Cevaplar.Org

ŞUALAR ve Sualler-6

On Beşinci Şua Elhüccetü’z-Zehra İki Makamdır [Sual: Elhüccetü’z-Zehra risalesi nasıl bir derstir?] /On Beşinci Şua, Şualar, s.472. Birinci Makam Üç Kısımdır.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-03-08 10:21:11

On Beşinci Şua

Elhüccetü'z-Zehra

İki Makamdır

[Sual: Elhüccetü'z-Zehra risalesi nasıl bir derstir?] /On Beşinci Şua, Şualar, s.472. 

Birinci Makam Üç Kısımdır.

[Yirminci Mektub'un hülâsat-ül hülâsası,

Üçüncü Medrese-i Yusufiye'de verilen dersin Birinci Kısmı'dır.]

Şualar, s. 473 

[Sual:  Rus'un [Komünist Parti idaresindeki SSCB'nin] dehşetli bir inkâr ile ve Allah'ı tanımamak ile hücumunu yazan gazetelerin yazılarını okuyan gençler ve ihtiyarların, niçin îman-ı billahtaki mevcudiyet ve vahdaniyet-i İlahiyeye dair kat'î ve kuvvetli derslere pek ziyade ihtiyaçları var?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam Üç Kısımdır, Şualar, s.473. 

[Sual: Kelâm-ı tevhiddeki müjde ve hüccet-i îmaniye nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam Üç Kısımdır, Şualar, s.473. 

Kelâm-ı Tevhidin On Bir Kelimesinden:

Birinci Kelime "Lâ ilâhe illallah"tır.

[Sual: Vâcib-ül Vücud'un mevcudiyetini ve vahdaniyetini güneş zuhurunda ve gündüz kat'iyetinde hangi Risale, nasıl ispat ediyor?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam Üç Kısımdır, Birinci Kelime "Lâ ilâhe illallah"tır, Şualar, s.473. 

[Sual: Sarsılmaz bir îman isteyen ve dinsiz anarşistliğe karşı kırılmaz bir kılıç arayanlar, Şualarda hangi Risaleye müracaat etsinler?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam Üç Kısımdır, Birinci Kelime "Lâ ilâhe illallah"tır, Şualar, s.473. 

Şualar, s.474. 

İkinci Kelime "Vahdehu"dur.

[Sual: Kâinatta, her cihette görünen birlik ve vahdet neyi gösteriyor?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam Üç Kısımdır, İkinci Kelime "Vahdehu"dur, Şualar, s.474. 

Üçüncü Kelime "Lâ şerike lehu"dur.

[Sual: "Lâ şerike lehu" kelimesinin Vacibü'l-vücuda hücceti, şehâdeti nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam Üç Kısımdır, Üçüncü Kelime "Lâ şerike lehu"dur, Şualar, s.474.

Şualar, s. 475 

Dördüncü Kelime: "Lehü'l-mülkü"dür.

[Sual: "Lehü'l-mülkü" kelimesi Vacibü'l--vücudu nasıl gösterir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam Üç Kısımdır, Dördüncü Kelime: "Lehü'l-mülkü"dür, Şualar, s.475.

Beşinci Kelime: "Ve lehü'l-hamdü"dür.

[Sual: "Ve lehü'l-hamdü" kelimesi Vacibü'l-Vücud'a nasıl şehâdet eder?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam Üç Kısımdır, Beşinci Kelime: "Ve lehü'l-hamdü", Şualar, s.475.

Şualar, s. 476 

Altıncı Kelime: "Yuhyî"dir.

[Sual: "Yuhyî" kelimesi Vacibü'l-Vücud'u nasıl gösterir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam Üç Kısımdır, Altıncı Kelime: "Yuhyî"dir, Şualar, s.476.

Yedinci Kelime: "Ve yümît"tir.

[Sual: "Ve yümît" kelimesi Vacibü'l-Vücud'u nasıl gösterir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam Üç Kısımdır, Yedinci Kelime: "Ve yümît"tir, Şualar, s.476.

Şualar, s.477 

[Sual: Küfür ve inkârın cezası, neden ancak dehşetli Cehennem olabilir ve ayn-ı adalettir; öyle münkirler için niçin "Yaşasın Cehennem!" denir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam Üç Kısımdır, Yedinci Kelime: "Ve yümît"tir, Şualar, s.477.

Sekizinci Kelime: "Ve hüve hayyü'l-lâ yemût"tur.

[Sual: "Ve hüve hayyü'l-lâ yemût" kelimesi Vacibü'l-vücudu nasıl gösterir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam Üç Kısımdır, Sekizinci Kelime: "Ve hüve hayyü'l-lâ yemût"tur, Şualar, s.477.

Şualar, s. 478 

Dokuzuncu Kelime: "Biyedihi'l-hayr"dır.

[Sual: "Biyedihi'l-hayr" kelimesi Vacibü'l-vücudu nasıl gösterir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam Üç Kısımdır, Dokuzuncu Kelime: "Biyedihi'l-hayr"dır, Şualar, s.478.

Şualar, s. 479 

[Sual: Mutasarrıf-ı Rahîm'i, Rabb-ı Hakîm'i tanımayan ve inkâra sapana, Cehennem, kızıyor ve kızışıyor ve 'Hadsiz azabıma müstehaktır, merhamete hiç lâyık değildir.', diye lisan-ı hal ile der, neden?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam Üç Kısımdır, Dokuzuncu Kelime: "Biyedihi'l-hayr"dır, Şualar, s.479.

Onuncu Kelime: "Ve hüve 'alâ külli şeyin Kadîr"dir.

[Sual: "Ve hüve 'alâ külli şeyin Kadîr" kelimesi Vacibü'l-vücudu nasıl gösterir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam Üç Kısımdır, Onuncu Kelime: "Ve hüve 'alâ külli şeyin Kadîr"dir, Şualar, s.479.

Şualar, s. 480

On Birinci Kelime: "Ve ileyhi'l-masir"dir. 

[Sual: "Ve ileyhi'l-masir" kelimesi haşir ve âhiret ve hayat-ı bâkiye hakikatını nasıl ifade eder, Vacibü'l--vücudu nasıl gösterir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam Üç Kısımdır, On Birinci Kelime: "Ve ileyhi'l-masir"dir, Şualar, s.480.

Şualar, s. 483 

Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası

[Sual: Fâtiha-i Şerife'nin 'gâyet kısa bir muhtasar hülasası'nın yazılma sebebi nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /İkinci Kısım, Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası, Şualar, s.483.

Şualar, s. 483 

Birinci Kelime

[Sual: "El-hamdü lillahi" kelimesindeki hüccet-i îmaniye nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /İkinci Kısım, Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası /Birinci Kelime, Şualar, s.483.

[Sual: Kâinatta medar-ı hamd ve şükür olan kasdî in'amlar ve nimetler, Mâbud-u Mahmûd, bir Mün'im-i Rahîm'in mevcudiyetini ve umumî rubûbiyetini nasıl gösterir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /İkinci Kısım, Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası /Birinci Kelime, Şualar, s.483.

Şualar, s. 484. 

İkinci Kelime

[Sual: "Rabbi'l-'âlemîn" kelimesindeki hüccet-i îmaniye nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /İkinci Kısım, Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası /İkinci Kelime, Şualar, s.484.

Üçüncü Kelime

[Sual: "E'r-Rahmâni'r-Rahîm"  kelimesindeki hüccet-i îmaniye nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /İkinci Kısım, Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası /Üçüncü Kelime, Şualar, s.484.

[Sual: Kâinatta görünen mükemmel terbiye, tedbir, idare Rabbü'l-Âlemîn'in vücûb-u vücuduna ve vahdetine nasıl şehâdet eder?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /İkinci Kısım, Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası /Üçüncü Kelime, Şualar, s.484.

Şualar, s. 485 

[Sual: Eğer denilse: "Bu dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler; ihatalı Rahmete münafîdir, bulandırıyor." buna cevap nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /İkinci Kısım, Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası /Üçüncü Kelime, Şualar, s.485.

Şualar, s. 486 

Dördüncü Kelime

[Sual: "Mâliki yevmi'd-dîn" kelimesindeki hüccet-i îmaniye nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /İkinci Kısım, Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası / Dördüncü Kelime, Şualar, s.486.

Şualar, s. 487 

Beşinci Kelime

[Sual: "İyyâke na'büdü ve iyyâke neste'în" kelimesindeki hüccet-i îmaniye nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /İkinci Kısım, Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası / Beşinci Kelime, Şualar, s.487.

Sual: Neden "Ben ibadet ve istiane ederim" denilmedi? Nun'u mütekellim-i maalgayr ile, yani "Biz sana ibadet ve istiane ederiz" demiş?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /İkinci Kısım, Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası / Beşinci Kelime, Şualar, s.487.

Şualar, s. 490

Altıncı Kelime

[Sual: "İhdinâ's-sırâta'l-müstakîm"  kelimesindeki hüccet-i îmaniye nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /İkinci Kısım, Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası /Altıncı Kelime, Şualar, s.490.

Şualar, s. 491 

Yedinci Kelime

[Sual: "Sırata'l-lezîne en'amte 'aleyhim" kelimesindeki hüccet-i îmaniye nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /İkinci Kısım, Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası /Yedinci Kelime, Şualar, s.491.

Şualar, s. 492 

Sekizinci Kelime

[Sual: "Gayri'l-mağdûbi 'aleyhim vele'd-dâllîn" kelimesindeki hüccet-i îmaniye nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /İkinci Kısım, Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası / Sekizinci Kelime, Şualar, s.492.

[Sual: Sırat-ı müstakim ehli olan Peygamberlere (Aleyhimüsselâm) binler vakıatta istimdatlarına hârika bir tarzda gaybî imdat gelmesi ve düşmanları olan münkirlere yüzer hâdisatta aynı zamanda gadap gelmesi ve semavî musibet başlarına inmesi neyi gösterir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /İkinci Kısım, Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası / Sekizinci Kelime, Şualar, s.492.

 

[Sual: Âdem (A.S.) zamanından beri, beşeriyette birbiriyle çarpışarak gelen iki cereyan-ı azîm hangileridir, bunlar ne yapmışlardır?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /İkinci Kısım, Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası / Sekizinci Kelime, Şualar, s.492.

Şualar, s. 493 

Dokuzuncu Kelime

[Sual: "Âmîn" kelimesindeki hüccet-i îmaniye nedir? /On Beşinci Şua /Birinci Makam /İkinci Kısım, Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası /Dokuzuncu Kelime, Şualar, s.493.

[Sual: Fatiha'nın sonunda "Âmîn" denilmesinin manası nedir?] /On Beşinci Şua /Birinci Makam /İkinci Kısım, Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası /Dokuzuncu Kelime, Şualar, s.493.

Şualar, s. 495 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

"Kadınlara iyilikle muamele ediniz."

Nisa:19

GÜNÜN HADİSİ

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu takbih ederse (kötü olduğunu te'yid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahid olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahid olmuş gibi manen zarar

Ebu Davud, Melahim 17, (4345)

TARİHTE BU HAFTA

*2.Balkan Savaşı Başladı(24 Haziran 1913) *Kore Savaşı Başladı(25 Haziran 1950) *Sokullu Mehmed Paşa Sadrazam Oldu(27 Haziran 1565) *Silistre Zaferi(29 Haziran 1773)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI