Cevaplar.Org

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-2

Lâsiyyemalar, 30-43. [Onuncu Söz'ün bir cihette esası ve Yirmi Sekizinci Söz'ün Arabî ikinci makamı.] Mesnevi-i Nuriye, s. 30.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-05-23 13:31:34

Lâsiyyemalar, 30-43.

[Onuncu Söz'ün bir cihette esası ve Yirmi Sekizinci Söz'ün Arabî ikinci makamı.]

Mesnevi-i Nuriye, s. 30. 

[Sual: İbn-i Sina gibi acib bir dâhînin "Haşir bir mesele-i nakliyedir, akıl bu yolda gidemez" dediği haşrin en basit fehme de kabul ettirilmesi ve ispatı nasıldır? / Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, s. 30-43.

[Sual: Esmâ-i İlâhiye ve mahiyet-i insaniye ile haşir nasıl ispat edilir?] /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, s. 30. 

[Sual: Şirkin temeli neden sayısız muhalâttan kurulmuştur ve şirkin ne kadar fena bulunduğu, tabiat ve esbabperestlerin kör gözlerine nasıl gösterilir? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, [1] Arkadaş, s. 30. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 31. 

[Sual: Neden, kâfir münkirin, kalbinde küfrü taşımakla, akıl ve zekâ iddiasında bulunması olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [1], s. 31. 

[Sual:] Herbir şey için -maddiye ve mâkule olmak olmak üzere- iki suret ve şekil vardır, ne demektir?] /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [2], s. 31. 

[Sual: Her bir mevcut, Sâni'-i Ehad ve Samed'i nasıl gösterir ve Sâni'-i Ehad ve Samed'in mülkü ve eser-i san'atı olduğuna nasıl şehadet eder?] /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [3], s. 31. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 32. 

[Sual: Yalnız bahar mevsiminde sahife-i arza darp edilen sikke, Allah'ın Ehadiyet ve Samedâniyetini nasıl gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [3], s. 32. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 33. 

[Sual: Uluhiyet, risalet, âhiret, kâinat arasında hakikatte neden telâzum vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [5], s. 33.

[Sual: Hâlik-ı Vâhid kabul edilmediği takdirde, kâinatın zerrât ve mürekkebatı adedince sonsuz ilahların kabulüne neden mecburiyet hasıl olur? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [5], s. 33.

Mesnevi-i Nuriye, s. 34. 

[Sual: "İman-ı Billah" ve "Âhiret imanı" arasında nasıl telâzum -birbirinin lazımı olma- vardır?] /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 34. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 36. 

[Sual: Sâni'-i Âlem, ubudiyetle kendisini tazim etmeyenlerin veya istihfaf edenlerin te'diblerini te'hir ve imhal etse bile neden ihmal etmez? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 36. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 37. 

[Sual: Sultan-ı Âdil için neden, bir cennet-i bâkiye, bir cehennem-i daime lâzımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 37. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 38. 

[Sual: Niçin bâki bir hüsn, fâni bir müştaka razı olamaz? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 38. 

[Sual: Niçin, bu âlem Sâni'i istilzam ettiği gibi, Sâni' de âlem-i âhireti istilzam eder? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 38.

 [Sual: Bu âlemin Sâniinde pek rahîmane bir şefkati olduğu nasıl anlaşılır? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 38.

[Sual: Nev-i beşerin reis-i muhteremi, Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselâm'ın insanlar için istediği ve bütün mahlûkâtın "Âmin" dediği duası nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 38.

[Sual: "Levlâke levlâke lemâ halaktü'l-eflâk"ın sırrı nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 38.

Mesnevi-i Nuriye, s. 40. 

[Sual: Bu dünya menzilinde görülen leziz şeyler, neden lezzet ve zevk için değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 40.

[Sual: Neden: "Bu dünya ebedî kalmak için yaratılmış, bir menzil değildir."? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, Lâsiyyemalar, -Aziz- Arkadaş [7], s. 40.

[Sual: Sâni-i âlemin kitab-ı mübin maddelerinden âlemdeki yalnız nizam ve mizan maddelerine bakınca neler görülür? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, Lâsiyyemalar, -Ey- Arkadaş [8], s. 40.

Mesnevi-i Nuriye, s. 41. 

[Sual: Niçin, bu âlem Sâni'i istilzam ettiği gibi, Sâni' de âlem-i âhireti istilzam eder? Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Ey- Arkadaş [8], s. 41.

[Sual: Nebatatın –bitkilerin- haşrini gören niçin insanların haşrini inkâr edemez? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, -Ey- Arkadaş[8], s. 41.

Mesnevi-i Nuriye, s. 42. 

[Sual: Âlemde, Rububiyetin saltanat şuaları nasıl görünüyor? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, [8] -Ey- Arkadaş, s. 42. 

[Sual: Bu âlemin Mutasarrıfı, dar ve muvakkat şu arz meydanında, âlem-i âhiretin büyük meydanının çok misallerini, nümunelerini her vakit nasıl gösteriyor? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, [8] -Ey- Arkadaş, Ezcümle, s. 42. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 43. 

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın arz meydanında yaptığı nebatî –bitkilerde görülen- haşirler ve neşirler ve sair içtima ve iftiraklar niçin maksud-u bizzât değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar, [9] –Ey Aziz- Arkadaş, s. 43. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 44 

[Sual: Her bir cüz'ün, cüz'î olsun küllî olsun, cüz' olsun küll olsun: 1) Hâlik'a bakan 2) ahirete bakan vecihleri haşrin vücudunu nasıl ister? /Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar,–Ey Aziz- Arkadaş[9], s. 44. 

Katre, s. 44-57

Mesnevi-i Nuriye, s. 45. 

[Sual: Said Nursi, nefis ve şeytan ile yaptığı muharebelerden muzaffer olarak nasıl kurtuldu? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, İfade-i Meram, s. 45. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 46. 

Katre, Mukaddeme

[Sual: Said Nursi'nin kırk sene ömründe tahsil ettiği dört kelime ve dört kelâm nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Mukaddeme, s. 46. 

 [Sual: Neden, Cenab-ı Hakk'ın masivasına mana-yı harfiyle ve O'nun hesabına bakmak lâzımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Mukaddeme, s. 46.

[Sual: Nazar ile niyet, mahiyet-i eşyayı nasıl tağyir eder? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Mukaddeme, s. 46. 

[Sual: Mâlik-i Hakikî'nin sıfatlarının mahiyeti ve hududu nasıl bilinir?

Mesnevi-i Nuriye, s. 47. 

[Sual: "Ölüm haktır.", açıklaması nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, İkinci Kelam, s. 47. 

Sual: Niçin, herkesin bütün saadetleri, bir Rabb-ı Rahîm'e olan teslimiyete bağlıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Üçüncü Kelam, s. 47. 

[Sual: Ene nasıl bir vâhid-i kıyâsîdir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Dördüncü Kelam, s. 47. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 48. 

Birinci Bab

[Sual: Allah'tan başka hak bir İlâh'ın bulunmadığına şahitler nelerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 48. 

[Sual: Allah'ın, vücub-u vücuduna ve Vâhid, Ehad, Ferd, Samed olduğuna Hazret-i Muhammed (A.S.M.) nasıl bir şahid-i sadık ve bir bürhan-ı nâtık olmuştur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, Birinci Bab, s. 48. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 49. 

[Sual: Furkan-ı Hakîm nasıl bir kitaptır? / Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 49. 

[Sual: Kâinatın terkipleri, Hâlik-ı Kadîm-i Kadîr'in vücub ve vücuduna ve evsaf-ı kemaliyesine nasıl şehadet ediyor? / Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 49. 

[Sual: Kâinat erkânından her bir rükün elli beş lisan ile tevhidi -"Eşhüdü el-lâ ilâhe illalla"ı- nasıl ispat ediyor? / Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 49. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 50. 

[Sual: Her bir zîhayatın, hilkat ve yaratılışı Vâcib-ül Vücud'a isnat edilmesini bazıları niçin inkâr ediyorlar? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 50. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 51. 

[Sual: Bir neve Hâlik olabilmek, neden cinse de Hâlik olabilmeye mütevakkıftır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 51. 

[Sual: Kâinat "Allahu lâ ilâhe illâ hû"yu nasıl söylüyor?] /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 51. 

[Sual: Hilkat ve yaratılış, esbap ve kesrete isnat edilirse her bir zerrede; niçin, Vâcib-ül Vücud'un sıfatlarını farz etmek lâzım geliyor? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, 50. 

Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 52. 

[Sual: Bütün akıllar, ruhlar Vâcib-ül Vücud'a firar ve iltica etmeye niçin mecbur olur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 52. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 53. 

[Sual: Esbap, niçin kevn ve vücutta müessir-i hakikî olamazlar? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 53. 

[Sual: Kanunlar ve nevâmis denilen şeyler nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 53. 

[Sual: Hâlik-ı Kâinata şerik niçin mümtenidir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 53. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 54. 

[Sual: Kâinatın ecza ve zerratı arasındaki tesanüt, tevhidi nasıl ilan ediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 54. 

[Sual: Kâinatın -küllî ve cüz'î- bütün eczasında görülen kasd, şuur, irade, ihtiyar sıfatları bir Hâkim-i Mutlak'a nasıl delâlet ediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 54. 

[Sual: Kâinatta görülen hangi sıfatlar bir Rahmân-ı Rahîm'in vücub-u vücuduna şehadet eder? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 54. 

[Sual: Hangi hakikatler, kâinata bir Rabb-i Vâcib-ül Vücud lâzım ve zarurî olduğuna şehadet ediyor ve kâinat "Allahu lâ ilâhe illâ hû" ile talim ve ilâm ediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 54. 

[Sual: Bütün envâ'ın cüz'iyatındaki tasarruf, Hâlik'ın vücub-u vücuduna nasıl delâlet eder? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 54. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 56. 

[Sual: Her şeyin bâtını zâhirinden daha latif, daha şeffaftır, bu nelere delâlet eder? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 56. 

[Sual: Sâni'-i Âlem'in, âlemde dâhil olmadığı gibi âlemden hariç de olmadığı hangi hakikatten anlaşılır? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 56. 

[Sual: "Muhammedü'r-rasûlüllah", imanın mizan ve terazinde "Lâ ilâhe illâllah" ile nasıl karin ve müvazi olmuştur? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 56. 

[Sual: Nübüvvet ile velâyet aralarındaki nispet nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 56. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 57. 

[Sual: Tevhidi ispat eden bazı bürhanların bir kısmı, neden suya, bir kısmı havaya, bir kısmı da ziyaya benzetilir? /Mesnevi-i Nuriye, Katre, s. 57. 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.

Ankebut:45

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

BUHARİ, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI