Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-107

*“Kâinattaki ibadat-ı umumiye”(Sözler, s:660) Cenab-ı Hakkın yarattığı mahlûklardan şeytanlar ve kâfirler hariç ibadet etmeyen bir mahlûk yok. Ama hepsinin ibadeti kendine göre. Güneşin ibadeti ziyasını vermek, bulutun ibadeti yağmur vermek, yağmurun


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-03-08 11:05:14

Ders: 33. Söz, 9.10. ve 11. Pencereler

İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

*"Kâinattaki ibadat-ı umumiye"(Sözler, s:660) Cenab-ı Hakkın yarattığı mahlûklardan şeytanlar ve kâfirler hariç ibadet etmeyen bir mahlûk yok. Ama hepsinin ibadeti kendine göre. Güneşin ibadeti ziyasını vermek, bulutun ibadeti yağmur vermek, yağmurun ibadeti nebatata vesile olmak nebatatın ibadeti hayvanların imdadına koşmak, hayvanların ki insanların imdadına koşmak gibi. İnsanların ki ise Allah'a secde etmekte gelir, dayanır.

Not: Üstad hazretleri başka bir yerde; "Baktım, umum mevcudat, bir salât-ı kübrada, bir tesbihat-ı uzmada" diyerek aynı hakikate işaret ediyor.(Mektubat s: 394)

* Dünyadaki her nimet insanın başucunda düğümleniyor. Mesela koyun yaylada yayılıyor, senin için. Sığırlar yaylada yayılıyorlar, otluyorlar. Niçin? Senin için. Sana et, süt, deri vermek için. Zaman zaman söylüyoruz, insan kâinatta merkez nokta, mihrak nokta.

*Üstadımız bir yerde diyor ki "bütün akıllar toplansa bir akıl olsa Peygamberimizin(aleyhissalatu vesselam) Allahu Teâlâ'nın yanındaki kıymetini anlayamazlar."

Not: Merhum Hocamızın belirttiği yerin orijinali şöyledir; "Elbette o Zât-ı Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, dua neticesi olarak öyle bir makam ve mertebededir ki, bütün ukûl toplansa bir akıl olsalar, o makamın hakikatını tamamıyla ihata edemezler."(Mektubat, s: 301)

*Takliden, âmiyane namaz kılmak başka, şuurla alnını secdeye koymak daha başka. İnsan tahiyatta "ettahiyatü'yü okuduğunda Allah'a selam ediyor diyor kitaplarımız.

 *Geçenlerde bir kardeş bana dedi ki; "Hocam, Risaleler dünyada kırk lisana tercüme edilmiş." "Demek ki" dedim, "Üstad hazretleri kırk lisanla konuşuyor. Kırk lisanla dünya insanına hitap ediyor. Konuşmayı bilen adam."

*Bazı kitaplarda şöyle bir hadis-i kudsi naklediliyor; "Evliyai tahte kubâi. La yağrifuhum gayri"("Evliyâm kubbelerim altında (saklı) dır. Onları benden gayrısı tanıyamaz." Tabii burada teşbih var. Herhalde diyorum bunun izahı olarak İbrahim Hakkı hazretleri demiş ki;

"Harabat ehlini hor görme şakir

Defineye mâlik viraneler var."

Not: Yukarıdaki hadis-i kudsi ile alakalı Alâüddevle Semnânî hazretleri diyor ki; "Bir kimse velîlik mertebesine ulaşsa, onun üzerine Hak teâlânın bir perde örtmemesi, onu halkın gözünden gizlememesi mümkün değildir. "Evliyâm kubbelerim altında (saklı) dır.Onları benden gayrısı tanıyamaz." hadîs-i kudsîsinin mânâsı da budur. Burada bildirilen "Kubbeler", beşeriyyet sıfatlarıdır. Pamuktan veya başka maddelerden dokunmuş perde değildir. İnsanlık sıfatları öyle bir şeydir ki, o velîde, Hak teâlâ hazretleri açık bir kusur kılar veya bir hünerini ayıp sûretinde gösterir. "Onu Allah 'tan başka kimse tanıyamaz." demek, "İçi ilâhî irâde nûru ile dolu olmayan kimseler o velîyi anlayamaz" demektir. Ancak o nûr ile nurlanan kimseler anlayabilir.(Salih Okur)

*Müftü Sadık Efendi,(Hocamızın da hocalarından olan eski Erzurum müftüsü Solakzâde Sadık Efendi) Allah rahmet etsin, şefi-i ahiret etsin. Kendisi elli seneye yakın bu Erzurum'da müftülük etmiş, ama bir görüp tanısaydınız ki..nasıl insanlardı onlar yahu..

Not: Merhum Kırkıncı Hocaefendi, Solakzâde Sadık Efendi hakkında şöyle yazmıştır; "Üçüncü hocam olan ve 1948–1951 yıllarında kendisinden mantık, usûl-ü fıkıh ve ilm-i kelâm derslerini aldığım Solakzâde Sadık Efendi de, şarkın müstesna âlimlerindendi. İlim ve irfanıyla temayüz etmişti. Vakurdu, heybetliydi; temkin ve tedbir sahibiydi. Aklî ve naklî ilimlerle mücehhezdi."(M. Kırkıncı, Bediüzzaman'ı Nasıl Tanıdım? Cihan Yayınları, İst. 1990) Solakzâde Efendi'nin sitemizde Nurgül Dere hanımefendinin kaleme aldığı hayat hikâyesi için bkz.

http://www.cevaplar.org/index.php?content_view=4177&ctgr_id=98

…O buyurdu ki; "Sad-ı Taftezani hazretleri bir gün bir gemiye binmiş. Bir deryada bir yere gidiyormuş. Fırtına çıkmış, dalgalar gemiyi sarsmaya başlamış. Taftezani hazretleri de denize hitaben diyor ki; "Heyy! Senin üzerinde bir ilim deryası var. Sakin ol, itaat et." Orada da gizli velilerden biri bulunuyormuş. "Sen hocasın değil mi" diye sormuş. Taftezani; "Ya neyim, tabii ki hocayım" demiş. "Öyleyse bir müşkülüm var, halledersen iyi olur" demiş adam. "Söyle" demiş Taftezani. O zat demiş ki; "Bir adam ölse, onun hanımı tekrar evlenebilmesi için dört ay on gün beklemesi lazım. Bir adam da karısını boşasa o kadın da üç ay iddet ekleyecek. Bir kadının kocası ölmese de, diyelim ki bir ağaç olsa ne olur? Karısını boşayan adam da bir hayvana dönse, o kadına ne lazım gelir?" Taftezani bu soru karşısında şaşırıyor; "yahu bunu ben ne kitaplarda görmüşüm ne de biliyorum" diyor ve kendine geliyor.

Not: Böyle bir gizli velinin başka bir âlimi ikaz etmesini de Tahirül Mevlevi merhumun Şerh-i Mesnevisinden nakletmek istedim; "Müfti üs sakaleyn unvanıyla meşhur olan İbn-i Kemal Ahmed Efendi ibtidaları ilmine pek mağrur imiş. Ve "benden üstün bir âlim yoktur" havalarında uçarmış.

Bir gün yanına derviş kıyafetli birisi girmiş. "Efendi; Allah'ın ilmine nispetle mahlûkatın ilmi ne kadardır?" diye sormuş. İbn-i Kemal suali pek adi(basit) bulmuş.

-Haydi, hey torlak! İkisi arasında mukayese yapılır mı? Mamafih sana anlatmak için bir misal göstereyim demiş.

Büyük bir kâğıdın ortasına ufacık bir nokta koymuş. Lâ teşbih ilm-i ilahi kâğıt, bütün mahlûkatın ilmi de nokta diye göstermiş. Derviş teşekkürle beraber, "o nokta içinde sizin ilminiz ne kadar?" sualinde bulunmuş ve İbn-i Kemal'in hayreti arasında savuşmuş.

Lakin bu sual hazretin uyanmasına vesile olmuş, artık böyle bilâpervâzane atıp tutmaktan kurtulmuş.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

Ders: Münazarat(s: 95) (3. Ders) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Hased, ekabirlik, ‘ben yaparı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

*İzah edilen metin, Münazarat’ta geçen “Zindan-ı atalete düştüğümüzün sebebi nedir?

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

Ders: 26. Söz, Zeyl İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar Not: Bu dersle alakalı ayrıca Alaaddin bey

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

Ders: 29. Mektup, Dokuzuncu Kısım, Telvihat-ı Tis'a İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Efe

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-147

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-147

Ders: 29. Mektup, Altıncı Kısım, Beşinci ve Altıncı Desise-i Şeytaniyye İzah: Mehmed Kır

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-146

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-146

Ders: Sual Cevap İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Şener Dilek beyin 30.12. 2011 tarihinde Düss

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-145

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-145

Ders: 33. Söz, 20. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Mantık ilmi itibarıyla mahlukatı ç

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-144

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-144

Ders: 4. Şua, İkinci Mertebe-i Nuriye-yi Hasbiye(3. Ders) İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Her

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-143

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-143

Ders: 16. Lem’a İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *1940 senesinde Erzurum’a taşındık. Ba

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-142

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-142

Ders: 3.Lem’a, 3. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Şu dünyada zamanın, fena ve

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-141

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-141

Ders: Zeyl-ül Hubab İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Cenab-ı Hak haşrin numunelerini bahar sayfas

O halde sabret. Sonunda kazanacak olanlar, elbette Allah'tan korkup sakınanlardır.

Hûd, 49

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Çanakkale'de Kirte Zaferi(28.04.1915) *Gazneli Mahmud'un vefatı(30.04.1090) *Cezzar Ahmet Paşa Akka'da Napolyon'u püskürttü.(2.05.1799) *Fatih Sultan Mehmed'in vefatı(3.05.1481) *Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb Ensari'nin vefatı (4.05.677)(İ.hatip takvimi)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI