Cevaplar.Org 1xbet para cekmeimplant dis fiyatlari

İŞÂRÂTÜ’L İ’CÂZ ve Sualler-2

İşârâtü’l İ'caz, s. 47 Bakara Suresi, 4. ayet. [İman-ı Bilâhiret]


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-04-08 09:08:15

İşârâtü'l İ'caz, s. 47

Bakara Suresi, 4. ayet.

[İman-ı Bilâhiret]

[Sual: Kur'ân-ı Kerim, nazm-ı kelâmı niçin mürsel ve mutlak bırakmıştır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 47, 1. ve 2. p.

[Sual: Belâgat nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 47, 2. p.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim'in bütün ümmetlere ve risalet-i Muhammediye'nin (A.S.M.) bütün milletlere şâmil olduklarının tasrihi nasıldır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 47, 4. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 49

[Sual: Resul-i Ekrem (A.S.M.), teklif edilen risalet vazifesini nasıl kabul etmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 49, 2. p.

[Sual: Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) risalet vazifesi teklif hizmetinin Cibril tarafından yapılması neyi gösterir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 49, 2. p.

[Sual: Kur'ân ve Kur'ân'a ait hususlarda Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) yalnız muhatap olması neye işarettir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 49, 2. p.

[Sual: İnsanlar, niçin Kur'ân'a iman ettikleri gibi kütüb-ü sabıkaya da iman etmeliler?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 49, 4. p, 1. letaif.

[Sual: Ehl-i kitap, niçin geçmiş olan enbiya ve kitaplara iman ettikleri gibi Hazret-i Muhammed (A.S.M.) ile Kur'ân'a da iman etmeliler?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 49, 4. p, 2. letaif.

İşârâtü'l İ'caz, s. 50.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim, ehl-i kitabı imana teşvik etmekle, onlara nasıl bir ünsiyet, bir sühûlet gösteriyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 50, 2. p. 4. letaif.

[Sual: Neden, ehl-i kitabın İslâmiyeti kabul etmelerinde kendilerine bir meşakkat yoktur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 50, 2. p. 4. letaif.

[Sual: Kur'ân, kütüb-ü sâlifeye usulde neden tadil ve tekmil edicidir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 50, 2. p. 4. letaif.

İşârâtü'l İ'caz, s. 51

[Sual: Nübüvvet meselesinde Bakara Suresi, 4. ayetteki "min kablike"deki maksatlar nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 51, 1. p.

[Sual: Bakara Suresi, 4. âyette Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nübüvvetine nasıl delil vardır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 51, Birinci Maksadın vech-i in'ikası.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm neden ekmelü'r-rusüldür?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 51, İkinci Maksadın vech-i in'ikası. /İşârâtü'l İ'caz, s. 51, Üçüncü Maksadın vech-i in'ikası.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'la bir davet ve bir nübüvvet umum insanlara nasıl kâfi geldi?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 51, Dördüncü Maksadın vech-i in'ikası.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm neden hâtemü'l-enbiyadır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 51, Beşinci Maksadın vech-i in'ikası.

İşârâtü'l İ'caz, s. 52.

Sure-i Bakara, 4. Âyet

[Delâil-i Haşr]

[Sual: Bakara Suresi, 4. ayette  "ve bil âhirati hüm yûkinûn"de haşir meselesine işaret ve bürhanlar nelerdir?] İşârâtü'l İ'caz, s. 52-53. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 53.

[Sual: Kâinat saadet-i ebediyeyi intac etmezse, akılları hayrette bırakan, kâinatta görülen en bâriz, en mükemmel şu nizam niçin aldatıcı zaîf bir suretten ibaret kalır?] İşârâtü'l İ'caz, s. 53, Birinci Bürhan.

[Sual: Kâinat saadet-i ebediyeyi intac etmese, niçin bütün maneviyat ve alâkalar, rabıtalar ve nisbetler hep heba olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 53, Birinci Bürhan.

[Sual: Hilkat ve yaratılıştaki hikmet-i tâmme, saadet-i ebediyenin gelmesini nasıl tebşir ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 53, İkinci Bürhan.

[Sual: Kâinat saadet-i ebediyeyi intac etmese, bu varlık niçin adem sayılır ve herşey abesiyete tahavvül eder? /İşârâtü'l İ'caz, s. 53, Üçüncü Bürhan.

[Sual: Fenlerin şehadetiyle fıtrattaki israfsızlık nübüvvete nasıl delil olur? /İşârâtü'l İ'caz, s. 54, Dördüncü Bürhan.

Sual: Kâinatın ruhuna kadar nüfuz eden hakikat-ı sabite ve devam ile yaşayışını îma eden intizamındaki kuvvet-i kâmile ve tekemmülüne giden nizamındaki kemal, haşr-i cismanî yoluyla saadet-i ebediyeye delil olmaz mı? İşârâtü'l İ'caz, s. 54, Dördüncü Bürhan.

[Sual: Büyük kıyametin vukuuna ve geleceğine işaretler nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 54, Beşinci Bürhan.

[Sual: Kâinat saati nasıl bir saattir, deveranı neleri gösterir, kıyamete bakan ciheti nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 54, Beşinci Bürhan.

 [Sual: Her nevi mahlûkatta bir nevi kıyametin ve bir çeşit haşrin tekrar ile vukua gelmekte olduğu, büyük kıyametin vukuuna ve geleceğine nasıl işaret vardır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 54, Beşinci Bürhan.

İşârâtü'l İ'caz, s.55

Sual: Kâinatta görülen nev'î kıyametlerde eşya aynıyla iade edilmiyor; hal bu ki büyük kıyamette neden ecsam aynıyla iade edilir?] /İşârâtü'l İ'caz, s.55. 

[Sual: İnsandaki gayr-ı mütenahî istidatlar, saadet-i ebediyeye nasıl işaret eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s.55, Altıncı Bürhan.

[Sual: Rahman ve Rahîm olan Sâni-i Hakîm'in rahmeti, rahmetlerin en büyüğü olan saadet-i ebediyenin geleceğini nasıl tebşir ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s.55, Yedinci Bürhan.

[Sual: Rahmet, neden "ancak saadet-i ebediye ile rahmet olur"?] /İşârâtü'l İ'caz, s.55, Yedinci Bürhan.

İşârâtü'l İ'caz, s. 56.

[Sual: Acaba göz önünde bilbedahe görülen rahmet-i İlahiye firak-ı ebedînin, muhabbet ve şefkat aleyhine hücum etmesine müsaade eder mi?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 56, Yedinci Bürhan.

[Sual: Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ve bütün enbiya-yı izam, saadet-i ebediyeye nasıl bir hüccettir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 56, Sekizinci Bürhan.

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın haşir hakkındaki beyanatı, saadet-i ebediyenin geleceğine kâfi bir delil değil midir? Başka bir delile ihtiyaç var mıdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 56, Dokuzuncu Bürhan.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim, ["-Allah- sizi tavırdan tavıra –geçirerek- yaratmıştır.", Nuh Suresi, 71/14; "Rabbin ibâdına zulmedici değildir." Fussilet Suresi: 41/46.] âyetlerinde kıyas-ı temsilîye ve kıyas-ı adlîye işaretleriyle haşr-i cismaniyi, mahkeme-i kübrayı, saadet-i ebediyeyi nasıl gösterir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 56, Onuncu Bürhan.

[Sual: İnsan vücudunun, tavırdan tavıra, kalıptan kalıba girip çıkması haşr-i cismaniyi nasıl ispat eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 56, Onuncu Bürhan.

İşârâtü'l İ'caz, s. 57.

[Sual: Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın emrettiği gibi: "Neş'e-i ûlâyı gören adam, neş'e-i uhrayı inkâr edebilir mi?", [neden inkâr edemez?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 57, 3. p, Hülâsa.

[Sual: Haşirde, İsrafil'in (A.S.) borusuyla zerat-ı asliye ve esasiye beden-i insanîyi yine eskisi gibi nasıl teşkil ederler?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 57, 5. p, Hülâsa.

[Sual: Cünüp iken tırnakların, saçların kesilmesi mekruh ve bedenden ayrılan her bir cüz'ün bir yere gömülmesinin sünnet olması neye işarettir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 57, 6. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 58.

[Sual: Âdalet-i İlâhiyenin tam mânasıyla tecelli etmesi için niçin haşre ve mahkeme-i kübrâya lüzum vardır?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 58, 1. p. 

[Sual: Neden, bazı ehl-i kitabın iman ettikleri âhiret hakikî bir âhiret değildir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 58, 4. p, 2. madde. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 59.

[Sual: Âyetteki "yûkinûn" tabiri, ehl-i kitabın iddia ettikleri îmanın, îman olmadığına nasıl işaret eder? /İşârâtü'l İ'caz, s. 59, 1.p, 5. madde. 

[Sual: Hidayetten neş'et eden vasıfları lâbis olarak hidayet tahtı üstünde oturan o şahısları -îman edenleri- görmek isteyen sâile cevap nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 59, 4. p, Birincisi. 

[Sual: "O adamların –iman edenlerin- hidayete istihkak ve ihtisasları nedendir?", diye sual eden sâmie cevap nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 59, 5. p, İkincisi. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 60.

[Sual: "Hidayetin neticesi, semeresi ve hidayetteki lezzet ve nimet nedir?", diye sual eden sâile cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 60, Üçüncüsü. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 61.

[Sual: Cenab-ı Hak sıfat-ı sâbite olan hidayeti nasıl halk ve ihsan eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 61, Altıncı Mehaz. 

[Sual: Niçin; ihtida, yani hidayete doğru yürümek, kesb ve ihtiyar dâhilinde; sıfat-ı sâbite olan hidâyet ise, Allah'tandır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 61, Altıncı Mehaz. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 63.

Bakara Suresi, 5. Âyet

[Sual: Kur'ân-ı Kerim, felâh ve necat yollarını tâyin etmeyen –Bakara Suresi, 5. âyette- "el-müflihûn" kelimesini kullanarak felah ve necâtı niçin âmm ve mutlak bırakmıştır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 63, Beşincisi. 

Bakara Suresi, 6. Âyet

İşârâtü'l İ'caz, s. 64. 

[Mahiyet-i Küfür]

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın sıfat-ı ezeliye âleminde kaç türlü tecellisi vardır; bunların tecellileri nasıldır?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 64, 1. p. 

[Sual: Hangi hikmetten dolayı Kur'ân-ı Kerîm -Bakara Suresi Bakara Suresi, 6. âyette de: "Şüphe yok ki inkâr edenleri, uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar."- ale'd-devam, tergibden sonra terhib; ve ebrarı medhettikten sonra füccârı zemmetmiştir?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 64, 1. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 65.

[Sual: Kâfirlerin iman etmesi için Peygamber'in (A.S.M.) şiddet-i hırsına Bakara Suresi, 6. âyetteki işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 65. 

[Sual: Kur'ânın tecellisiyle hangi nev'ler silindi, hakikatlar yıkıldı; onlara bedel hangi yeni nev'ler, hakikatlar teşekkül etti?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 65, 2. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 66.

Sual: Kur'ân, zaruriyat-ı diniyedendir. Zaruriyatta ihtilaf olamaz. Halbuki müfessirlerce verilen ayrı ayrı manaların bir kısmı, birbirine muhaliftir?, [buna cevap nedir?]

Sual: Küfür, cehildir. Halbuki kâfirler, Hazret-i Muhammed'i (A.S.M.) evlâtları kadar tanıyorlardı?, [bu nasıl bir küfürdür?] İşârâtü'l İ'caz, s. 66.

İşârâtü'l İ'caz, s. 67.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

Fussilet, 46

GÜNÜN HADİSİ

"Tutumlu kişi asla fakir olmaz."

Taberani

TARİHTE BU HAFTA

*Akşemseddin Hz.lerinin Vefatı(15 Ocak 1459) *İstanbul Erkek Lisesi'nin Açılışı(15 Ocak 1884) *Körfez Savaşı'nın Başlaması(17 Ocak 1991) *Galiçya Zaferi(19 Ocak 1917)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI