Cevaplar.Org

İŞÂRÂTÜ’L İ’CÂZ ve Sualler-6

Bakara Suresi, 28. Âyet. [İhyâ-yı Ervah] İşârâtü’l İ'caz, s. 177. [Sual: [Ne suretle Allah'ı inkâr ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu, o size hayatı verdi; sonra sizi öldürecektir, sonra yine hayat verecektir, sonra ona rücu' edip gideceksiniz.", Bakara Suresi, 28.] âyette işaret edilen beş düğümlü, mürettep


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-05-08 14:34:01

Bakara Suresi, 28. Âyet.

[İhyâ-yı Ervah]

İşârâtü'l İ'caz, s. 177.

[Sual: [Ne suretle Allah'ı inkâr ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu, o size hayatı verdi; sonra sizi öldürecektir, sonra yine hayat verecektir, sonra ona rücu' edip gideceksiniz.", Bakara Suresi, 28.] âyette işaret edilen beş düğümlü, mürettep silsile-i acibe nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 177, 2. p, Birinci Mesele.

İşârâtü'l İ'caz, s. 178.

Sual: Mevt, hayatın zevalidir. Halbuki o zerrelerde hayat yoktur ki, zevali mevt olsun? /İşârâtü'l İ'caz, s. 178. 

[Sual: Neden, hayat, kudret-i ezeliyenin en büyük ve en ince ve en acîp bir mu'cizesidir ve bütün ni'metlerden üstündür ve mebde ve meâdin bürhanlarından en zâhir bürhandır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 178, İkinci Mesele.

İşârâtü'l İ'caz, s. 179.

[Sual: Hayat, Sâni'in vücuduna nasıl en zâhir bir delildir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 178-179, son p.

[Sual: İnsan, ikinci bir hayatın bu hayattan daha kolay ve daha sehil olduğuna nasıl kanaat getirir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 179, 1. p.

[Sual: Hayatın mebde ve meâde delil olduğu nasıl anlaşılır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 179, 1. p.

[Sual: Mevt, nasıl hayat gibi mahlûk olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 179, Üçüncü Mes'ele.

[Sual: Mevtin idam ve adem-i mahz olmadığına delil nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 179, Üçüncü Mes'ele.

Sual: Ölüm nasıl nimet olur ve ne suretle nimetlerin sırasına dâhil edilmiştir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 179.

İşârâtü'l İ'caz, s. 180.

[Sual: -Ahirette- "Herkes Sâni'ini görür ve hakikî Mâlik'ini bilir.", deniyor, bu görme ve bilme nasıldır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 180, Beşinci Mesele.

İşârâtü'l İ'caz, s.181.

[Sual: Cenab-ı Hak, Bakara Suresi 28. âyette kâfirlerin küfrünü ne ile reddetti, dört büyük inkılâbı gösteren dört büyük cümle ile bürhan getirerek haşri nasıl ispat etti?] /İşârâtü'l İ'caz, s.181, Tetimme.

İşârâtü'l İ'caz, s.182.

Sual: -Kâfirler-, birinci ölüm ile bir hayatı bilirlerse de, Allah'tan olduğunu bilmezler, inkâr ederler. İkinci hayat ile Allah'a rücuu zâten inkâr ederler?, [buna cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s.182. 

İşârâtü'l İ'caz, s.184.

Sual: -['Bakara Suresi: 2/28: "-Esbab perdesinin keşfiyle, vesaitin tardıyla- Allah'a rücû edeceksiniz."] âyetteki - Allah'a rücû etmek Allah'tan gelmeyi iktiza eder. Bunun için bir kısım insanlar, Allah ile insan arasında ittisali tevehhüm etmişler ve bazı sofîler de şüpheye düşmüşlerdir. [bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s.184. 

Bakara Suresi, 29. Âyet.

[Seb'a Semâvat]

İşârâtü'l İ'caz, s.185.

[Sual: Bakara Suresi, 29. âyeti ile küfür ve küfran delâil-i âfakiye ile nasıl inkâr edilmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s.185.

[Sual: İnsan neden mümtaz ve müstesnadır; hayvanlar gibi değildir, niçin "ve ileyhi turce'ûn,; -O'na rücu edip gideceksiniz-, Bakara Suresi, 28.âyet -'e bir sadef olmuştur?] /İşârâtü'l İ'caz, s.185.

[Sual: ["Arzda olanların hepsini; sizin için halk eden O'dur. Sonra, semâyı tesviye etti, yedi semâ olarak onları düzenledi. O her şeyi bilicidir.", Bakara Suresi: 2/29] Âyette, "İnsana kıymet ve ehemmiyet verilmesi nereden ve neye binaendir? Ve Allah'ın yanında mevkii nedir ki onun için kıyameti koparıyor?"] /İşârâtü'l İ'caz, s.185.

İşârâtü'l İ'caz, s. 186.

Sual: Bazı âyetlerden [Bakara Suresi: ayet 29 ve diğer bazı ayetler] anlaşılıyor ki bu büyük dünya, insan için yaratılmıştır. Ve yaratılışında, insanın istifadesi ille-i gaiye olarak nazara alınmıştır. Hâlbuki arzdan pek büyük olan Zühalin, meselâ beşeri faidelendiren, yalnız zîneti ve zaîf bir ziyasıdır. Bu cüz'î faide için ne suretle beşer ona ille-i gaiye olur? / İşârâtü'l İ'caz, s. 186, Beşinci Nokta.

İşârâtü'l İ'caz, s.188.

[Sual: Âyetlerde, arzın semâdan evvel; semânın arzdan evvel; arz ve semânın ikisinin bir maddeden halkedelmiş ve sonra birbirinden ayırt edilmiş olduklarının açıklaması nedir?] İşârâtü'l İ'caz, s.188, İkinci Mesele.

İşârâtü'l İ'caz, s.188.

[Sual: Esir maddesi nedir, kâinat –arz ve sema- nasıl yaratılmıştır?] /İşârâtü'l İ'caz, s.188.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim kâinatın yaratılışından neden tafsilatlı olarak bahsetmez?] /İşârâtü'l İ'caz, s.188.

İşârâtü'l İ'caz, s. 189.

[Sual: "Şeriat, Cenab-ı Hakk'ın yedi tabakadan ibaret semavatı halketmiş olduğuna hâkimdir ve yıldızların da balık gibi o semâlar denizlerinde yüzmekte olduklarına kâildir; Hadîs ise, semanın "mevcün mekfûf"den ibaret bulunduğunu emrediyor.", bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 189, Üçüncü Mesele.

İşârâtü'l İ'caz, s. 190.

[Sual: İnsanlar, istidatlarına göre feyz-i Kur'ândan hisselerini nasıl alırlar?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 190, Altıncı Mukaddeme. 

[Sual: ''Şu zelil insanların –ayetteki- yüksek mertebeye liyakatları nereden gelmiştir?'', sualine cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 190, İkinci Vecih.

İşârâtü'l İ'caz, s. 191.

[Sual: Saadet-i ebediyenin insana verilmesini iktizası ve sebebi nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 191, Beşinci Vecih. 

[Sual: İnsanın neden saadet-i ebediyeye liyakatı vardı?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 191, Beşinci Vecih.

İşârâtü'l İ'caz, s. 193.

[Sual: Eşyanın hilkaten mübah, helâl, menfaatli olarak yaratılıp, bazı ârızalardan dolayı haram olmuş olduklarına işaret nedir, buna misal nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 193, 1. p. 

[Sual: Bakara Suresi, âyet 29'da; beşer için herşeyde bir menfaati bulunduğuna remiz nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 193, 1. p. 

Bakara Suresi, 30. Âyet.

[Halifelik Sırrı]

İşârâtü'l İ'caz, s. 196.

[Sual: Melâikenin vücudunu tasdik ve kabul etmek imanın rükünlerinden biridir, bu rüknün isbat ve izahı nasıldır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 196, 2. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s.197.

Sual: Kâinatın irtibatını, hayatını temin için, hilkatte cereyan eden namuslar, kanunlar kâfi gelmez mi –melâikelerin hizmetine ne gerek var-? /İşârâtü'l İ'caz, s.197.

İşârâtü'l İ'caz, s. 198.

[Sual: -Bakara Suresi âyet 30'da-, beşerin arza hâkim ve halife kılınmış olduğuna nasıl işaret edilmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 198, Birinci Vecih.

Sual: "Fesad, şürur ve kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet -arza hâkim ve halife kılınması- neden verildi? Cenab-ı Hakk'a ibadet ve takdis için şu fesadcı beşerin vücuduna hikmetin iktizası ve rızası var mıdır?" /İşârâtü'l İ'caz, s. 198, Dördüncü Vecih

İşârâtü'l İ'caz, s. 199.

[Sual: "Rabbin Melâikeye Hitâben: Ben yerde bir halifeyi yaratacağım." âyeti ile (Bakara Suresi, Âyet: 30) Cenab-ı Hak, beşere müşavere yolunu nasıl öğretiyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 199, 2. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 200.

[Sual: Bakara Suresi, Âyet: 30'da Cenab-ı Hakk'ın halk ve icat fiilinde vasıtanın bulunmadığına, kelâm ve hitabında vasıtaların bulunduğuna işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 200, 5. p.

[Sual: Kur'ân'da -Nisa Suresi: 4/105'te- manaları ilham etmekte vasıtanın bulunmadığına işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 200, 6. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 201.

[Sual: Bakara Suresi, 30. âyette arzın insanların hayatına elverişli şerâiti hâiz olmazdan evvel arzda idrakli bir mahlûkun bulunmuş olduğuna işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 201, 2. p.

[Sual: Hz. Âdem'in (A.S.) yaratılışında "Acaba melâikeler komşuluklarına gelecek insanları nasıl karşılayacaklardır? Hem onlar ile beraber olmaya ve komşu olmaya rızaları var mıdır? Hem fikirleri nedir?" suallerine Kur'ân-ı Kerim nasıl cevaplandırmıştır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 201, 3.p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 202.

[Sual: Beşer nasıl, arzın ölümünü intaç eden bir zehir olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 202, Cevap. 

[Sual: Melâike beşerin isyanlarını, kan dökeceklerini nasıl anlamışlardır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 202, Son p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 203.

[Sual: Katil, nasıl mübah olur; mübah katil nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 203. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 205.

[Sual: Beşerin vücudu -yaratılması-, nasıl melzumdur; neden herhalde olacaktır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 204-205.

[Sual: Hayır ve şerre kadîr ve câmi' olarak beşerin yaratılması neden lâzımdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 205, Son p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 206.

Mukaddeme

[Sual: [Bakara Suresi: 2/31-33'deki] talim-i esma meselesi nasıl bir mucizedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 206. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 207.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim her zamanda vücuda gelmiş veya gelecek herşeyi nasıl ifade ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 206-207, Mukaddeme. 

[Sual: Mucizat-ı enbiyadan hangi gaye ve hikmetler takip edilmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 207, Mukaddeme. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 209.

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın arzında beşerin halife olması ne içindir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 209, İkinci Vecih. 

[Sual: Hz. Âdem'in arza halife olması neye mütevakkıftır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 209, İkinci Vecih.

İşârâtü'l İ'caz, s. 210.

[Sual: Melâike, niçin Cenâb-ı Hakk'a: "Seni her nekaisten tenzih ve bütün sıfât-ı kemaliye ile muttasıf olduğunu ikrar ederiz. Senin bize öğrettiğin ilimden başka bir ilmimiz yoktur, herşeyi bilici ve her kimseye liyakatına göre ilim ve irfan ihsan edici sensin. Bakara Suresi: 2/32." diyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 210, 1. p.

[Sual: Melâikenin yaptıkları istifsara, hangi taifenin itirazı karışmıştır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 210, 2. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 211.

[Sual: Eşyanın enva'ı, enzar-ı melâikeye nasıl gösterilmiştir, bundan nasıl bir sonuç çıkar?] /İşârâtü'l İ'caz, Üçüncü Vecih, s. 211, Son p.

[Sual: "Mevcudat, müdrik ve âlimin malıdır; ilim ile alır, isimle ahzeder, suretlerinin temessülüyle temellük eder." ne demektir?] /İşârâtü'l İ'caz, Üçüncü Vecih, s. 211, Son p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 212.

[Sual: Melâikeye envâ'-ı eşyanın arzı, neyi andırıyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 211-212. 

[Sual: Melâikeye talim-i esmada arz edilenler, nerede nakşedilen suretlerdir, âyette buna işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 212, Son p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 213.

[Sual: Ecnebi feylesofların Kur'ân'ı tasdiklerine dair şehadetleri nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 213. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Onu(Kur’an’ı) Ruh-ul Emin(Cebrail), inzar edenlerden olasın diye, kalbine apaçık Arapça olarak indirmiştir.

Şuara:193-195

GÜNÜN HADİSİ

Diğer bir kişi katılmaksızın, iki kişi aralarında fısıldaşmasın.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI