Cevaplar.Org

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-5

1339 tarihinde, Meclis-i Mebusan’a hitab… Mesnevi-i Nuriye, s. 90. [Sual: Said Nursî’nin; "İstiklal Harbi" muzafferiyetinden


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-06-16 14:23:11

1339 tarihinde, Meclis-i Mebusan'a hitab…

Mesnevi-i Nuriye, s. 90.

[Sual: Said Nursî'nin; "İstiklal Harbi" muzafferiyetinden sonra, Ankara'da Meclis-i Mebusan'a ve "mücahidîn-i İslâm"a nasihatları nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 1339 tarihinde, Meclis-i Meb'usana hitaben yazdığım bir hutbenin suretidir, s. 88-97.

Mesnevi-i Nuriye, s. 90.

 [Sual: İstiklâl zaferini kazanan "mücahidin-i İslâm" niçin Kur'ân'ın evâmir-i kat'iyyesine imtisal etmeli? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Meclis-i Meb'usana hitab, s. 90.

[Sual: İstiklâl zaferinden sonra Âlem-i İslâmın teveccüh ve muhabbetinin idamesi ne ile olur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Meclis-i Meb'usana hitab, Saniyen, s. 90.

Mesnevi-i Nuriye, s. 91. 

[Sual: Enbiya'nın ekseri şarkta ve hükemanın ağlebi garbda gelmesinde kader-i ezelînin nasıl bir remzi vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Hâmisen, Meclis-i Meb'usana hitab, s. 91.

[Sual: Şarkın fıtratına muvafık cereyan nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Meclis-i Meb'usana hitab, Hâmisen, s. 91.

[Sual: İttihatçılar niçin dâhildeki milletten nefret ve tezyif gördüler? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Meclis-i Meb'usana hitab, Sâdisen, s. 91.

[Sual: Âlem-i İslâm içinde mühim ve inkılabvâri bir iş görmek, ne ile olabilir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab'ın Birinci Zeyli, Hubab, Meclis-i Mebusan'a hitab, Sâbian, s. 91.

[Sual: "İstiklal Harbi"ndeki muzafferiyetten sonra âlem-i İslâm niçin nazarını başka tarafa çevirir ve başkasından istimdad eder? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Hubab'ın Birinci Zeyli, Meclis-i Mebusan'a hitab,  Tâsian, s. 91.

Mesnevi-i Nuriye, s. 92. 

 [Sual: Dine ve dünyaya zarar olan ihmal [namazı ihmal] ve feraizin terkine bahane bulunabilir mi? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Meclis-i Meb'usana hitab, Âşiren, s. 92.

[Sual: İstiklâl Harbi'nden sonra inkılâb-ı azîmin temel taşları nasıl olmalı? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Meclis-i Meb'usana hitab, Âşiren, s. 92.

[Sual: Meclis, inşikâk-ı asâya nasıl mani olur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Meclis-i Meb'usana hitab, Âşiren, s. 92.

Mesnevi-i Nuriye, s. 93.

 [Sual: Hakâik-i imaniyeyi ispat için îrad edilen bürhan ve delilleri tedkik ederken, şu kocaman neticeyi bu zaîf, nahif delil intac edemez, diye niçin tenkidatta bulunmamalı? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 29.İ'lem , s. 93.

Mesnevi-i Nuriye, s. 102.

 [Sual: Gayet azamet ve aklın ihatasızlığı neye sebep olur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 30.İ'lem, s. 93.

[Sual: Neden, Cehennem, küfür ve dalâlet tohumunda; Cennet, iman ve hidayet habbesinde müstetirdir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 31.İ'lem, s. 93.

Mesnevi-i Nuriye, s. 94.

[Sual: Ene ile tabir edilen enaniyetin isyanına ve firavunlaşamasına nasıl mani olunur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 32.İ'lem, s. 94.

[Sual: İnsanın sahife-i vechinde, cebhesinde, cildinde, ellerinin içlerindeki çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar neye delâlet ve işaret eder? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 33.İ'lem, s. 94.

[Sual: Cevher-i insaniyette bulunan cihazat-ı acibe ve techizat-ı harika yalnız şu hayatın hıfzı için midir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 34.İ'lem, s. 94.

Mesnevi-i Nuriye, s. 95.

 [Sual: Şefkatin ateşini söndürecek, Marifetullahtan başka bir şey var mıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 35.İ'lem, s. 95.

[Sual: Dünyada cereyan eden ve husule gelen her bir şeyin ahirete ve dünyaya bakan yüzlerinin keyfiyeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 36.İ'lem, s. 95.

[Sual: Sinek, böcek ve sair küçük ve hasis şeylere bakarken, onlarda pek yüksek bir eser-i san'at ve hikmet görmekle, bazı insanların: "Sâni' bunlara pek fazla ehemmiyet vermiştir. Bir sineğin ne kıymeti olabilir ki bu kadar masraflara, külfetlere mahal olsun?", diyenlere cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 37.İ'lem, s. 95.

[Sual: İcat Cenab-ı Hakk'a isnat edilirse, nasıl rahat ve kolay olur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 37.İ'lem, s. 95.

Mesnevi-i Nuriye, s. 96. 

[Sual: İnsan ile kalb, birbirine nasıl hem zarf hem mazruf olur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 39.İ'lem, s. 96.

Mesnevi-i Nuriye, s. 97.

[Sual: Duanın menbaı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 40.İ'lem, s. 97.

Zeyl-ül Hubab, s. 98-105.

Mesnevi-i Nuriye, s. 98 

[Sual: Nasıl "bir Allah'a hamd, medh ü senalar ederiz"? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, s. 98.

[Sual: Allah'a mal olmak nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 1.İ'lem, s. 98.

[Sual: İnsana, Cenab-ı Hakk'ın in'am ettiği vücut niçin verilmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 2.İ'lem, s. 98.

Mesnevi-i Nuriye, s. 99. 

[Sual: Kıyamet-i kübra ve haşr-i umumi neden istiğrap edilemez? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 3.İ'lem, s. 99.

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın her bir suresinin, sair surelerde zikredilen makasıt ve mühim kıssaları da tazammun etmesindeki hikmet nedir? /Mesnevi-i Nuriye, 4.İ'lem, Zeyl-ül Hubab, s. 99.

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın mahlûkâtındaki tasarrufunda neden bizzât mübaşereti yoktur? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 5.İ'lem, s. 99.

Mesnevi-i Nuriye, s. 100.

[Sual: Yapılan dua, istigâse ve niyazlara niçin hiçbir şey hedef ittihaz edilmemeli? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 6.İ'lem, s. 100.

[Sual: İnsan, yaşayış vaziyetince, niçin: bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahsa benzer? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 6.İ'lem, s. 100.

[Sual: Ferşten arşa, ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi, neden yalnız duadır? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 6.İ'lem, s. 101.

Mesnevi-i Nuriye, s.101. 

[Sual: Eşyada görülen nev'î ve ferdî vahdetler, neden Sâni'deki sırr-ı vahdetten neş'et etmiştir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 7.İ'lem, s. 101.

[Sual: Şems-i Ezelî, Sultan-ı Ebedî, Kayyum-u Sermedî, Vâcib-ül Vücud, Vâhid-i Ehad'in masnûata tasarruf derecesine misal nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 7.İ'lem, s. 101.

[Sual: Sâni'in vahdetine en sadık şahitler nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 8.İ'lem, s. 101.

Mesnevi-i Nuriye, s.102 

 [Sual: Sinek, böcek ve sair küçük ve hasis şeylere bakıp, onlarda pek yüksek bir eser-i san'at ve hikmet gören: "Sâni' bunlara pek fazla ehemmiyet vermiştir. Bir sineğin ne kıymeti olabilir ki bu kadar masraflara, külfetlere mahal olsun?", diyenlere cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 9.İ'lem, s. 102.

[Sual: Küre-i arz sofrasındaki bir tek nar tanesi Sâni'i nasıl gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 9.İ'lem, s. 102.

[Sual: Küre-i arz sofrasındaki eşya neden yalnız insan ve hayvanların lezzet ve zevklerinin tatmini için değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 9.İ'lem, s. 102.

[Sual: İnsan neden, imana gelmeli; kadere teslim olmalı? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 11.İ'lem, s. 102.

Mesnevi-i Nuriye, s. 103.

[Sual: Ehl-i ilhad ile ve bilhassa Avrupa mukallitleriyle münazara ile iştigal edenler neden büyük bir tehlikeye maruzdurlar.] /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 12.İ'lem, s. 103.

[Sual: Asabiyet-i cahiliye nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 12.İ'lem, s. 103.

[Sual: Neden, milliyetçiler, milliyeti mabud ittihaz ediyorlar? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 12.İ'lem, s. 103.

[Sual: Neden, hârika bir masnuun sâniinin de mu'ciznüma olduğuna hükmedilir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 12.İ'lem, s. 103.

Mesnevi-i Nuriye, 104. 

 [Sual: Neden, umumî bir nimet behemehal bir mün'imin eser-i kasd ve iradesidir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 15.İ'lem, s. 104.

[Sual: Neden, büyük bir mahlukun küçük bir mahluka tekebbür etmeye hakkı yoktur? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 16.İ'lem, s. 104.

[Sual:] İnsanın zihnine bazan şöyle bir vesvese gelir, der: "Sen de âdi ve böcek gibi bir hayvansın. Hayvanlardan fazla ne kıymetin var? Hem de semavat ve arzı yed-i kudretine alan Hâlik-ı Zülcelal'e karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetin var ki, seninle meşgul olsun?, bu vesveseye cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 17.İ'lem, s. 104.

Sual: Cenab-ı Hakk'ın cüz'iyat ve hasis emirler ile iştigali, azametine münafîdir?, sualine cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 17.İ'lem, s. 104.

Mesnevi-i Nuriye, s. 105. 

[Sual: İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim A'mal-i sâliha nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 18.İ'lem, s. 105.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.

Tâ Hâ, 8

GÜNÜN HADİSİ

Allah her şeye güzel davranmayı emretmiştir. Öyle ise öldüreceğiniz zaman bile güzel öldürün. Hayvan keseceğiniz zaman güzel kesin. Sizden biri bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI