Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-69

*Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)’ın Mekke fethinden sonra Medine’ye dönerlerken Muaz bin Cebel(r.a) hazretlerini Mekke halkına din ahkâmını tebliğ için Mekke’de bıraktığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-06-07 14:33:02

*Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın Mekke fethinden sonra Medine'ye dönerlerken Muaz bin Cebel(r.a) hazretlerini Mekke halkına din ahkâmını tebliğ için Mekke'de bıraktığını..

*Peygamber efendimizin Mekke'nin fethinde sesi gayet güzel olan Ebu Mahzûre adlı 16 yaşındaki bir gence ezanı öğretip, onu Mekke'de müezzinlikle görevlendirdiğini, Ebu Mahzûre'nin(r.a) de vefat edeceği hicri 59 senesine kadar Medine'de müezzinlik yaptığını..

*Ebu Süfyan bin Harb(r.a) ve diğer Kureyş büyüklerinin Müslüman olduktan sonra Medine'ye yerleştiklerini, Ebu Süfyan'ın bir müddet Peygamberimizin katipliği vazifesinde bulunduktan sonra Necran valiliğine getirildiğini..

* Asr-ı Saadette İslam hatipleri içerinde Sabit bin Kays hazretlerinin emsalinden üstün olması gibi, Hasan bin Sabit ile Ka'b bin Malik hazretlerinin de en meşhur İslam şairleri içinde akranlarına üstün olduklarını , Daha sonra onların arasına Kaside-i Bürde şairi Ka'b bin Züheyr'in de katıldığını..

*Veda hutbesinde, sesi gür olan Rebia ibn-i Ümeyye bin Halef'in(r.a) Peygamberimizin sözlerini yüksek sesle tekrar ederek kalabalığa ulaştırdığını..

*Peygamber efendimiz zamanın meşhur müezzinlerinin şu dört zat olduğunu;

1-Bilal-i Habeşi

2-İbn-i Ümm-i Mektum

3-Ebu Mahzûre

4-Sa'dü'l Karaz

* İbn-i Ümm-i Mektum hazretlerinin Hz. Hatice(r.a)'nin dayısının oğlu olduğunu..

* Sa'dü'l Karaz'ın Ammar bin Yasir hazretlerini kölesi olup Peygamberimizin onu Kuba mescidine müezzin tayin ettiğini. Hz. Bilal'in Hz. Ebubekir devrinde Medine'den ayrılmasından sonra kendisinin Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin müezzinliğine tayin edildiğini..

*Zübeyir bin Avvam(r.a) ile Cüheym ibn's Salt'ın(r.a) Peygamberimiz hayattayken zekât mallarının kâtipliğinde bulunduklarını..

*Arapların 'Dühât-ı Erbaa'(Dört dâhi) dedikleri kişilerin şunlar olduğunu;

1-Muaviye bin Ebi Süfyan

2-Amr bin As

3-Mugiyre bin Şube

4-Ziyad bin Ebih

*İmam-ı Şafii hazretlerinin Ebu Hureyre(r.a) hakkında; "Kendi zamanında Hadis rivayet edenlerin ahfazıdır(en hafızıdır)' dediğini..

*Sahabelerin fukahası arasında en çok fetvaları nakledilen sahabenin Abdullah bin Abbas(r.a) olduğunu..

Kaynaklar

1- Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

2-Bâbânzâde Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Muhtasarı ve Şerhi, Cilt: 1, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1979

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

*Ebu Rafii(r.a)’nin isminin Eslem olduğunu, kendisinin Mısırlı olup, Peygamberimizin amcası H

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

*İmam Zehebi’nin Tezkiretü’l Huffaz adl eserinde Hz. Ali(r.a)’nin Hz. Fatıma(r.a) ile evlen

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

İbn-i İshak’ın rivayetine göre Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) Hz. Hamza ile Zeyd bin

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-86

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-86

Fadl bin Abbas(r.a)’ın Hz. Abbas bin Abdulmuttalib’in en büyük oğlu olup, Hz. Ömer’in hal

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-85

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-85

*Enes bin Malik’in (r.a); “Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Bi’r-i Maûne’de yetmiş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-84

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-84

Abdurrahman bin Afv hazretlerinin oğlu Ebu Seleme Abdullah bin Abdurrahman’ın Medine’nin en na

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-83

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-83

Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Selman-ı Farisi(r.a) hakkında; “Selman’a doyası

De ki: "Onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de O'na ortak koşuyorsunuz."

En'am, 64

GÜNÜN HADİSİ

"Yâ Resûlâ'llâh, müslümanların hangisi efdaldir?" diye suâl ettiler. "Müslümanlar; dilinden elinden selâmette kalandır." cevâbını verdiler.

BUHARİ, KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, Ebû Mûsâ el-Eş'arî (r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Misâk-ı Milli'nin Kabûlü(28 Ocak) *İlk Türkçe Ezan Okutturuldu(29 Ocak) *Yavuz Selim'in Kahire'yi Fethi(30 Ocak) *İbrahim Müteferrika Osmanlı'da İlk Matbaayı Kurdu(31 Ocak) *482 Senedir Camii Olan AYASOFYA Müzeye Çevrildi(1 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI