Cevaplar.Org

ŞUALAR ve Sualler-7

[Üçüncü Medrese-i Yusufiye'nin tek bir dersinin [Elhüccetü’z-Zehra’nın] Üçüncü Kısmı] MUKADDİME Şualar, s. 496


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-03-15 10:24:51

[Üçüncü Medrese-i Yusufiye'nin tek bir dersinin

[Elhüccetü'z-Zehra'nın] Üçüncü Kısmı]

MUKADDİME

Şualar, s. 496

Birinci İşaret:

[Sual: Neden "Bu kâinat sahibinin tezahür-ü rububiyetine ve sermedî uluhiyetine ve nihayetsiz ihsanatına küllî bir ubudiyet ve tanıttırmakla mukabele eden Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, bu kâinatta güneş lüzumu gibi elzemdir"?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /Birinci İşaret, Şualar, s.496.

Şualar, s. 497 

İkinci İşaret

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risâletine şehâdet eden hüccetler nelerdir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Şualar, s.497.

Birincisi:

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risâletine şehâdet eden on bir hâlâtından çıkan hüccet-i risâlet nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Birincisi, Şualar, s.497.

Şualar, s. 498 

İkinci Şehâdet:

[Sual: İmanın altı rükünlerinin hakikatleri ve tahakkukları ve hakkaniyetleri, Muhammed'in (A.S.M.) risâletine ve hakkaniyetine nasıl şehâdet eder?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, İkinci Şehâdet, Şualar, s.498.

Şualar, s. 499 

Üçüncü Küllî Şehâdet:

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, güneş gibi kendi kendine nasıl delildir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Üçüncü Küllî Şehâdet, Şualar, s.499.

Şualar, s. 500 

Dördüncü Şehâdet:

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risâletine, sâdıkıyetine nasıl şehâdet eder?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Dördüncü Şehâdet, Şualar, s.500.

Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci Küllî Şehâdetler:

[Sual: Binbir esma-i İlahiyeye sarihan ve işareten bakan ve bir cihette Kur'ân'dan çıkan bir hârika münacat olan "Cevşen-ül Kebir" Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risâletine ve hakkaniyetine nasıl şehâdet eder?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci Küllî Şehâdetler, Şualar, s.500.

Şualar, s. 501.

[Sual: Zaman-ı mazi Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risâletine nasıl bir şahittir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci Küllî Şehâdetler, Şualar, s.501.

[Sual: İstikbal, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risâletine nasıl şehâdet eder?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci Küllî Şehâdetler, Şualar, s.501.

Şualar, s. 502 

Dokuzuncusu:

[Sual: Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın içindeki büyük evliya (R.A.) ve Ali (R.A.) ve Hasan (R.A.) ve Hüseyin (R.A.) ve ehl-i beytin on iki imamı ve Gavs-ı Azam (K.S.) ve Ahmed-i Rüfaî (K.S.), Ahmed-i Bedevî (K.S.), İbrahim-i Desukî (K.S.), Ebu-l Hasan-ı Şazelî (K.S.) gibi aktap ve imamların, risâlet ve hakkaniyet ve sâdıkıyet-i Muhammediyeye (A.S.M.) şehâdetleri neyi gösterir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Dokuzuncusu, Şualar, s.502.

Onuncusu:

[Sual: Enbiyadan sonra en muhterem ve yüksek taife olan sahabelerin Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'a şehâdetleri nasıl bir şehâdettir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, Onuncusu, Şualar, s.502.

Şualar, s. 503 

On Birincisi:

[Sual: Asfiya ve sıddîkîn denilen müçtehidler, imamlar, allâmeler; İbn-i Sina, İbn-i Rüşd gibi dâhî feylesoflar misillü binler ehl-i tahkikin, aklî ve mantıkî bir tarzda Muhammed'in (A.S.M.) risâletine ve hakkaniyetine îmanları nasıl bir şehâdettir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On Birincisi, Şualar, s.503.

On İkincisi:

[Sual: Aktap denilen en derin ehl-i tahkik ve hakikatin Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nübüvvetine şehâdetleri nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On İkincisi, Şualar, s.503.

On Üçüncü Şehâdet

Şualar, s. 504. 

[Sual: Geçmiş zamanlarda başta enbiya olarak ârifler, kâhinler ve hâtifler Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risâletine nasıl şehâdet ediyor?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On Üçüncü Şehâdet, Şualar, s.504.

Şualar, s. 505. 

On Dördüncü Şehâdet:

[Sual: Bu kâinat, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hakkaniyetine ve kâinat Hâlikının en yüksek ve sadık bir memuru olduğuna nasıl şehâdet ediyor?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On Dördüncü Şehâdet, Şualar, s.505.

Şualar, s. 506 

[Sual: Kâinatın mahiyeti, kıymeti, kemâlâtı ve içindeki mevcudatın vazifeleri, neticeleri, memuriyetleri ve kıymetleri neyle bilinir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On Dördüncü Şehâdet, Şualar, s.506.

On Beşinci Şehâdet

[Sual: Zât-ı Vâcibü'l-Vücud'un icraat-ı rububiyeti ve ef'al-i Rahmaniyeti cihetinde risâlet-i Muhammediyeye (A.S.M.) şehâdetine işaret nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On Beşinci Şehâdet, Şualar, s.506.

Şualar, s. 508 

[Sual: Risâlet-i Muhammediye (A.S.M.), niçin kâinatın mânevî bir güneşidir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On Beşinci Şehâdet, Şualar, s.508.

[Sual: Bu kâinatın sahibi (Celle Celalühü) şahsiyet-i maneviye-i Muhammediyeyi (A.S.M.) saltanat-ı rububiyetine nasıl bir dellâl yapmıştır?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On Beşinci Şehâdet, Şualar, s.508.

[Sual: Teşehhütte Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâma "Esselâmü 'aleyke eyyühe'n-Nebiyyü ve rahmetü'llahi ve berakêtühü"demenin manası nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /Üçüncü Kısım, Mukaddime /İkinci İşaret, On Beşinci Şehâdet, [Dip not], Şualar, s.508.

Şualar, s. 510 

Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı

Şualar, s. 511 

[Sual: Dünyaya sırf Hâlikını tanımak, bulmak için gelen dünya seyyahı, ehl-i dalalet gibi birden küre-i arz sefinesine binip hikmet-i Kur'âniyeye tâbi olmayan fen ve felsefe gözlüğünü takınca neler görür?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Birinci Nümune Şöyle, Şualar, s.510.

[Sual: Dünyaya sırf Hâlikını tanımak, bulmak için gelen dünya seyyahı, hikmet-i Kur'âniye dürbünü ile kâinata bakınca neler görür?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Birinci Nümune Şöyle, Şualar, s.510.

Şualar, s. 512 

Seyahatında gördüğü nümunelerden ikinci nümunesi

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran dünya seyyahı hayvanat ve insanlar âlemine girince, dinden ruh almayan hikmet-i tabiiye gözlüğü ve hikmet-i Kur'âniye dürbünü ile bakınca neler görür?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Seyahatında gördüğü nümunelerden ikinci nümunesi, Şualar, s. 512. 

Şualar, s. 513 

[Sual: Hâlikını semavattakilerden soran dünya seyyahı, kozmoğrafya fennini kendilerine rehber edip dini dinlemeyen bir felsefe nazarıyla, semaya bakınca ne görür?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Seyahatin Yüzer Müşehadatından Üçüncü Nümunesi, Şualar, s.513.

Şualar, s. 514 

[Sual: Vâcibü'l-Vücud'un; "İlim" ve "İrade" ve "Kudret" gibi üç mühim sıfatı onu nasıl tanıttırır?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Seyahatin Yüzer Müşehadatından Üçüncü Nümunesi, Şualar, s.514.

Şualar, s. 514 

[Sual: Hâlikını semavattakilerden soran dünya seyyahı, kozmoğrafya fennini kendilerine rehber edip "Allahu Nuru's-semâvâti ve'l-arz" tecellisi ile neler görür?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Şualar, s.514.

Şualar, s. 516 

[Sual: Yüzer âyât-ı Kur'âniyede mevki alan ve kudsî yedi sıfattan bir cihette en birincisi olan "ilim" sıfatı Alîm-i Küll-i Şey'in mevcudiyetini nasıl bildirir?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Şualar, s.516.

Şualar, s. 517 

[Sual: Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâm'ın, Miraç gecesinde huzur ve hitâb-ı İlahîde mazhar olduğu kudsî mükâlemenin manası nedir?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Şimdi ilm-i İlahînin delillerini ..., Şualar, s.517.

[Sual: Kudsî mükâleme-i Miraciyeyi, teşehhütte okumak niçin umum İslâmın farz bir vazifesi olmuş?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Şimdi ilm-i İlahînin delillerini ..., Şualar, s. 517.

Şualar, s. 518 

İkinci Kudsî Kelime-i Miraciye

[Sual: Kudsî sıfat-ı ilmin mucizatlı, ince cilveleriyle Hâlik-ı kâinat, ilmelyakîn ile nasıl bilinir?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, İkinci Kudsî Kelime-i Mi'raciye, Şualar, s.518.

Şualar, s. 519 

[Sual: Miraç gecesinde bütün mahlûkat hesabına konuşan Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâm, selâm yerinde niçin "El-mübârekâtühü" kelimesini demiş?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, İkinci Kudsî Kelime-i Mi'raciye, Şualar, s.519.

Üçüncü Kelime

[Sual: Miracın üçüncü kelimesi olan "Es-salavâtü" ile zîruh, zîşuur taifelerinin âlemine bakıp, ilm-i ezelînin cilveleriyle Hâlik'ın vahdet ve mevcudiyeti içinde kemâl-i Rahmaniyeti ve Rahîmiyeti ve azamet-i Kudret ve şümûl-ü iradeti nasıl bilinir?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Üçüncü Kelime "Es-salavâtü"dür, Şualar, s.519.

Şualar, s. 520. 

[Sual: Mirac-ı Ekber'de Muhammed (A.S.M.) ve mirac-ı asgar olan namazlarda onun ümmeti "Es-salavâtü Et-tayyibâtü Lillâh" demesinin manası nedir?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Üçüncü Kelime "Es-salavâtü"dür, Şualar, s.520.

Dördüncü Kelime-i Kudsiye: "Et-tayyibâtü Lillahi"dir.

[Sual: Fatiha'nın ve teşehhüdün kelimelerindeki hakikatlere kısa işaretlerle beyan nasıldır?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Dördüncü Kelime-i Kudsiye, Şualar, s.520.

Şualar, s. 521. 

[Sual: Cenâb-ı Hakk'ın ilm-i muhitinin küllî hüccetlerine işaret eden ve onun ihatalı ilmini gösteren deliller nelerdir?] /On Beşinci Şua / Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, On Beş Delil ..., Şualar, s. 521.

On beş Delilden

Birincisi

[Sual: Kâinattaki bütün masnuatta -cüz'î, küllî herşeyde- ; ölçülü bir düzgünlük, mizanlı bir intizam; gayet düzgün bir ölçü, mütenasip bir mizan bulunması neyi gösterir?] /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, On beş Delilden Birincisi, İkinci Delil, Şualar, s. 521.

Şualar, s. 522 

Üçüncü Delil:

[Sual: Kâinattaki hallakıyet, faaliyet, tebeddülât, ihya, tavzifat ve terhisat neyi gösteriyor?] /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, Üçüncü Delil, Şualar, s. 522.

Dördüncü Delil:

[Sual: Zîhayat, zîşuur âleminde, her nev'e ve her ferde, hususî ve ona münasip ve umuma şamil inâyetler, şefkatler, himâyetler neye ve nasıl delâlet ediyor?] /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, Dördüncü Delil, Şualar, s. 522.

Şualar, s. 523 

Beşinci ve Altıncı Delil

[Sual: Nebatat, eşcar, hayvanat ve insanların şekilleri ve mikdarları, sanatkârane ve hikmetli şekilleriyle neye şehâdet ederler?] /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, Beşinci ve Altıncı Delil, Şualar, s. 523.

Şualar, s. 524 

Yedinci, Sekizinci Delil

[Sual: Gayr-ı muayyen tevehhüm edilen ecel ve rızıkların kaza ve kader levhasında yazıldığına dair deliller neye işaret eder? /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, Yedinci, Sekizinci Delil, Şualar, s. 524.

Şualar, s. 525

Dokuzuncu, Onuncu Delil:

[Sual: Her masnuda, hususan bahar mevsiminde zemin yüzünde bütün güzel mahlûklarda görünen süslemek ve zînet ve cazibedar bir cemal-i sanat neyi gösterir?] /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, Dokuzuncu, Onuncu Delil, Şualar, s. 525.

Şualar, s. 528 

[Sual: İrade ve ihtiyar ve meşiet-i İlahiyeyi gayet kati isbat eden delil nedir?] /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, On Birinci Delil, "İrade" meselesi:, Şualar, s. 528.

Şualar, s. 533 

[Sual: Âyetin mealiyle: "Ey cin ve ins! Bütün sizlerin yaratılmanız, icadınız ve haşirde ihyanız, diriltilmeniz; birtek nefsin icadı gibi kudretime kolaydır." davasının ispatı nasıldır?] /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dördüncü Kelime-i Kudsiye, On Birinci Delil, Kudrete dair Arabî fıkrası:, Şualar, s. 533.

Şualar, s. 543 

[Sual: Ehl-i dalâlet, mahlûkatın vücudunu bir Sâniin hadsiz kudretiyle icadına vermeyip, kendi kendilerine vücud bulmak tevehhüm edip her cihetle muhal ve imkânsız hurafelerin kapısını kendilerine niçin açmışlar?] /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /Dokuzuncu Basamak, Şualar, s. 543.

Şualar, s. 544 

Sual: Risâle-i Nur nedir ve hakikatler müvacehesinde Risâle-i Nur ve tercümanı ne mahiyettedir? /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı, Şualar, s. 544.

Şualar, s. 549

Elhutbetü'ş-Şâmiye Namındaki Arabî Dersin Tercümesinin Mukaddimesidir.

Sual: "Neden bu kadar muarızlara karşı ve muannid feylesoflara ve ehl-i dalalete mukabil Risâle-i Nur mağlub olmuyor? Milyonlar kıymettar hakikî kütüb-ü îmaniye ve İslâmiyenin intişarlarına bir derece sed çektikleri halde; sefahet ve hayat-ı dünyeviyenin lezzetleriyle çok bîçare gençleri ve insanları hakaik-i îmaniyeden mahrum bıraktıkları halde; en şiddetli hücum ve en gaddarane muamele ve en ziyade yalanlarla ve aleyhinde yapılan propagandalarla Risâle-i Nur'u kırmak, insanları ondan ürkütmek ve vazgeçirmeye çalıştıkları halde; hiçbir eserde görülmediği bir tarzda Risâle-i Nur'un intişarı, hattâ çoğu el yazması ile altıyüz bin nüsha risalelerinden kemâl-i iştiyak ile perde altında intişar etmesi ve dâhil ve hariçte kemâl-i iştiyak ile kendini okutturması hikmeti nedir? Sebebi nedir?" /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı / Elhutbetü'ş-Şâmiye Namındaki Arabî Dersin Tercümesinin Mukaddimesidir, Şualar, s. 549.

Şualar, s. 555

İşârât-ı Kur'âniye Hakkında Lâhika

Sual: "Acaba Kur'ân Risâle-i Nur'a ne nazarla bakıyor?" /On Beşinci Şua /Elhüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı /İşârât-ı Kur'âniye Hakkında Lâhika, Şualar, s. 555.

Şualar, s. 558.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Allah'ın ayetlerine küfredenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.

AL-İ İMRAN, 21.AYET

GÜNÜN HADİSİ

Hiç bir vâli yoktur ki, o, müslüman ahâli üzerinde icrâ-yı velâyet ederken zulüm ederek ölür, muhakkak Allah Cennet kokusunu ona haram kılacaktır.

Ma'kıl İbn-i Yesâr (r.a)'dan rivayet olunur.

TARİHTE BU HAFTA

*Süleyman Hilmi Tunahan Hz.lerinin Vefatı(16 Eylül 1959) *Adnan Menderes'in İdamı(17 Eylül 1961) *Ertuğrul Fırkateyni Japon Sularında Battı(18 Eylül 1890) *Efendimiz (s.a.v.) Hicret Ederken KUBA'yı Teşrif Ettiler(20 Eylül 622) *Yavuz Sultan Selim Han

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI