Cevaplar.Org

ŞUALAR ve Sualler-8

Birinci Şua (İki Acib Suale Karşı Def'aten Hatıra Gelen Garip Cevaptır.) [33 Âyet-i Kur’âniyenin işaretleri]


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-03-22 10:50:18

Birinci Şua

 (İki Acib Suale Karşı Def'aten Hatıra Gelen Garip Cevaptır.)

[33 Âyet-i Kur'âniyenin işaretleri]

Birinci Sual: Denildi ki:

Sual: "Fatiha ve Yâsin ve hatm-i Kur'ânî gibi okunan virdler, kudsî şeyler, bazan hadsiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor. Halbuki böyle cüz'î bir tek hediye ân-ı vâhitte hadsiz zâtlara yetişmek ve her birisine aynı hediye düşmek, tavr-ı aklın haricindedir?" /Birinci Şua /Birinci Sual, Şualar, s. 558.

İkinci Sual:

Sual: "Sen [Said Nursi] Risâle-i Nur'un makbuliyetine dair Hazret-i Ali (R.A.) ve Gavs-ı Azam (R.A.) gibi zâtların kasidelerinden şahitler gösteriyorsun. Halbuki, asıl söz sahibi Kur'ân'dır. Risâle-i Nur, Kur'ân'ın hakikî bir tefsiri ve hakikatinın bir tercümanı ve mes'elelerinin bürhanıdır. Kur'ân ise, sair kelâmlar gibi kışırlı, kemikli ve şuuru hususî ve cüz'î değildir. Belki Kur'ân, umum işaratıyla ve eczasıyla ayn-ı şuurdur, kışırsızdır; fuzulî, lüzumsuz maddeleri yoktur. Âlem-i gaybın tercümanıdır. Sözler hakkında söz onundur, o ne diyor?" /Birinci Şua / İkinci Sual, Şualar, s. 558.

Şualar, s. 559 

İkinci bir ihtar

[Sual: Hangi âyetler Kur'ân ve îman hesabına bir hakikate işaret ediyor ve medar-ı teselli bir "Nur"dan haber veriyor ve o zamanın dalâlet fitnesinden gelen şüpehâtı izale edecek, Kur'ânî bir bürhanı müjde veriyor ?] /Birinci Şua /İkinci bir ihtar, Şualar, s. 558.

Şualar, s. 560 

Birincisi:

[Sual: Sûre-i Nur'da âyet-ün Nur [Nur Sûresi: 24/35], mana-yı işarisiyle Risâle-i Nur'a, müellifine, asrına nasıl bakıyor, işaret ediyor?] /Birinci Şua / Birincisi (Birinci âyet, Âyeti'n-Nur), Şualar, s. 560.

Şualar, s. 561 

Resâil-in Nur'a İşaret Eden İkinci Âyet:

[Sual: ["Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." Hûd Sûresi: 11/112] âyeti Risâle-i Nur'a nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Resâil-in Nur'a İşaret Eden İkinci Âyet, Şualar, s. 561.

Şualar, s. 566 

Üçüncü Âyet-i Meşhure:

[Sual: ["Bizim uğrumuzda mücahede edenlere, elbette yollarımızı gösteririz.", Ankebut Sûresi: 29/69] âyeti Kur'ân'ın parlak bir tefsiri olan Risâle-i Nur'a ve zamanına nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Üçüncü Âyet-i Meşhure, s. 566.

Şualar, s. 567. 

Dördüncü Âyeti Meşhure:

[Sual: ["And olsun ki sana, müsenna -senâ edilen- yediyi (yedi âyetli Fâtiha'yı; hakikat-i İslâmiyet olan yedi esası) verdik.", Hicr Sûresi: 15/87] âyeti Risâle-i Nur'a nasıl işaret ediyor? /Birinci Şua / Dördüncü Âyeti Meşhure, Şualar, s. 567. 

Şualar, s. 567. 

Beşinci Âyet

[Sual: ["-Kalbi- Ölü iken hayat –iman- verdiğimiz ve kendisini nûra kavuşturduğumuz, insanlar içinde o nûr ile yürüyen kimse…", En'âm Sûresi: 6/122] âyeti Risâle-i Nur'a, müellifine ve zamanına nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Beşinci Âyet, Şualar, s. 567. 

Şualar, s. 570. 

[Sual: ["Şakîlere gelince, Cehennem ateşinde eşeğin anırması gibi nefes alıp verirler." Hûd Sûresi: 11/106] âyeti, Risâle-i Nur'un muarızlarına ve düşmanlarına ve onların cereyanlarının mebdeine ve faaliyet devresine ve müntehasına nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Beşinci Âyet, Şualar, s. 570. 

Şualar, s. 572 

Altıncı Âyet

[Sual: Sûre-i Hadid'de ["Karanlıklar içinde size bir nur ihsan edeceğim ki o nur ile doğru yolu bulup onda gidesiniz.",  Hadid Sûresi: 57/28] âyeti Risale-i Nur'a ve müellifine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Altıncı Âyet, Şualar, s. 572.

Yedinci Âyet

[Sual: ["Allah, kelimeleriyle hakkı ortaya çıkarır.", Yûnus Sûresi: 10/82] âyeti Risâle-i Nur'a, müellifine ve zamanına nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Yedinci Âyet, Şualar, s. 572.

Şualar, s. 573 

Sekizinci Âyet

[Sual: ["De ki: Elbette Rabbim beni dosdoğru bir yola eriştirdi.", En'âm Sûresi: 6/161] âyeti Risâle-i Nur'a ve müellifine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Sekizinci Âyet, Şualar, s. 573.

Dokuzuncu Âyet

[Sual: Hem "El-bakara" sûresinde [2/256], hem "Lukman" [31/22] sûresinde "El-vusqâ" yani: "Allah'a îman eden, hiç kopmayacak bir zincir-i nuraniye yapışır." cümlesi Risâle-i Nur'a nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Dokuzuncu Âyet, Şualar, s. 573.

Şualar, s. 574 

[Sual: [Bakara Sûresi: 2/129, 151, 269] âyetlerin meâl-i icmalîleri: "Kur'ân hikmet-i kudsiyeyi size bildiriyor. Sizi mânevî kirlerden temizlendiriyor.", bu âyetler Risâle-i Nur'a ve müellifine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Onuncu Âyet, On birinci Âyet, On ikinci Âyet, Şualar, s. 574.

Şualar, s. 575. 

[Sual: ["Halbuki o âyetlerin tefsirini Allah'tan ve ilimde derinleşmiş olanlardan başkası bilemez.", Âl-i İmrân Sûresi: 3/7], ["Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar.", Nisâ Sûresi: 4/162] âyetleri Risâle-i Nur'a, şakirtlerine ve zamanına nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /On üçüncü Âyet, On Dördüncü Âyet, Şualar, s. 575.

Şualar, s. 577. 

On Beşinci Âyet:

[Sual: ["Ey insanlar! Size, Rabbinizden bir bürhan - Peygamber- geldi ve size, apaçık bir Nûr -Kur'ân'ı- indirdik.", Nisâ Sûresi: 4/174] âyeti Risâle-i Nur'a ve zamanına nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /On Beşinci Âyet, Şualar, s. 577.

Şualar, s. 578. 

On Altıncı Âyet:

[Sual: ["O -Kur'ân-, îmân edenler için bir hidâyet ve şifâdır.", Fussilet Sûresi: 41/44] âyeti Risâle-i Nur'a ve şakirtlerine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /On Altıncı Âyet, Şualar, s. 578.

On yedinci Âyet:

[Sual: ["-Ey Peygamber-, eğer insanlar senden yüz çevirirse, sen de ki: 'Allah bana yeter. O'ndan başka ilâh yoktur. Ben O'na tevekkül ettim." Tevbe Sûresi: 9/129] âyeti Risâle-i Nur'a, zamanına, müellifine ve şakirtlerine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua / On Yedinci Âyet Şualar, s. 578.

Şualar, s. 579 

On Sekizinci Âyet:

[Sual:  ["Şüphesiz hızbullah -Allah'a tâbi olan topluluk-; hakiki galipler onlardır.", Mâide Sûresi: 5/56] âyeti Risâle-i Nur'a, zamanına ve şakirtlerine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua / On Sekizinci Âyet Şualar, s. 579.

On Dokuzuncu Âyet:

[Sual: ["Müminler-o gün- nûru önlerinden ve sağlarından koşar – nur onlara Cennet'e yol gösterirken-, onlar da derler: 'Ey Rabbimiz, nûrumuzu tamamla ve bizi bağışla.", Tahrîm Sûresi: 66/8] âyeti Risâle-i Nur'a, zamanına ve şakirtlerine nasıl bakıyor?] /Birinci Şua / On Dokuzuncu Âyet Şualar, s. 579.

Şualar, s. 580 

Yirminci Âyet:

[Sual: ["Biz Kur'ân'dan müminler için bir şifâ ve rahmet olan şeyi indiriyoruz.", İsrâ Sûresi: 17/82] âyeti Risâle-i Nur'a ve şakirtlerine nasıl bakıyor?] /Birinci Şua /Yirminci Âyet Şualar, s. 580.

Yirmi Birinci Âyet veya Âyetler:

[Sual: ["De ki: Elbette Rabbim beni sırat-ı müstakîme eriştirdi.", En'âm Sûresi: 6/161; Nahl Sûresi, 16/121] âyeti Risâle-i Nur'a, müellifine, zamanına ve şakirtlerine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Yirmi Birinci Âyet veya Âyetler, Şualar, s. 580. 

Şualar, s. 583. 

Yirmi İkinci Âyet ve Âyetler

[Sual: Hem Yûnus, hem Yûsuf, hem Ra'd, hem Hıcr, hem Şuarâ, hem Kasas, hem Lukman Sûrelerinin başlarında bulunan ["Bu yüce kitabın âyetleridir.", Yunus Sûresi, 10/1; Yusuf Sûresi, 12/1; Hicr Sûresi, 15/1; Ra'd Sûresi, 13/1; Şuara Sûresi, 26/2; Kasas Sûresi, 28/2; Lokman Sûresi, 31/2] .âyeti Risâle-i Nur'a, müellifine, zamanına ve şakirtlerine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua / Yirmi ikinci Âyet ve Âyetler, Şualar, s. 583.

Şualar, s. 584.

Yirmi Üçüncü Âyet:

[Sual: ["Umulur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir." Kalem Sûresi: 68/32] âyeti Risâle-i Nur'a, müellifine ve zamanına nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua / Yirmi Üçüncü Âyet, Şualar, s. 584.

Şualar, s. 585. 

Yirmi Dördüncü Âyet ve Âyetler:

[Sual: Hem Sûre-i Zümer, hem Sûre-i Casiye, hem Sûre-i Ahkaf'ın başlarında bulunan ["Kitab'ın -Kur'ân- indirilmesi, Azîz ve Hakîm olan Allah katındandır." Zümer Sûresi: 39/1] âyetler Risâlet-ün Nur'un ismine ve zâtına; te'lif ve intişarına mana-i remziyle nasıl bakıyor?] /Birinci Şua /Yirmi dördüncü Âyet ve Âyetler, Şualar, s. 585.

İzahtan Evvel Mühim Bir İhtar

[Sual: Bir âyetin mana mertebeleri nelerdir, bu konuda "Hadîs" ne diyor?] /Birinci Şua /Yirmi dördüncü Âyet ve Âyetler, İzahtan Evvel Mühim Bir İhtar, Şualar, s. 585.

İkinci Nokta:

[Sual: Risale-i Nur'un sair telifatla arasındaki fark nedir?] /Birinci Şua /Yirmi dördüncü Âyet ve Âyetler, İzahtan Evvel Mühim Bir İhtar, İkinci Nokta, Şualar, s. 585.

Üçüncü Nokta:

[Sual: Resâil-in Nur baştanbaşa ism-i Hakîm ve Rahîm'in mazharı olduğuna âyetlerin işareti nedir?] /Birinci Şua /Yirmi dördüncü Âyet ve Âyetler, İzahtan Evvel Mühim Bir İhtar, Üçüncü Nokta, Şualar, s. 585.

Şualar, s. 586. 

Dördüncü Nokta:

[Sual: Âyet-i Nur, Risale-i Nur'a "on parmakla" nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Yirmi dördüncü Âyet ve Âyetler, İzahtan Evvel Mühim Bir İhtar, Dördüncü Nokta, Şualar, s. 586.

Beşinci Nokta:

[Sual: Ebced hesabının, makbul ve umumî bir düstur-u ilmî ve bir kanun-u edebî olduğuna deliller nelerdir?] /Birinci Şua /Yirmi dördüncü Âyet ve Âyetler, İzahtan Evvel Mühim Bir İhtar, Beşinci Nokta, Şualar, s. 586.

Şualar, s. 589 

Yirmi Beşinci Âyet:

[Sual: ["Hâ mim. Bu kitap, Rahmân ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir.", Fussilet Sûresi: 41/1-2] âyeti Risale-i Nur'a, müellifine, şakirtlerine ve Risale-i Nur mesleğine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua / Yirmi Beşinci Âyet, Şualar, s. 589.

[Sual: ["Hâ mim. Bu kitap, Rahmân ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir.", Fussilet Sûresi: 41/1-2] bu âyetin mana-yı işarîsi ile Risâlet-ün Nur'un ve şakirdlerinin mesleği, hangi esaslar üzerine gidiyor?] /Birinci Şua /Yirmi Beşinci Âyet, Şualar, s. 589.

Şualar, s. 590

Yirmi Altıncı Âyet:

[Sual: Sûre-i Hud'da ["-O gün gelince- onlardan şakîler ve saidler vardır.", Hûd Sûresi: 11/105] ve ["Saidler ise Cennettedirler.", Hûd Sûresi: 11/108] âyetleri Risâle-i Nur'a ve şakirtlerine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Yirmi Altıncı Âyet, Şualar, s. 590.

Şualar, s. 592. 

[Sual: "Risale-i Nur şakirtleri, îman ile kabre girecekler, îmansız vefat etmezler." müjdesine müjde-i Kur'ânî nedir?] /Birinci Şua /Yirmi Altıncı Âyet, Şualar, s. 592.

Yirmi Yedinci Âyet:

[Sual: Sûre-i Saf'da ["Onlar Allah'ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek isterler; Fakat, kâfirler hoşlanmasa da Allah, nûrunu tamamlayacaktır.", Saf Sûresi: 61/8] âyeti Risâle-i Nur'a, müellifine, asrın zulümatına nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Yirmi Yedinci Âyet, Şualar, s. 592.

Şualar, s. 593.

Yirmi Sekizinci Âyet:

[Sual: Sûre-i Tevbe'de ["Allah'ın nûrunu üflemekle söndürmek isterler. Allah nûrunu tamamlamaktan başka birşeye râzı olmaz-kâfirler istemese de...", Tevbe Sûresi: 9/32] âyeti, Risâle-i Nur'a, Avrupa zalimlerinin Kur'ân'a su-i kastlarına ve Risale-i Nur şakirtlerine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Yirmi Sekizinci Âyet, Şualar, s. 593.

Şualar, s. 595 

Yirmi Dokuzuncu Âyet:

[Sual: Sûre-i İbrahim'in başında ["Elif lâm râ. Bu bir kitap ki, insanları Rablerinin izniyle zulümattan çıkarman; kudreti herşeye galip olan ve her türlü hamde lâyık Allah'ın yoluna kavuşturman için onu sana indirdik.", İbrahim Sûresi: 14/1] âyeti Risâle-i Nur'a, Risâle-i Nur'un mebdeine, asrın fitnelerine ve şakirtlerine, Risale-i Nur'un Cenab-ı Hakk'ın izzet ve mahmudiyetini gösteren yol olduğuna nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Yirmi Dokuzuncu Âyet, Şualar, s. 595.

Şualar, s. 596 

Beşincisi: 

[Sual: Kur'ân; Risale-iNur'un, Kitab-ı Münzel'in tam bir tefsiri ve manası olduğunu ve ondan yabani olmadığını remzen nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua /Yirmi Dokuzuncu Âyet, Beşincisi (Beş cümleden beşincisi), Şualar, s. 596.

Şualar, s. 598. 

Yirmi Dokuzuncu Âyetin Sehvine Dair Tafsilât

 Şualar, s. 599 

Üçüncü Âyet:

[Sual: ["Onlar dünya hayatını âhirete seve seve tercih ederler, Allah yolundan alıkoyarlar ve onu eğri göstermeye çalışırlar. Öyleleri, uzak bir sapıklık içindedirler.",  İbrahim Sûresi: 14/3] âyeti Risâle-i Nur'un ve mülhitlerin mesleklerine nasıl işaret ediyor?] /Birinci Şua / Yirmi Dokuzuncu Âyetin Sehvine Dair Tafsilât, Şualar, Üçüncü Âyet, Şualar, s. 599.

Şualar, s. 600. 

Dördüncü Âyetin:

[Sual: ["Onlara apaçık anlatabilsin diye, her peygamberi biz ancak kendi kavminin lisanıyla gönderdik.", İbrahim Sûresi: 14/4] âyeti Risâle-i Nur'un, lisan-ı Kur'ân olan Arabî olmayarak Türkçe olmasının takdiri ve Risale-i Nur'a iltifatının işareti nedir?] /Birinci Şua /Yirmi Dokuzuncu Âyetin Sehvine Dair Tafsilât, Şualar, Dördüncü Âyet, Şualar, s. 600.

Şualar, s. 602 

Sekizinci Şuâ

Üçüncü Bir Kerâmet-i Aleviye

[Sual: İmam-ı Ali (R.A.) Celcelutiye'sinde Risale-i Nur'dan nasıl haber veriyor?]

Şualar, s. 602. 

Bir İfade-i Meram

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nur'un kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmekle neyi göstermek istiyor?] /Sekizinci Şuâ /Bir İfade-i Meram, Şualar, s. 602. 

Şualar, s. 623. 

Sekizinci Remz

Birinci Sual:

Sual: Bütün kıymetdar kitaplar içinde Risâle-i Nur, Kur'ân'ın işaretine ve iltifatına ve Hazret-i İmam-ı Ali'nin (R.A.) takdir ve tahsinine ve Gavs-ı Azam'ın teveccüh ve tebşirine vech-i ihtisası nedir? O iki zâtın kerametle Risâle-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermesinin hikmeti nedir? /Sekizinci Şuâ /Sekizinci Remz, Birinci Sual, Şualar, s. 623. 

Şualar, s. 624. 

İkinci Sual:

Sual: [Said Nursi'ye sual:] "Keramet izhar edilmezse daha evlâ olduğu halde, neden sen ilân edersin?" /Sekizinci Şuâ /Sekizinci Remz, İkinci Sual, Şualar, s. 624. 

Şualar, s. 628. 

Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab

("Elhamdülillah" hakkındadır.)

[Sual: İman, insanlara niçin "Elhamdülillah" dedirtir?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Şualar, s. 628. 

 [Sual: "Elhamdülillah" cümlesini insanlara dedirten îmanın sonsuz faide ve nurları nelerdir?]

/Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Şualar, s. 628. 

Birinci Nokta:

[Sual: Felsefe gözlüğü veya îman gözlüğü ile kâinata bakmanın arasındaki fark nedir?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Birinci Nokta, Şualar, s. 628. 

Şualar, s. 630.

İkinci Nokta:

[Sual: Niçin, îman nimetine de "Elhamdülillah" demek lâzımdır?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, İkinci Nokta, Şualar, s. 630. 

Şualar, s. 631. 

Üçüncü Nokta:

[Sual: İnsanın, nokta-i istinadı niçin, ancak Allah'a olan îmandır?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Üçüncü Nokta, Şualar, s. 631. 

Dördüncü Nokta:

[Sual: İman nuru, lezâiz-i meşruanın zevâle başladıkları zaman hâsıl olan elemleri, nasıl izâle eder?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Dördüncü Nokta, Şualar, s. 631. 

Şualar, s. 632 

Beşinci Nokta

[Sual: Nur-u îman, insanın mevcudatta kendisine düşman ve yabancı tevehhüm ettiği şeyleri nasıl ahbap ve kardeş gösterir?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Beşinci Nokta, Şualar, s. 632.

Altıncı Nokta

[Sual: Nur-u îman, dünya ve âhiret âlemlerini nasıl tasvir eder?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Altıncı Nokta, Şualar, s. 632.

Şualar, s. 633.

Yedinci Nokta

[Sual: Allah'ın varlığı niçin, bütün nimetlerin fevkinde büyük bir nimettir?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Yedinci Nokta, Şualar, s. 633.

Şualar, s. 634. 

[Sual: Nev-i beşer, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ı niçin ile'l-ebed medhü sena etmeye borçludur?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Yedinci Nokta, Şualar, s. 634.

[Sual: İslâmiyet ve Kur'ân nimeti niçin gayr-ı mütenahî hamdleri istilzam eder?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Yedinci Nokta, Şualar, s. 634.

Sekizinci Nokta:

[Sual: Nasıl bir Allah'a hamdolsun?] /Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab, Sekizinci Nokta, Şualar, s. 634.

Şualar, s. 635. 

[Sual: Said Nursi'nin, 'Eddâî' manzumesi nelerden bahsediyor, haber veriyor?] /Eddâî, Şualar, s. 635. 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Zulüm (ve haksızlık) edenlere de sakın meyletmeyin! Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.

Hûd, 113

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI