Cevaplar.Org

İŞÂRÂTÜ’L İ’CÂZ ve Sualler-5

İşârâtü’l İ'caz, s. 128. Sual: Cehennem şimdi mevcut olduğu takdirde, yeri nerededir? /İşârâtü’l İ'caz, s. 128.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-05-01 18:38:56

İşârâtü'l İ'caz, s. 128.

Sual: Cehennem şimdi mevcut olduğu takdirde, yeri nerededir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 128.

Sual: Bazı Hadîslerin zâhirine göre, Cehennem tahte'l-arzdır; yani yerin altındadır. Ve keza bir Hadîse nazaran, Cehennem ateşinin dünya ateşinden iki yüz derece fazla harareti vardır? [bunların izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 128.

Sual: Hadîse göre: "Cehennem arzın merkezindedir.", halbuki arz, Cehennem'e nisbeten bir yumurta kadardır, o kocaman Cehennem, arzın karnında nasıl yerleşir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 128.

İşârâtü'l İ'caz, s. 129.

[Sual: Cehennem'in şimdi mevcut olmadığına Mu'tezileleri sevk eden nedir?] İşârâtü'l İ'caz, s. 129, İhtar. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 131.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim'in, beşeri muarazaya davet etmesinin tabirleri, tabakaları nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 131. 

İşârâtü'l İ'caz, s.132.

[Sual: Beşerin, Kur'ân-ı Kerim'den en kısa bir sureye muaraza etmekten aciz kalmasının illet ve sebebi nedir?] İşârâtü'l İ'caz, s.132, 5. p.

Sual: "Taife", "necm" "nevbet" kelimeleri, "sure" kelimesinin vazifesini ifa edebilirler; "sure" kelimesinin onlara tercihan zikrinde ne vardır? İşârâtü'l İ'caz, s.132.

İşârâtü'l İ'caz, s. 137.

Sual: ["fettekû"] İttika ile tecennüb, ikisi de bir mânâyı ifade ederler. -Âyette: Bakara Suresi: 2/24- İttikanın tecennübe cihet-i tercihi nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 137. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 140.

Bakara Suresi, 15. Âyet.

[Kıyamet ve Ahiret]

[Sual: Nefsi ve vicdanı, aklın hükümlerine itaatlerini devamı için neler lâzımdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 140, 5. p. 

[Sual: Cennet ve Cehennem nasıl bir semere, nasıl bir havuzdur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 140, 6. p. 

[Sual: Cenab-ı Hak bu âlemi ne için imtihana sahne yaptı? ] /İşârâtü'l İ'caz, s. 140, 6. p. 

[Sual: Bu âlemde niçin iyilikle kötülüğün birbirinden tefrik edilemiyecek derecede karışık olmaları lâzımdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 140, 6. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 142.

Mukaddeme

[Sual: Bakara Suresi, 15. âyet, kıyamete, haşre nasıl işaret eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 142. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 143.

Sual: Kâinat ilk yaratılışında ebede elverişli olarak sabit bir şekilde yaratılsaydı; böyle tagayyüratlı, inkılâplı, mâil-i inhidam bir surette yaratılıp, bilâhare tahripten sonra ebediyete kabil, metin bir şekilde yapılmasından daha iyi ve daha kısa olmaz mı idi? İşârâtü'l İ'caz, s. 143. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 144.

[Sual: Haşir mes'elesinin hem aklî hem naklî deliller ile ispatı nasıldır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 144. 

[Sual: Saadet-i ebediye, kaç kısımdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 144, 1. p, Üçüncü ve Döndüncü noktalar. 

[Sual: Kur'ân-ı Kerim, tevhid ile nübüvveti, niçin delail-i akliye ile isbat etmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 144.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim, delil-i aklî ile haşri nasıl ispat etmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 144.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim, delil-i naklî ile haşri nasıl ispat etmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 144.

[Sual: Saadet-i ebediye, kaç kısımdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 144.

[Sual: Saadet-i cismaniyenin esasları nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 144, 8. p.

[Sual: Yemek, içmek, nikâh ve mesken niçin saadet-i cismaniyenin esaslarıdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 144-145, 8. p, İkinci Kısım ise.

İşârâtü'l İ'caz, s. 145.

Sual: "Yiyecek, içecek şahsî vücudu ibka etmek içindir. Çünkü vücuttan eriyip ayrılan şeylerin yerini doldurup tamir etmek, yemek ve gıda ile olur. Nikâh da, nev'in bekası içindir. Halbuki âhirette eşhas ebedî olduğundan, vücutlarında eriyip ayrılan birşey yoktur ki gıdaya ihtiyaç olsun ve âhirette tenasül yoktur ki nikâha lüzum olsun?", [bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 145. 

Sual: "Bu âlemde lezzet, elemin def'inden hâsıl olur. Halbuki âhirette elem yoktur.", [lezzet nasıl olacaktır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 145. 

 

İşârâtü'l İ'caz, s. 146.

[Sual: Cenab-ı Hak niçin ibadeti teklif etti ve Resul-ü Ekrem'e (A.S.M.) mü'minlere vaad buyurulan tebşirleri tebliğ etmeyi emretti?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 146, 4. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 150.

[Sual: Neden, neşe ve sürur makamları, evhamdan hâlî olmalıdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 150, 2.p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 151.

Sual: Âyette -"O Cennetlerden bir meyve ile rızıklandıkları zaman; bu, bundan evvel yediğimiz meyvedir derler.", Bakara Suresi: 2/25-, sâmiin zihnine gelen: "Acaba o meskende rızık olacak birşey var mıdır? Varsa, o rızık nereden hasıl olur ve nereden gelir? O rızıklar o Cennet'ten hasıl olduğu takdirde, nesinden neş'et ediyor? Semeratından meydana gelirse, dünya semeratına benzerler mi? Benzediği takdirde, birbirine de benzerler mi? Birbirine müşabih olurlarsa, tatları bir midir, yoksa ayrı ayrı mıdır? Tatları muhtelif olduğu takdirde, koparıldıkları zaman yerleri boş mu kalır, yoksa derhal dolar mı? Tebeddül ettikleri takdirde, devamlı mıdırlar? Devamlı iseler, onları yiyenler sevinirler mi? Sevindikleri zaman ne derler?" [bu suallerin cevabı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 151. 

İşârâtü'l İ'caz, s.152.

[Sual: Âyette-"Bu, bundan önce rızıklandığımız meyvedir.", Bakara Suresi: 2/25- bahsedilen- rızıktan maksat nedir? ] /İşârâtü'l İ'caz, s.152, 6. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 155.

Bakara Suresi, 26-27. Âyetler.

[Nüket-i İ'caziye]

[Sual: " -Bakara Suresi: Âyet 2/26'da- Cenab-ı Hakk, sivrisinek gibi hakir, kıymetsiz bir hayvanla veya bir mahlûkla niçin misal getirir-?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 155.

İşârâtü'l İ'caz, s. 156.

[Sual: "Allah azametiyle beraber, -Bakara Suresi: 2/26. âyetteki gibi- hasis, hakir şeylerden bahsetmeye -Cenab-ı Hakk'ın Kur'ân-ı Azîmüşşan'da; sinekten ankebuttan misâl getirmesi, karınca ile bal arısından bahsetmesi- tenezzül eder mi, diyen müşrik, münafık ve Yahudilerin: ağızlarını Kur'ân-ı Kerim nasıl kapattı?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 156, 1. p. 

[Sual: Kâfirlerin; Kur'ânın kemalini tenzil etmek için, Kur'ânın temsillerini insanların temsillerine kıyas etmeleri niçin "kıyas-ı maalfârık"tır; onları mugâlata ile bu kıyasa sevk eden noktalar nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 156, 3. p, Arkadaş. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 157.

[Sual: Cenab-ı Hakk'ı da insanlara kıyas ederek: "Allâh celâl ve azametiyle insanların konuştukları gibi nasıl insanlar ile tekellüm etmeye tenezzül eder? Ve bu cüz'î ve hakir şeylerden nasıl bahseder,-sinekten ankebuttan misâl getirmesi, karınca ile bal arısından bahsetmesi- azametine yakışır mı?", diyen müşrik, münafık ve Yahudilere cevap nedir?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 157, 2. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 158.

[Sual: "Kur'ânın üslûpları ve şivesi altında bir insanın timsali görünür" diyorlar; çünkü Kur'ânda bahsedilen âdi işler ve hakîr şeyler, insanların arasında yapılan muhavere ve konuşmalar gibidir." diyenlere cevap nedir?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 158, İkinci Mugalata. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 159.

Sual: Eşyanın hakareti, hısseti; kudretin azametine, kelâmın nezahet ve nezaketine niçin münafîdir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 159. 

Sual:  [Bakara Suresi, 26. ayetteki gibi] temsillerde -sinekten ankebuttan misâl getirmesi, karınca ile bal arısından bahsetmesi- görünen hakaret-i zâhiriye neye aittir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 159. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 160.

Sual: Diyorlar ki: "Hakikati izhar etmekte, aczi îma eden bu gibi temsilâta -Cenab-ı Hakk'ın sivrisinek gibi bir mahlukla misal getirmesine- ne ihtiyaç vardır?" /İşârâtü'l İ'caz, s. 160,  Üçüncü Mugalâta.

[Sual: Allah'ın beşer ile konuşmasında ve onlara kahr ve itab etmekte ve onlardan şikayet etmekte ne hikmet vardır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 160, 2. p, Üçüncü Mugalâta.  

İşârâtü'l İ'caz, s. 161.

[Sual: Cenâb-ı Hak insanlara cüz-i ihtiyari vermekle ne yaptı?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 161, Hülâsa.  

İşârâtü'l İ'caz, s. 163.

[Sual: -Bakara Suresi: 27. âyetiyle:- "Ne için böyle oldu? Ne için i'caz bedihî olmadı? Ne için Allah'ın kelâmı olduğu zarurî olmadı? Ne için bu temsilât -sinekten ankebuttan misâl getirmesi, karınca ile bal arısından bahsetmesi- yüzünden vehimlere meydan verildi?" diye birçok suale cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 163, 1. p. 

Sual: ''Teklif, saadet içindir. Halbuki ekser nâsın şekavetine sebep, tekliftir. Teklif olmasaydı, bu kadar tefâvüt-ü şekavet de olmazdı.'', [sualine cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 163. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 164.

Sual: İnsanlardan büyük bir kısmın şekaveti meydanda iken, yalnız küçük bir kısmın saadeti nasıl nevin saadetine sebeb olur ki "Şeriat rahmettir" diyorsunuz. Halbuki nev'in saadeti, ya bütün efradın veya kısm-ı ekserisinin saadetiyle olabilir?, [sualine cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 164.

[Sual: Kâfirin her sıfatı ve her hali niçin kâfir değildir?] İşârâtü'l İ'caz, s. 164, 1. cevap.

[Sual: Teklif, neden saadet-i nev'iyenin yegâne âmilidir?] İşârâtü'l İ'caz, s. 164-165, 2. cevap.

İşârâtü'l İ'caz, s. 165.

Bakara Suresi, 27. Âyet.

[Sual: -Bakara Suresi, 27. âyette "Dalâlete atılanlar kimlerdir, sebep nedir, Kur'ân'ın nurundan zulmet nasıl doğar?" suallerine cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 165, 1. p.

[Sual: Fısk ve fıskın menşei nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 165, 3. p.

[Sual: Uhûd-u İlâhiye nedir, Cenab-ı Hak'la yapılan ahid nasıl bozulmuş olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 165, 3. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 166.

[Sual: Fâsıklar; nasıl, hem nev'inin zararına, hem Arz'ın fesadına çalışmış olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 166. 

[Sual: Kurân-ı Kerim, fâsıkın cinayetlerinin netice ve cezasını nasıl beyan etmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 166, 1. p, Ve kezâ.

İşârâtü'l İ'caz, s. 167.

Sual: Hayâ nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 167.

İşârâtü'l İ'caz, s. 173.

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın ahdi nedir, kâinatta nasıl tecelli eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 172-173.

[Sual: Cüz-ü ihtiyarinin yuları neyin eline verilmiştir, neden?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 173, 2. p. 

[Sual: Ahdin nakzı nedir, nasıl olur?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 173, 2. p. 

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın ahdini bozmama ve îfa etme neyle olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 173. son p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 174.

[Sual: Teşrii ve tekvini emirler nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 174, 1. p.

[Sual: Fâsıklar, nelerle şer'an ve tekvinen tesis edilen muvasala hattını kesiyorlar?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 174, 3. p. 

[Sual: Fıskla bozulan bir adam, niçin bataklığa düşüp çıkamıyan bir şahıs gibi çokların da o bataklığa düşmelerini istiyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 174, 4. p. 

Sual: Bir fâsıkın fıskıyla arzın müteessir olması akıldan uzaktır? /İşârâtü'l İ'caz, s. 174. 

[Sual: Mütemerrid bir fâsıkın fıskı, neden arzın müvazene-i maneviyesinin bozulmasına vesile olabilir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 174, Son p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 175.

Sual: -"ülâike hümü'l-hâsirûn, Bakara Suresi: 2/27'de." ayetinde "ülâike" ile fasıkların- ihzarını îcap eden sebeb nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 175.

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

O gün ne mal fayda verir, ne de evlat. Ancak Allah'a selim bir kalb ile gelenler (fayda görürler.)

Şuara, 88-89

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI