Cevaplar.Org

İŞÂRÂTÜ’L İ’CÂZ ve Sualler-4

[Sual: İnsanlar, Rablerine ibadet yaptığında niçin ona şerik yapmamalı?] /İşârâtü’l İ'caz, s. 95, 5. p. İşârâtü’l İ'caz, s. 97.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-04-22 10:35:42

[Sual: İnsanlar, Rablerine ibadet yaptığında niçin ona şerik yapmamalı?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 95, 5. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 97.

[Sual: İbadette insanların kusurları, niçin umum kâinata tecavüzdür?] //İşârâtü'l İ'caz, s. 97, 1. p.

[Sual: İnsanların misak-ı ezelîyi unutması neden ileri gelmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 97, 4. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 98.

[Sual: Âyette -Bakara Suresi, 21. âyet- insanlardaki istidadın ibadete elverişli olduğuna işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 98, 2. p.

[Sual: Âyette -Bakara Suresi, 21. âyet- Cenâb-ı Hakk'ın insanlara kemal için bir istidat, teklif için bir kabiliyet ve bir ihtiyar vermelerine işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 98, 4. p.

[Sual: Cenâb-ı Hakk, insanlardan nelerin yapılmasını intizar etmektedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 98, 4. p.

[Sual: Âyette -Bakara Suresi, 21. âyet- "le'alle" kelimesinin, ümit ve reca mânâsıyla izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 98, 4-5. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 99.

[Sual: İnsan, niçin ibadetine itimat etmemelidir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 99, 1. p.

[Sual: Takvanın, kısımları, mertebeleri nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 99, 4. p.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim, Bakara Suresi: 2/22 âyetinde "Arzı size döşek, semâyı size dam yapmış." cümlesiyle insanları ibadete nasıl teşvik edip heyecana getiriyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 99, 5. p.

[Sual: Sıfatlar nasıl mümkinattan olur, Sâni'a delâlet eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 99, 7. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 101.

Sual: İnsan, arza nisbeten bir zerredir; arz da, kâinata nazaran bir zerredir ve keza insanın bir ferdi, nev'ine nisbeten bir zerredir; nev'i de, sair ortakları bulunan enva' içinde bir zerre gibidir. Ve keza aklın düşünebildiği gayeler, faideler hikmet-i ezeliye ve ilm-i İlahîdeki faidelere nisbeten bir zerreden daha aşağıdır. Binaenaleyh böyle bir âlemin insanın istifadesi için yaratılmış olduğu akla giremez? [buna cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 101.

[Sual: Yağmurun katreleri neden başıboş değildir, gemleri niçin meleklerin elindedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 101, 3. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 103.

[Sual: Şükrü neden Cenab-ı Hakk'a tahsis etmek lâzımdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 103, 1. p.

[Sual: Kâfirlerin, Allah'a isnat ettikleri şeriklerin ve misillerin niçin, aslı ve hakikatı yoktur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 103, 3. p.

[Sual: "Bir şey hem zıt, hem misil olamaz ve birşeyin zıttı, ona misil olamaz.", bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 103, 5. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 104.

[Sual: Bakara Suresi, âyet 22'de İslâmiyetin menşei ilim, esası akıl olduğuna işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 104, 1. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 105.

Bakara Suresi, 23-24. âyetler

Nübüvvet Hakkında

Mukaddeme

[Sual: -Bakara Suresi, 23-24. âyetler,-Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nübüvvetini, en büyük mu'cizesi olan i'caz-ı Kur'ândan bahisle nasıl ispat ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 105, Mukaddeme.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nübüvvetine dair deliller nelerdir?] İşârâtü'l İ'caz, s. 105, Mukaddeme.

İşârâtü'l İ'caz, s. 106.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sıdkı onun nübüvvetine nasıl delil olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 106.

İşârâtü'l İ'caz, s. 107.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm kendi kendine nübüvvetine nasıl bürhandır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 107, Dördüncü Nükte.

[Sual: Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın dâvâ-yı nübüvvetine en büyük bir bürhan nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 107, Hülasa.

İşârâtü'l İ'caz, s. 108

[Sual: Mazi sayfası, yani zaman-ı saadetten evvelki zaman, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nübüvvetine nasıl bürhandır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 108, Dördüncü Mesele. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 108

[Sual: Asr-ı Saadet, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ve hârikulâdeliğini nasıl gösterir ve nübüvvetine nasıl delil olur?] İşârâtü'l İ'caz, s. 109, Beşinci Mesele. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, cevher-i insaniyetten perdeyi kaldırıp hakikati teşhir etmesi, hürriyet-i kelâma serbestî vermesi neyi gösterir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 109, Dördüncü Nükte. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 110.

[Sual: Asr-ı Saadet'te Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın o vahşet zamanında o vahşi bedevîlerde yaptığı ruhî, kalbi, vicdanî inkılap nasıl bir inkılaptır, bu neyi gösterir?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 110, 1. p.

[Sual: Niçin heyet-i içtimaiyede, umumî cereyana muhalefet edilmemeli ve fıtratın kanunlarına kesb-i muarefe edilmeli?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 110, 5-6. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 111.

[Sual: İslâmiyet, niçin fıtrî bir din ve içtimaiyatı tezelzülden vikaye eden yegâne bir âmildir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 111, 1. p.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, nev'-i beşeri istilâ eden zulüm, fesat, ihtilâl ve şekavet rabıtalarını nasıl yaktı, yıktı ve az bir zamanda devlet-i İslâmiyeyi şarktan garba kadar nasıl tevsi ettirdi, bu neye delâlet eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 111, 2. p.

[Sual: İstikbâl sayfası, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nübüvvetine nasıl delâlet eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 111, Altıncı Mesele.

İşârâtü'l İ'caz, s. 112.

[Sual: İrşadın tam ve nâfi olmasının şartı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 112, Dördüncü Nükte.

[Sual: İslâmiyet nasıl bürhanlar üzerine müessestir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 112, Dördüncü Nükte.

[Sual: Şeriat, ulûm-u esasiyenin hangi noktalarını tazammun etmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 112, Dördüncü Nükte.

[Sual: Amerikalı feylesof Carlyle'ın: "Acaba İslâmiyet içinde âlem-i medeniyetin tekemmülü mümkün müdür?", sorusuna cevabı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 112, Dördüncü Nükte.

İşârâtü'l İ'caz, s. 113.

Sual: Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın gerek Kur'ân-ı Kerim olsun, gerek tefsiri olan Hadîs-i Şerif olsun; her fenden, her ilimden birer fezleke almışlardır. Bir kitap veya bir şahsın yalnız fezlekeleri ihata etmekle hârika olması lâzım gelmez. Bir şahıs, pek çok fezlekeleri ihata edebilir?, [buna cevap nedir, bunun izahı nasıldır?] İşârâtü'l İ'caz, s. 113. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 114.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın omuzlarına aldığı hakikat neyi netice veriyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 114, 1. p. 

[Sual: Şeriatın kanunları, kaideleri nereden gelmiş ve nereye kadar devam eder, gider?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 114, 1. p.

[Sual: Kelâm-ı ezelînin beşere arkadaşlığı nereye kadar ve nasıl devam edecek?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 114, 1. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 115.

Sual: Bazı insanların, Kur'ân hakkında maruz kaldıkları şek ve şübhelerin menşei nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 115, 1. p.

Sual: Diyorlar ki: Kur'ânda "müteşabihat ve müşkilât" denilen, hakikî mânaları anlaşılmayan bazı şeylerin bulunması, i'cazına münafîdir. Zira Kur'ânın i'cazı, belâgat üzerine müessestir; belâgat da, ancak ifadenin zuhur ve vuzuhuna mebnidir."?, buna cevap nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 115.

Sual: Diyorlar ki: "Yaratılışa ait mes'eleler, mübhem ve mutlak bırakılmıştır. Ve keza kâinata dair fünundan pek az bahsedilmiştir. Bu ise, talim ve irşad mesleğine münafîdir."?, buna cevap nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 115.

Sual: Diyorlar ki: "Kur'ânın bazı âyetleri zâhiren aklî delillere muhaliftir. Bundan, o âyetlerin hilaf-ı vâki oldukları zihne geliyor. Bu ise, Kur'ânın sıdkına muhaliftir."?, buna cevap nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 115.

 [Sual: Kur'ân-ı Kerim'de müteşabihat vardır, diyenlere cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 115, son p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 116.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim'in müteşabihatı nasıldır? ] /İşârâtü'l İ'caz, s. 115-116. 

[Sual: Tenezzülat-ı İlahiye nedir; Cenab-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de insanlara hitabatında niçin tenezzülatta bulunmuştur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 116, 1. p.

[Sual: Kur'ân'ın müşkilâtı nasıl bir müşkilâttır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 116, 2. p. 

[Sual: Yaradılışta ve maddiyata dair mes'elelerde Kur'ân mübhem geçmiştir, diyenlere cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 116, son p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 117.

[Sual: Şecere-i âlemdeki, meyl-ül istikmal ve insandaki meyl-üt terakki nedir, bunların neticesi ne olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 117, 1. p. 

[Sual: Kur'ân-ı Kerim, neden: "Ey insanlar! Şems'in sükûnuna, Arz'ın hareketine ve bir katre su içinde binlerce hayvanatın bulunduğuna dikkat ediniz ki azamet-i İlahiyeyi anlayasınız." demiş olsaydı, bütün o zamanların insanlarını tekzibe sevketmiş olurdu?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 117. 

Sual: -Said Nursi'ye:-"Keşfiyat-ı fenniye ve fünun-u hazıra eski insanlara meçhul ve gayr-ı me'lûf olduğundan, onları onlara ders vermek hatadır, diyorsun. Bilhassa âhirete ait ahval gibi, müstakbeldeki nazariyat da böyle değil midir? Onlar da bize meçhul ve gayr-ı me'lûfturlar. Onlardan bahsetmek ne için hata olmuyor?" /İşârâtü'l İ'caz, s. 117. 

 İşârâtü'l İ'caz, s. 118.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim; neden, coğrafya, kozmoğrafya gibi kasden kâinatın keyfiyetinden mana-yı ismiyle bahsetmez?] İşârâtü'l İ'caz, s. 118, 2. p. 

[Sual: Kur'ân-ı Kerim'in kâinattan yaptığı bahis niçin tebeîdir, kasdî değildir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 118, 2. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 119.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın izhar ettiği mahsus ve zâhirî ve insanlarca meşhur ve malûm olan hârikaları ve mucizeleri nasıldır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 119, Yedinci Mes'ele. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın "İrhâsat" diye ve nübüvvetinden evvel zuhur eden hârikalar nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 119, Yedinci Mes'ele, Birincisi.

İşârâtü'l İ'caz, s. 120.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın izhar ettiği ihbârât-ı gaybiyeye dair mucizeleri nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 120, Yedinci Mesele, İkinci Nev'.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, muaraza zamanlarında kendisinden talep edilen mu'cizeler nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 120, Üçüncü Nev'. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hissi harikalara ait mucizelerine misal nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 119, Yedinci Mes'ele, Üçüncü Nev'.

Sual: İnşikak-ı Kamer bütün insanlarca kesb-i şöhret etmesi lâzım bir mu'cize iken âlemce o kadar şöhret bulmamıştır, esbabı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 120. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 121.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hissi mucizelerinin en büyüğü nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 121, 1. p.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim'in i'cazının vecihleri nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 121, 1. p. 

[Sual: Kur'ân-ı Kerim'in "i'cazının en yüksek vechi, nazmındaki belâgattan doğmuştur; Kur'ânın bu nevi i'cazı, beşerin takatinden hariç bir derecededir, bu hakikati tafsilen anlayıp kanaat hasıl etmek isteyen" ne yapmalıdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 121, son p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 122.

[Sual: Kur'ân'ın insan âleminde yaptığı hangi hârika haller ["Onun kelâmı, ancak vahyedilen bir vahiydir." Necm Suresi: 53/4] âyetini okuyup ilân ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 122, İkinci Tarîk. 

[Sual: Arab edip ve belîğleri, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın dâvâsına olan kin, adavet ve inadlarıyla beraber; en kolay, en yakın, en selim olan kalem ve yazı ile muarazayı terk ve en uzun, en müşkil, en tehlikeli ve şüpheli seyf ve harp ile mukabeleye niçin iltica ettiler?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 122, Üçüncü Tarîk

İşârâtü'l İ'caz, s.123.

[İ'caz-ı Kur'ân]

Sual: Kur'âna bir nazîre yapmak mümkinattan imiş, fakat nasılsa yapılmamıştır? /İşârâtü'l İ'caz, s.123. 

Sual: Müseylime füseha-i Arabdan olduğu halde, sözleri ne için âleme maskara olmuştur? /İşârâtü'l İ'caz, s.123. 

Sual: Kur'ân-ı Kerim hakkında şek ve şüpheleri olanlar, Kur'ânın bazı terkip ve kelimeleri güya nahiv ilminin kaidelerine muhalefet etmiş gibi şüphe îka' etmişlerdir?, [buna cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s.123. 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

Cum'a, 8

GÜNÜN HADİSİ

Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.

Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)

TARİHTE BU HAFTA

*2.Balkan Savaşı Başladı(24 Haziran 1913) *Kore Savaşı Başladı(25 Haziran 1950) *Sokullu Mehmed Paşa Sadrazam Oldu(27 Haziran 1565) *Silistre Zaferi(29 Haziran 1773)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI