Cevaplar.Org

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-3

Katre, Hatime, s. 59-68. Mesnevi-i Nuriye, s. 59. [Sual: Yeis, ucb, gurur, su-i zan hastalıkları nelerdir ve tedavi çareleri nasıldır? ] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, s. 59-68.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-06-01 11:14:51

Katre, Hatime, s. 59-68.

Mesnevi-i Nuriye, s. 59. 

[Sual: Yeis, ucb, gurur, su-i zan hastalıkları nelerdir ve tedavi çareleri nasıldır? ] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, s. 59-68.

[Sual: Amele ve tâate muvaffak olamayıp azaptan korkan, yeise düşen bir kimse ne yapmalı? Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, Birinci Hastalık, s. 59. 

[Sual: Ucp, neden insanı dalâlete atar? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, İkinci Hastalık, s. 59. 

[Sual: İnsanın vücudu ve cesedi bile neden kendisinin değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, s. 59. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 60. 

[Sual: İnsan neden kendini mehasin ve kemâlata mastar olduğunu zannetmemelidir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, İkinci Hastalık, s. 60. 

[Sual: İnsan, gurur ile maddî ve manevî kemalât ve mehasinden niçin mahrum kalır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, Üçüncü Hastalık, s. 60. 

[Sual: İnsan niçin hüsn-ü zanna memurdur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, Dördüncü Hastalık, s. 60. 

[Sual: Mâlik-i Hakikî'den gaflet, niçin nefsin firavunluğuna sebep olur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, Birinci Hakikat, s. 60. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 61. 

[Sual: Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet; uluhiyet sıfatlarını fehmetmek üzere vâhid-i kıyasî vazifesini nasıl görüyor? ] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, Birinci Hakikat, s. 61. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 62. 

[Sual: Kâinatın uzak çöllerine gidip Sâni'in isbatına deliller toplamaya niçin ihtiyaç yoktur, insanın bir kulübecik hükmünde bulunan içerisinde oturduğu cisim kafesi Sâni'in ispatına nasıl delildir?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, Dördüncü Hakikat, s. 62. 

[Sual: İman, bütün eşya arasında uhuvvet, irtibat, ittisal ve ittihat rabıtalarını nasıl tesis eder? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 1. Nükte, s. 62. 

[Sual: Küfür, neden bütün eşyayı birbirinden ayrı gösterir ve birbirine ecnebi nazarıyla baktırır?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 1. Nükte, s. 62. 

[Sual: Dünya hayatında, galebenin bazen kâfirlerde olmasının sırrı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 1. Nükte, s. 62. 

[Sual: Dünyanın zâhirî ve batınî yüzleri nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 1. Nokta,

s. 63. 

[Sual: Mümkinatın, enâniyete bağlı vecihleri nelerdir? ] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 1. Nokta, s. 63. 

[Sual: "Vücut istersen, mün'adim ol ki vücudu bulasın!.." ne demektir? ] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 1. Nokta, s. 63. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 64. 

[Sual: Niyetin mahiyeti nedir; niyet, âdetleri, hareketleri ibadete nasıl çevir?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 2. Nükte, s. 63-64. 

[Sual: Dünyadaki lezzet ve nimetlere kaç cihetle bakılır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 2. Nükte, s. 64. 

[Sual: Lezaiz-i imaniye, firak ve iftirak ile niçin müteessir ve mükedder olmuyor? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 2. Nükte, s. 64.

[Sual: İnsan esbap ve vesaiti kucağına alıp yapışırsa, neden zillet ve hakarete sebep olur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 2. Nokta, s. 64. 

[Sual: Sadakat ve vefadarlığı darb-ı mesel olan kelp neden necis-ül ayn addedilmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, s. 64. 

[Sual: Tavuk, inek, kedi gibi hayvanlar, insanlarca neden aziz ve mübarek addedilmektedirler? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, s. 64. 

[Sual: Şuur olsun, olmasın fıtratların Sâni'i bilmesi nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, s. 64. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 65. 

[Sual: Her şey Cenab-ı Hakk'a isnat edilmezse, neden bir ân-ı vâhitte, gayr-ı mütenahî ilahların ispatı lâzım gelir.?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 3. Nükte, s. 65.

[Sual: Neden, kâinatın inkârı mümkün olsa bile, Sâni'in inkârı mümkün değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 3. Nükte, s. 65.

Sual: Neden, mukarenet, illiyete delil olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 3. Nokta,

s. 65. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 66. 

4.Nükte

[Sual:] Cenab-ı Hakk'ın masivasına yapılan muhabbet kaç çeşit olur? ] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 4. Nokta, s. 66. 

[Sual: Âyet-i kerimeyle, rızk taahhüt altına alınmıştır, nasıl?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, s. 66. 

[Sual: Hakikî rızk, mecazî rızk nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 5. Nükte, s. 66.

Mesnevi-i Nuriye, s. 67. 

[Sual: Masum bir insana veya hayvanlara gelen felâketler ve musibetlerdeki sebep ve hikmetler nelerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, s. 67. 

5.Nokta

Mesnevi-i Nuriye, s. 68. 

[Sual: Kur'ân'ın bazı âyetlerinin şuhudî bir tefsiri nasıl yapılmıştır?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, İ'tizar, s. 68.

Katre'nin Zeyli, s. 69-75

Mesnevi-i Nuriye, s. 69.

 [Sual: Namazda, vakte riayet etmenin ve hayalen Kâ'be'ye mütevveccih olmanın fazileti nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 1.Remz, s. 69.

Mesnevi-i Nuriye, s. 70.

[Sual: İnsan, vesvese ve dalâlet zulmetleri içinde yürürken, sünnet veya hadd-i şer'î den inhiraf ve udul ederse ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 2.Remz, s. 70.

[Sual: Nefis, zıtları birbirinden tevlit ederse ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 3.Remz, s. 70.

[Sual: Hâlik ile nefis arasında nasıl bir kurb ve bu'd vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 3.Remz, s. 70.

 [Sual: Muztar olanların dualarının, neden büyük bir tesiri vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 4.Remz, s. 70.

Mesnevi-i Nuriye, s. 71. 

 [Sual: Nefsin, küllü cüz'de, büyüğü küçükte görmek istemesi nasıl bir hastalıktır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 5.Remz, s. 71. 

[Sual: Küfür yolunda yürümek, neden buzlar üzerinde yürümekten daha zahmetli ve daha tehlikelidir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 6.Remz, s. 71. 

[Sual: İman yolu, neden suda, havada, ziyada yürümek ve yüzmek gibi pek kolay ve zahmetsizdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 6.Remz, s. 71. 

[Sual: Kasden ve bizzat kimse küfrü kabul etmez, deniyor; öyle ise neden insanlar küfrün içine düşüyor? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, s. 71. 

 [Sual: Yaratılış hususunda bir şey, bin şey nasıl birdir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 7.Remz, s. 71. 

[Sual: Kur'ânın, tabakat-ı beşerin hissiyatına yaptığı müraat, avâm-ı nâsın fehmini okşayarak tevcih-i hitap esnasında yaptığı tenezzülât, neden bazı nefislerin dalâletine sebep olmuştur? /Mesnevi-i Nuriye, /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 8.Remz, s. 71. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 72. 

[Sual: Dünyanın; 1. Âhirete, 2. Esma-i hünsaya, 3. Kendine baktığı yüzlerinin keyfiyeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 9.Remz, s. 72. 

[Sual: Sinek, Said Nursi'ye nasıl üstat olur ve onunla nefsini ikna ve ilzam eder? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 10.Remz, s. 72. 

 Mesnevi-i Nuriye, 73. 

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin hükümleri karıştırılırsa –İsm-i Zâhir ile İsm-i Bâtın gibi- ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 11.Remz, s. 73.

 [Sual: Kâfirler, İslâmiyetin rahmetinden nasıl istifade etmişlerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 12.Remz, s. 73. 

[Sual: Nefis, neden kendisini görecek bir rakîbin gözü altında bulunmayı istemiyor? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 13.Remz, s. 73. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 74. 

[Sual: Bir nefer, bir şâhın yapamadığı bir işi nasıl yapar? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 14.Remz, s. 74.

[Sual: Said Nursi'nin, "Katre" namındaki eserinde Kur'ân'dan ilhamen takip ettiği yol ile ehl-i nazar ve felsefenin takip ettikleri yol arasındaki fark nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 15.Remz, s. 74.

[Sual: Nefsin vücudunda nasıl bir körlük vardır ve o körlük neyin görünmesine mani olur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 16.Remz, s. 74.

Mesnevi-i Nuriye, s. 75. 

[Sual: İnsan, gafletle kendi hesabına bir iş yaptığı zaman neden Mâlikü'l-Mülke karşı haddini tecavüz etmemeli?/ /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 17.Remz, s. 75.

[Sual: İnsan, şöhretin bela ve musibetinden nasıl kurtulur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 18.Remz, s. 75.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

Bilin ki, Allah'ın lâneti zâlimlerin üzerinedir.

Hûd,18

GÜNÜN HADİSİ

Sadakaların en efdali, iki kişi arasını düzeltmektir.

Seçme Hadisler, s.237

TARİHTE BU HAFTA

*2.Balkan Savaşı Başladı(24 Haziran 1913) *Kore Savaşı Başladı(25 Haziran 1950) *Sokullu Mehmed Paşa Sadrazam Oldu(27 Haziran 1565) *Silistre Zaferi(29 Haziran 1773)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI