Cevaplar.Org

ŞUALAR ve Sualler-5

On Birinci Mes'ele [Sual: İman şecere-i kudsiyesinin hadsiz, küllî ve cüz'î meyvelerinden birkaç nümûnesinin beyanı nasıldır?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 250.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-03-01 10:56:36

On Birinci Mes'ele

[Sual: İman şecere-i kudsiyesinin hadsiz, küllî ve cüz'î meyvelerinden birkaç nümûnesinin beyanı nasıldır?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 250. 

[Sual: Melâikeye iman rüknünün bir cüz'î meyvesi nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 250.

Şualar, s. 252

[Sual: Bir meyvesi Cennet ve biri saadet-i ebediye ve biri rü'yetullah olan îman şecere-i kudsiyesinin hadsiz, küllî ve cüz'î meyvelerinden cüz'î ve hususî nümuneleri nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 252. 

Şualar, s. 253 

Sual: İman şecere-i kudsiyesinin hadsiz "tatlı semereler ve fâideler ve hasenâtın gayet güzel neticeleri ve menfaatleri ve Erhamürrâhîmîn'in gayet merhametkârane tevfikleri ve inâyetleri ehl-i hidâyete yardım edip kuvvet verdikleri halde, ehl-i dalâlet neden çok defa galebe eder ve bazan yirmisi, yüz tane ehl-i hidâyeti perişan eder?" diye, mânen benden [Said Nursi'den] soruldu." /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, (3.) Birisi, Şualar, s. 253. 

Şualar, s. 254 

[Sual: Meleklere îmân meyvesinin, Münker ve Nekir'e ait bir nümûnesi nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 254. 

[Sual: Münker ve Nekir taifesinden iki melek nasıl mübarek arkadaş olur?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 254. 

[Sual: Meleklere îmânın, saadet-i dünyeviyeye medar cüz'î bir nümunesi nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 254. 

Şualar, s. 256 

[Sual: İzzet ve azamet ister ki; esbap, perdedâr-ı dest-i kudret ola aklın nazarında; tevhid ve ehadiyet isterler ki esbap, ellerini çeksinler tesir-i hakikîden, niçin?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 256. 

 Şualar, s. 257

[Sual:  Seyyiatta, fenalar fâildirler; fakat hasene ve hayırlarda ve amel-i sâlihte vücud olmasından, iyiler hakikî fâil ve müessir değiller, belki kabildirler, nasıl?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 257. 

[Sual: Meleklerin vücudu ve vazifesi nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 257. 

Şualar, s. 260 

Hâtime

[Sual: "Bu asırda Kur'ân hizmetkârları kâinatta adem âlemleri hesabına çalışan şerirlerden ve insî ve cinnî şeytanlardan kendilerini nasıl muhafaza edecek?]  /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 260. 

[Sual: Sûre-i Felak: "Kâinatta adem âlemleri hesabına çalışan şerirlerden ve insî ve cinnî şeytanlardan kendinizi muhafaza ediniz." manayı işârîsiyle asrımıza nasıl bakar?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Hatime, Şualar, s. 260. 

Şualar, s.263 

Bu Sureye Âit Bir Nükte-i İ'câziyenin Haşiyesidir

[Sual: Felak Suresi, asrımıza ve asrımızın inkılâplarına ve fırtınalarına nasıl bakar?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Hatime, Bu Sûreye Âit Bir Nükte-i İ'câziyenin Haşiyesidir, Şualar, s. 263. 

Şualar, s.263 

[Sual: Felak Suresi, dört defa tekraren "min şerri" kelimesiyle âlem-i İslâmca en dehşetli olan hangi fitne ve inkıraz zamanlarına bakar, ehemmiyetli maddî mânevî şerlere işâret eder, asrımızdaki dehşetli bir şerden haber verir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Hatime, Bu Sûreye Âit Bir Nükte-i İ'câziyenin Haşiyesidir, Şualar, s. 263. 

Şualar, s. 264 

On Birinci Meselenin Haşiyesinin Bir Lâhikasıdır.

Şualar, s.265 

[Sual: Felak Suresi "Risâlet-ün Nur'un hem ismine, hem sûret-i mücahedesine, hem tahakkukuna ve telif ve tekemmül zamanına tam tamına tevâfuku nasıl gösteriyor?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, On Birinci Mes'elenin Haşiyesinin Bir Lâhikasıdır, Şualar, s. 265. 

Sual: Hangi sırr-ı azîm içindir ki Risâle-i Nur şakirdleri dünya siyasetine ve cereyanlarına ve maddî mücadelelerine karışmıyorlar? /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, On Birinci Mes'elenin Haşiyesinin Bir Lâhikasıdır, Şualar, s. 263. 

Şualar, s. 266. 

[Sual: "Allahu veliyyü'llezîne âmenû" [Allah, imân edenlerin Velisi -dostu ve yardımcısı-dır." Bakara Sûresi: 2/257] cümlesindeki bir nüktenin bir kısmı niçin yazdırılmadı, sure neye bakar ve baktırır?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, On Birinci Mes'elenin Haşiyesinin Bir Lâhikasıdır, Salisen, Şualar, s. 266.

Şualar, s. 266

[Sual: Risale-i Nur'un bu asırda bir "urvet-ül vüska" [Bakara Suresi: 2/256] yâni çok muhkem, kopmaz bir zincir ve bir "hablullah" olduğu, ona elini atan ve yapışanın necat bulduğuna dair âyetin mânâ-yı remzi nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, On Birinci Mes'elenin Haşiyesinin Bir Lâhikasıdır, Saniyen, Şualar, s. 266.

Şualar, s. 272 

On İkinci Şua

Denizli Mahkemesi Müdafaatından ve Mektuplar

Şualar, s. 292 

On Üçüncü Şua

[Talebelerine Gönderdiği Gayet Kıymettar, Nurlu Mektuplardır.]

Şualar, s. 345 

On Dördüncü Şuâ

Afyon Mahkemesi Müdafaa ve Mektupları

Şualar, s. 454 

Beşinci Şuâ

(Otuz Birinci Mektup'tan Otuz Birinci Lem'anın Beşinci Şua'ıdır.)

[Sual: Beşinci Şuâ'da bahsedilen mes'elelerden Said Nursi hangi eserinde bahsetmiştir ve bu mes'eleler nedir?] /Beşinci Şuâ, Şualar, s. 454. 

[Sual: Âhirzamanda vukua gelecek hâdisata dair hadîslere nasıl bakılmalı, onların tefsiri nasıldır ve tevilleri nasıl anlaşılır?] /Beşinci Şuâ, Şualar, s. 454. 

Şualar, s. 455 

Beşinci Şua'ın bir mukaddimesi ve yirmi üç meselesi vardır.

Birinci Nokta 

[Sual:  İman ve teklifte, perdeli ve derin ve tedkik ve tecrübeye muhtaç olan nazarî meseleler niçin bedihi olmaz?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Birinci Nokta, Şualar, s. 455. 

İkinci Nokta

[Sual:  Peygambere umûr-u gaybiye nasıl bildirilir?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, İkinci Nokta, Şualar, s. 455. 

 

Üçüncü Nokta, İki Nükte, Birincisi:

[Sual: Teşbihler ve temsiller suretinde rivâyet edilen bir kısım hadisler ayn-ı hakikat olduğu halde vakıa mutabakatı görünmüyor, bunun sebebi nedir?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Üçüncü Nokta, İki Nükte, Birincisi, Şualar, s. 455. 

Şualar, s. 456 

[Sual: Rivâyette vardır ki: "Bir zaman gelecek, Allah Allah diyen kalmayacak." ne demektir?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Üçüncü Nokta, İki Nükte, Birincisi, Şualar, s. 456. 

Dördüncü Nokta:

[Sual: Dünyanın sekeratı ve mevti ve nev-i beşerin ve cins-i hayvanın eceli ve vefatı olan kıyamet niçin gizlenmiş?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Dördüncü Nokta, Şualar, s. 456. 

Şualar, s. 457 

Beşinci Nokta:

[Sual: Her iki deccal –büyük deccal ve süfyan- hakkındaki rivâyetlerin manası niçin gizlenmiş?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Beşinci Nokta, Şualar, s. 457. 

[Sual: "Her iki Deccal'ın asırlarına ait olan hârikaları, onların bahsiyle ve münasebetiyle rivâyet edildiğinden onların şahıslarından sudûr edeceği telakki ve tevehhüm edilmesinden, o rivâyet müteşabih olmuş, manası gizlenmiş.", bunun izahı nedir?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Beşinci Nokta, Şualar, s. 457.

[Sual: Deccal öldüğü vakit ona hizmet eden şeytan, bütün dünyaya bağıracak ve herkes o sesi işitecek ki: "O öldü."; bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Beşinci Nokta, Şualar, s. 457. 

[Sual: Büyük Deccal "O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yalnız Hazret-i İsa (A.S.) onu öldürebilir, başka çare olamaz." rivâyet edilmiş, bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Beşinci Nokta, Şualar, s. 457. 

Şualar, s. 458 

[Sual: Hâdisat-ı gaybiyenin yüzer misallerinden mülhitler tarafından avâmın akidelerini bozmak fikriyle işaa edilen mes'eleler nelerdir?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Beşinci Nokta, Şualar, s. 458. 

Şualar, s. 459 

Beşinci Şua'ın İkinci Makamı ve Mes'eleleri

Birinci Mesele

[Sual: "Âhirzamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Süfyan'ın eli delinecek.", rivâyetinin tevili nedir?] /Beşinci Şuâ / Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Birinci Mesele, Şualar, s. 459. 

İkinci Mesele

[Sual: "Âhirzamanın dehşetli bir şahsı, sabah kalkar; alnında "Hâzâ kâfir" yazılmış bulunur.", rivâyetinin tevili nedir?] /Beşinci Şuâ / Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, İkinci Mesele, Şualar, s. 459. 

Üçüncü Mesele

[Sual: "Âhirzamanın müstebit hâkimleri, hususan Deccal'ın yalancı cennet ve cehennemleri bulunur." rivâyetinin bir tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Üçüncü Mesele, Şualar, s. 459. 

Dördüncü Mesele

[Sual: Rivâyette var ki: "Âhirzamanda, Allah Allah diyecek kalmaz.", bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Dördüncü Mesele, Şualar, s. 459. 

Şualar, s.460 

Beşinci Mes'ele

[Sual: Rivâyette vardır ki: "Âhirzamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar, uluhiyet dava edecekler ve kendilerine secde ettirecekler.", bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Beşinci Mesele, Şualar, s. 460. 

Altıncı Mesele

[Sual: Rivâyette var ki: "Fitne-i âhirzaman o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hâkim olmaz.", bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Altıncı Mesele, Şualar, s. 460. 

Şualar, s. 461. 

Yedinci Mesele

[Sual: Rivâyette var ki: "Süfyan büyük bir âlim olacak, ilim ile dalâlete düşer. Ve çok âlimler ona tâbi' olacaklar.", bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Yedinci Mesele, Şualar, s. 461. 

Sekizinci Mesele

[Sual: Rivâyetler, Deccal'ın dehşetli fitnesi İslâmlarda olacağını gösterir ki bütün ümmet istiaze etmiş, bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Sekizinci Mesele, Şualar, s. 461. 

Dokuzuncu Mesele:

[Sual: Rivâyetlerde, vukuat-ı Süfyaniye ve hâdisat-ı istikbaliye Şam'ın etrafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş, bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Dokuzuncu Mesele, Şualar, s. 461. 

Onuncu Mesele

[Sual: Rivâyetlerde, eşhas-ı âhirzamanın fevkalâde iktidarlarından bahsedilmiş, bunun tevili nedir?]/Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Onuncu Mesele, Şualar, s. 461. 

Şualar, s. 462 

On Birinci Mes'ele

[Sual: Rivâyette var ki: "Âhirzamanda bir erkek kırk kadına nezaret eder.", bunun tevili nasıldır?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On Birinci Mesele, Şualar, s.

462. 

On İkinci Mes'ele

[Sual: Rivâyetlerde var ki: "Deccal'ın birinci günü bir senedir, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür.", bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On İkinci Mesele, Şualar, s. 462. 

Şualar, s. 463 

On Üçüncü Mes'ele

[Sual: Kat'î ve sahih rivâyette var ki: "İsa Aleyhisselâm büyük Deccal'ı öldürür.", bunun tevili nasıldır?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On Üçüncü Mesele, Şualar, s. 463. 

On Dördüncü Mes'ele

[Sual: Rivâyette var ki: "Deccal'ın mühim kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tâbi olurlar.", bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On Dördüncü Mesele, Şualar, s. 463. 

On Beşinci Mes'ele

[Sual: Ye'cüc ve Me'cüc hâdisatının izahı ve rivâyetlerin tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On Beşinci Mesele, Şualar, s. 463. 

Şualar, s. 464 

On Altıncı Mes'ele

[Sual: Rivâyette var ki: -İsa Aleyhisselâm Deccal'ı öldürmesi münasebetiyle- "Deccal'ın fevkalâde büyük ve minareden daha yüksek bir azamet-i heykelde ve Hazret-i İsa Aleyhisselâm ona nisbeten çok küçük bulunduğunu" gösterir, bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On Altıncı Mesele, Şualar, s. 464. 

On Yedinci Mes'ele

[Sual: Rivâyette var ki: "Deccal çıktığı gün bütün dünya işitir ve kırk günde dünyayı gezer ve hârikulâde bir eşeği vardır.", bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On Yedinci Mesele, Şualar, s. 464. 

Şualar, s.465 

On Sekizinci Mesele

[Sual:Rivâyette var ki: "Ümmetim istikametle gitse, ona -İslâmiyetin galibâne hâkimiyeti ve hilâfetin saltanat müddeti- bir gün var.", bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On Sekizinci Mesele, Şualar, s. 465. 

Şualar, s.466 

On Dokuzuncu Mesele

[Sual: Rivâyetlerde, âhirzamanın alâmetlerinden olan ve Âl-i Beyt-i Nebevî'den Hazret-i Mehdi'nin (R.A.) hakkında ayrı ayrı haberler var. Hattâ bir kısım ehl-i ilim ve ehl-i velâyet, eskide onun çıkmasına hükmetmişler, bunu tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On Dokuzuncu Mesele, Şualar, s. 466. 

Yirminci Mesele:

[Sual: Güneşin mağribden çıkması ve zeminden dâbbet-ül arzın zuhuru rivâyetinin tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Yirminci Mesele, Şualar, s. 466. 

Şualar, s.467 

Sâbık Yirmi Aded Mes'elelere Bir Tetimme Olarak Üç Küçük Mes'eledir.

Birinci Mesele

Sual: Rivâyetlerde her iki deccala da "Mesih" namı verilmesinin hikmeti ve tevili nedir? /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı /Sâbık Yirmi Aded Mes'elelere Bir Tetimme Olarak Üç Küçük Mes'eledir, Birinci Mesele, Şualar, s. 467. 

Şualar, s.468 

İkinci Mes'ele:

Sual: Rivâyetlerde her iki Deccal'ın -büyük deccal ve süfyan- hârikulâde icraatlarından ve pek fevkalâde iktidarlarından ve heybetlerinden bahsedilmiş. Hattâ bedbaht bir kısım insanlar, onlara bir nevi uluhiyet isnat eder diye haber verilmiş, bunun sebebi ve izahı nedir? /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı /Sâbık Yirmi Aded Mes'elelere Bir Tetimme Olarak Üç Küçük Mes'eledir, İkinci Mesele, Şualar, s. 468.

Şualar, s. 470 

Üçüncü Küçük Mes'ele:

Medar-ı ibret üç hâdisedir.

Birinci Hâdise

Sual: Bir zaman Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Hazret-i Ömer Radıyallahü Anh'a Yahudi çocukları içinde birisini gösterdi, "İşte sureti" dedi. Hazret-i Ömer Radıyallahü Anh, "Öyle ise ben bunu öldüreceğim" dedi. Ferman etti: "Eğer bu Süfyan ve İslâm Deccalı olsa, sen öldüremezsin; eğer o olmazsa, onun suretiyle öldürülmez.", bu rivâyet neye işaret eder? /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı /Sâbık Yirmi Adet Mes'elelere Bir Tetimme Olarak Üç Küçük Mes'eledir, Üçüncü Küçük Mesele, Birinci Hadise, Şualar, s. 470.

İkinci Hâdise

Sual: İslâm Deccalı, Sûre-i "Ve't-tîni ve'z-zeytûni" manasını merak edip soruyor" diye çoklar nakletmişler, bunun izahı nedir? /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı /Sâbık Yirmi Adet Mes'elelere Bir Tetimme Olarak Üç Küçük Mes'eledir, Üçüncü Küçük Mesele, İkinci Hadise, Şualar, s. 470.

Şualar, s. 471. 

Üçüncü Hâdise

Sual: Bir rivâyette "İslâm Deccalı Horasan taraflarından zuhur edecek" denilmiş -bunun tevili nedir-? /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı /Sâbık Yirmi Adet Mes'elelere Bir Tetimme Olarak Üç Küçük Mes'eledir, Üçüncü Küçük Mesele, Üçüncü Hadise, Şualar, s. 471.

Şualar, s.472 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen Vârislerin en hayırlısısın.

Enbiya,89

GÜNÜN HADİSİ

Allah'ım! Bizi sevgin ve bizi sana yaklaştıracak olanların sevgisiyle rızıklandır.

Tirmizi, Daavat:72-73

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI