Cevaplar.Org casino maxi

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-4

Hubab, s. 76-87. [Sual: “Eşhedü el-lâilâhe illallah”, “Muhammedü’r-rasûlüllah” ve “Elhamdü lillah” gibi kelimelerle ilan ve iddia edilen bir dava nasıl milyonlarca tasdik ve şehadete iktiran eder?


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-06-07 14:11:11

Hubab, s. 76-87.

[Sual: "Eşhedü el-lâilâhe illallah", "Muhammedü'r-rasûlüllah" ve "Elhamdü lillah" gibi kelimelerle ilan ve iddia edilen bir dava nasıl milyonlarca tasdik ve şehadete iktiran eder?

/Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 1.İ'lem, s. 76.

Mesnevi-i Nuriye, s. 77. 

Neden, bir mesele hakkında ispat edenin sözü nefyedenin sözüne tercih edilir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 2.İ'lem, s. 77.

[Sual: Bir mesele-i îmaniyenin nefyi hakkında ehl-i dalâletin ittifaklarının neden tesiri yoktur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 2.İ'lem, s. 77.

[Sual: Bir küll ne şeye muhtaç ise, cüz'ünün de o şeye muhtaç olması Hâlik'ı nasıl gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 3.İ'lem, s. 77.

[Sual: Hangi semereleri gördükten sonra, nübüvvet ve Kur'ân çekirdeğinde şüphe ve tereddüt kalmaz? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 4.İ'lem, s. 77.

[Sual: Nübüvvet nasıl bir çekirdektir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 4.İ'lem, s. 77-78.

Mesnevi-i Nuriye, s. 78. 

[Sual: Tarihlerin naklettikleri Peygamberimizin (A.S.M.) bidayet-i hayatına maddî, sathî, sûrî bir nazar ile bakan bir adam neden O'nun şahsiyet-i maneviyesini idrak edemez ve derece-i kıymetine vâsıl olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 5.İ'lem, s. 78.

[Sual: Nebiyy-i Zîşan (A.S.M.), tecelliyât-ı İlâhiyeye neden masdar ve menba değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 5.İ'lem, s. 78.

[Sual: Nasıl bir itikat, Allah'ın her şeyi bildiğini ve herşeye kâdir olduğunu istilzam eder? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 6.İ'lem, s. 78.

Mesnevi-i Nuriye, s. 79. 

[Sual: Büyük bir cemaatin mesaîsine terettüp eden hasenatı, bir şahsa isnat ve ona mâletmekte nasıl bir şirk-i hafî vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 10.İ'lem, s. 79.

[Sual: Eski Yunanîlerin ve Vesenîlerin ilâheleri, nasıl bir tasavvurat-ı şeytaniyenin mahsûlüdür? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 10.İ'lem, s. 79.

 [Sual: Gaflet ile yapılan zikirler dahi neden feyizden hâlî değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 11.İ'lem, s. 79.

[Sual: Cenab-ı Hak, insanı neden pek acip bir terkipte halk etmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 12.İ'lem, s. 79.

Mesnevi-i Nuriye, s. 80. 

[Sual: Kelime-i tevhidin tekrar ile zikrine devam etmenin neticesi nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 13.İ'lem, s. 80.

[Sual: İnsanın bir akrabasına okuduğu bir Fatiha-i Şerife'den hasıl olan sevaptan istifade etmekte, bir ile bin nasıl müsavi olur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 14.İ'lem, s. 80.

[Sual: Nebiyy-i Zîşan'ın (A.S.M.) Makam-ı Mahmud'u nasıl bir makamdır?] /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 15.İ'lem, s. 80.

[Sual: Din âlimi, niçin ücretim az, ilmime rağbet yok, diye mahzun olmasın? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 16.İ'lem, s. 80.

[Sual: Gazete lisanı ile herzeler savurarak İslâmiyeti lekelendirmeğe, dalâletini neşre çalışan yazara cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 17.İ'lem, s. 80.

Mesnevi-i Nuriye, s. 81. 

[Sual: Kâfirler, niçin Müslümanlara ve ehl-i Kur'ân'a düşman olur?] /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 18.İ'lem, s. 81.

[Sual: Neden kâfirlere muhabbet boşa gidiyor? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 18.İ'lem, s. 81.

[Sual: Kâfirlerin medeniyeti ile müminlerin medeniyeti arasındaki fark nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 19.İ'lem, s. 81.

[Sual: İnsanları, bilhassa İslâmları birbiriyle bağlayan ip neden ancak uhuvvettir?] /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 19.İ'lem, s. 81.

Mesnevi-i Nuriye, s. 82. 

 [Sual:] İçtihat kapısı açıktır, deniyor; şu zamanda oraya girmeğe maniler nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 20.İ'lem, s. 82.

Mesnevi-i Nuriye, s. 83. 

[Sual: Hangi içtihatlar ile Hâlik-ı Semavat ve Arz'ın hükümlerinde yapılan tasarrufat merduttur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 20.İ'lem, s. 83.

[Sual: Neden bazıları, hutbenin Türkçe okunmasını istihsan ediyorlar? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 20.İ'lem, s. 83.

[Sual: Niçin hutbe makamı, ahvâl-i siyasiye haberlerini tebliğ makamı olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 20.İ'lem, s. 83.

Sual: Avâm-ı nâs, Arabîden haberdar değildir, -hutbe Türkçe olmazsa- fehmedemez?, sualine cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 20.İ'lem, s. 83.

[Sual: Niçin, her müşkilat, Allah'ın kudretiyle hallolur. Ve açılmaz düğümler, O'nun iradesiyle açılır. Ve kalbler O'nun zikriyle mutmain olur?] /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 83.

[Sual: Ruhlar ve akıllar neden Vâcib-ül Vücud'a iltica etmeye mecbur olur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 83.

Mesnevi-i Nuriye, s.84 

[Sual: "Mevcudatın fâili -yani eşyayı vücuda getiren- ya vâcib ve vâhiddir veyahut da mümkin ve kesirdir.", bunun izahı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 84.

[Sual: İcadın esbaba isnadı neden pek çok muhalata zemin teşkil eder? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 84.

[Sual: İcadın esbaba isnat edilirse neden şuur, irade ve kudret gibi sıfatların her zerrede bulunması lâzım gelir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 84.

[Sual: Eşyanın icadında; şeffafiyet, mukabele, nuraniyet, muvazene ve intizam sırları Vâcibü'l-Vücud'u nasıl gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 84.

Mesnevi-i Nuriye, s. 85. 

[Sual: Hayatî, vücudî, nuranî şeylerin icadında esbabın keyfiyeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, Altıncısı, s. 85.

Mesnevi-i Nuriye, s. 86. 

[Sual: İnsan; niçin, sahip olduğu nimetleri yolda bulmuş gibi sahipsiz, hesapsız olduğunu zannetmesin? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 23.İ'lem, s. 86.

[Sual: İnsan; neden, kendisine verilen –enfüsî olsun, âfâkî olsun- nimetleri yolda bulmuş gibi sahipsiz, hesapsız olduğunu zannetmesin? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 24.İ'lem, s. 86.

[Sual: Kur'ân'ın i'cazı tahrifine nasıl bir seddir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 25.İ'lem, s. 86.

[Sual: İnsanların, en çok isyanlarını, en şedit tuğyanlarını, en azîm küfranlarını tevlit eden hangi vaziyetleridir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 26.İ'lem, s. 86.

[Sual: Niçin, mümin olan kimse her bir nimetin bidayetinde besmeleyi okusun? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 26.İ'lem, s. 86.

Mesnevi-i Nuriye, s. 87. 

[Sual: İnsanın; bilhassa namaz ve ibadet esnasında kalben ve fikren hakâik-i İlahiyeyi düşündüğü zaman, hatırına gelen, kalbine hücum eden pek fena, pis ve çirkin vesveseleri mağlup edip kaçırmasının çaresi nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 27.İ'lem, s. 87.

[Sual: Hâlik-i Rahmânü'r-Rahîm, neden herkese nokta-i istinat ve cihet-i istimdattır? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 28.İ'lem, s. 87.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.

Ankebut:45

GÜNÜN HADİSİ

"Yâ Resûlâ'llâh, müslümanların hangisi efdaldir?" diye suâl ettiler. "Müslümanlar; dilinden elinden selâmette kalandır." cevâbını verdiler.

BUHARİ, KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, Ebû Mûsâ el-Eş'arî (r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI