Cevaplar.Org

İŞÂRÂTÜ’L İ’CÂZ ve Sualler-2

İşârâtü’l İ'caz, s. 47 Bakara Suresi, 4. ayet. [İman-ı Bilâhiret]


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-04-08 09:08:15

İşârâtü'l İ'caz, s. 47

Bakara Suresi, 4. ayet.

[İman-ı Bilâhiret]

[Sual: Kur'ân-ı Kerim, nazm-ı kelâmı niçin mürsel ve mutlak bırakmıştır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 47, 1. ve 2. p.

[Sual: Belâgat nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 47, 2. p.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim'in bütün ümmetlere ve risalet-i Muhammediye'nin (A.S.M.) bütün milletlere şâmil olduklarının tasrihi nasıldır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 47, 4. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 49

[Sual: Resul-i Ekrem (A.S.M.), teklif edilen risalet vazifesini nasıl kabul etmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 49, 2. p.

[Sual: Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) risalet vazifesi teklif hizmetinin Cibril tarafından yapılması neyi gösterir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 49, 2. p.

[Sual: Kur'ân ve Kur'ân'a ait hususlarda Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) yalnız muhatap olması neye işarettir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 49, 2. p.

[Sual: İnsanlar, niçin Kur'ân'a iman ettikleri gibi kütüb-ü sabıkaya da iman etmeliler?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 49, 4. p, 1. letaif.

[Sual: Ehl-i kitap, niçin geçmiş olan enbiya ve kitaplara iman ettikleri gibi Hazret-i Muhammed (A.S.M.) ile Kur'ân'a da iman etmeliler?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 49, 4. p, 2. letaif.

İşârâtü'l İ'caz, s. 50.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim, ehl-i kitabı imana teşvik etmekle, onlara nasıl bir ünsiyet, bir sühûlet gösteriyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 50, 2. p. 4. letaif.

[Sual: Neden, ehl-i kitabın İslâmiyeti kabul etmelerinde kendilerine bir meşakkat yoktur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 50, 2. p. 4. letaif.

[Sual: Kur'ân, kütüb-ü sâlifeye usulde neden tadil ve tekmil edicidir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 50, 2. p. 4. letaif.

İşârâtü'l İ'caz, s. 51

[Sual: Nübüvvet meselesinde Bakara Suresi, 4. ayetteki "min kablike"deki maksatlar nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 51, 1. p.

[Sual: Bakara Suresi, 4. âyette Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nübüvvetine nasıl delil vardır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 51, Birinci Maksadın vech-i in'ikası.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm neden ekmelü'r-rusüldür?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 51, İkinci Maksadın vech-i in'ikası. /İşârâtü'l İ'caz, s. 51, Üçüncü Maksadın vech-i in'ikası.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'la bir davet ve bir nübüvvet umum insanlara nasıl kâfi geldi?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 51, Dördüncü Maksadın vech-i in'ikası.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm neden hâtemü'l-enbiyadır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 51, Beşinci Maksadın vech-i in'ikası.

İşârâtü'l İ'caz, s. 52.

Sure-i Bakara, 4. Âyet

[Delâil-i Haşr]

[Sual: Bakara Suresi, 4. ayette  "ve bil âhirati hüm yûkinûn"de haşir meselesine işaret ve bürhanlar nelerdir?] İşârâtü'l İ'caz, s. 52-53. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 53.

[Sual: Kâinat saadet-i ebediyeyi intac etmezse, akılları hayrette bırakan, kâinatta görülen en bâriz, en mükemmel şu nizam niçin aldatıcı zaîf bir suretten ibaret kalır?] İşârâtü'l İ'caz, s. 53, Birinci Bürhan.

[Sual: Kâinat saadet-i ebediyeyi intac etmese, niçin bütün maneviyat ve alâkalar, rabıtalar ve nisbetler hep heba olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 53, Birinci Bürhan.

[Sual: Hilkat ve yaratılıştaki hikmet-i tâmme, saadet-i ebediyenin gelmesini nasıl tebşir ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 53, İkinci Bürhan.

[Sual: Kâinat saadet-i ebediyeyi intac etmese, bu varlık niçin adem sayılır ve herşey abesiyete tahavvül eder? /İşârâtü'l İ'caz, s. 53, Üçüncü Bürhan.

[Sual: Fenlerin şehadetiyle fıtrattaki israfsızlık nübüvvete nasıl delil olur? /İşârâtü'l İ'caz, s. 54, Dördüncü Bürhan.

Sual: Kâinatın ruhuna kadar nüfuz eden hakikat-ı sabite ve devam ile yaşayışını îma eden intizamındaki kuvvet-i kâmile ve tekemmülüne giden nizamındaki kemal, haşr-i cismanî yoluyla saadet-i ebediyeye delil olmaz mı? İşârâtü'l İ'caz, s. 54, Dördüncü Bürhan.

[Sual: Büyük kıyametin vukuuna ve geleceğine işaretler nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 54, Beşinci Bürhan.

[Sual: Kâinat saati nasıl bir saattir, deveranı neleri gösterir, kıyamete bakan ciheti nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 54, Beşinci Bürhan.

 [Sual: Her nevi mahlûkatta bir nevi kıyametin ve bir çeşit haşrin tekrar ile vukua gelmekte olduğu, büyük kıyametin vukuuna ve geleceğine nasıl işaret vardır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 54, Beşinci Bürhan.

İşârâtü'l İ'caz, s.55

Sual: Kâinatta görülen nev'î kıyametlerde eşya aynıyla iade edilmiyor; hal bu ki büyük kıyamette neden ecsam aynıyla iade edilir?] /İşârâtü'l İ'caz, s.55. 

[Sual: İnsandaki gayr-ı mütenahî istidatlar, saadet-i ebediyeye nasıl işaret eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s.55, Altıncı Bürhan.

[Sual: Rahman ve Rahîm olan Sâni-i Hakîm'in rahmeti, rahmetlerin en büyüğü olan saadet-i ebediyenin geleceğini nasıl tebşir ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s.55, Yedinci Bürhan.

[Sual: Rahmet, neden "ancak saadet-i ebediye ile rahmet olur"?] /İşârâtü'l İ'caz, s.55, Yedinci Bürhan.

İşârâtü'l İ'caz, s. 56.

[Sual: Acaba göz önünde bilbedahe görülen rahmet-i İlahiye firak-ı ebedînin, muhabbet ve şefkat aleyhine hücum etmesine müsaade eder mi?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 56, Yedinci Bürhan.

[Sual: Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ve bütün enbiya-yı izam, saadet-i ebediyeye nasıl bir hüccettir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 56, Sekizinci Bürhan.

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın haşir hakkındaki beyanatı, saadet-i ebediyenin geleceğine kâfi bir delil değil midir? Başka bir delile ihtiyaç var mıdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 56, Dokuzuncu Bürhan.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim, ["-Allah- sizi tavırdan tavıra –geçirerek- yaratmıştır.", Nuh Suresi, 71/14; "Rabbin ibâdına zulmedici değildir." Fussilet Suresi: 41/46.] âyetlerinde kıyas-ı temsilîye ve kıyas-ı adlîye işaretleriyle haşr-i cismaniyi, mahkeme-i kübrayı, saadet-i ebediyeyi nasıl gösterir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 56, Onuncu Bürhan.

[Sual: İnsan vücudunun, tavırdan tavıra, kalıptan kalıba girip çıkması haşr-i cismaniyi nasıl ispat eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 56, Onuncu Bürhan.

İşârâtü'l İ'caz, s. 57.

[Sual: Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın emrettiği gibi: "Neş'e-i ûlâyı gören adam, neş'e-i uhrayı inkâr edebilir mi?", [neden inkâr edemez?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 57, 3. p, Hülâsa.

[Sual: Haşirde, İsrafil'in (A.S.) borusuyla zerat-ı asliye ve esasiye beden-i insanîyi yine eskisi gibi nasıl teşkil ederler?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 57, 5. p, Hülâsa.

[Sual: Cünüp iken tırnakların, saçların kesilmesi mekruh ve bedenden ayrılan her bir cüz'ün bir yere gömülmesinin sünnet olması neye işarettir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 57, 6. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 58.

[Sual: Âdalet-i İlâhiyenin tam mânasıyla tecelli etmesi için niçin haşre ve mahkeme-i kübrâya lüzum vardır?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 58, 1. p. 

[Sual: Neden, bazı ehl-i kitabın iman ettikleri âhiret hakikî bir âhiret değildir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 58, 4. p, 2. madde. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 59.

[Sual: Âyetteki "yûkinûn" tabiri, ehl-i kitabın iddia ettikleri îmanın, îman olmadığına nasıl işaret eder? /İşârâtü'l İ'caz, s. 59, 1.p, 5. madde. 

[Sual: Hidayetten neş'et eden vasıfları lâbis olarak hidayet tahtı üstünde oturan o şahısları -îman edenleri- görmek isteyen sâile cevap nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 59, 4. p, Birincisi. 

[Sual: "O adamların –iman edenlerin- hidayete istihkak ve ihtisasları nedendir?", diye sual eden sâmie cevap nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 59, 5. p, İkincisi. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 60.

[Sual: "Hidayetin neticesi, semeresi ve hidayetteki lezzet ve nimet nedir?", diye sual eden sâile cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 60, Üçüncüsü. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 61.

[Sual: Cenab-ı Hak sıfat-ı sâbite olan hidayeti nasıl halk ve ihsan eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 61, Altıncı Mehaz. 

[Sual: Niçin; ihtida, yani hidayete doğru yürümek, kesb ve ihtiyar dâhilinde; sıfat-ı sâbite olan hidâyet ise, Allah'tandır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 61, Altıncı Mehaz. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 63.

Bakara Suresi, 5. Âyet

[Sual: Kur'ân-ı Kerim, felâh ve necat yollarını tâyin etmeyen –Bakara Suresi, 5. âyette- "el-müflihûn" kelimesini kullanarak felah ve necâtı niçin âmm ve mutlak bırakmıştır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 63, Beşincisi. 

Bakara Suresi, 6. Âyet

İşârâtü'l İ'caz, s. 64. 

[Mahiyet-i Küfür]

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın sıfat-ı ezeliye âleminde kaç türlü tecellisi vardır; bunların tecellileri nasıldır?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 64, 1. p. 

[Sual: Hangi hikmetten dolayı Kur'ân-ı Kerîm -Bakara Suresi Bakara Suresi, 6. âyette de: "Şüphe yok ki inkâr edenleri, uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar."- ale'd-devam, tergibden sonra terhib; ve ebrarı medhettikten sonra füccârı zemmetmiştir?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 64, 1. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 65.

[Sual: Kâfirlerin iman etmesi için Peygamber'in (A.S.M.) şiddet-i hırsına Bakara Suresi, 6. âyetteki işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 65. 

[Sual: Kur'ânın tecellisiyle hangi nev'ler silindi, hakikatlar yıkıldı; onlara bedel hangi yeni nev'ler, hakikatlar teşekkül etti?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 65, 2. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 66.

Sual: Kur'ân, zaruriyat-ı diniyedendir. Zaruriyatta ihtilaf olamaz. Halbuki müfessirlerce verilen ayrı ayrı manaların bir kısmı, birbirine muhaliftir?, [buna cevap nedir?]

Sual: Küfür, cehildir. Halbuki kâfirler, Hazret-i Muhammed'i (A.S.M.) evlâtları kadar tanıyorlardı?, [bu nasıl bir küfürdür?] İşârâtü'l İ'caz, s. 66.

İşârâtü'l İ'caz, s. 67.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Al-i İmran,139

"Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsinizdir."

GÜNÜN HADİSİ

"Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Süleyman Hilmi Tunahan Hz.lerinin Vefatı(16 Eylül 1959) *Adnan Menderes'in İdamı(17 Eylül 1961) *Ertuğrul Fırkateyni Japon Sularında Battı(18 Eylül 1890) *Efendimiz (s.a.v.) Hicret Ederken KUBA'yı Teşrif Ettiler(20 Eylül 622) *Yavuz Sultan Selim Han

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI