Cevaplar.Org

İŞÂRÂTÜ’L İ’CÂZ ve Sualler-3

Sual: Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? / İşârâtü’l İ'caz, s. 67. Sual: Küfür, kalbe ait bir sıfattır. Kalpte o sıfat bulunmadığı takdirde, zünnar bağlanmasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne için küfür hâsıl olsun? /İşârâtü’l İ'caz, s. 67


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-04-15 16:44:42

Sual: Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? / İşârâtü'l İ'caz, s. 67. 

Sual: Küfür, kalbe ait bir sıfattır. Kalpte o sıfat bulunmadığı takdirde, zünnar bağlanmasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne için küfür hâsıl olsun? /İşârâtü'l İ'caz, s. 67. 

Sual: İnzar yapılmadıkça teklif nasıl yapılır? /İşârâtü'l İ'caz, s. 67. 

Sual: Cenab-ı Hakk'ın -kâfirlerin- küfür ve temerrütlerinden yaptığı ihbar, onların imana gelmelerini imtina derecesine çıkarıyor. Mümteni' ve muhal bir şey teklif edilir mi? /İşârâtü'l İ'caz, s. 67. 

Sual: Îman etmeyeceklerini ifade eden 'lâ yü'minûne' ve emsali âyetlere, onları îman etmeye davet etmekten adem-i îmana îman çıkıyor. Bu ise, muhal-i aklîdir?, [buna cevap nedir?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 67. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 70.

[Sual: Bakara Suresi 7. âyette "Allah onların kalplerini mühürledi" cümlesiyle ifade edildiği üzere kâfirin kalp ile vicdanı niçin mühürlenmiş, kilitlenmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 70. 

[Sual: Kulak küfür ile tıkanınca, hangi Rahmanî nimetlerden mahrum kalınır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 70. 

[Sual: Kulaktaki zar, nur-u iman ile ışıklandığı zaman neler işitir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 70. 

[Sual: Niçin, şeriatça bazı savtlar helâl, bazıları da haram kılınmıştır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 70. 

[Sual: Göz, küfür zulmetiyle kör olur, ni'met-i basariye kaybolursa ne olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 70. 

Bakara Suresi, 7. Âyet.

İşârâtü'l İ'caz, s. 72. 

[Mühürlenen Kalpler

Mukaddeme

[Sual: Ehl-i i'tizal, Ehl-i cebr, ehl-i sünnet ve'l-cemaat gibi ehl-i kelâmın Bakara Suresi 7. âyeti -[Allah onların kalblerini ve kulaklarını mühürlemiştir ve gözlerinde perde vardır ve büyük azab onlar içindir.]- altında yaptıkları muharebe-i ilmiyeleri nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, S. 72, Mukaddeme.

 [Sual: "Her şeyin biri mülk, diğeri melekût; yani biri dış, diğeri iç olmak üzere iki ciheti vardır.", bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 72, Mukaddeme, Üçüncüsü.

[Sual: "Çirkin görülen şeyin yaratılışı, çirkin değildir, güzeldir.", bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 72, Mukaddeme, Üçüncüsü.

[Sual: Ehl-i i'tizal'in: "Çirkin şeylerin halkı Allah'a ait değildir.", demeleri niçin safsatadır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 72, Mukaddeme, Üçüncüsü.

İşârâtü'l İ'caz, s. 73.

[Sual: Abdin elinde neden ancak ve ancak kesb vardır?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 73, On İkincisi.

İşârâtü'l İ'caz, s. 74.

Sual: Cüz'-i ihtiyarî denilen şey nedir? Ne kadar etrafı kazılırsa, altından cebir çıkıyor! Bu nasıl bir şeydir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 74.

[Sual: Eş'arî ve Matüridî mezheblerine göre meyelan nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 74, İkincisi.

Sual: İlm-i ezelînin veya irade-i ezeliyenin bir fiile taallûkları, ihtiyara mahal bırakmıyor?, [bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 74.

İşârâtü'l İ'caz, s. 75.

[Sual: Mezheblerin [Ehl-i cebr, Ehl-i i'tizal ve Ehl-i sünnet ve'l-cemaat] nokta-i nazarlarına göre: "Bir adam, bir âletle bir şahsı öldürse, sebebin mâdum olduğunu farz edersek, müsebbebin keyfiyeti nasıl olur?"] /İşârâtü'l İ'caz, s. 75, 1. p.

[Sual: Ehl-i tabiat, esbaba hakikî bir tesir veriyor. Mecusîler; biri şerre, diğeri hayra olmak üzere iki hâlika itikat ediyor. Ehl-i i'tizal de, "Ef'al-i ihtiyariyenin hâlikı abddir" diyor. Bu üç mezhebin esası nedir ve bu vehmi izale nasıldır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 75, İkinci Bir Mukaddeme.

İşârâtü'l İ'caz, s. 76.

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın mümkinata kıyas edilmesi ve mümkinatın onun şuunâtına mikyas yapılması, niçin "en büyük cehâlet ve hamâkattır?"] /İşârâtü'l İ'caz, s. 76, Yedincisi.

İşârâtü'l İ'caz, s. 77.

[Sual: Kalbden maksat; çam kozalağı gibi bir et parçası mıdır; kalb nasıl bir lâtife-i Rabbaniyedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 77, İhtar.

[Sual: Nur-u imanın sönmesiyle maddi hayatın -vücudun- mahiyeti, niçin meyyit-i gayr-ı müteharrik gibi bir heykelden ibaret kalır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 77-78, İhtar.

İşârâtü'l İ'caz, s. 79.

[Sual: Kur'ân, kâfirlerin, küfür musibeti için neden Bakara Suresi, 7. âyette "tatlı" mânasını tazammun eden 'azâbün' kelimesi kullanıyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 79, Cevap.

İşârâtü'l İ'caz, s. 80.

Sual: Bir kâfirin masiyet-i küfriyesi mahduttur; kısa bir zamanı işgal ediyor. Ebedî ve gayr-i mütenahi bir ceza ile tecziyesi, adalet-i İlahiyeye uygun olmadığı gibi, hikmet-i ezeliyeye de muvafık değil, merhamet-i İlâhiye müsaade etmez?, [buna cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 80. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 81.

Sual: Kâfirin cezasının -Ebedî ve gayr-i mütenahi bir ceza ile tecziyesi- adâlete uygun olduğunu kabul edelim; fakat azapları intaç eden şerlerden hikmet-i ezeliyenin gani olduğuna ne diyorsun? /İşârâtü'l İ'caz, s. 81. 

Sual: Ebedî ceza -kâfirin ebedî ve gayr-i mütenahi bir ceza ile tecziyesi- hikmete muvafıktır, kabul edelim; amma merhamet ve şefkat-i İlahiyeye ne diyorsun? /İşârâtü'l İ'caz, s. 81. 

[Sual: Vücut, Cehennem'de de olsa ademden daha hayırlıdır, neden?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 81, 4. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 82.

[Sual: Âyette, neden kizbin şiddet-i kubh ve çirkinliğine işaret edilmiştir, kizb nasıl bir zehirdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 82.

[Sual: Neden, söylenilen her sözün doğru olması lâzımdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 82.

Sual: Bir maslahata binaen kizbin câiz olduğu söylenilmektedir, öyle midir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 82. 

[Sual: Neden yol ikidir: "ya sükût ya sıdk"tır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 82. 

Bakara Suresi, 21-22. Âyetler

İşârâtü'l İ'caz, s. 83.

[İbâdetin Hakikati]

Mukaddeme

[Sual: Akaidî ve îmanî hükümleri kavî ve sabit kılmakla meleke haline getiren neden ancak ibadettir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 83, Mukaddeme.

[Sual:  İbadetin dünya saadetine vesîle olduğunu izah eden cihetler nelerdir?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 83-85, 3. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 84. [Sual: Cemaat-ı insaniye çalışmalarının semerelerini mübadele etmek ve muamelâtta zulüm ve tecavüzleri önlemekte adalete, kanuna muhtaçtır, "öyle bir kanun, ancak şeriattır.", neden?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 84, Birisi, 3. p.

[Sual: Şeriatın icrasını, tatbikini temin edecek mercinin -Peygamberin-; niçin maddî ve manevî bir ulviyete ve bir imtiyaza, bir delile ihtiyacı vardır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 84, Birisi, 4. p. 

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve nehiylerine itaat ve inkıyadı tesis ve temin etmek için neye ihtiyaç vardır?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 84, Birisi, 5. p. 

[Sual: Îmanî hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi, niçin ancak tekrar ile teceddüt eden ibadetle olur?

İkincisi:

[Sual: İbadet, niçindir, neyi intac eder?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 84, İkincisi. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 85.

[Sual: İbadet, şahsî kemalâta nasıl sebep olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 85, Beşincisi.

[Sual: İbadetin ruhu niçin ihlâstır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 85, Beşincisi, İhtar.

İşârâtü'l İ'caz, s. 86.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim Bakara Suresi, 7. âyette "Ey insanlar! Rabbinize ibadet ediniz." emriyle insanları ibadete davet edince; sanki: "Ne için ibadet yapalım, illeti nedir?". diye lisan-ı hal ile sorulan suale Kur'ân'ın verdiği cevabın izahı nedir?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 86, 1. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 86.  

[Tevhid'in ispatı]

Mukaddeme

[Sual: "Bürhan-ı limmî" nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 86, Mukaddeme.  

[Sual: Bürhan-ı innî nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 86, Mukaddeme.

[Sual: "İnayet Delili" nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 86, Mukaddeme.  

[Sual: İstikra-i tâm delili nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 86, Mukaddeme, 

[Sual: İnsanların telâhuk-u efkâr denilen fikirlerinin birleşmesinden doğan ve nev-i beşerin havassı (duyguları) hükmünde olan fünun ile kâinata bakılsa neler görülür?]  /İşârâtü'l İ'caz, s. 86, Mukaddeme,  4. p.  

İşârâtü'l İ'caz, s. 87.

[Sual: Neden, nizamı olmayanın külliyeti olamaz?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 87, 1. p. 

[Sual: Herbir fen, Sâni'in kasd ve hikmetini nasıl ilân ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 87, 1. p. 

[Sual: "Delilü'l-Înâye" ile anılan nizama ait âyetlerin okunması nasıldır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 87. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 88.

[Sual: Sıfat-ı kelâmdan gelen Kur'ân-ı Azîmüşşan'ın âyetleri delil-ül inâyeyi nasıl tavsiye ediyorlar?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 88.

İşârâtü'l İ'caz, s. 88.

[Sual: Delil-i İhtiraî nedir, âyette buna buna işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 88, 1. p. 

[Sual: Âlemde hiçbir şeyin ezeliyeti cihetine neden gidilemez?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 88, 2. p. [Sual: Nev'lerin vasıtasız kudret-i İlahiyeden vücuda gelmesi niçin zarurîdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 88, 3. p.

[Sual: Bazı nev'lerin başka nev'lerden husule gelmeleri tevehhümü niçin bâtıldır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 88, 3. p.

[Sual: Beşeriyet ve sair hayvanatın teşkil ettikleri silsilelerin en nihayeti niçin son bir oğulda kesilip bitecektir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 88, Hülasa.

İşârâtü'l İ'caz, s. 89.

[Sual: Kâinattaki bütün enva' ile efrat, hudûs ve imkân lisanıyla Hâlıklarının vücub-u vücuduna nasıl şehadet eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 89, 1. p.

Sual: Bütün silsilelerin -kâinattaki bütün envâ ile efradın- Hâlık'ın vücub-u vücuduna kat'î şehadetleri gözönünde olduğu halde, bazı insanların madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine zâhib olmakla dalâlete düştüklerinin esbabı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 89.

[Sual: Tabiatperest ve maddeciler, niçin âlemdeki hikmet ve faydaları, tesir-i hakikîyi esbab-ı camideye vermeye mecbur kalıp dalâlete düşmüşlerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 89, 5. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 90.

Sual: -Madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine zâhip olmakla dalâlete düşen bazı insanların- daima iftiharla bahsettikleri tabiat, nevamis ve kuva nedir ki, kendilerini onlarla iknaa çalışıyorlar? /İşârâtü'l İ'caz, s. 90. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 91.

[Sual: Sâni'in vahdetine dair delillerden, bilhassa: "Arz ve semada Allah'tan başka ilahlar olmuş olsa idiler, şu görünen intizam fesada uğrardı, Enbiya Suresi: 21/22" manasında olan âyetin tazammun ettiği Bürhanü't-Temanü' Sâniin vâhid ve müstakil olduğuna nasıl bir delildir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 91. 

[Sual: İstiklâliyet, neden ulûhiyetin zâtî bir hassası ve zarurî bir lâzımdır?] /İşârâtü'l

İ'caz, s. 91. 

[Sual: "Herbir şeyde, Sâni'in vahdetine delâlet eden bir âyet ve bir alâmet vardır.", bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 91, 2. p.

[Sual: Sâni'-i Zülcelâl, neden bütün sıfât-ı kemaliye ile muttasıftır ve bütün nevakıstan pâk ve münezzehtir, Kur'ân'ı Kerim'de buna işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 91, 3. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 92.

[Sual:] Delil-i İmkânî nedir, Saniin vücuduna nasıl işaret eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 92. 

[Sual: Bir zerrenin mâcerası, lisan-ı hâliyle, Sâni'in kasdına ve hikmetine nasıl delâlet eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 92, 1. p, Delil-i İmkânî. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 93.

[Sual: ["Ey insanlar! Rabbinize ibadet ediniz.", Bakara Suresi: 2/21] ayetindeki ibadete emir; mümin, kâfir ve münafıklar için nasıl bir emirdir, nasıl müşterek-i manevîdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 93, 3. p, Ey Arkadaş.

İşârâtü'l İ'caz, s. 94.

[Sual: İbadetin olması için şartlar, deliller nelerdir; Kur'ân-ı Kerîm bunları nasıl zikretmiştir?]

[Sual: Kur'ân-ı Kerîm, Mabud'un vücuduna dair olan delilleri kaç kısma ayırmıştır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 94, 1. p.

[Sual: Mabudun vücuduna dair; âfâkî, nefsî ve usûlî deliller nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 94, 1. p.

[Sual: İbadet; niçin, insanların hilkat ve yaratılışına ta'lik edilmiştir; neden hilkat-ı beşere terettüp ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 94, 6. p, İbadetin hilkat-i beşere terettübü.

[Sual: İnsanların hilkatinden, memur oldukları vazifeden ve teveccüh ettikleri kemalden maksat nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 94, 6. p, İbadetin hilkat-i beşere terettübü.

İşârâtü'l İ'caz, s. 95.

[Sual: Âyette -":Sizlere rızık olmak üzere", Bakara Suresi, 2/22-, Ma'bud'un ibadete müstehak olduğuna delâlet nedir?] İşârâtü'l İ'caz, s. 95, 4. p.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İnsan, bizim kendisini kerih bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki, şimdi o apaçık bir hasım kesilmektedir.

Yasin, 77

GÜNÜN HADİSİ

Takat getirebileceğiniz ameli alınız.Allah'a yemin olsun ki siz usanmadıkça Allah usanmaz.

Müslim, Kitabu Salati'l-Musafirin ve Kasriha

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI