Cevaplar.Org casino maxi

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-1

Mesnevi-i Nuriye, s. 7. [Sual: Eski Said, hakikat’ül-hakaika bir meslek ararken niçin ekser ehl-i tarîkat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi?


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-05-15 17:26:09

Risale-i Nur ve Sualler, çalışmasında sualler iki kısma ayrılır:

Birincisi: Risâle-i Nur'da Sualler diyebileceğimiz kısım, bunlar:

1-Said Nursi'nin sorup cevaplandırdığı,

2-Said Nursî'ye sorulan ve onun tarafından cevaplarının verildiği sualler.

İkincisi: Risâle-i Nur'dan Sualler diyebileceğimiz kısım ise, Risâlelerdeki açıklama ve bilgilere bizim çıkardığımız sualler.

Metinde birinci kısım sualler köşeli parantez kullanılmadan Sual: şeklinde,

ikinci kısım sualler ise köşeli parantez [Sual: ….?] içinde verilmiştir. Ayrıca, her iki kısım sual ve cevapların Risâlelerdeki yerleri gösterilmiştir.

***

Mesnevi-i Nuriye, s. 7. 

[Sual: Eski Said, hakikat'ül-hakaika bir meslek ararken niçin ekser ehl-i tarîkat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi? / Mesnevi-i Nuriye, Birinci Nokta, s. 7. 

[Sual: Eski Said, hakikat-ül hakaika bir meslek ararken İmam-ı Râbbanî ona gaybî bir tarzda niçin "Tevhid-i kıble et!" demiş? /Mesnevi-i Nuriye, Birinci Nokta, s. 7. 

[Sual: Eski Said, Yeni Said'e nasıl inkılab etmiş? /Mesnevi-i Nuriye, İkinci Nokta, s. 7. 

 

Mesnevi-i Nuriye, s. 8. 

[Sual: Yaralanmış tâlib-i hakikat, kısa bir zamanda nasıl tedavi edilir? /Mesnevi-i Nuriye, Üçüncü Nokta, s. 8. 

[Sual: Risale-i Nur nasıl bir itminan ve bir kanaat veriyor? /Mesnevi-i Nuriye, Üçüncü Nokta, s. 8. 

[Sual: Ehl-i ilhat ve dalâlet ne ile tam ilzam ve iskât edilir? /Mesnevi-i Nuriye, Üçüncü Nokta, s. 8. 

[Sual: Risale-i Nur, mârifetullaha nasıl bir yol açmış? /Mesnevi-i Nuriye, Dördüncü Nokta, s. 8. 

[Sual: Mesnevi-i Nuriye'deki "İ'lem"erin her bir hakikati bir risale olacak derecede ehemmiyetli iken Said Nursi onları okuyanların hangi noktaları nazara almalarını istiyor? /Mesnevi-i Nuriye, Beşinci Nokta, s. 8. 

Lem'alar, s. 9-18.

(Yirmi ikinci Söz ile aynı mealdedir.)

Mesnevi-i Nuriye, s. 9.

[Sual: Kâinattaki herşey tevhide nasıl delil olur? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, s. 9-18.

[Sual: İzzet ve azamet neden, perdeyi iktiza eder; tevhid ve celal de şirketi reddeder? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, s. 9. 

 [Sual: Sultan-ı Ezelî'nin memurlarının vazifeleri nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, s. 9. 

Mesnevi-i Nuriye, s.10. 

[Sual: Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında neden münasebet yoktur? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, s.10. 

[Sual: Âmiyâne tevhid ve hakikî tevhid nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Tenbih, s. 10. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 11. 

[Sual: Her bir masnuun yüzündeki sikke, neden her şeyi halk eden Hâlik'a mahsustur? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Birinci Lem'a, s. 11. 

[Sual: Canlı mahlûkata vaz' edilen hayat hâtemi tevhidi nasıl gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, İkinci Lem'a, s. 11. 

[Sual: Şems-i Ezelî'nin bütün canlı mahlûkâtta "ihya ve nefh-i hayat" cihetiyle nasıl bir tecelli-i ehadiyeti vardır? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Üçüncü Lem'a, s. 11-12. 

[Sual: Hayat, Şems-i Ezelî'ye isnad edilmediği takdirde neden sayısız şerikleri ispat etmek mecburiyeti hasıl olur? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Üçüncü Lem'a, s.11-12. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 12. 

[Sual: Kitab-ı kâinatta yazılı satırlar, kelimeler ve harflerin bir Vâhid-i Ehad'in kalem-i kudretiyle yazılmış olduğuna hükmedemeyen ve onları tabiat ve esbaba isnat edenler neden imtina ve muhalin en suûbetli ve çıkmaz bir yoluna zehap etmiş olurlar? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Dördüncü Lem'a, s. 12. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 13. 

[Sual: Neden, Hebenneka gibi ahmaklaşan bir adam dahi Sâni'-i Zülcelal'in inkârına gitmemek gerektir? / Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Beşinci Lem'a, s. 13. 

[Sual: Cenab-ı Hak, aktar-ı semavat ve arzı, hâtem-i vâhidiyetle; mecmu-u kâinatı sikke-i ehadiyetle nasıl mühürlemiştir? / Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Altıncı Lem'a, s. 13. 

Mesnevi-i Nuriye, s 14. 

[Sual: Kâinatın heyet-i mecmuasının büyük sahifesi üzerinde hâtem-i tevhid nasıl görünmektedir? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Yedinci Lem'a, s. 14. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 15. 

[Sual: Hayvanata taksim edilen rızıklara dikkat edilirse ne görülür? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Sekizinci Lem'a, s. 15. 

[Sual: Âlem-i arzda dağınık nevler ve muhit unsurlar üstünde hâtem-i ehadiyet nasıl görülür? / Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Dokuzuncu Lem'a, s. 15. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 16. 

[Sual: Neden, azı halk edebilen bütün kâinatı halk eden Zâttır? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Dokuzuncu Lem'a, s. 16. 

[Sual: Enva' ve külliyat üstüne vaz edilen vahdaniyet sikkesi tevhidi nasıl gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Onuncu Lem'a, s. 16. 

[Sual: Dağınık bir nev'in icadındaki sühûlet-i hârika, neden vahdet ve tevhid sırrına bağlıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, Onuncu Lem'a, s. 16. 

[Sual: Bütün mütevafık ve müteşabihler, yani birbirine benzeyen çokluk, neden bir Zât-ı Vâhid'in eser-i san'atıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, On Birinci Lem'a, s. 16. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 17. 

[Sual: Mevcudat, vücuduyla "Vâcib-ül Vücud'un vücub-u vücuduna ve ölüm ve zevaliyle, teceddüdî bir teselsül ile yerlerine gelen emsali ile Sâni'in ezelî ve ebedî vâhidiyetine nasıl şehadet ederler? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, On İkinci Lem'a, s. 17. 

[Sual: Zerrelerden tut, seyyarelere kadar her şey, Sâniin vücub-u vücudunu nasıl ilân eder? /Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, On Üçüncü Lem'a, s. 17. 

Mesnevi-i Nuriye, s.18. 

[Sual: Mevcudat, Hâlik'ın zâtında naks ve kusur olmadığını ve şuunatında, sıfâtında ve esmâsında ve ef'alinde de naks ve kusur bulunmadığını nasıl ilân ediyor? / Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar, On Dördüncü Lem'a, s. 18. 

Reşhalar, 19-29.

Mesnevi-i Nuriye, s. 19.

[Sual: İmanın en mühim üç erkânından nübüvvetin hakikatini ve nübüvvet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) gayet kat'î ve parlak bürhanlarla ispat eden deliller nelerdir? / Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, s. 19-29,

[Sual: Hâlik-ı âlemi bize târif ve ilân eden deliller ve bürhanlar nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Tenbih, s. 19.

[Sual: "Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm kimdir?" diye yapılan suale cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Birinci Reşha, s. 19.

 [Sual: Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm nasıl bir şahsiyet-i mâneviyeye mâliktir? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Birinci Reşha, s. 19.

Mesnevi-i Nuriye, s. 20. 

[Sual: "Lâ ilâle illallah" kelime-i mübarekesi Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın davalarından biri olan "Tevhid"i nasıl tasrih ve ifade ediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Birinci Reşha, s. 20. 

[Sual: Tevhidi ispat ve nev-i beşeri irşat eden Muhammed Aleyhissalatü Vesselam nelerle mücehhez ve musaddaktır? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, İkinci Reşha, s. 20. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 21. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm delâil-i enfüsiye denilen delil ve işaretler ile musaddak mıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Üçüncü Reşha, s. 21. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm cevap verdiği, akılları acz ve hayrette bırakan sualler nelerdir? / Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Dördüncü Reşha, s. 21. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm âlemde yaptığı inkılap ile âlemin şeklini nasıl değiştirmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Beşinci Reşha, s. 21. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 22. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın telkin ettiği iman nazarıyla kâinata bakılmadığı takdirde, kâinat nasıl görünecekti ve mürşid-i kâmilin gözüyle ve îman gözlüğüyle bakılırsa nasıl görünür? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Beşinci Reşha, s. 22.

[Sual: Neden bu kâinata tarifat ve teşrifatçı bir mürşid-i hârika -Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm- lâzımdır? Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Beşinci Reşha, s. 22. 

[Sual: "Eğer bu zât (A.S.M.) olmasa idi kâinat da olmazdı." mealindeki hadis-i kudsî hangi hakikati tenvir ediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Beşinci Reşha, s. 22. 

[Sual: Kâinat ne ile "Hikmet-i Samedaniye Kitabı" namını alır? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Beşinci Reşha, Hülâsa, s. 22. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 23. 

[Sual: Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın davalarında, nefis ve şeytanın münakaşa ve itirazlarına niçin imkân yoktur? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Altıncı Reşha, s. 23. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Ceziret-ül Arap'ta yaptığı inkılap ve icraatlar nelerdir? / Mesnevi-i Nuriye, Yedinci, Sekizinci Reşha, s. 23,

Mesnevi-i Nuriye, s. 24. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın davasını tereddütsüz, hicapsız, korkusuz, teessürsüz, halis bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokundurmak üzere akıllarını tezyif, nefislerini tahkir edip, izzetlerini kırarak söylemesi neyi gösterir? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Dokuzuncu Reşha, s. 24. 

Sual: Acaba büyük bir vazife ile vazifedar -Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm-, pek büyük bir meselede, pek büyük bir şeref ve haysiyet sahibi, pek büyük bir cemaat içinde, pek şedid hasımların karşısında iddia ettiği bir davada yalan ve hilaf-ı hakikat söyleyebilir mi? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Dokuzuncu Reşha, s. 24. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, nasıl bir hakikatten ve nasıl bir Sultan'ın şuunundan bahsediyor? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Onuncu Reşha, s. 24. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 25. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, neden saadet-i ebediyenin vücuduna ve icadına vesiledir? /Mesnevi-i Nuriye, On Birinci Reşha, s. 25,

Mesnevi-i Nuriye, s. 26. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dan sonra gelen asırların o zâttan aldıkları feyizler onun Risaletini nasıl ispat eder? /Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, On İkinci Reşha, s. 26. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 28. 

[Sual: Kâinatta yazılan sayısız âyetler -Zât-ı Ehad'in vahdaniyetine şehadet ettikleri gibi- risalet-i Ahmediyeye (A.S.M.) nasıl delâlet ve şehadet ederler? / Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, On İkinci Reşha, s. 28. 

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

Üstünlük ve şeref ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir.

Münâfikûn, 8

GÜNÜN HADİSİ

Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri

"Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir." (Buhari, Tefsir, Kul euzu bi-rabbi'n-nas 1)

TARİHTE BU HAFTA

*Süleyman Hilmi Tunahan Hz.lerinin Vefatı(16 Eylül 1959) *Adnan Menderes'in İdamı(17 Eylül 1961) *Ertuğrul Fırkateyni Japon Sularında Battı(18 Eylül 1890) *Efendimiz (s.a.v.) Hicret Ederken KUBA'yı Teşrif Ettiler(20 Eylül 622) *Yavuz Sultan Selim Han

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI