Cevaplar.Org

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-2

Lâsiyyemalar, 30-43. [Onuncu Söz'ün bir cihette esası ve Yirmi Sekizinci Söz'ün Arabî ikinci makamı.] Mesnevi-i Nuriye, s. 30.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-05-23 13:31:34

Lâsiyyemalar, 30-43.

[Onuncu Söz'ün bir cihette esası ve Yirmi Sekizinci Söz'ün Arabî ikinci makamı.]

Mesnevi-i Nuriye, s. 30. 

[Sual: İbn-i Sina gibi acib bir dâhînin "Haşir bir mesele-i nakliyedir, akıl bu yolda gidemez" dediği haşrin en basit fehme de kabul ettirilmesi ve ispatı nasıldır? / Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, s. 30-43.

[Sual: Esmâ-i İlâhiye ve mahiyet-i insaniye ile haşir nasıl ispat edilir?] /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, s. 30. 

[Sual: Şirkin temeli neden sayısız muhalâttan kurulmuştur ve şirkin ne kadar fena bulunduğu, tabiat ve esbabperestlerin kör gözlerine nasıl gösterilir? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, [1] Arkadaş, s. 30. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 31. 

[Sual: Neden, kâfir münkirin, kalbinde küfrü taşımakla, akıl ve zekâ iddiasında bulunması olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [1], s. 31. 

[Sual:] Herbir şey için -maddiye ve mâkule olmak olmak üzere- iki suret ve şekil vardır, ne demektir?] /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [2], s. 31. 

[Sual: Her bir mevcut, Sâni'-i Ehad ve Samed'i nasıl gösterir ve Sâni'-i Ehad ve Samed'in mülkü ve eser-i san'atı olduğuna nasıl şehadet eder?] /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [3], s. 31. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 32. 

[Sual: Yalnız bahar mevsiminde sahife-i arza darp edilen sikke, Allah'ın Ehadiyet ve Samedâniyetini nasıl gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [3], s. 32. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 33. 

[Sual: Uluhiyet, risalet, âhiret, kâinat arasında hakikatte neden telâzum vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [5], s. 33.

[Sual: Hâlik-ı Vâhid kabul edilmediği takdirde, kâinatın zerrât ve mürekkebatı adedince sonsuz ilahların kabulüne neden mecburiyet hasıl olur? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [5], s. 33.

Mesnevi-i Nuriye, s. 34. 

[Sual: "İman-ı Billah" ve "Âhiret imanı" arasında nasıl telâzum -birbirinin lazımı olma- vardır?] /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 34. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 36. 

[Sual: Sâni'-i Âlem, ubudiyetle kendisini tazim etmeyenlerin veya istihfaf edenlerin te'diblerini te'hir ve imhal etse bile neden ihmal etmez? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 36. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 37. 

[Sual: Sultan-ı Âdil için neden, bir cennet-i bâkiye, bir cehennem-i daime lâzımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 37. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 38. 

[Sual: Niçin bâki bir hüsn, fâni bir müştaka razı olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 38. 

[Sual: Niçin, bu âlem Sâni'i istilzam ettiği gibi, Sâni' de âlem-i âhireti istilzam eder? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 38.

 [Sual: Bu âlemin Sâniinde pek rahîmane bir şefkati olduğu nasıl anlaşılır? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 38.

[Sual: Nev-i beşerin reis-i muhteremi, Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselâm'ın insanlar için istediği ve bütün mahlûkâtın "Âmin" dediği duası nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 38.

[Sual: "Levlâke levlâke lemâ halaktü'l-eflâk"ın sırrı nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 38.

Mesnevi-i Nuriye, s. 40. 

[Sual: Bu dünya menzilinde görülen leziz şeyler, neden lezzet ve zevk için değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 40.

[Sual: Neden: "Bu dünya ebedî kalmak için yaratılmış, bir menzil değildir."? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 40.

[Sual: Sâni-i âlemin kitab-ı mübin maddelerinden âlemdeki yalnız nizam ve mizan maddelerine bakınca neler görülür? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, Lâsiyyemalar, -Ey- Arkadaş [8], s. 40.

Mesnevi-i Nuriye, s. 41. 

[Sual: Niçin, bu âlem Sâni'i istilzam ettiği gibi, Sâni' de âlem-i âhireti istilzam eder? Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Ey- Arkadaş [8], s. 41.

[Sual: Nebatatın –bitkilerin- haşrini gören niçin insanların haşrini inkâr edemez? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Ey- Arkadaş[8], s. 41.

Mesnevi-i Nuriye, s. 42. 

[Sual: Âlemde, Rububiyetin saltanat şuaları nasıl görünüyor? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, [8] -Ey- Arkadaş, s. 42. 

[Sual: Bu âlemin Mutasarrıfı, dar ve muvakkat şu arz meydanında, âlem-i âhiretin büyük meydanının çok misallerini, nümunelerini her vakit nasıl gösteriyor? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, [8] -Ey- Arkadaş, Ezcümle, s. 42. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 43. 

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın arz meydanında yaptığı nebatî –bitkilerde görülen- haşirler ve neşirler ve sair içtima ve iftiraklar niçin maksud-u bizzât değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, [9] –Ey Aziz- Arkadaş, s. 43. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 44 

[Sual: Her bir cüz'ün, cüz'î olsun küllî olsun, cüz' olsun küll olsun: 1) Hâlik'a bakan 2) ahirete bakan vecihleri haşrin vücudunu nasıl ister? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar,–Ey Aziz- Arkadaş[9], s. 44. 

Katre, s. 44-57

Mesnevi-i Nuriye, s. 45. 

[Sual: Said Nursi, nefis ve şeytan ile yaptığı muharebelerden muzaffer olarak nasıl kurtuldu? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, İfade-i Meram, s. 45. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 46. 

Katre, Mukaddeme

[Sual: Said Nursi'nin kırk sene ömründe tahsil ettiği dört kelime ve dört kelâm nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Mukaddeme, s. 46. 

 [Sual: Neden, Cenab-ı Hakk'ın masivasına mana-yı harfiyle ve O'nun hesabına bakmak lâzımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Mukaddeme, s. 46.

[Sual: Nazar ile niyet, mahiyet-i eşyayı nasıl tağyir eder? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Mukaddeme, s. 46. 

[Sual: Mâlik-i Hakikî'nin sıfatlarının mahiyeti ve hududu nasıl bilinir?

Mesnevi-i Nuriye, s. 47. 

[Sual: "Ölüm haktır.", açıklaması nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, İkinci Kelam, s. 47. 

Sual: Niçin, herkesin bütün saadetleri, bir Rabb-ı Rahîm'e olan teslimiyete bağlıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Üçüncü Kelam, s. 47. 

[Sual: Ene nasıl bir vâhid-i kıyâsîdir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Dördüncü Kelam, s. 47. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 48. 

Birinci Bab

[Sual: Allah'tan başka hak bir İlâh'ın bulunmadığına şahitler nelerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 48. 

[Sual: Allah'ın, vücub-u vücuduna ve Vâhid, Ehad, Ferd, Samed olduğuna Hazret-i Muhammed (A.S.M.) nasıl bir şahid-i sadık ve bir bürhan-ı nâtık olmuştur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Birinci Bab, s. 48. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 49. 

[Sual: Furkan-ı Hakîm nasıl bir kitaptır? / Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 49. 

[Sual: Kâinatın terkipleri, Hâlik-ı Kadîm-i Kadîr'in vücub ve vücuduna ve evsaf-ı kemaliyesine nasıl şehadet ediyor? / Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 49. 

[Sual: Kâinat erkânından her bir rükün elli beş lisan ile tevhidi -"Eşhüdü el-lâ ilâhe illalla"ı- nasıl ispat ediyor? / Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 49. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 50. 

[Sual: Her bir zîhayatın, hilkat ve yaratılışı Vâcib-ül Vücud'a isnat edilmesini bazıları niçin inkâr ediyorlar? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 50. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 51. 

[Sual: Bir neve Hâlik olabilmek, neden cinse de Hâlik olabilmeye mütevakkıftır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 51. 

[Sual: Kâinat "Allahu lâ ilâhe illâ hû"yu nasıl söylüyor?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 51. 

[Sual: Hilkat ve yaratılış, esbap ve kesrete isnat edilirse her bir zerrede; niçin, Vâcib-ül Vücud'un sıfatlarını farz etmek lâzım geliyor? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, 50. 

Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 52. 

[Sual: Bütün akıllar, ruhlar Vâcib-ül Vücud'a firar ve iltica etmeye niçin mecbur olur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 52. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 53. 

[Sual: Esbap, niçin kevn ve vücutta müessir-i hakikî olamazlar? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 53. 

[Sual: Kanunlar ve nevâmis denilen şeyler nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 53. 

[Sual: Hâlik-ı Kâinata şerik niçin mümtenidir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 53. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 54. 

[Sual: Kâinatın ecza ve zerratı arasındaki tesanüt, tevhidi nasıl ilan ediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 54. 

[Sual: Kâinatın -küllî ve cüz'î- bütün eczasında görülen kasd, şuur, irade, ihtiyar sıfatları bir Hâkim-i Mutlak'a nasıl delâlet ediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 54. 

[Sual: Kâinatta görülen hangi sıfatlar bir Rahmân-ı Rahîm'in vücub-u vücuduna şehadet eder? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 54. 

[Sual: Hangi hakikatler, kâinata bir Rabb-i Vâcib-ül Vücud lâzım ve zarurî olduğuna şehadet ediyor ve kâinat "Allahu lâ ilâhe illâ hû" ile talim ve ilâm ediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 54. 

[Sual: Bütün envâ'ın cüz'iyatındaki tasarruf, Hâlik'ın vücub-u vücuduna nasıl delâlet eder? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 54. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 56. 

[Sual: Her şeyin bâtını zâhirinden daha latif, daha şeffaftır, bu nelere delâlet eder? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 56. 

[Sual: Sâni'-i Âlem'in, âlemde dâhil olmadığı gibi âlemden hariç de olmadığı hangi hakikatten anlaşılır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 56. 

[Sual: "Muhammedü'r-rasûlüllah", imanın mizan ve terazinde "Lâ ilâhe illâllah" ile nasıl karin ve müvazi olmuştur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 56. 

[Sual: Nübüvvet ile velâyet aralarındaki nispet nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 56. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 57. 

[Sual: Tevhidi ispat eden bazı bürhanların bir kısmı, neden suya, bir kısmı havaya, bir kısmı da ziyaya benzetilir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 57. 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

O halde sabret. Sonunda kazanacak olanlar, elbette Allah'tan korkup sakınanlardır.

Hûd, 49

GÜNÜN HADİSİ

Diğer bir kişi katılmaksızın, iki kişi aralarında fısıldaşmasın.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Yavuz Sultan Selim'in Ridaniyye Zaferi(22 Ocak) *Hz.Ali (r.a.) Efendimiz'in Şehit Edilmesi(24 Ocak) *I.Murad Hân'ın Haçlı Ordusuna Karşı Sırpsındığı Zaferi(25 Ocak) *Büyük Muhaddis ve Tarihçi İbn-ü Asâkir'in Vefâtı(26 Ocak) *OSMANLI DEVLETİ'NİN KURU

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI