Cevaplar.Org

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-4

Hubab, s. 76-87. [Sual: “Eşhedü el-lâilâhe illallah”, “Muhammedü’r-rasûlüllah” ve “Elhamdü lillah” gibi kelimelerle ilan ve iddia edilen bir dava nasıl milyonlarca tasdik ve şehadete iktiran eder?


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-06-07 14:11:11

Hubab, s. 76-87.

[Sual: "Eşhedü el-lâilâhe illallah", "Muhammedü'r-rasûlüllah" ve "Elhamdü lillah" gibi kelimelerle ilan ve iddia edilen bir dava nasıl milyonlarca tasdik ve şehadete iktiran eder?

/Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 1.İ'lem, s. 76.

Mesnevi-i Nuriye, s. 77. 

Neden, bir mesele hakkında ispat edenin sözü nefyedenin sözüne tercih edilir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 2.İ'lem, s. 77.

[Sual: Bir mesele-i îmaniyenin nefyi hakkında ehl-i dalâletin ittifaklarının neden tesiri yoktur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 2.İ'lem, s. 77.

[Sual: Bir küll ne şeye muhtaç ise, cüz'ünün de o şeye muhtaç olması Hâlik'ı nasıl gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 3.İ'lem, s. 77.

[Sual: Hangi semereleri gördükten sonra, nübüvvet ve Kur'ân çekirdeğinde şüphe ve tereddüt kalmaz? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 4.İ'lem, s. 77.

[Sual: Nübüvvet nasıl bir çekirdektir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 4.İ'lem, s. 77-78.

Mesnevi-i Nuriye, s. 78. 

[Sual: Tarihlerin naklettikleri Peygamberimizin (A.S.M.) bidayet-i hayatına maddî, sathî, sûrî bir nazar ile bakan bir adam neden O'nun şahsiyet-i maneviyesini idrak edemez ve derece-i kıymetine vâsıl olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 5.İ'lem, s. 78.

[Sual: Nebiyy-i Zîşan (A.S.M.), tecelliyât-ı İlâhiyeye neden masdar ve menba değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 5.İ'lem, s. 78.

[Sual: Nasıl bir itikat, Allah'ın her şeyi bildiğini ve herşeye kâdir olduğunu istilzam eder? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 6.İ'lem, s. 78.

Mesnevi-i Nuriye, s. 79. 

[Sual: Büyük bir cemaatin mesaîsine terettüp eden hasenatı, bir şahsa isnat ve ona mâletmekte nasıl bir şirk-i hafî vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 10.İ'lem, s. 79.

[Sual: Eski Yunanîlerin ve Vesenîlerin ilâheleri, nasıl bir tasavvurat-ı şeytaniyenin mahsûlüdür? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 10.İ'lem, s. 79.

 [Sual: Gaflet ile yapılan zikirler dahi neden feyizden hâlî değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 11.İ'lem, s. 79.

[Sual: Cenab-ı Hak, insanı neden pek acip bir terkipte halk etmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 12.İ'lem, s. 79.

Mesnevi-i Nuriye, s. 80. 

[Sual: Kelime-i tevhidin tekrar ile zikrine devam etmenin neticesi nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 13.İ'lem, s. 80.

[Sual: İnsanın bir akrabasına okuduğu bir Fatiha-i Şerife'den hasıl olan sevaptan istifade etmekte, bir ile bin nasıl müsavi olur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 14.İ'lem, s. 80.

[Sual: Nebiyy-i Zîşan'ın (A.S.M.) Makam-ı Mahmud'u nasıl bir makamdır?] /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 15.İ'lem, s. 80.

[Sual: Din âlimi, niçin ücretim az, ilmime rağbet yok, diye mahzun olmasın? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 16.İ'lem, s. 80.

[Sual: Gazete lisanı ile herzeler savurarak İslâmiyeti lekelendirmeğe, dalâletini neşre çalışan yazara cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 17.İ'lem, s. 80.

Mesnevi-i Nuriye, s. 81. 

[Sual: Kâfirler, niçin Müslümanlara ve ehl-i Kur'ân'a düşman olur?] /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 18.İ'lem, s. 81.

[Sual: Neden kâfirlere muhabbet boşa gidiyor? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 18.İ'lem, s. 81.

[Sual: Kâfirlerin medeniyeti ile müminlerin medeniyeti arasındaki fark nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 19.İ'lem, s. 81.

[Sual: İnsanları, bilhassa İslâmları birbiriyle bağlayan ip neden ancak uhuvvettir?] /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 19.İ'lem, s. 81.

Mesnevi-i Nuriye, s. 82. 

 [Sual:] İçtihat kapısı açıktır, deniyor; şu zamanda oraya girmeğe maniler nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 20.İ'lem, s. 82.

Mesnevi-i Nuriye, s. 83. 

[Sual: Hangi içtihatlar ile Hâlik-ı Semavat ve Arz'ın hükümlerinde yapılan tasarrufat merduttur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 20.İ'lem, s. 83.

[Sual: Neden bazıları, hutbenin Türkçe okunmasını istihsan ediyorlar? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 20.İ'lem, s. 83.

[Sual: Niçin hutbe makamı, ahvâl-i siyasiye haberlerini tebliğ makamı olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 20.İ'lem, s. 83.

Sual: Avâm-ı nâs, Arabîden haberdar değildir, -hutbe Türkçe olmazsa- fehmedemez?, sualine cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 20.İ'lem, s. 83.

[Sual: Niçin, her müşkilat, Allah'ın kudretiyle hallolur. Ve açılmaz düğümler, O'nun iradesiyle açılır. Ve kalbler O'nun zikriyle mutmain olur?] /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 83.

[Sual: Ruhlar ve akıllar neden Vâcib-ül Vücud'a iltica etmeye mecbur olur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 83.

Mesnevi-i Nuriye, s.84 

[Sual: "Mevcudatın fâili -yani eşyayı vücuda getiren- ya vâcib ve vâhiddir veyahut da mümkin ve kesirdir.", bunun izahı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 84.

[Sual: İcadın esbaba isnadı neden pek çok muhalata zemin teşkil eder? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 84.

[Sual: İcadın esbaba isnat edilirse neden şuur, irade ve kudret gibi sıfatların her zerrede bulunması lâzım gelir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 84.

[Sual: Eşyanın icadında; şeffafiyet, mukabele, nuraniyet, muvazene ve intizam sırları Vâcibü'l-Vücud'u nasıl gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 84.

Mesnevi-i Nuriye, s. 85. 

[Sual: Hayatî, vücudî, nuranî şeylerin icadında esbabın keyfiyeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, Altıncısı, s. 85.

Mesnevi-i Nuriye, s. 86. 

[Sual: İnsan; niçin, sahip olduğu nimetleri yolda bulmuş gibi sahipsiz, hesapsız olduğunu zannetmesin? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 23.İ'lem, s. 86.

[Sual: İnsan; neden, kendisine verilen –enfüsî olsun, âfâkî olsun- nimetleri yolda bulmuş gibi sahipsiz, hesapsız olduğunu zannetmesin? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 24.İ'lem, s. 86.

[Sual: Kur'ân'ın i'cazı tahrifine nasıl bir seddir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 25.İ'lem, s. 86.

[Sual: İnsanların, en çok isyanlarını, en şedit tuğyanlarını, en azîm küfranlarını tevlit eden hangi vaziyetleridir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 26.İ'lem, s. 86.

[Sual: Niçin, mümin olan kimse her bir nimetin bidayetinde besmeleyi okusun? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 26.İ'lem, s. 86.

Mesnevi-i Nuriye, s. 87. 

[Sual: İnsanın; bilhassa namaz ve ibadet esnasında kalben ve fikren hakâik-i İlahiyeyi düşündüğü zaman, hatırına gelen, kalbine hücum eden pek fena, pis ve çirkin vesveseleri mağlup edip kaçırmasının çaresi nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 27.İ'lem, s. 87.

[Sual: Hâlik-i Rahmânü'r-Rahîm, neden herkese nokta-i istinat ve cihet-i istimdattır? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 28.İ'lem, s. 87.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İman edip iyi yararlı işler yapanları, muhakkak salihler (zümresi) içine katarız.

Ankebût, 9

GÜNÜN HADİSİ

Her ölenin amel defteri kapanır. Yalnız Allah rızası için yurt sınırında nöbet bekleyenler müstesnadır

Riyazü's Salihin, 2/1297

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI