Cevaplar.Org

ŞUALAR ve Sualler-8

Birinci Şua (İki Acib Suale Karşı Def'aten Hatıra Gelen Garip Cevaptır.) [33 Âyet-i Kur’âniyenin işaretleri]


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-03-22 10:50:18

Birinci Şua

 (İki Acib Suale Karşı Def'aten Hatıra Gelen Garip Cevaptır.)

[33 Âyet-i Kur'âniyenin işaretleri]

Birinci Sual: Denildi ki:

Sual: "Fatiha ve Yâsin ve hatm-i Kur'ânî gibi okunan virdler, kudsî şeyler, bazan hadsiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor. Halbuki böyle cüz'î bir tek hediye ân-ı vâhitte hadsiz zâtlara yetişmek ve her birisine aynı hediye düşmek, tavr-ı aklın haricindedir?" /Birinci Şua /Birinci Sual, Şualar, s. 558.

İkinci Sual:

Sual: "Sen [Said Nursi] Risâle-i Nur'un makbuliyetine dair Hazret-i Ali (R.A.) ve Gavs-ı Azam (R.A.) gibi zâtların kasidelerinden şahitler gösteriyorsun. Halbuki, asıl söz sahibi Kur'ân'dır. Risâle-i Nur, Kur'ân'ın hakikî bir tefsiri ve hakikatinın bir tercümanı ve mes'elelerinin bürhanıdır. Kur'ân ise, sair kelâmlar gibi kışırlı, kemikli ve şuuru hususî ve cüz'î değildir. Belki Kur'ân, umum işaratıyla ve eczasıyla ayn-ı şuurdur, kışırsızdır; fuzulî, lüzumsuz maddeleri yoktur. Âlem-i gaybın tercümanıdır. Sözler hakkında söz onundur, o ne diyor?" /Birinci Şua / İkinci Sual, Şualar, s. 558.

Şualar, s. 559 

İkinci bir ihtar

[Sual: Hangi âyetler Kur'ân ve îman hesabına bir hakikate işaret ediyor ve medar-ı teselli bir "Nur"dan haber veriyor ve o zamanın dalâlet fitnesinden gelen şüpehâtı izale edecek, Kur'ânî bir bürhanı müjde veriyor ?] /Birinci Şua /İkinci bir ihtar, Şualar, s. 558.

Şualar, s. 560 

Birincisi:

[Sual: Sûre-i Nur'da âyet-ün Nur [Nur Sûresi: 24/35], mana-yı işarisiyle Risâle-i Nur'a, müellifine, asrına nasıl bakıyor, işaret ediyor?] /Birinci Şua / Birincisi (Birinci âyet, Âyeti'n-Nur), Şualar, s. 560.

Şualar, s. 561 

Resâil-in Nur'a İşaret Eden İkinci Âyet:

[Sual: ["Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." Hûd Sûresi: 11/112] âyeti Risâle-i Nur'a nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Resâil-in Nur'a İşaret Eden İkinci Âyet, Şualar, s. 561.

Şualar, s. 566 

Üçüncü Âyet-i Meşhure:

[Sual: ["Bizim uğrumuzda mücahede edenlere, elbette yollarımızı gösteririz.", Ankebut Sûresi: 29/69] âyeti Kur'ân'ın parlak bir tefsiri olan Risâle-i Nur'a ve zamanına nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Üçüncü Âyet-i Meşhure, s. 566.

Şualar, s. 567. 

Dördüncü Âyeti Meşhure:

[Sual: ["And olsun ki sana, müsenna -senâ edilen- yediyi (yedi âyetli Fâtiha'yı; hakikat-i İslâmiyet olan yedi esası) verdik.", Hicr Sûresi: 15/87] âyeti Risâle-i Nur'a nasıl işaret ediyor? /Birinci Şua / Dördüncü Âyeti Meşhure, Şualar, s. 567. 

Şualar, s. 567. 

Beşinci Âyet

[Sual: ["-Kalbi- Ölü iken hayat –iman- verdiğimiz ve kendisini nûra kavuşturduğumuz, insanlar içinde o nûr ile yürüyen kimse…", En'âm Sûresi: 6/122] âyeti Risâle-i Nur'a, müellifine ve zamanına nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Beşinci Âyet, Şualar, s. 567. 

Şualar, s. 570. 

[Sual: ["Şakîlere gelince, Cehennem ateşinde eşeğin anırması gibi nefes alıp verirler." Hûd Sûresi: 11/106] âyeti, Risâle-i Nur'un muarızlarına ve düşmanlarına ve onların cereyanlarının mebdeine ve faaliyet devresine ve müntehasına nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Beşinci Âyet, Şualar, s. 570. 

Şualar, s. 572 

Altıncı Âyet

[Sual: Sûre-i Hadid'de ["Karanlıklar içinde size bir nur ihsan edeceğim ki o nur ile doğru yolu bulup onda gidesiniz.",  Hadid Sûresi: 57/28] âyeti Risale-i Nur'a ve müellifine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Altıncı Âyet, Şualar, s. 572.

Yedinci Âyet

[Sual: ["Allah, kelimeleriyle hakkı ortaya çıkarır.", Yûnus Sûresi: 10/82] âyeti Risâle-i Nur'a, müellifine ve zamanına nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Yedinci Âyet, Şualar, s. 572.

Şualar, s. 573 

Sekizinci Âyet

[Sual: ["De ki: Elbette Rabbim beni dosdoğru bir yola eriştirdi.", En'âm Sûresi: 6/161] âyeti Risâle-i Nur'a ve müellifine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Sekizinci Âyet, Şualar, s. 573.

Dokuzuncu Âyet

[Sual: Hem "El-bakara" sûresinde [2/256], hem "Lukman" [31/22] sûresinde "El-vusqâ" yani: "Allah'a îman eden, hiç kopmayacak bir zincir-i nuraniye yapışır." cümlesi Risâle-i Nur'a nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Dokuzuncu Âyet, Şualar, s. 573.

Şualar, s. 574 

[Sual: [Bakara Sûresi: 2/129, 151, 269] âyetlerin meâl-i icmalîleri: "Kur'ân hikmet-i kudsiyeyi size bildiriyor. Sizi mânevî kirlerden temizlendiriyor.", bu âyetler Risâle-i Nur'a ve müellifine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Onuncu Âyet, On birinci Âyet, On ikinci Âyet, Şualar, s. 574.

Şualar, s. 575. 

[Sual: ["Halbuki o âyetlerin tefsirini Allah'tan ve ilimde derinleşmiş olanlardan başkası bilemez.", Âl-i İmrân Sûresi: 3/7], ["Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar.", Nisâ Sûresi: 4/162] âyetleri Risâle-i Nur'a, şakirtlerine ve zamanına nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /On üçüncü Âyet, On Dördüncü Âyet, Şualar, s. 575.

Şualar, s. 577. 

On Beşinci Âyet:

[Sual: ["Ey insanlar! Size, Rabbinizden bir bürhan - Peygamber- geldi ve size, apaçık bir Nûr -Kur'ân'ı- indirdik.", Nisâ Sûresi: 4/174] âyeti Risâle-i Nur'a ve zamanına nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /On Beşinci Âyet, Şualar, s. 577.

Şualar, s. 578. 

On Altıncı Âyet:

[Sual: ["O -Kur'ân-, îmân edenler için bir hidâyet ve şifâdır.", Fussilet Sûresi: 41/44] âyeti Risâle-i Nur'a ve şakirtlerine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /On Altıncı Âyet, Şualar, s. 578.

On yedinci Âyet:

[Sual: ["-Ey Peygamber-, eğer insanlar senden yüz çevirirse, sen de ki: 'Allah bana yeter. O'ndan başka ilâh yoktur. Ben O'na tevekkül ettim." Tevbe Sûresi: 9/129] âyeti Risâle-i Nur'a, zamanına, müellifine ve şakirtlerine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua / On Yedinci Âyet Şualar, s. 578.

Şualar, s. 579 

On Sekizinci Âyet:

[Sual:  ["Şüphesiz hızbullah -Allah'a tâbi olan topluluk-; hakiki galipler onlardır.", Mâide Sûresi: 5/56] âyeti Risâle-i Nur'a, zamanına ve şakirtlerine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua / On Sekizinci Âyet Şualar, s. 579.

On Dokuzuncu Âyet:

[Sual: ["Müminler-o gün- nûru önlerinden ve sağlarından koşar – nur onlara Cennet'e yol gösterirken-, onlar da derler: 'Ey Rabbimiz, nûrumuzu tamamla ve bizi bağışla.", Tahrîm Sûresi: 66/8] âyeti Risâle-i Nur'a, zamanına ve şakirtlerine nasıl bakıyor?] /Birinci Şua / On Dokuzuncu Âyet Şualar, s. 579.

Şualar, s. 580 

Yirminci Âyet:

[Sual: ["Biz Kur'ân'dan müminler için bir şifâ ve rahmet olan şeyi indiriyoruz.", İsrâ Sûresi: 17/82] âyeti Risâle-i Nur'a ve şakirtlerine nasıl bakıyor?] /Birinci Şua /Yirminci Âyet Şualar, s. 580.

Yirmi Birinci Âyet veya Âyetler:

[Sual: ["De ki: Elbette Rabbim beni sırat-ı müstakîme eriştirdi.", En'âm Sûresi: 6/161; Nahl Sûresi, 16/121] âyeti Risâle-i Nur'a, müellifine, zamanına ve şakirtlerine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Yirmi Birinci Âyet veya Âyetler, Şualar, s. 580. 

Şualar, s. 583. 

Yirmi İkinci Âyet ve Âyetler

[Sual: Hem Yûnus, hem Yûsuf, hem Ra'd, hem Hıcr, hem Şuarâ, hem Kasas, hem Lukman Sûrelerinin başlarında bulunan ["Bu yüce kitabın âyetleridir.", Yunus Sûresi, 10/1; Yusuf Sûresi, 12/1; Hicr Sûresi, 15/1; Ra'd Sûresi, 13/1; Şuara Sûresi, 26/2; Kasas Sûresi, 28/2; Lokman Sûresi, 31/2] .âyeti Risâle-i Nur'a, müellifine, zamanına ve şakirtlerine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua / Yirmi ikinci Âyet ve Âyetler, Şualar, s. 583.

Şualar, s. 584.

Yirmi Üçüncü Âyet:

[Sual: ["Umulur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir." Kalem Sûresi: 68/32] âyeti Risâle-i Nur'a, müellifine ve zamanına nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua / Yirmi Üçüncü Âyet, Şualar, s. 584.

Şualar, s. 585. 

Yirmi Dördüncü Âyet ve Âyetler:

[Sual: Hem Sûre-i Zümer, hem Sûre-i Casiye, hem Sûre-i Ahkaf'ın başlarında bulunan ["Kitab'ın -Kur'ân- indirilmesi, Azîz ve Hakîm olan Allah katındandır." Zümer Sûresi: 39/1] âyetler Risâlet-ün Nur'un ismine ve zâtına; te'lif ve intişarına mana-i remziyle nasıl bakıyor?] /Birinci Şua /Yirmi dördüncü Âyet ve Âyetler, Şualar, s. 585.

İzahtan Evvel Mühim Bir İhtar

[Sual: Bir âyetin mana mertebeleri nelerdir, bu konuda "Hadîs" ne diyor?] /Birinci Şua /Yirmi dördüncü Âyet ve Âyetler, İzahtan Evvel Mühim Bir İhtar, Şualar, s. 585.

İkinci Nokta:

[Sual: Risale-i Nur'un sair telifatla arasındaki fark nedir?] /Birinci Şua /Yirmi dördüncü Âyet ve Âyetler, İzahtan Evvel Mühim Bir İhtar, İkinci Nokta, Şualar, s. 585.

Üçüncü Nokta:

[Sual: Resâil-in Nur baştanbaşa ism-i Hakîm ve Rahîm'in mazharı olduğuna âyetlerin işareti nedir?] /Birinci Şua /Yirmi dördüncü Âyet ve Âyetler, İzahtan Evvel Mühim Bir İhtar, Üçüncü Nokta, Şualar, s. 585.

Şualar, s. 586. 

Dördüncü Nokta:

[Sual: Âyet-i Nur, Risale-i Nur'a "on parmakla" nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Yirmi dördüncü Âyet ve Âyetler, İzahtan Evvel Mühim Bir İhtar, Dördüncü Nokta, Şualar, s. 586.

Beşinci Nokta:

[Sual: Ebced hesabının, makbul ve umumî bir düstur-u ilmî ve bir kanun-u edebî olduğuna deliller nelerdir?] /Birinci Şua /Yirmi dördüncü Âyet ve Âyetler, İzahtan Evvel Mühim Bir İhtar, Beşinci Nokta, Şualar, s. 586.

Şualar, s. 589 

Yirmi Beşinci Âyet:

[Sual: ["Hâ mim. Bu kitap, Rahmân ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir.", Fussilet Sûresi: 41/1-2] âyeti Risale-i Nur'a, müellifine, şakirtlerine ve Risale-i Nur mesleğine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua / Yirmi Beşinci Âyet, Şualar, s. 589.

[Sual: ["Hâ mim. Bu kitap, Rahmân ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir.", Fussilet Sûresi: 41/1-2] bu âyetin mana-yı işarîsi ile Risâlet-ün Nur'un ve şakirdlerinin mesleği, hangi esaslar üzerine gidiyor?] /Birinci Şua /Yirmi Beşinci Âyet, Şualar, s. 589.

Şualar, s. 590

Yirmi Altıncı Âyet:

[Sual: Sûre-i Hud'da ["-O gün gelince- onlardan şakîler ve saidler vardır.", Hûd Sûresi: 11/105] ve ["Saidler ise Cennettedirler.", Hûd Sûresi: 11/108] âyetleri Risâle-i Nur'a ve şakirtlerine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Yirmi Altıncı Âyet, Şualar, s. 590.

Şualar, s. 592. 

[Sual: "Risale-i Nur şakirtleri, îman ile kabre girecekler, îmansız vefat etmezler." müjdesine müjde-i Kur'ânî nedir?] /Birinci Şua /Yirmi Altıncı Âyet, Şualar, s. 592.

Yirmi Yedinci Âyet:

[Sual: Sûre-i Saf'da ["Onlar Allah'ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek isterler; Fakat, kâfirler hoşlanmasa da Allah, nûrunu tamamlayacaktır.", Saf Sûresi: 61/8] âyeti Risâle-i Nur'a, müellifine, asrın zulümatına nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Yirmi Yedinci Âyet, Şualar, s. 592.

Şualar, s. 593.

Yirmi Sekizinci Âyet:

[Sual: Sûre-i Tevbe'de ["Allah'ın nûrunu üflemekle söndürmek isterler. Allah nûrunu tamamlamaktan başka birşeye râzı olmaz-kâfirler istemese de...", Tevbe Sûresi: 9/32] âyeti, Risâle-i Nur'a, Avrupa zalimlerinin Kur'ân'a su-i kastlarına ve Risale-i Nur şakirtlerine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Yirmi Sekizinci Âyet, Şualar, s. 593.

Şualar, s. 595 

Yirmi Dokuzuncu Âyet:

[Sual: Sûre-i İbrahim'in başında ["Elif lâm râ. Bu bir kitap ki, insanları Rablerinin izniyle zulümattan çıkarman; kudreti herşeye galip olan ve her türlü hamde lâyık Allah'ın yoluna kavuşturman için onu sana indirdik.", İbrahim Sûresi: 14/1] âyeti Risâle-i Nur'a, Risâle-i Nur'un mebdeine, asrın fitnelerine ve şakirtlerine, Risale-i Nur'un Cenab-ı Hakk'ın izzet ve mahmudiyetini gösteren yol olduğuna nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Yirmi Dokuzuncu Âyet, Şualar, s. 595.

Şualar, s. 596 

Beşincisi: 

[Sual: Kur'ân; Risale-iNur'un, Kitab-ı Münzel'in tam bir tefsiri ve manası olduğunu ve ondan yabani olmadığını remzen nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Yirmi Dokuzuncu Âyet, Beşincisi (Beş cümleden beşincisi), Şualar, s. 596.

Şualar, s. 598. 

Yirmi Dokuzuncu Âyetin Sehvine Dair Tafsilât

 Şualar, s. 599 

Üçüncü Âyet:

[Sual: ["Onlar dünya hayatını âhirete seve seve tercih ederler, Allah yolundan alıkoyarlar ve onu eğri göstermeye çalışırlar. Öyleleri, uzak bir sapıklık içindedirler.",  İbrahim Sûresi: 14/3] âyeti Risâle-i Nur'un ve mülhitlerin mesleklerine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua / Yirmi Dokuzuncu Âyetin Sehvine Dair Tafsilât, Şualar, Üçüncü Âyet, Şualar, s. 599.

Şualar, s. 600. 

Dördüncü Âyetin:

[Sual: ["Onlara apaçık anlatabilsin diye, her peygamberi biz ancak kendi kavminin lisanıyla gönderdik.", İbrahim Sûresi: 14/4] âyeti Risâle-i Nur'un, lisan-ı Kur'ân olan Arabî olmayarak Türkçe olmasının takdiri ve Risale-i Nur'a iltifatının işareti nedir?] /Birinci Şua /Yirmi Dokuzuncu Âyetin Sehvine Dair Tafsilât, Şualar, Dördüncü Âyet, Şualar, s. 600.

Şualar, s. 602 

Sekizinci Şuâ

Üçüncü Bir Kerâmet-i Aleviye

[Sual: İmam-ı Ali (R.A.) Celcelutiye'sinde Risale-i Nur'dan nasıl haber veriyor?]

Şualar, s. 602. 

Bir İfade-i Meram

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nur'un kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmekle neyi göstermek istiyor?] /Sekizinci Şuâ /Bir İfade-i Meram, Şualar, s. 602. 

Şualar, s. 623. 

Sekizinci Remz

Birinci Sual:

Sual: Bütün kıymetdar kitaplar içinde Risâle-i Nur, Kur'ân'ın işaretine ve iltifatına ve Hazret-i İmam-ı Ali'nin (R.A.) takdir ve tahsinine ve Gavs-ı Azam'ın teveccüh ve tebşirine vech-i ihtisası nedir? O iki zâtın kerametle Risâle-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermesinin hikmeti nedir? /Sekizinci Şuâ /Sekizinci Remz, Birinci Sual, Şualar, s. 623. 

Şualar, s. 624. 

İkinci Sual:

Sual: [Said Nursi'ye sual:] "Keramet izhar edilmezse daha evlâ olduğu halde, neden sen ilân edersin?" /Sekizinci Şuâ /Sekizinci Remz, İkinci Sual, Şualar, s. 624. 

Şualar, s. 628. 

Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab

("Elhamdülillah" hakkındadır.)

[Sual: İman, insanlara niçin "Elhamdülillah" dedirtir?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Şualar, s. 628. 

 [Sual: "Elhamdülillah" cümlesini insanlara dedirten îmanın sonsuz faide ve nurları nelerdir?]

/Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Şualar, s. 628. 

Birinci Nokta:

[Sual: Felsefe gözlüğü veya îman gözlüğü ile kâinata bakmanın arasındaki fark nedir?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Birinci Nokta, Şualar, s. 628. 

Şualar, s. 630.

İkinci Nokta:

[Sual: Niçin, îman nimetine de "Elhamdülillah" demek lâzımdır?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, İkinci Nokta, Şualar, s. 630. 

Şualar, s. 631. 

Üçüncü Nokta:

[Sual: İnsanın, nokta-i istinadı niçin, ancak Allah'a olan îmandır?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Üçüncü Nokta, Şualar, s. 631. 

Dördüncü Nokta:

[Sual: İman nuru, lezâiz-i meşruanın zevâle başladıkları zaman hâsıl olan elemleri, nasıl izâle eder?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Dördüncü Nokta, Şualar, s. 631. 

Şualar, s. 632 

Beşinci Nokta

[Sual: Nur-u îman, insanın mevcudatta kendisine düşman ve yabancı tevehhüm ettiği şeyleri nasıl ahbap ve kardeş gösterir?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Beşinci Nokta, Şualar, s. 632.

Altıncı Nokta

[Sual: Nur-u îman, dünya ve âhiret âlemlerini nasıl tasvir eder?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Altıncı Nokta, Şualar, s. 632.

Şualar, s. 633.

Yedinci Nokta

[Sual: Allah'ın varlığı niçin, bütün nimetlerin fevkinde büyük bir nimettir?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Yedinci Nokta, Şualar, s. 633.

Şualar, s. 634. 

[Sual: Nev-i beşer, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ı niçin ile'l-ebed medhü sena etmeye borçludur?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Yedinci Nokta, Şualar, s. 634.

[Sual: İslâmiyet ve Kur'ân nimeti niçin gayr-ı mütenahî hamdleri istilzam eder?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Yedinci Nokta, Şualar, s. 634.

Sekizinci Nokta:

[Sual: Nasıl bir Allah'a hamdolsun?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Sekizinci Nokta, Şualar, s. 634.

Şualar, s. 635. 

[Sual: Said Nursi'nin, 'Eddâî' manzumesi nelerden bahsediyor, haber veriyor?] /Eddâî, Şualar, s. 635. 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Ey inananlar! Rabbinizden korkun.Çünkü kıyametin saatinin depremi cidden korkunç bir şeydir.”

Hac:1

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI