Cevaplar.Org

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-1

Mesnevi-i Nuriye, s. 7. [Sual: Eski Said, hakikat’ül-hakaika bir meslek ararken niçin ekser ehl-i tarîkat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi?


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-05-15 17:26:09

Risale-i Nur ve Sualler, çalışmasında sualler iki kısma ayrılır:

Birincisi: Risâle-i Nur'da Sualler diyebileceğimiz kısım, bunlar:

1-Said Nursi'nin sorup cevaplandırdığı,

2-Said Nursî'ye sorulan ve onun tarafından cevaplarının verildiği sualler.

İkincisi: Risâle-i Nur'dan Sualler diyebileceğimiz kısım ise, Risâlelerdeki açıklama ve bilgilere bizim çıkardığımız sualler.

Metinde birinci kısım sualler köşeli parantez kullanılmadan Sual: şeklinde,

ikinci kısım sualler ise köşeli parantez [Sual: ….?] içinde verilmiştir. Ayrıca, her iki kısım sual ve cevapların Risâlelerdeki yerleri gösterilmiştir.

***

Mesnevi-i Nuriye, s. 7. 

[Sual: Eski Said, hakikat'ül-hakaika bir meslek ararken niçin ekser ehl-i tarîkat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi? / Mesnevi-i Nuriye, Birinci Nokta, s. 7. 

[Sual: Eski Said, hakikat-ül hakaika bir meslek ararken İmam-ı Râbbanî ona gaybî bir tarzda niçin "Tevhid-i kıble et!" demiş? /Mesnevi-i Nuriye, Birinci Nokta, s. 7. 

[Sual: Eski Said, Yeni Said'e nasıl inkılab etmiş? /Mesnevi-i Nuriye, İkinci Nokta, s. 7. 

 

Mesnevi-i Nuriye, s. 8. 

[Sual: Yaralanmış tâlib-i hakikat, kısa bir zamanda nasıl tedavi edilir? /Mesnevi-i Nuriye, Üçüncü Nokta, s. 8. 

[Sual: Risale-i Nur nasıl bir itminan ve bir kanaat veriyor? /Mesnevi-i Nuriye, Üçüncü Nokta, s. 8. 

[Sual: Ehl-i ilhat ve dalâlet ne ile tam ilzam ve iskât edilir? /Mesnevi-i Nuriye, Üçüncü Nokta, s. 8. 

[Sual: Risale-i Nur, mârifetullaha nasıl bir yol açmış? /Mesnevi-i Nuriye, Dördüncü Nokta, s. 8. 

[Sual: Mesnevi-i Nuriye'deki "İ'lem"erin her bir hakikati bir risale olacak derecede ehemmiyetli iken Said Nursi onları okuyanların hangi noktaları nazara almalarını istiyor? /Mesnevi-i Nuriye, Beşinci Nokta, s. 8. 

Lem'alar, s. 9-18.

(Yirmi ikinci Söz ile aynı mealdedir.)

Mesnevi-i Nuriye, s. 9.

[Sual: Kâinattaki herşey tevhide nasıl delil olur? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, s. 9-18.

[Sual: İzzet ve azamet neden, perdeyi iktiza eder; tevhid ve celal de şirketi reddeder? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, s. 9. 

 [Sual: Sultan-ı Ezelî'nin memurlarının vazifeleri nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, s. 9. 

Mesnevi-i Nuriye, s.10. 

[Sual: Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında neden münasebet yoktur? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, s.10. 

[Sual: Âmiyâne tevhid ve hakikî tevhid nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Tenbih, s. 10. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 11. 

[Sual: Her bir masnuun yüzündeki sikke, neden her şeyi halk eden Hâlik'a mahsustur? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Birinci Lem'a, s. 11. 

[Sual: Canlı mahlûkata vaz' edilen hayat hâtemi tevhidi nasıl gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, İkinci Lem'a, s. 11. 

[Sual: Şems-i Ezelî'nin bütün canlı mahlûkâtta "ihya ve nefh-i hayat" cihetiyle nasıl bir tecelli-i ehadiyeti vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Üçüncü Lem'a, s. 11-12. 

[Sual: Hayat, Şems-i Ezelî'ye isnad edilmediği takdirde neden sayısız şerikleri ispat etmek mecburiyeti hasıl olur? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Üçüncü Lem'a, s.11-12. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 12. 

[Sual: Kitab-ı kâinatta yazılı satırlar, kelimeler ve harflerin bir Vâhid-i Ehad'in kalem-i kudretiyle yazılmış olduğuna hükmedemeyen ve onları tabiat ve esbaba isnat edenler neden imtina ve muhalin en suûbetli ve çıkmaz bir yoluna zehap etmiş olurlar? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Dördüncü Lem'a, s. 12. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 13. 

[Sual: Neden, Hebenneka gibi ahmaklaşan bir adam dahi Sâni'-i Zülcelal'in inkârına gitmemek gerektir? / Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Beşinci Lem'a, s. 13. 

[Sual: Cenab-ı Hak, aktar-ı semavat ve arzı, hâtem-i vâhidiyetle; mecmu-u kâinatı sikke-i ehadiyetle nasıl mühürlemiştir? / Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Altıncı Lem'a, s. 13. 

Mesnevi-i Nuriye, s 14. 

[Sual: Kâinatın heyet-i mecmuasının büyük sahifesi üzerinde hâtem-i tevhid nasıl görünmektedir? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Yedinci Lem'a, s. 14. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 15. 

[Sual: Hayvanata taksim edilen rızıklara dikkat edilirse ne görülür? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Sekizinci Lem'a, s. 15. 

[Sual: Âlem-i arzda dağınık nevler ve muhit unsurlar üstünde hâtem-i ehadiyet nasıl görülür? / Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Dokuzuncu Lem'a, s. 15. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 16. 

[Sual: Neden, azı halk edebilen bütün kâinatı halk eden Zâttır? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Dokuzuncu Lem'a, s. 16. 

[Sual: Enva' ve külliyat üstüne vaz edilen vahdaniyet sikkesi tevhidi nasıl gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Onuncu Lem'a, s. 16. 

[Sual: Dağınık bir nev'in icadındaki sühûlet-i hârika, neden vahdet ve tevhid sırrına bağlıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Onuncu Lem'a, s. 16. 

[Sual: Bütün mütevafık ve müteşabihler, yani birbirine benzeyen çokluk, neden bir Zât-ı Vâhid'in eser-i san'atıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, On Birinci Lem'a, s. 16. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 17. 

[Sual: Mevcudat, vücuduyla "Vâcib-ül Vücud'un vücub-u vücuduna ve ölüm ve zevaliyle, teceddüdî bir teselsül ile yerlerine gelen emsali ile Sâni'in ezelî ve ebedî vâhidiyetine nasıl şehadet ederler? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, On İkinci Lem'a, s. 17. 

[Sual: Zerrelerden tut, seyyarelere kadar her şey, Sâniin vücub-u vücudunu nasıl ilân eder? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, On Üçüncü Lem'a, s. 17. 

Mesnevi-i Nuriye, s.18. 

[Sual: Mevcudat, Hâlik'ın zâtında naks ve kusur olmadığını ve şuunatında, sıfâtında ve esmâsında ve ef'alinde de naks ve kusur bulunmadığını nasıl ilân ediyor? / Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, On Dördüncü Lem'a, s. 18. 

Reşhalar, 19-29.

Mesnevi-i Nuriye, s. 19.

[Sual: İmanın en mühim üç erkânından nübüvvetin hakikatini ve nübüvvet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) gayet kat'î ve parlak bürhanlarla ispat eden deliller nelerdir? / Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, s. 19-29,

[Sual: Hâlik-ı âlemi bize târif ve ilân eden deliller ve bürhanlar nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Tenbih, s. 19.

[Sual: "Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm kimdir?" diye yapılan suale cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Birinci Reşha, s. 19.

 [Sual: Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm nasıl bir şahsiyet-i mâneviyeye mâliktir? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Birinci Reşha, s. 19.

Mesnevi-i Nuriye, s. 20. 

[Sual: "Lâ ilâle illallah" kelime-i mübarekesi Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın davalarından biri olan "Tevhid"i nasıl tasrih ve ifade ediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Birinci Reşha, s. 20. 

[Sual: Tevhidi ispat ve nev-i beşeri irşat eden Muhammed Aleyhissalatü Vesselam nelerle mücehhez ve musaddaktır? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, İkinci Reşha, s. 20. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 21. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm delâil-i enfüsiye denilen delil ve işaretler ile musaddak mıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Üçüncü Reşha, s. 21. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm cevap verdiği, akılları acz ve hayrette bırakan sualler nelerdir? / Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Dördüncü Reşha, s. 21. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm âlemde yaptığı inkılap ile âlemin şeklini nasıl değiştirmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Beşinci Reşha, s. 21. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 22. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın telkin ettiği iman nazarıyla kâinata bakılmadığı takdirde, kâinat nasıl görünecekti ve mürşid-i kâmilin gözüyle ve îman gözlüğüyle bakılırsa nasıl görünür? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Beşinci Reşha, s. 22.

[Sual: Neden bu kâinata tarifat ve teşrifatçı bir mürşid-i hârika -Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm- lâzımdır? Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Beşinci Reşha, s. 22. 

[Sual: "Eğer bu zât (A.S.M.) olmasa idi kâinat da olmazdı." mealindeki hadis-i kudsî hangi hakikati tenvir ediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Beşinci Reşha, s. 22. 

[Sual: Kâinat ne ile "Hikmet-i Samedaniye Kitabı" namını alır? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Beşinci Reşha, Hülâsa, s. 22. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 23. 

[Sual: Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın davalarında, nefis ve şeytanın münakaşa ve itirazlarına niçin imkân yoktur? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Altıncı Reşha, s. 23. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Ceziret-ül Arap'ta yaptığı inkılap ve icraatlar nelerdir? / Mesnevi-i Nuriye, Yedinci, Sekizinci Reşha, s. 23,

Mesnevi-i Nuriye, s. 24. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın davasını tereddütsüz, hicapsız, korkusuz, teessürsüz, halis bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokundurmak üzere akıllarını tezyif, nefislerini tahkir edip, izzetlerini kırarak söylemesi neyi gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Dokuzuncu Reşha, s. 24. 

Sual: Acaba büyük bir vazife ile vazifedar -Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm-, pek büyük bir meselede, pek büyük bir şeref ve haysiyet sahibi, pek büyük bir cemaat içinde, pek şedid hasımların karşısında iddia ettiği bir davada yalan ve hilaf-ı hakikat söyleyebilir mi? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Dokuzuncu Reşha, s. 24. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, nasıl bir hakikatten ve nasıl bir Sultan'ın şuunundan bahsediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Onuncu Reşha, s. 24. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 25. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, neden saadet-i ebediyenin vücuduna ve icadına vesiledir? /Mesnevi-i Nuriye, On Birinci Reşha, s. 25,

Mesnevi-i Nuriye, s. 26. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dan sonra gelen asırların o zâttan aldıkları feyizler onun Risaletini nasıl ispat eder? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, On İkinci Reşha, s. 26. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 28. 

[Sual: Kâinatta yazılan sayısız âyetler -Zât-ı Ehad'in vahdaniyetine şehadet ettikleri gibi- risalet-i Ahmediyeye (A.S.M.) nasıl delâlet ve şehadet ederler? / Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, On İkinci Reşha, s. 28. 

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey midir?

Rahman, 60

GÜNÜN HADİSİ

İman ve İslam'ın Fazileti

"Mü'min kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mü'mine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı birşey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır" (Müslim, Zühd 64, (2

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii'nin yeniden ibadete açılışı(15 Nisan 1772) *Turgut Özal'ın Vefatı(17 Nisan 1993) *Türk-Yunan savaşının başlaması(18 Nisan 1897) *Miladi takvime göre Efendimiz'in (s.a.v.)dünyaya teşrifleri(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI