Cevaplar.Org

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-3

Katre, Hatime, s. 59-68. Mesnevi-i Nuriye, s. 59. [Sual: Yeis, ucb, gurur, su-i zan hastalıkları nelerdir ve tedavi çareleri nasıldır? ] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, s. 59-68.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-06-01 11:14:51

Katre, Hatime, s. 59-68.

Mesnevi-i Nuriye, s. 59. 

[Sual: Yeis, ucb, gurur, su-i zan hastalıkları nelerdir ve tedavi çareleri nasıldır? ] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, s. 59-68.

[Sual: Amele ve tâate muvaffak olamayıp azaptan korkan, yeise düşen bir kimse ne yapmalı? Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, Birinci Hastalık, s. 59. 

[Sual: Ucp, neden insanı dalâlete atar? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, İkinci Hastalık, s. 59. 

[Sual: İnsanın vücudu ve cesedi bile neden kendisinin değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, s. 59. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 60. 

[Sual: İnsan neden kendini mehasin ve kemâlata mastar olduğunu zannetmemelidir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, İkinci Hastalık, s. 60. 

[Sual: İnsan, gurur ile maddî ve manevî kemalât ve mehasinden niçin mahrum kalır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, Üçüncü Hastalık, s. 60. 

[Sual: İnsan niçin hüsn-ü zanna memurdur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, Dördüncü Hastalık, s. 60. 

[Sual: Mâlik-i Hakikî'den gaflet, niçin nefsin firavunluğuna sebep olur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, Birinci Hakikat, s. 60. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 61. 

[Sual: Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet; uluhiyet sıfatlarını fehmetmek üzere vâhid-i kıyasî vazifesini nasıl görüyor? ] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, Birinci Hakikat, s. 61. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 62. 

[Sual: Kâinatın uzak çöllerine gidip Sâni'in isbatına deliller toplamaya niçin ihtiyaç yoktur, insanın bir kulübecik hükmünde bulunan içerisinde oturduğu cisim kafesi Sâni'in ispatına nasıl delildir?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, Dördüncü Hakikat, s. 62. 

[Sual: İman, bütün eşya arasında uhuvvet, irtibat, ittisal ve ittihat rabıtalarını nasıl tesis eder? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 1. Nükte, s. 62. 

[Sual: Küfür, neden bütün eşyayı birbirinden ayrı gösterir ve birbirine ecnebi nazarıyla baktırır?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 1. Nükte, s. 62. 

[Sual: Dünya hayatında, galebenin bazen kâfirlerde olmasının sırrı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 1. Nükte, s. 62. 

[Sual: Dünyanın zâhirî ve batınî yüzleri nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 1. Nokta,

s. 63. 

[Sual: Mümkinatın, enâniyete bağlı vecihleri nelerdir? ] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 1. Nokta, s. 63. 

[Sual: "Vücut istersen, mün'adim ol ki vücudu bulasın!.." ne demektir? ] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 1. Nokta, s. 63. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 64. 

[Sual: Niyetin mahiyeti nedir; niyet, âdetleri, hareketleri ibadete nasıl çevir?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 2. Nükte, s. 63-64. 

[Sual: Dünyadaki lezzet ve nimetlere kaç cihetle bakılır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 2. Nükte, s. 64. 

[Sual: Lezaiz-i imaniye, firak ve iftirak ile niçin müteessir ve mükedder olmuyor? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 2. Nükte, s. 64.

[Sual: İnsan esbap ve vesaiti kucağına alıp yapışırsa, neden zillet ve hakarete sebep olur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 2. Nokta, s. 64. 

[Sual: Sadakat ve vefadarlığı darb-ı mesel olan kelp neden necis-ül ayn addedilmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, s. 64. 

[Sual: Tavuk, inek, kedi gibi hayvanlar, insanlarca neden aziz ve mübarek addedilmektedirler? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, s. 64. 

[Sual: Şuur olsun, olmasın fıtratların Sâni'i bilmesi nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, s. 64. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 65. 

[Sual: Her şey Cenab-ı Hakk'a isnat edilmezse, neden bir ân-ı vâhitte, gayr-ı mütenahî ilahların ispatı lâzım gelir.?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 3. Nükte, s. 65.

[Sual: Neden, kâinatın inkârı mümkün olsa bile, Sâni'in inkârı mümkün değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 3. Nükte, s. 65.

Sual: Neden, mukarenet, illiyete delil olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 3. Nokta,

s. 65. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 66. 

4.Nükte

[Sual:] Cenab-ı Hakk'ın masivasına yapılan muhabbet kaç çeşit olur? ] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 4. Nokta, s. 66. 

[Sual: Âyet-i kerimeyle, rızk taahhüt altına alınmıştır, nasıl?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, s. 66. 

[Sual: Hakikî rızk, mecazî rızk nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, 5. Nükte, s. 66.

Mesnevi-i Nuriye, s. 67. 

[Sual: Masum bir insana veya hayvanlara gelen felâketler ve musibetlerdeki sebep ve hikmetler nelerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, s. 67. 

5.Nokta

Mesnevi-i Nuriye, s. 68. 

[Sual: Kur'ân'ın bazı âyetlerinin şuhudî bir tefsiri nasıl yapılmıştır?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime, İ'tizar, s. 68.

Katre'nin Zeyli, s. 69-75

Mesnevi-i Nuriye, s. 69.

 [Sual: Namazda, vakte riayet etmenin ve hayalen Kâ'be'ye mütevveccih olmanın fazileti nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 1.Remz, s. 69.

Mesnevi-i Nuriye, s. 70.

[Sual: İnsan, vesvese ve dalâlet zulmetleri içinde yürürken, sünnet veya hadd-i şer'î den inhiraf ve udul ederse ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 2.Remz, s. 70.

[Sual: Nefis, zıtları birbirinden tevlit ederse ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 3.Remz, s. 70.

[Sual: Hâlik ile nefis arasında nasıl bir kurb ve bu'd vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 3.Remz, s. 70.

 [Sual: Muztar olanların dualarının, neden büyük bir tesiri vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 4.Remz, s. 70.

Mesnevi-i Nuriye, s. 71. 

 [Sual: Nefsin, küllü cüz'de, büyüğü küçükte görmek istemesi nasıl bir hastalıktır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 5.Remz, s. 71. 

[Sual: Küfür yolunda yürümek, neden buzlar üzerinde yürümekten daha zahmetli ve daha tehlikelidir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 6.Remz, s. 71. 

[Sual: İman yolu, neden suda, havada, ziyada yürümek ve yüzmek gibi pek kolay ve zahmetsizdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 6.Remz, s. 71. 

[Sual: Kasden ve bizzat kimse küfrü kabul etmez, deniyor; öyle ise neden insanlar küfrün içine düşüyor? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, s. 71. 

 [Sual: Yaratılış hususunda bir şey, bin şey nasıl birdir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 7.Remz, s. 71. 

[Sual: Kur'ânın, tabakat-ı beşerin hissiyatına yaptığı müraat, avâm-ı nâsın fehmini okşayarak tevcih-i hitap esnasında yaptığı tenezzülât, neden bazı nefislerin dalâletine sebep olmuştur? /Mesnevi-i Nuriye, /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 8.Remz, s. 71. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 72. 

[Sual: Dünyanın; 1. Âhirete, 2. Esma-i hünsaya, 3. Kendine baktığı yüzlerinin keyfiyeti nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 9.Remz, s. 72. 

[Sual: Sinek, Said Nursi'ye nasıl üstat olur ve onunla nefsini ikna ve ilzam eder? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 10.Remz, s. 72. 

 Mesnevi-i Nuriye, 73. 

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin hükümleri karıştırılırsa –İsm-i Zâhir ile İsm-i Bâtın gibi- ne olur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 11.Remz, s. 73.

 [Sual: Kâfirler, İslâmiyetin rahmetinden nasıl istifade etmişlerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 12.Remz, s. 73. 

[Sual: Nefis, neden kendisini görecek bir rakîbin gözü altında bulunmayı istemiyor? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 13.Remz, s. 73. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 74. 

[Sual: Bir nefer, bir şâhın yapamadığı bir işi nasıl yapar? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 14.Remz, s. 74.

[Sual: Said Nursi'nin, "Katre" namındaki eserinde Kur'ân'dan ilhamen takip ettiği yol ile ehl-i nazar ve felsefenin takip ettikleri yol arasındaki fark nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 15.Remz, s. 74.

[Sual: Nefsin vücudunda nasıl bir körlük vardır ve o körlük neyin görünmesine mani olur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 16.Remz, s. 74.

Mesnevi-i Nuriye, s. 75. 

[Sual: İnsan, gafletle kendi hesabına bir iş yaptığı zaman neden Mâlikü'l-Mülke karşı haddini tecavüz etmemeli?/ /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 17.Remz, s. 75.

[Sual: İnsan, şöhretin bela ve musibetinden nasıl kurtulur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli, 18.Remz, s. 75.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

Zulüm (ve haksızlık) edenlere de sakın meyletmeyin! Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.

Hûd, 113

GÜNÜN HADİSİ

Sehavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil sehavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI