Allah'ın yolunda sülûk eden zât sülûkunda rast geldiği makam ve mertebeleri karıştırırsa ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 1.İ'lem, s. 122.

Mesnevi-i Nuriye, s. 123. 

[Sual:  Dünya âyinesinde temessül ile parlayan hidayet nurları ve büyük insanların sevgili ve sevimli timsalleri dünya hayatını nasıl güzelleştirir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 2.İ'lem, s. 123.

[Sual:  Müstakbel, nasıl mazinin âyinesi olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, Zeyl-ül Habbe, 2.İ'lem, s. 123.

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın hak ve hakikat olduğuna en sadık deliller nelerdir? ] /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 3.İ'lem, s. 123.

[Sual: İşrakiyyun ve ruhaniyyun Kur'ân'ın hangi hasiyetlerini bulamamışlardır? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 3.İ'lem, s. 123-124.

[Sual: Sünnet-i seniye ile müvazene yapılmazdan evvel, meşhudatına itimat eden işrakiyyun ile mutasavvifenin eserlerini teemmül eden zâtlar bilâtereddüt neyi kabul ederler? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 3.İ'lem, s. 123-124.

Mesnevi-i Nuriye, s.124. 

[Sual: Nev'-i beşerde envâen dalâlete düşen fırkaların dalâletlerinin sebebi nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 3.İ'lem, 2.Arkadaş, s. 124.

[Sual: İnsan niçin: "Nasıl bu nimete vâsıl oldun? Ne ile müstehak oldun? Ve şükründe bulundun mu?" diye suale çekilecek? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 4.İ'lem, s. 122.

[Sual: İstihkak nazara alınmayarak, Hakk'ın takdiri hakkında tefrit veya ifrat yapılırsa ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, s. 124.

[Sual: İnsanı havalandırıp başaşağı felâkete atan hal nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 5.İ'lem, s. 124.

Mesnevi-i Nuriye, s.125 

[Sual: Vücud nev'inde tezahüm olmaması ne demektir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 6.İ'lem, s. 125.

[Sual: Vâcib ile âlem-i mümkinat arasında hangi hükümler câridir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 6.İ'lem, s. 125.

[Sual: "Bu güzel âlemin bir mâliki bulunmaması muhal olduğu gibi, kendisini insanlara bildirip tarif etmemesi de muhaldir.", neden? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 7.İ'lem, s. 125.

[Sual: Kâinatın ancak Kur'ân'ın izah ettiği şekilde bulunduğu nasıl görülür? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 8.İ'lem, s. 125.

Mesnevi-i Nuriye, s.126 

[Sual: Bu kesif âlemde ruhanîler, cinnîler, şeytanlar, melekler nasıl deveran, cevelan, seyeran ederler? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 9.İ'lem, s. 126.

[Sual: Pek geniş gaybî âlemlerin, bu küçük arzda içtimaları nasıl mümkün olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 9.İ'lem, s. 126.

[Sual: Ba'sü ba'delmevtte nasıl sühulet vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 10.İ'lem, s. 126.

[Sual: Zerrat-ı müteharrikenin, muayyen hadlerine kadar hareket ettikten sonra tevakkuf ve durmalarına dikkat edilince ne anlaşılır? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 11.İ'lem, s. 126.

[Sual: Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) nübüvveti, şemsin kat'iyet ve vuzuhu derecesinde neden kat'î ve vâzıhtır? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 12.İ'lem, s. 126.

[Sual: Bu kitab-ı âlemin bir kısmının, diğer bir kısmını izahı nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 12.İ'lem, s. 126.

Mesnevi-i Nuriye, s.127 

[Sual: Zîhayatın vücuduna terettüp eden semereler, neden yalnız kendisine, menfaatına, bekasına, kemaline mahsus değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 13.İ'lem, s. 127.

[Sual: İnsanın bir ferdi, nasıl külliyet kesbeder? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 14.İ'lem, s. 127.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim okunurken istimaında bulunan onu kaç şekilde dinleyebilir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 15.İ'lem, s. 127.

[Sual: İnsanın, şuur ve ilminin kendisine taalluku ne nispettedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 16.İ'lem, s. 127.

Mesnevi-i Nuriye, s.128. 

[Sual: Hâlik'ın âsârına bakıldığı zaman, isimlerinin tecelliyatına nasıl bakılmalı? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 17.İ'lem, s. 128.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim bütün insanlara nasıl rahmet olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 18.İ'lem, s. 128.

[Sual: Müteaddit surelerden alınan âyetler nasıl küçük bir Kur'ân hükmünde olur?

/Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 18.İ'lem, s. 128.

[Sual: "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah." cümle-i mukaddesesi, insanın zerre vaziyetinden, insan-ı mü'min suretine gelinceye kadar camidiyet, nebatiyet, hayvaniyet, insaniyet gibi geçirdiği etvar ve ahvaline nasıl bakar? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Habbe, 19.İ'lem, s. 128.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

Maide-7

"Allah'ın, üzerinizdeki nimetini ve "İşittik, itaat ettik" dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir."

GÜNÜN HADİSİ

Her kim, inanarak ve karşılığını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Nizamü'l-Mülk'ün Şehadeti(14 Ekim 1092) *II.Kosova Zaferi(17 Ekim 1448) *Gedik Ahmed Paşa'nın Vefatı(18 Ekim 1482)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI