Cevaplar.Org implant

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-4

Hubab, s. 76-87. [Sual: “Eşhedü el-lâilâhe illallah”, “Muhammedü’r-rasûlüllah” ve “Elhamdü lillah” gibi kelimelerle ilan ve iddia edilen bir dava nasıl milyonlarca tasdik ve şehadete iktiran eder?


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-06-07 14:11:11

Hubab, s. 76-87.

[Sual: "Eşhedü el-lâilâhe illallah", "Muhammedü'r-rasûlüllah" ve "Elhamdü lillah" gibi kelimelerle ilan ve iddia edilen bir dava nasıl milyonlarca tasdik ve şehadete iktiran eder?

/Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 1.İ'lem, s. 76.

Mesnevi-i Nuriye, s. 77. 

Neden, bir mesele hakkında ispat edenin sözü nefyedenin sözüne tercih edilir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 2.İ'lem, s. 77.

[Sual: Bir mesele-i îmaniyenin nefyi hakkında ehl-i dalâletin ittifaklarının neden tesiri yoktur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 2.İ'lem, s. 77.

[Sual: Bir küll ne şeye muhtaç ise, cüz'ünün de o şeye muhtaç olması Hâlik'ı nasıl gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 3.İ'lem, s. 77.

[Sual: Hangi semereleri gördükten sonra, nübüvvet ve Kur'ân çekirdeğinde şüphe ve tereddüt kalmaz? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 4.İ'lem, s. 77.

[Sual: Nübüvvet nasıl bir çekirdektir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 4.İ'lem, s. 77-78.

Mesnevi-i Nuriye, s. 78. 

[Sual: Tarihlerin naklettikleri Peygamberimizin (A.S.M.) bidayet-i hayatına maddî, sathî, sûrî bir nazar ile bakan bir adam neden O'nun şahsiyet-i maneviyesini idrak edemez ve derece-i kıymetine vâsıl olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 5.İ'lem, s. 78.

[Sual: Nebiyy-i Zîşan (A.S.M.), tecelliyât-ı İlâhiyeye neden masdar ve menba değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 5.İ'lem, s. 78.

[Sual: Nasıl bir itikat, Allah'ın her şeyi bildiğini ve herşeye kâdir olduğunu istilzam eder? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 6.İ'lem, s. 78.

Mesnevi-i Nuriye, s. 79. 

[Sual: Büyük bir cemaatin mesaîsine terettüp eden hasenatı, bir şahsa isnat ve ona mâletmekte nasıl bir şirk-i hafî vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 10.İ'lem, s. 79.

[Sual: Eski Yunanîlerin ve Vesenîlerin ilâheleri, nasıl bir tasavvurat-ı şeytaniyenin mahsûlüdür? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 10.İ'lem, s. 79.

 [Sual: Gaflet ile yapılan zikirler dahi neden feyizden hâlî değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 11.İ'lem, s. 79.

[Sual: Cenab-ı Hak, insanı neden pek acip bir terkipte halk etmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 12.İ'lem, s. 79.

Mesnevi-i Nuriye, s. 80. 

[Sual: Kelime-i tevhidin tekrar ile zikrine devam etmenin neticesi nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 13.İ'lem, s. 80.

[Sual: İnsanın bir akrabasına okuduğu bir Fatiha-i Şerife'den hasıl olan sevaptan istifade etmekte, bir ile bin nasıl müsavi olur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 14.İ'lem, s. 80.

[Sual: Nebiyy-i Zîşan'ın (A.S.M.) Makam-ı Mahmud'u nasıl bir makamdır?] /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 15.İ'lem, s. 80.

[Sual: Din âlimi, niçin ücretim az, ilmime rağbet yok, diye mahzun olmasın? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 16.İ'lem, s. 80.

[Sual: Gazete lisanı ile herzeler savurarak İslâmiyeti lekelendirmeğe, dalâletini neşre çalışan yazara cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 17.İ'lem, s. 80.

Mesnevi-i Nuriye, s. 81. 

[Sual: Kâfirler, niçin Müslümanlara ve ehl-i Kur'ân'a düşman olur?] /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 18.İ'lem, s. 81.

[Sual: Neden kâfirlere muhabbet boşa gidiyor? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 18.İ'lem, s. 81.

[Sual: Kâfirlerin medeniyeti ile müminlerin medeniyeti arasındaki fark nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 19.İ'lem, s. 81.

[Sual: İnsanları, bilhassa İslâmları birbiriyle bağlayan ip neden ancak uhuvvettir?] /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 19.İ'lem, s. 81.

Mesnevi-i Nuriye, s. 82. 

 [Sual:] İçtihat kapısı açıktır, deniyor; şu zamanda oraya girmeğe maniler nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 20.İ'lem, s. 82.

Mesnevi-i Nuriye, s. 83. 

[Sual: Hangi içtihatlar ile Hâlik-ı Semavat ve Arz'ın hükümlerinde yapılan tasarrufat merduttur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 20.İ'lem, s. 83.

[Sual: Neden bazıları, hutbenin Türkçe okunmasını istihsan ediyorlar? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 20.İ'lem, s. 83.

[Sual: Niçin hutbe makamı, ahvâl-i siyasiye haberlerini tebliğ makamı olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 20.İ'lem, s. 83.

Sual: Avâm-ı nâs, Arabîden haberdar değildir, -hutbe Türkçe olmazsa- fehmedemez?, sualine cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 20.İ'lem, s. 83.

[Sual: Niçin, her müşkilat, Allah'ın kudretiyle hallolur. Ve açılmaz düğümler, O'nun iradesiyle açılır. Ve kalbler O'nun zikriyle mutmain olur?] /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 83.

[Sual: Ruhlar ve akıllar neden Vâcib-ül Vücud'a iltica etmeye mecbur olur? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 83.

Mesnevi-i Nuriye, s.84 

[Sual: "Mevcudatın fâili -yani eşyayı vücuda getiren- ya vâcib ve vâhiddir veyahut da mümkin ve kesirdir.", bunun izahı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 84.

[Sual: İcadın esbaba isnadı neden pek çok muhalata zemin teşkil eder? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 84.

[Sual: İcadın esbaba isnat edilirse neden şuur, irade ve kudret gibi sıfatların her zerrede bulunması lâzım gelir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 84.

[Sual: Eşyanın icadında; şeffafiyet, mukabele, nuraniyet, muvazene ve intizam sırları Vâcibü'l-Vücud'u nasıl gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, s. 84.

Mesnevi-i Nuriye, s. 85. 

[Sual: Hayatî, vücudî, nuranî şeylerin icadında esbabın keyfiyeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 21.İ'lem, Altıncısı, s. 85.

Mesnevi-i Nuriye, s. 86. 

[Sual: İnsan; niçin, sahip olduğu nimetleri yolda bulmuş gibi sahipsiz, hesapsız olduğunu zannetmesin? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 23.İ'lem, s. 86.

[Sual: İnsan; neden, kendisine verilen –enfüsî olsun, âfâkî olsun- nimetleri yolda bulmuş gibi sahipsiz, hesapsız olduğunu zannetmesin? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 24.İ'lem, s. 86.

[Sual: Kur'ân'ın i'cazı tahrifine nasıl bir seddir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 25.İ'lem, s. 86.

[Sual: İnsanların, en çok isyanlarını, en şedit tuğyanlarını, en azîm küfranlarını tevlit eden hangi vaziyetleridir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 26.İ'lem, s. 86.

[Sual: Niçin, mümin olan kimse her bir nimetin bidayetinde besmeleyi okusun? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 26.İ'lem, s. 86.

Mesnevi-i Nuriye, s. 87. 

[Sual: İnsanın; bilhassa namaz ve ibadet esnasında kalben ve fikren hakâik-i İlahiyeyi düşündüğü zaman, hatırına gelen, kalbine hücum eden pek fena, pis ve çirkin vesveseleri mağlup edip kaçırmasının çaresi nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 27.İ'lem, s. 87.

[Sual: Hâlik-i Rahmânü'r-Rahîm, neden herkese nokta-i istinat ve cihet-i istimdattır? /Mesnevi-i Nuriye, Hubab, 28.İ'lem, s. 87.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

Fussilet, 46

GÜNÜN HADİSİ

"Haramla beslenmiş vücut cennete giremez."

Taberânî.

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI