Cevaplar.Org

İŞÂRÂTÜ’L İ’CÂZ ve Sualler-6

Bakara Suresi, 28. Âyet. [İhyâ-yı Ervah] İşârâtü’l İ'caz, s. 177. [Sual: [Ne suretle Allah'ı inkâr ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu, o size hayatı verdi; sonra sizi öldürecektir, sonra yine hayat verecektir, sonra ona rücu' edip gideceksiniz.", Bakara Suresi, 28.] âyette işaret edilen beş düğümlü, mürettep


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-05-08 14:34:01

Bakara Suresi, 28. Âyet.

[İhyâ-yı Ervah]

İşârâtü'l İ'caz, s. 177.

[Sual: [Ne suretle Allah'ı inkâr ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu, o size hayatı verdi; sonra sizi öldürecektir, sonra yine hayat verecektir, sonra ona rücu' edip gideceksiniz.", Bakara Suresi, 28.] âyette işaret edilen beş düğümlü, mürettep silsile-i acibe nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 177, 2. p, Birinci Mesele.

İşârâtü'l İ'caz, s. 178.

Sual: Mevt, hayatın zevalidir. Halbuki o zerrelerde hayat yoktur ki, zevali mevt olsun? /İşârâtü'l İ'caz, s. 178. 

[Sual: Neden, hayat, kudret-i ezeliyenin en büyük ve en ince ve en acîp bir mu'cizesidir ve bütün ni'metlerden üstündür ve mebde ve meâdin bürhanlarından en zâhir bürhandır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 178, İkinci Mesele.

İşârâtü'l İ'caz, s. 179.

[Sual: Hayat, Sâni'in vücuduna nasıl en zâhir bir delildir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 178-179, son p.

[Sual: İnsan, ikinci bir hayatın bu hayattan daha kolay ve daha sehil olduğuna nasıl kanaat getirir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 179, 1. p.

[Sual: Hayatın mebde ve meâde delil olduğu nasıl anlaşılır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 179, 1. p.

[Sual: Mevt, nasıl hayat gibi mahlûk olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 179, Üçüncü Mes'ele.

[Sual: Mevtin idam ve adem-i mahz olmadığına delil nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 179, Üçüncü Mes'ele.

Sual: Ölüm nasıl nimet olur ve ne suretle nimetlerin sırasına dâhil edilmiştir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 179.

İşârâtü'l İ'caz, s. 180.

[Sual: -Ahirette- "Herkes Sâni'ini görür ve hakikî Mâlik'ini bilir.", deniyor, bu görme ve bilme nasıldır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 180, Beşinci Mesele.

İşârâtü'l İ'caz, s.181.

[Sual: Cenab-ı Hak, Bakara Suresi 28. âyette kâfirlerin küfrünü ne ile reddetti, dört büyük inkılâbı gösteren dört büyük cümle ile bürhan getirerek haşri nasıl ispat etti?] /İşârâtü'l İ'caz, s.181, Tetimme.

İşârâtü'l İ'caz, s.182.

Sual: -Kâfirler-, birinci ölüm ile bir hayatı bilirlerse de, Allah'tan olduğunu bilmezler, inkâr ederler. İkinci hayat ile Allah'a rücuu zâten inkâr ederler?, [buna cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s.182. 

İşârâtü'l İ'caz, s.184.

Sual: -['Bakara Suresi: 2/28: "-Esbab perdesinin keşfiyle, vesaitin tardıyla- Allah'a rücû edeceksiniz."] âyetteki - Allah'a rücû etmek Allah'tan gelmeyi iktiza eder. Bunun için bir kısım insanlar, Allah ile insan arasında ittisali tevehhüm etmişler ve bazı sofîler de şüpheye düşmüşlerdir. [bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s.184. 

Bakara Suresi, 29. Âyet.

[Seb'a Semâvat]

İşârâtü'l İ'caz, s.185.

[Sual: Bakara Suresi, 29. âyeti ile küfür ve küfran delâil-i âfakiye ile nasıl inkâr edilmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s.185.

[Sual: İnsan neden mümtaz ve müstesnadır; hayvanlar gibi değildir, niçin "ve ileyhi turce'ûn,; -O'na rücu edip gideceksiniz-, Bakara Suresi, 28.âyet -'e bir sadef olmuştur?] /İşârâtü'l İ'caz, s.185.

[Sual: ["Arzda olanların hepsini; sizin için halk eden O'dur. Sonra, semâyı tesviye etti, yedi semâ olarak onları düzenledi. O her şeyi bilicidir.", Bakara Suresi: 2/29] Âyette, "İnsana kıymet ve ehemmiyet verilmesi nereden ve neye binaendir? Ve Allah'ın yanında mevkii nedir ki onun için kıyameti koparıyor?"] /İşârâtü'l İ'caz, s.185.

İşârâtü'l İ'caz, s. 186.

Sual: Bazı âyetlerden [Bakara Suresi: ayet 29 ve diğer bazı ayetler] anlaşılıyor ki bu büyük dünya, insan için yaratılmıştır. Ve yaratılışında, insanın istifadesi ille-i gaiye olarak nazara alınmıştır. Hâlbuki arzdan pek büyük olan Zühalin, meselâ beşeri faidelendiren, yalnız zîneti ve zaîf bir ziyasıdır. Bu cüz'î faide için ne suretle beşer ona ille-i gaiye olur? / İşârâtü'l İ'caz, s. 186, Beşinci Nokta.

İşârâtü'l İ'caz, s.188.

[Sual: Âyetlerde, arzın semâdan evvel; semânın arzdan evvel; arz ve semânın ikisinin bir maddeden halkedelmiş ve sonra birbirinden ayırt edilmiş olduklarının açıklaması nedir?] İşârâtü'l İ'caz, s.188, İkinci Mesele.

İşârâtü'l İ'caz, s.188.

[Sual: Esir maddesi nedir, kâinat –arz ve sema- nasıl yaratılmıştır?] /İşârâtü'l İ'caz, s.188.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim kâinatın yaratılışından neden tafsilatlı olarak bahsetmez?] /İşârâtü'l İ'caz, s.188.

İşârâtü'l İ'caz, s. 189.

[Sual: "Şeriat, Cenab-ı Hakk'ın yedi tabakadan ibaret semavatı halketmiş olduğuna hâkimdir ve yıldızların da balık gibi o semâlar denizlerinde yüzmekte olduklarına kâildir; Hadîs ise, semanın "mevcün mekfûf"den ibaret bulunduğunu emrediyor.", bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 189, Üçüncü Mesele.

İşârâtü'l İ'caz, s. 190.

[Sual: İnsanlar, istidatlarına göre feyz-i Kur'ândan hisselerini nasıl alırlar?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 190, Altıncı Mukaddeme. 

[Sual: ''Şu zelil insanların –ayetteki- yüksek mertebeye liyakatları nereden gelmiştir?'', sualine cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 190, İkinci Vecih.

İşârâtü'l İ'caz, s. 191.

[Sual: Saadet-i ebediyenin insana verilmesini iktizası ve sebebi nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 191, Beşinci Vecih. 

[Sual: İnsanın neden saadet-i ebediyeye liyakatı vardı?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 191, Beşinci Vecih.

İşârâtü'l İ'caz, s. 193.

[Sual: Eşyanın hilkaten mübah, helâl, menfaatli olarak yaratılıp, bazı ârızalardan dolayı haram olmuş olduklarına işaret nedir, buna misal nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 193, 1. p. 

[Sual: Bakara Suresi, âyet 29'da; beşer için herşeyde bir menfaati bulunduğuna remiz nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 193, 1. p. 

Bakara Suresi, 30. Âyet.

[Halifelik Sırrı]

İşârâtü'l İ'caz, s. 196.

[Sual: Melâikenin vücudunu tasdik ve kabul etmek imanın rükünlerinden biridir, bu rüknün isbat ve izahı nasıldır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 196, 2. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s.197.

Sual: Kâinatın irtibatını, hayatını temin için, hilkatte cereyan eden namuslar, kanunlar kâfi gelmez mi –melâikelerin hizmetine ne gerek var-? /İşârâtü'l İ'caz, s.197.

İşârâtü'l İ'caz, s. 198.

[Sual: -Bakara Suresi âyet 30'da-, beşerin arza hâkim ve halife kılınmış olduğuna nasıl işaret edilmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 198, Birinci Vecih.

Sual: "Fesad, şürur ve kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet -arza hâkim ve halife kılınması- neden verildi? Cenab-ı Hakk'a ibadet ve takdis için şu fesadcı beşerin vücuduna hikmetin iktizası ve rızası var mıdır?" /İşârâtü'l İ'caz, s. 198, Dördüncü Vecih

İşârâtü'l İ'caz, s. 199.

[Sual: "Rabbin Melâikeye Hitâben: Ben yerde bir halifeyi yaratacağım." âyeti ile (Bakara Suresi, Âyet: 30) Cenab-ı Hak, beşere müşavere yolunu nasıl öğretiyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 199, 2. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 200.

[Sual: Bakara Suresi, Âyet: 30'da Cenab-ı Hakk'ın halk ve icat fiilinde vasıtanın bulunmadığına, kelâm ve hitabında vasıtaların bulunduğuna işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 200, 5. p.

[Sual: Kur'ân'da -Nisa Suresi: 4/105'te- manaları ilham etmekte vasıtanın bulunmadığına işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 200, 6. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 201.

[Sual: Bakara Suresi, 30. âyette arzın insanların hayatına elverişli şerâiti hâiz olmazdan evvel arzda idrakli bir mahlûkun bulunmuş olduğuna işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 201, 2. p.

[Sual: Hz. Âdem'in (A.S.) yaratılışında "Acaba melâikeler komşuluklarına gelecek insanları nasıl karşılayacaklardır? Hem onlar ile beraber olmaya ve komşu olmaya rızaları var mıdır? Hem fikirleri nedir?" suallerine Kur'ân-ı Kerim nasıl cevaplandırmıştır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 201, 3.p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 202.

[Sual: Beşer nasıl, arzın ölümünü intaç eden bir zehir olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 202, Cevap. 

[Sual: Melâike beşerin isyanlarını, kan dökeceklerini nasıl anlamışlardır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 202, Son p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 203.

[Sual: Katil, nasıl mübah olur; mübah katil nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 203. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 205.

[Sual: Beşerin vücudu -yaratılması-, nasıl melzumdur; neden herhalde olacaktır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 204-205.

[Sual: Hayır ve şerre kadîr ve câmi' olarak beşerin yaratılması neden lâzımdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 205, Son p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 206.

Mukaddeme

[Sual: [Bakara Suresi: 2/31-33'deki] talim-i esma meselesi nasıl bir mucizedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 206. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 207.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim her zamanda vücuda gelmiş veya gelecek herşeyi nasıl ifade ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 206-207, Mukaddeme. 

[Sual: Mucizat-ı enbiyadan hangi gaye ve hikmetler takip edilmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 207, Mukaddeme. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 209.

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın arzında beşerin halife olması ne içindir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 209, İkinci Vecih. 

[Sual: Hz. Âdem'in arza halife olması neye mütevakkıftır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 209, İkinci Vecih.

İşârâtü'l İ'caz, s. 210.

[Sual: Melâike, niçin Cenâb-ı Hakk'a: "Seni her nekaisten tenzih ve bütün sıfât-ı kemaliye ile muttasıf olduğunu ikrar ederiz. Senin bize öğrettiğin ilimden başka bir ilmimiz yoktur, herşeyi bilici ve her kimseye liyakatına göre ilim ve irfan ihsan edici sensin. Bakara Suresi: 2/32." diyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 210, 1. p.

[Sual: Melâikenin yaptıkları istifsara, hangi taifenin itirazı karışmıştır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 210, 2. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 211.

[Sual: Eşyanın enva'ı, enzar-ı melâikeye nasıl gösterilmiştir, bundan nasıl bir sonuç çıkar?] /İşârâtü'l İ'caz, Üçüncü Vecih, s. 211, Son p.

[Sual: "Mevcudat, müdrik ve âlimin malıdır; ilim ile alır, isimle ahzeder, suretlerinin temessülüyle temellük eder." ne demektir?] /İşârâtü'l İ'caz, Üçüncü Vecih, s. 211, Son p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 212.

[Sual: Melâikeye envâ'-ı eşyanın arzı, neyi andırıyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 211-212. 

[Sual: Melâikeye talim-i esmada arz edilenler, nerede nakşedilen suretlerdir, âyette buna işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 212, Son p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 213.

[Sual: Ecnebi feylesofların Kur'ân'ı tasdiklerine dair şehadetleri nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 213. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

De ki: "Onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de O'na ortak koşuyorsunuz."

En'am, 64

GÜNÜN HADİSİ

"Kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennete gidecek yolu kolaylaştırır."

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Süleyman Hilmi Tunahan Hz.lerinin Vefatı(16 Eylül 1959) *Adnan Menderes'in İdamı(17 Eylül 1961) *Ertuğrul Fırkateyni Japon Sularında Battı(18 Eylül 1890) *Efendimiz (s.a.v.) Hicret Ederken KUBA'yı Teşrif Ettiler(20 Eylül 622) *Yavuz Sultan Selim Han

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI