Cevaplar.Org

ŞUALAR ve Sualler-5

On Birinci Mes'ele [Sual: İman şecere-i kudsiyesinin hadsiz, küllî ve cüz'î meyvelerinden birkaç nümûnesinin beyanı nasıldır?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 250.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-03-01 10:56:36

On Birinci Mes'ele

[Sual: İman şecere-i kudsiyesinin hadsiz, küllî ve cüz'î meyvelerinden birkaç nümûnesinin beyanı nasıldır?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 250. 

[Sual: Melâikeye iman rüknünün bir cüz'î meyvesi nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 250.

Şualar, s. 252

[Sual: Bir meyvesi Cennet ve biri saadet-i ebediye ve biri rü'yetullah olan îman şecere-i kudsiyesinin hadsiz, küllî ve cüz'î meyvelerinden cüz'î ve hususî nümuneleri nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 252. 

Şualar, s. 253 

Sual: İman şecere-i kudsiyesinin hadsiz "tatlı semereler ve fâideler ve hasenâtın gayet güzel neticeleri ve menfaatleri ve Erhamürrâhîmîn'in gayet merhametkârane tevfikleri ve inâyetleri ehl-i hidâyete yardım edip kuvvet verdikleri halde, ehl-i dalâlet neden çok defa galebe eder ve bazan yirmisi, yüz tane ehl-i hidâyeti perişan eder?" diye, mânen benden [Said Nursi'den] soruldu." /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, (3.) Birisi, Şualar, s. 253. 

Şualar, s. 254 

[Sual: Meleklere îmân meyvesinin, Münker ve Nekir'e ait bir nümûnesi nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 254. 

[Sual: Münker ve Nekir taifesinden iki melek nasıl mübarek arkadaş olur?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 254. 

[Sual: Meleklere îmânın, saadet-i dünyeviyeye medar cüz'î bir nümunesi nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 254. 

Şualar, s. 256 

[Sual: İzzet ve azamet ister ki; esbap, perdedâr-ı dest-i kudret ola aklın nazarında; tevhid ve ehadiyet isterler ki esbap, ellerini çeksinler tesir-i hakikîden, niçin?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 256. 

 Şualar, s. 257

[Sual:  Seyyiatta, fenalar fâildirler; fakat hasene ve hayırlarda ve amel-i sâlihte vücud olmasından, iyiler hakikî fâil ve müessir değiller, belki kabildirler, nasıl?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 257. 

[Sual: Meleklerin vücudu ve vazifesi nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 257. 

Şualar, s. 260 

Hâtime

[Sual: "Bu asırda Kur'ân hizmetkârları kâinatta adem âlemleri hesabına çalışan şerirlerden ve insî ve cinnî şeytanlardan kendilerini nasıl muhafaza edecek?]  /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Şualar, s. 260. 

[Sual: Sûre-i Felak: "Kâinatta adem âlemleri hesabına çalışan şerirlerden ve insî ve cinnî şeytanlardan kendinizi muhafaza ediniz." manayı işârîsiyle asrımıza nasıl bakar?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Hatime, Şualar, s. 260. 

Şualar, s.263 

Bu Sureye Âit Bir Nükte-i İ'câziyenin Haşiyesidir

[Sual: Felak Suresi, asrımıza ve asrımızın inkılâplarına ve fırtınalarına nasıl bakar?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Hatime, Bu Sûreye Âit Bir Nükte-i İ'câziyenin Haşiyesidir, Şualar, s. 263. 

Şualar, s.263 

[Sual: Felak Suresi, dört defa tekraren "min şerri" kelimesiyle âlem-i İslâmca en dehşetli olan hangi fitne ve inkıraz zamanlarına bakar, ehemmiyetli maddî mânevî şerlere işâret eder, asrımızdaki dehşetli bir şerden haber verir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, Hatime, Bu Sûreye Âit Bir Nükte-i İ'câziyenin Haşiyesidir, Şualar, s. 263. 

Şualar, s. 264 

On Birinci Meselenin Haşiyesinin Bir Lâhikasıdır.

Şualar, s.265 

[Sual: Felak Suresi "Risâlet-ün Nur'un hem ismine, hem sûret-i mücahedesine, hem tahakkukuna ve telif ve tekemmül zamanına tam tamına tevâfuku nasıl gösteriyor?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, On Birinci Mes'elenin Haşiyesinin Bir Lâhikasıdır, Şualar, s. 265. 

Sual: Hangi sırr-ı azîm içindir ki Risâle-i Nur şakirdleri dünya siyasetine ve cereyanlarına ve maddî mücadelelerine karışmıyorlar? /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, On Birinci Mes'elenin Haşiyesinin Bir Lâhikasıdır, Şualar, s. 263. 

Şualar, s. 266. 

[Sual: "Allahu veliyyü'llezîne âmenû" [Allah, imân edenlerin Velisi -dostu ve yardımcısı-dır." Bakara Sûresi: 2/257] cümlesindeki bir nüktenin bir kısmı niçin yazdırılmadı, sure neye bakar ve baktırır?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, On Birinci Mes'elenin Haşiyesinin Bir Lâhikasıdır, Salisen, Şualar, s. 266.

Şualar, s. 266

[Sual: Risale-i Nur'un bu asırda bir "urvet-ül vüska" [Bakara Suresi: 2/256] yâni çok muhkem, kopmaz bir zincir ve bir "hablullah" olduğu, ona elini atan ve yapışanın necat bulduğuna dair âyetin mânâ-yı remzi nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /On Birinci Mesele, On Birinci Mes'elenin Haşiyesinin Bir Lâhikasıdır, Saniyen, Şualar, s. 266.

Şualar, s. 272 

On İkinci Şua

Denizli Mahkemesi Müdafaatından ve Mektuplar

Şualar, s. 292 

On Üçüncü Şua

[Talebelerine Gönderdiği Gayet Kıymettar, Nurlu Mektuplardır.]

Şualar, s. 345 

On Dördüncü Şuâ

Afyon Mahkemesi Müdafaa ve Mektupları

Şualar, s. 454 

Beşinci Şuâ

(Otuz Birinci Mektup'tan Otuz Birinci Lem'anın Beşinci Şua'ıdır.)

[Sual: Beşinci Şuâ'da bahsedilen mes'elelerden Said Nursi hangi eserinde bahsetmiştir ve bu mes'eleler nedir?] /Beşinci Şuâ, Şualar, s. 454. 

[Sual: Âhirzamanda vukua gelecek hâdisata dair hadîslere nasıl bakılmalı, onların tefsiri nasıldır ve tevilleri nasıl anlaşılır?] /Beşinci Şuâ, Şualar, s. 454. 

Şualar, s. 455 

Beşinci Şua'ın bir mukaddimesi ve yirmi üç meselesi vardır.

Birinci Nokta 

[Sual:  İman ve teklifte, perdeli ve derin ve tedkik ve tecrübeye muhtaç olan nazarî meseleler niçin bedihi olmaz?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Birinci Nokta, Şualar, s. 455. 

İkinci Nokta

[Sual:  Peygambere umûr-u gaybiye nasıl bildirilir?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, İkinci Nokta, Şualar, s. 455. 

 

Üçüncü Nokta, İki Nükte, Birincisi:

[Sual: Teşbihler ve temsiller suretinde rivâyet edilen bir kısım hadisler ayn-ı hakikat olduğu halde vakıa mutabakatı görünmüyor, bunun sebebi nedir?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Üçüncü Nokta, İki Nükte, Birincisi, Şualar, s. 455. 

Şualar, s. 456 

[Sual: Rivâyette vardır ki: "Bir zaman gelecek, Allah Allah diyen kalmayacak." ne demektir?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Üçüncü Nokta, İki Nükte, Birincisi, Şualar, s. 456. 

Dördüncü Nokta:

[Sual: Dünyanın sekeratı ve mevti ve nev-i beşerin ve cins-i hayvanın eceli ve vefatı olan kıyamet niçin gizlenmiş?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Dördüncü Nokta, Şualar, s. 456. 

Şualar, s. 457 

Beşinci Nokta:

[Sual: Her iki deccal –büyük deccal ve süfyan- hakkındaki rivâyetlerin manası niçin gizlenmiş?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Beşinci Nokta, Şualar, s. 457. 

[Sual: "Her iki Deccal'ın asırlarına ait olan hârikaları, onların bahsiyle ve münasebetiyle rivâyet edildiğinden onların şahıslarından sudûr edeceği telakki ve tevehhüm edilmesinden, o rivâyet müteşabih olmuş, manası gizlenmiş.", bunun izahı nedir?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Beşinci Nokta, Şualar, s. 457.

[Sual: Deccal öldüğü vakit ona hizmet eden şeytan, bütün dünyaya bağıracak ve herkes o sesi işitecek ki: "O öldü."; bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Beşinci Nokta, Şualar, s. 457. 

[Sual: Büyük Deccal "O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yalnız Hazret-i İsa (A.S.) onu öldürebilir, başka çare olamaz." rivâyet edilmiş, bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Beşinci Nokta, Şualar, s. 457. 

Şualar, s. 458 

[Sual: Hâdisat-ı gaybiyenin yüzer misallerinden mülhitler tarafından avâmın akidelerini bozmak fikriyle işaa edilen mes'eleler nelerdir?] /Beşinci Şuâ / Mukaddime beş noktadır, Beşinci Nokta, Şualar, s. 458. 

Şualar, s. 459 

Beşinci Şua'ın İkinci Makamı ve Mes'eleleri

Birinci Mesele

[Sual: "Âhirzamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Süfyan'ın eli delinecek.", rivâyetinin tevili nedir?] /Beşinci Şuâ / Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Birinci Mesele, Şualar, s. 459. 

İkinci Mesele

[Sual: "Âhirzamanın dehşetli bir şahsı, sabah kalkar; alnında "Hâzâ kâfir" yazılmış bulunur.", rivâyetinin tevili nedir?] /Beşinci Şuâ / Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, İkinci Mesele, Şualar, s. 459. 

Üçüncü Mesele

[Sual: "Âhirzamanın müstebit hâkimleri, hususan Deccal'ın yalancı cennet ve cehennemleri bulunur." rivâyetinin bir tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Üçüncü Mesele, Şualar, s. 459. 

Dördüncü Mesele

[Sual: Rivâyette var ki: "Âhirzamanda, Allah Allah diyecek kalmaz.", bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Dördüncü Mesele, Şualar, s. 459. 

Şualar, s.460 

Beşinci Mes'ele

[Sual: Rivâyette vardır ki: "Âhirzamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar, uluhiyet dava edecekler ve kendilerine secde ettirecekler.", bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Beşinci Mesele, Şualar, s. 460. 

Altıncı Mesele

[Sual: Rivâyette var ki: "Fitne-i âhirzaman o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hâkim olmaz.", bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Altıncı Mesele, Şualar, s. 460. 

Şualar, s. 461. 

Yedinci Mesele

[Sual: Rivâyette var ki: "Süfyan büyük bir âlim olacak, ilim ile dalâlete düşer. Ve çok âlimler ona tâbi' olacaklar.", bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Yedinci Mesele, Şualar, s. 461. 

Sekizinci Mesele

[Sual: Rivâyetler, Deccal'ın dehşetli fitnesi İslâmlarda olacağını gösterir ki bütün ümmet istiaze etmiş, bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Sekizinci Mesele, Şualar, s. 461. 

Dokuzuncu Mesele:

[Sual: Rivâyetlerde, vukuat-ı Süfyaniye ve hâdisat-ı istikbaliye Şam'ın etrafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş, bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Dokuzuncu Mesele, Şualar, s. 461. 

Onuncu Mesele

[Sual: Rivâyetlerde, eşhas-ı âhirzamanın fevkalâde iktidarlarından bahsedilmiş, bunun tevili nedir?]/Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Onuncu Mesele, Şualar, s. 461. 

Şualar, s. 462 

On Birinci Mes'ele

[Sual: Rivâyette var ki: "Âhirzamanda bir erkek kırk kadına nezaret eder.", bunun tevili nasıldır?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On Birinci Mesele, Şualar, s.

462. 

On İkinci Mes'ele

[Sual: Rivâyetlerde var ki: "Deccal'ın birinci günü bir senedir, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür.", bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On İkinci Mesele, Şualar, s. 462. 

Şualar, s. 463 

On Üçüncü Mes'ele

[Sual: Kat'î ve sahih rivâyette var ki: "İsa Aleyhisselâm büyük Deccal'ı öldürür.", bunun tevili nasıldır?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On Üçüncü Mesele, Şualar, s. 463. 

On Dördüncü Mes'ele

[Sual: Rivâyette var ki: "Deccal'ın mühim kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tâbi olurlar.", bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On Dördüncü Mesele, Şualar, s. 463. 

On Beşinci Mes'ele

[Sual: Ye'cüc ve Me'cüc hâdisatının izahı ve rivâyetlerin tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On Beşinci Mesele, Şualar, s. 463. 

Şualar, s. 464 

On Altıncı Mes'ele

[Sual: Rivâyette var ki: -İsa Aleyhisselâm Deccal'ı öldürmesi münasebetiyle- "Deccal'ın fevkalâde büyük ve minareden daha yüksek bir azamet-i heykelde ve Hazret-i İsa Aleyhisselâm ona nisbeten çok küçük bulunduğunu" gösterir, bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On Altıncı Mesele, Şualar, s. 464. 

On Yedinci Mes'ele

[Sual: Rivâyette var ki: "Deccal çıktığı gün bütün dünya işitir ve kırk günde dünyayı gezer ve hârikulâde bir eşeği vardır.", bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On Yedinci Mesele, Şualar, s. 464. 

Şualar, s.465 

On Sekizinci Mesele

[Sual:Rivâyette var ki: "Ümmetim istikametle gitse, ona -İslâmiyetin galibâne hâkimiyeti ve hilâfetin saltanat müddeti- bir gün var.", bunun tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On Sekizinci Mesele, Şualar, s. 465. 

Şualar, s.466 

On Dokuzuncu Mesele

[Sual: Rivâyetlerde, âhirzamanın alâmetlerinden olan ve Âl-i Beyt-i Nebevî'den Hazret-i Mehdi'nin (R.A.) hakkında ayrı ayrı haberler var. Hattâ bir kısım ehl-i ilim ve ehl-i velâyet, eskide onun çıkmasına hükmetmişler, bunu tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, On Dokuzuncu Mesele, Şualar, s. 466. 

Yirminci Mesele:

[Sual: Güneşin mağribden çıkması ve zeminden dâbbet-ül arzın zuhuru rivâyetinin tevili nedir?] /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri, Yirminci Mesele, Şualar, s. 466. 

Şualar, s.467 

Sâbık Yirmi Aded Mes'elelere Bir Tetimme Olarak Üç Küçük Mes'eledir.

Birinci Mesele

Sual: Rivâyetlerde her iki deccala da "Mesih" namı verilmesinin hikmeti ve tevili nedir? /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı /Sâbık Yirmi Aded Mes'elelere Bir Tetimme Olarak Üç Küçük Mes'eledir, Birinci Mesele, Şualar, s. 467. 

Şualar, s.468 

İkinci Mes'ele:

Sual: Rivâyetlerde her iki Deccal'ın -büyük deccal ve süfyan- hârikulâde icraatlarından ve pek fevkalâde iktidarlarından ve heybetlerinden bahsedilmiş. Hattâ bedbaht bir kısım insanlar, onlara bir nevi uluhiyet isnat eder diye haber verilmiş, bunun sebebi ve izahı nedir? /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı /Sâbık Yirmi Aded Mes'elelere Bir Tetimme Olarak Üç Küçük Mes'eledir, İkinci Mesele, Şualar, s. 468.

Şualar, s. 470 

Üçüncü Küçük Mes'ele:

Medar-ı ibret üç hâdisedir.

Birinci Hâdise

Sual: Bir zaman Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Hazret-i Ömer Radıyallahü Anh'a Yahudi çocukları içinde birisini gösterdi, "İşte sureti" dedi. Hazret-i Ömer Radıyallahü Anh, "Öyle ise ben bunu öldüreceğim" dedi. Ferman etti: "Eğer bu Süfyan ve İslâm Deccalı olsa, sen öldüremezsin; eğer o olmazsa, onun suretiyle öldürülmez.", bu rivâyet neye işaret eder? /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı /Sâbık Yirmi Adet Mes'elelere Bir Tetimme Olarak Üç Küçük Mes'eledir, Üçüncü Küçük Mesele, Birinci Hadise, Şualar, s. 470.

İkinci Hâdise

Sual: İslâm Deccalı, Sûre-i "Ve't-tîni ve'z-zeytûni" manasını merak edip soruyor" diye çoklar nakletmişler, bunun izahı nedir? /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı /Sâbık Yirmi Adet Mes'elelere Bir Tetimme Olarak Üç Küçük Mes'eledir, Üçüncü Küçük Mesele, İkinci Hadise, Şualar, s. 470.

Şualar, s. 471. 

Üçüncü Hâdise

Sual: Bir rivâyette "İslâm Deccalı Horasan taraflarından zuhur edecek" denilmiş -bunun tevili nedir-? /Beşinci Şuâ /Beşinci Şua'ın İkinci Makamı /Sâbık Yirmi Adet Mes'elelere Bir Tetimme Olarak Üç Küçük Mes'eledir, Üçüncü Küçük Mesele, Üçüncü Hadise, Şualar, s. 471.

Şualar, s.472 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İnsan, bizim kendisini kerih bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki, şimdi o apaçık bir hasım kesilmektedir.

Yasin, 77

GÜNÜN HADİSİ

Her ölenin amel defteri kapanır. Yalnız Allah rızası için yurt sınırında nöbet bekleyenler müstesnadır

Riyazü's Salihin, 2/1297

TARİHTE BU HAFTA

*Süleyman Hilmi Tunahan Hz.lerinin Vefatı(16 Eylül 1959) *Adnan Menderes'in İdamı(17 Eylül 1961) *Ertuğrul Fırkateyni Japon Sularında Battı(18 Eylül 1890) *Efendimiz (s.a.v.) Hicret Ederken KUBA'yı Teşrif Ettiler(20 Eylül 622) *Yavuz Sultan Selim Han

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI