Cevaplar.Org

ŞUALAR ve Sualler-7

[Üçüncü Medrese-i Yusufiye'nin tek bir dersinin [Elhüccetü’z-Zehra’nın] Üçüncü Kısmı] MUKADDİME Şualar, s. 496


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-03-15 10:24:51

[Üçüncü Medrese-i Yusufiye'nin tek bir dersinin

[Elhüccetü'z-Zehra'nın] Üçüncü Kısmı]

MUKADDİME

Şualar, s. 496

Birinci İşaret:

[Sual: Neden "Bu kâinat sahibinin tezahür-ü rububiyetine ve sermedî uluhiyetine ve nihayetsiz ihsanatına küllî bir ubudiyet ve tanıttırmakla mukabele eden Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, bu kâinatta güneş lüzumu gibi elzemdir"?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /Birinci İşaret, Şualar, s.496.

Şualar, s. 497 

İkinci İşaret

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risâletine şehâdet eden hüccetler nelerdir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Şualar, s.497.

Birincisi:

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risâletine şehâdet eden on bir hâlâtından çıkan hüccet-i risâlet nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Birincisi, Şualar, s.497.

Şualar, s. 498 

İkinci Şehâdet:

[Sual: İmanın altı rükünlerinin hakikatleri ve tahakkukları ve hakkaniyetleri, Muhammed'in (A.S.M.) risâletine ve hakkaniyetine nasıl şehâdet eder?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, İkinci Şehâdet, Şualar, s.498.

Şualar, s. 499 

Üçüncü Küllî Şehâdet:

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, güneş gibi kendi kendine nasıl delildir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Üçüncü Küllî Şehâdet, Şualar, s.499.

Şualar, s. 500 

Dördüncü Şehâdet:

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risâletine, sâdıkıyetine nasıl şehâdet eder?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Dördüncü Şehâdet, Şualar, s.500.

Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci Küllî Şehâdetler:

[Sual: Binbir esma-i İlahiyeye sarihan ve işareten bakan ve bir cihette Kur'ân'dan çıkan bir hârika münacat olan "Cevşen-ül Kebir" Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risâletine ve hakkaniyetine nasıl şehâdet eder?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci Küllî Şehâdetler, Şualar, s.500.

Şualar, s. 501.

[Sual: Zaman-ı mazi Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risâletine nasıl bir şahittir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci Küllî Şehâdetler, Şualar, s.501.

[Sual: İstikbal, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risâletine nasıl şehâdet eder?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci Küllî Şehâdetler, Şualar, s.501.

Şualar, s. 502 

Dokuzuncusu:

[Sual: Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın içindeki büyük evliya (R.A.) ve Ali (R.A.) ve Hasan (R.A.) ve Hüseyin (R.A.) ve ehl-i beytin on iki imamı ve Gavs-ı Azam (K.S.) ve Ahmed-i Rüfaî (K.S.), Ahmed-i Bedevî (K.S.), İbrahim-i Desukî (K.S.), Ebu-l Hasan-ı Şazelî (K.S.) gibi aktap ve imamların, risâlet ve hakkaniyet ve sâdıkıyet-i Muhammediyeye (A.S.M.) şehâdetleri neyi gösterir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Dokuzuncusu, Şualar, s.502.

Onuncusu:

[Sual: Enbiyadan sonra en muhterem ve yüksek taife olan sahabelerin Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'a şehâdetleri nasıl bir şehâdettir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Onuncusu, Şualar, s.502.

Şualar, s. 503 

On Birincisi:

[Sual: Asfiya ve sıddîkîn denilen müçtehidler, imamlar, allâmeler; İbn-i Sina, İbn-i Rüşd gibi dâhî feylesoflar misillü binler ehl-i tahkikin, aklî ve mantıkî bir tarzda Muhammed'in (A.S.M.) risâletine ve hakkaniyetine îmanları nasıl bir şehâdettir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On Birincisi, Şualar, s.503.

On İkincisi:

[Sual: Aktap denilen en derin ehl-i tahkik ve hakikatin Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nübüvvetine şehâdetleri nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On İkincisi, Şualar, s.503.

On Üçüncü Şehâdet

Şualar, s. 504. 

[Sual: Geçmiş zamanlarda başta enbiya olarak ârifler, kâhinler ve hâtifler Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risâletine nasıl şehâdet ediyor?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On Üçüncü Şehâdet, Şualar, s.504.

Şualar, s. 505. 

On Dördüncü Şehâdet:

[Sual: Bu kâinat, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hakkaniyetine ve kâinat Hâlikının en yüksek ve sadık bir memuru olduğuna nasıl şehâdet ediyor?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On Dördüncü Şehâdet, Şualar, s.505.

Şualar, s. 506 

[Sual: Kâinatın mahiyeti, kıymeti, kemâlâtı ve içindeki mevcudatın vazifeleri, neticeleri, memuriyetleri ve kıymetleri neyle bilinir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On Dördüncü Şehâdet, Şualar, s.506.

On Beşinci Şehâdet

[Sual: Zât-ı Vâcibü'l-Vücud'un icraat-ı rububiyeti ve ef'al-i Rahmaniyeti cihetinde risâlet-i Muhammediyeye (A.S.M.) şehâdetine işaret nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On Beşinci Şehâdet, Şualar, s.506.

Şualar, s. 508 

[Sual: Risâlet-i Muhammediye (A.S.M.), niçin kâinatın mânevî bir güneşidir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On Beşinci Şehâdet, Şualar, s.508.

[Sual: Bu kâinatın sahibi (Celle Celalühü) şahsiyet-i maneviye-i Muhammediyeyi (A.S.M.) saltanat-ı rububiyetine nasıl bir dellâl yapmıştır?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On Beşinci Şehâdet, Şualar, s.508.

[Sual: Teşehhütte Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâma "Esselâmü 'aleyke eyyühe'n-Nebiyyü ve rahmetü'llahi ve berakêtühü"demenin manası nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On Beşinci Şehâdet, [Dip not], Şualar, s.508.

Şualar, s. 510 

Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı

Şualar, s. 511 

[Sual: Dünyaya sırf Hâlikını tanımak, bulmak için gelen dünya seyyahı, ehl-i dalalet gibi birden küre-i arz sefinesine binip hikmet-i Kur'âniyeye tâbi olmayan fen ve felsefe gözlüğünü takınca neler görür?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Birinci Nümune Şöyle, Şualar, s.510.

[Sual: Dünyaya sırf Hâlikını tanımak, bulmak için gelen dünya seyyahı, hikmet-i Kur'âniye dürbünü ile kâinata bakınca neler görür?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Birinci Nümune Şöyle, Şualar, s.510.

Şualar, s. 512 

Seyahatında gördüğü nümunelerden ikinci nümunesi

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran dünya seyyahı hayvanat ve insanlar âlemine girince, dinden ruh almayan hikmet-i tabiiye gözlüğü ve hikmet-i Kur'âniye dürbünü ile bakınca neler görür?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Seyahatında gördüğü nümunelerden ikinci nümunesi, Şualar, s. 512. 

Şualar, s. 513 

[Sual: Hâlikını semavattakilerden soran dünya seyyahı, kozmoğrafya fennini kendilerine rehber edip dini dinlemeyen bir felsefe nazarıyla, semaya bakınca ne görür?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Seyahatin Yüzer Müşehadatından Üçüncü Nümunesi, Şualar, s.513.

Şualar, s. 514 

[Sual: Vâcibü'l-Vücud'un; "İlim" ve "İrade" ve "Kudret" gibi üç mühim sıfatı onu nasıl tanıttırır?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Seyahatin Yüzer Müşehadatından Üçüncü Nümunesi, Şualar, s.514.

Şualar, s. 514 

[Sual: Hâlikını semavattakilerden soran dünya seyyahı, kozmoğrafya fennini kendilerine rehber edip "Allahu Nuru's-semâvâti ve'l-arz" tecellisi ile neler görür?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Şualar, s.514.

Şualar, s. 516 

[Sual: Yüzer âyât-ı Kur'âniyede mevki alan ve kudsî yedi sıfattan bir cihette en birincisi olan "ilim" sıfatı Alîm-i Küll-i Şey'in mevcudiyetini nasıl bildirir?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Şualar, s.516.

Şualar, s. 517 

[Sual: Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâm'ın, Miraç gecesinde huzur ve hitâb-ı İlahîde mazhar olduğu kudsî mükâlemenin manası nedir?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Şimdi ilm-i İlahînin delillerini ..., Şualar, s.517.

[Sual: Kudsî mükâleme-i Miraciyeyi, teşehhütte okumak niçin umum İslâmın farz bir vazifesi olmuş?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Şimdi ilm-i İlahînin delillerini ..., Şualar, s. 517.

Şualar, s. 518 

İkinci Kudsî Kelime-i Miraciye

[Sual: Kudsî sıfat-ı ilmin mucizatlı, ince cilveleriyle Hâlik-ı kâinat, ilmelyakîn ile nasıl bilinir?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, İkinci Kudsî Kelime-i Mi'raciye, Şualar, s.518.

Şualar, s. 519 

[Sual: Miraç gecesinde bütün mahlûkat hesabına konuşan Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâm, selâm yerinde niçin "El-mübârekâtühü" kelimesini demiş?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, İkinci Kudsî Kelime-i Mi'raciye, Şualar, s.519.

Üçüncü Kelime

[Sual: Miracın üçüncü kelimesi olan "Es-salavâtü" ile zîruh, zîşuur taifelerinin âlemine bakıp, ilm-i ezelînin cilveleriyle Hâlik'ın vahdet ve mevcudiyeti içinde kemâl-i Rahmaniyeti ve Rahîmiyeti ve azamet-i Kudret ve şümûl-ü iradeti nasıl bilinir?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Üçüncü Kelime "Es-salavâtü"dür, Şualar, s.519.

Şualar, s. 520. 

[Sual: Mirac-ı Ekber'de Muhammed (A.S.M.) ve mirac-ı asgar olan namazlarda onun ümmeti "Es-salavâtü Et-tayyibâtü Lillâh" demesinin manası nedir?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Üçüncü Kelime "Es-salavâtü"dür, Şualar, s.520.

Dördüncü Kelime-i Kudsiye: "Et-tayyibâtü Lillahi"dir.

[Sual: Fatiha'nın ve teşehhüdün kelimelerindeki hakikatlere kısa işaretlerle beyan nasıldır?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Dördüncü Kelime-i Kudsiye, Şualar, s.520.

Şualar, s. 521. 

[Sual: Cenâb-ı Hakk'ın ilm-i muhitinin küllî hüccetlerine işaret eden ve onun ihatalı ilmini gösteren deliller nelerdir?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, On Beş Delil ..., Şualar, s. 521.

On beş Delilden

Birincisi

[Sual: Kâinattaki bütün masnuatta -cüz'î, küllî herşeyde- ; ölçülü bir düzgünlük, mizanlı bir intizam; gayet düzgün bir ölçü, mütenasip bir mizan bulunması neyi gösterir?] /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, On beş Delilden Birincisi, İkinci Delil, Şualar, s. 521.

Şualar, s. 522 

Üçüncü Delil:

[Sual: Kâinattaki hallakıyet, faaliyet, tebeddülât, ihya, tavzifat ve terhisat neyi gösteriyor?] /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, Üçüncü Delil, Şualar, s. 522.

Dördüncü Delil:

[Sual: Zîhayat, zîşuur âleminde, her nev'e ve her ferde, hususî ve ona münasip ve umuma şamil inâyetler, şefkatler, himâyetler neye ve nasıl delâlet ediyor?] /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, Dördüncü Delil, Şualar, s. 522.

Şualar, s. 523 

Beşinci ve Altıncı Delil

[Sual: Nebatat, eşcar, hayvanat ve insanların şekilleri ve mikdarları, sanatkârane ve hikmetli şekilleriyle neye şehâdet ederler?] /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, Beşinci ve Altıncı Delil, Şualar, s. 523.

Şualar, s. 524 

Yedinci, Sekizinci Delil

[Sual: Gayr-ı muayyen tevehhüm edilen ecel ve rızıkların kaza ve kader levhasında yazıldığına dair deliller neye işaret eder? /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, Yedinci, Sekizinci Delil, Şualar, s. 524.

Şualar, s. 525

Dokuzuncu, Onuncu Delil:

[Sual: Her masnuda, hususan bahar mevsiminde zemin yüzünde bütün güzel mahlûklarda görünen süslemek ve zînet ve cazibedar bir cemal-i sanat neyi gösterir?] /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, Dokuzuncu, Onuncu Delil, Şualar, s. 525.

Şualar, s. 528 

[Sual: İrade ve ihtiyar ve meşiet-i İlahiyeyi gayet kati isbat eden delil nedir?] /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, On Birinci Delil, "İrade" meselesi:, Şualar, s. 528.

Şualar, s. 533 

[Sual: Âyetin mealiyle: "Ey cin ve ins! Bütün sizlerin yaratılmanız, icadınız ve haşirde ihyanız, diriltilmeniz; birtek nefsin icadı gibi kudretime kolaydır." davasının ispatı nasıldır?] /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, On Birinci Delil, Kudrete dair Arabî fıkrası:, Şualar, s. 533.

Şualar, s. 543 

[Sual: Ehl-i dalâlet, mahlûkatın vücudunu bir Sâniin hadsiz kudretiyle icadına vermeyip, kendi kendilerine vücud bulmak tevehhüm edip her cihetle muhal ve imkânsız hurafelerin kapısını kendilerine niçin açmışlar?] /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dokuzuncu Basamak, Şualar, s. 543.

Şualar, s. 544 

Sual: Risâle-i Nur nedir ve hakikatler müvacehesinde Risâle-i Nur ve tercümanı ne mahiyettedir? /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Şualar, s. 544.

Şualar, s. 549

Elhutbetü'ş-Şâmiye Namındaki Arabî Dersin Tercümesinin Mukaddimesidir.

Sual: "Neden bu kadar muarızlara karşı ve muannid feylesoflara ve ehl-i dalalete mukabil Risâle-i Nur mağlub olmuyor? Milyonlar kıymettar hakikî kütüb-ü îmaniye ve İslâmiyenin intişarlarına bir derece sed çektikleri halde; sefahet ve hayat-ı dünyeviyenin lezzetleriyle çok bîçare gençleri ve insanları hakaik-i îmaniyeden mahrum bıraktıkları halde; en şiddetli hücum ve en gaddarane muamele ve en ziyade yalanlarla ve aleyhinde yapılan propagandalarla Risâle-i Nur'u kırmak, insanları ondan ürkütmek ve vazgeçirmeye çalıştıkları halde; hiçbir eserde görülmediği bir tarzda Risâle-i Nur'un intişarı, hattâ çoğu el yazması ile altıyüz bin nüsha risalelerinden kemâl-i iştiyak ile perde altında intişar etmesi ve dâhil ve hariçte kemâl-i iştiyak ile kendini okutturması hikmeti nedir? Sebebi nedir?" /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı / Elhutbetü'ş-Şâmiye Namındaki Arabî Dersin Tercümesinin Mukaddimesidir, Şualar, s. 549.

Şualar, s. 555

İşârât-ı Kur'âniye Hakkında Lâhika

Sual: "Acaba Kur'ân Risâle-i Nur'a ne nazarla bakıyor?" /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /İşârât-ı Kur'âniye Hakkında Lâhika, Şualar, s. 555.

Şualar, s. 558.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

İman ve İslam'ın Fazileti

"Mü'min kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mü'mine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı birşey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır" (Müslim, Zühd 64, (2

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI