Cevaplar.Org

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-5

1339 tarihinde, Meclis-i Mebusan’a hitab… Mesnevi-i Nuriye, s. 90. [Sual: Said Nursî’nin; "İstiklal Harbi" muzafferiyetinden


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-06-16 14:23:11

1339 tarihinde, Meclis-i Mebusan'a hitab…

Mesnevi-i Nuriye, s. 90.

[Sual: Said Nursî'nin; "İstiklal Harbi" muzafferiyetinden sonra, Ankara'da Meclis-i Mebusan'a ve "mücahidîn-i İslâm"a nasihatları nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 1339 tarihinde, Meclis-i Meb'usana hitaben yazdığım bir hutbenin suretidir, s. 88-97.

Mesnevi-i Nuriye, s. 90.

 [Sual: İstiklâl zaferini kazanan "mücahidin-i İslâm" niçin Kur'ân'ın evâmir-i kat'iyyesine imtisal etmeli? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Meclis-i Meb'usana hitab, s. 90.

[Sual: İstiklâl zaferinden sonra Âlem-i İslâmın teveccüh ve muhabbetinin idamesi ne ile olur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Meclis-i Meb'usana hitab, Saniyen, s. 90.

Mesnevi-i Nuriye, s. 91. 

[Sual: Enbiya'nın ekseri şarkta ve hükemanın ağlebi garbda gelmesinde kader-i ezelînin nasıl bir remzi vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Hâmisen, Meclis-i Meb'usana hitab, s. 91.

[Sual: Şarkın fıtratına muvafık cereyan nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Meclis-i Meb'usana hitab, Hâmisen, s. 91.

[Sual: İttihatçılar niçin dâhildeki milletten nefret ve tezyif gördüler? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Meclis-i Meb'usana hitab, Sâdisen, s. 91.

[Sual: Âlem-i İslâm içinde mühim ve inkılabvâri bir iş görmek, ne ile olabilir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab'ın Birinci Zeyli, Hubab, Meclis-i Mebusan'a hitab, Sâbian, s. 91.

[Sual: "İstiklal Harbi"ndeki muzafferiyetten sonra âlem-i İslâm niçin nazarını başka tarafa çevirir ve başkasından istimdad eder? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Hubab'ın Birinci Zeyli, Meclis-i Mebusan'a hitab,  Tâsian, s. 91.

Mesnevi-i Nuriye, s. 92. 

 [Sual: Dine ve dünyaya zarar olan ihmal [namazı ihmal] ve feraizin terkine bahane bulunabilir mi? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Meclis-i Meb'usana hitab, Âşiren, s. 92.

[Sual: İstiklâl Harbi'nden sonra inkılâb-ı azîmin temel taşları nasıl olmalı? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Meclis-i Meb'usana hitab, Âşiren, s. 92.

[Sual: Meclis, inşikâk-ı asâya nasıl mani olur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Meclis-i Meb'usana hitab, Âşiren, s. 92.

Mesnevi-i Nuriye, s. 93.

 [Sual: Hakâik-i imaniyeyi ispat için îrad edilen bürhan ve delilleri tedkik ederken, şu kocaman neticeyi bu zaîf, nahif delil intac edemez, diye niçin tenkidatta bulunmamalı? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 29.İ'lem , s. 93.

Mesnevi-i Nuriye, s. 102.

 [Sual: Gayet azamet ve aklın ihatasızlığı neye sebep olur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 30.İ'lem, s. 93.

[Sual: Neden, Cehennem, küfür ve dalâlet tohumunda; Cennet, iman ve hidayet habbesinde müstetirdir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 31.İ'lem, s. 93.

Mesnevi-i Nuriye, s. 94.

[Sual: Ene ile tabir edilen enaniyetin isyanına ve firavunlaşamasına nasıl mani olunur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 32.İ'lem, s. 94.

[Sual: İnsanın sahife-i vechinde, cebhesinde, cildinde, ellerinin içlerindeki çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar neye delâlet ve işaret eder? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 33.İ'lem, s. 94.

[Sual: Cevher-i insaniyette bulunan cihazat-ı acibe ve techizat-ı harika yalnız şu hayatın hıfzı için midir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 34.İ'lem, s. 94.

Mesnevi-i Nuriye, s. 95.

 [Sual: Şefkatin ateşini söndürecek, Marifetullahtan başka bir şey var mıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 35.İ'lem, s. 95.

[Sual: Dünyada cereyan eden ve husule gelen her bir şeyin ahirete ve dünyaya bakan yüzlerinin keyfiyeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 36.İ'lem, s. 95.

[Sual: Sinek, böcek ve sair küçük ve hasis şeylere bakarken, onlarda pek yüksek bir eser-i san'at ve hikmet görmekle, bazı insanların: "Sâni' bunlara pek fazla ehemmiyet vermiştir. Bir sineğin ne kıymeti olabilir ki bu kadar masraflara, külfetlere mahal olsun?", diyenlere cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 37.İ'lem, s. 95.

[Sual: İcat Cenab-ı Hakk'a isnat edilirse, nasıl rahat ve kolay olur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 37.İ'lem, s. 95.

Mesnevi-i Nuriye, s. 96. 

[Sual: İnsan ile kalb, birbirine nasıl hem zarf hem mazruf olur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 39.İ'lem, s. 96.

Mesnevi-i Nuriye, s. 97.

[Sual: Duanın menbaı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 40.İ'lem, s. 97.

Zeyl-ül Hubab, s. 98-105.

Mesnevi-i Nuriye, s. 98 

[Sual: Nasıl "bir Allah'a hamd, medh ü senalar ederiz"? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, s. 98.

[Sual: Allah'a mal olmak nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 1.İ'lem, s. 98.

[Sual: İnsana, Cenab-ı Hakk'ın in'am ettiği vücut niçin verilmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 2.İ'lem, s. 98.

Mesnevi-i Nuriye, s. 99. 

[Sual: Kıyamet-i kübra ve haşr-i umumi neden istiğrap edilemez? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 3.İ'lem, s. 99.

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın her bir suresinin, sair surelerde zikredilen makasıt ve mühim kıssaları da tazammun etmesindeki hikmet nedir? /Mesnevi-i Nuriye, 4.İ'lem, Zeyl-ül Hubab, s. 99.

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın mahlûkâtındaki tasarrufunda neden bizzât mübaşereti yoktur? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 5.İ'lem, s. 99.

Mesnevi-i Nuriye, s. 100.

[Sual: Yapılan dua, istigâse ve niyazlara niçin hiçbir şey hedef ittihaz edilmemeli? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 6.İ'lem, s. 100.

[Sual: İnsan, yaşayış vaziyetince, niçin: bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahsa benzer? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 6.İ'lem, s. 100.

[Sual: Ferşten arşa, ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi, neden yalnız duadır? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 6.İ'lem, s. 101.

Mesnevi-i Nuriye, s.101. 

[Sual: Eşyada görülen nev'î ve ferdî vahdetler, neden Sâni'deki sırr-ı vahdetten neş'et etmiştir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 7.İ'lem, s. 101.

[Sual: Şems-i Ezelî, Sultan-ı Ebedî, Kayyum-u Sermedî, Vâcib-ül Vücud, Vâhid-i Ehad'in masnûata tasarruf derecesine misal nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 7.İ'lem, s. 101.

[Sual: Sâni'in vahdetine en sadık şahitler nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 8.İ'lem, s. 101.

Mesnevi-i Nuriye, s.102 

 [Sual: Sinek, böcek ve sair küçük ve hasis şeylere bakıp, onlarda pek yüksek bir eser-i san'at ve hikmet gören: "Sâni' bunlara pek fazla ehemmiyet vermiştir. Bir sineğin ne kıymeti olabilir ki bu kadar masraflara, külfetlere mahal olsun?", diyenlere cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 9.İ'lem, s. 102.

[Sual: Küre-i arz sofrasındaki bir tek nar tanesi Sâni'i nasıl gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 9.İ'lem, s. 102.

[Sual: Küre-i arz sofrasındaki eşya neden yalnız insan ve hayvanların lezzet ve zevklerinin tatmini için değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 9.İ'lem, s. 102.

[Sual: İnsan neden, imana gelmeli; kadere teslim olmalı? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 11.İ'lem, s. 102.

Mesnevi-i Nuriye, s. 103.

[Sual: Ehl-i ilhad ile ve bilhassa Avrupa mukallitleriyle münazara ile iştigal edenler neden büyük bir tehlikeye maruzdurlar.] /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 12.İ'lem, s. 103.

[Sual: Asabiyet-i cahiliye nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 12.İ'lem, s. 103.

[Sual: Neden, milliyetçiler, milliyeti mabud ittihaz ediyorlar? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 12.İ'lem, s. 103.

[Sual: Neden, hârika bir masnuun sâniinin de mu'ciznüma olduğuna hükmedilir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 12.İ'lem, s. 103.

Mesnevi-i Nuriye, 104. 

 [Sual: Neden, umumî bir nimet behemehal bir mün'imin eser-i kasd ve iradesidir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 15.İ'lem, s. 104.

[Sual: Neden, büyük bir mahlukun küçük bir mahluka tekebbür etmeye hakkı yoktur? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 16.İ'lem, s. 104.

[Sual:] İnsanın zihnine bazan şöyle bir vesvese gelir, der: "Sen de âdi ve böcek gibi bir hayvansın. Hayvanlardan fazla ne kıymetin var? Hem de semavat ve arzı yed-i kudretine alan Hâlik-ı Zülcelal'e karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetin var ki, seninle meşgul olsun?, bu vesveseye cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 17.İ'lem, s. 104.

Sual: Cenab-ı Hakk'ın cüz'iyat ve hasis emirler ile iştigali, azametine münafîdir?, sualine cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 17.İ'lem, s. 104.

Mesnevi-i Nuriye, s. 105. 

[Sual: İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim A'mal-i sâliha nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Hubab, 18.İ'lem, s. 105.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Allah'ın ayetlerine küfredenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.

AL-İ İMRAN, 21.AYET

GÜNÜN HADİSİ

"Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (haluf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur."

Ebu Hüreyre

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI