Cevaplar.Org

ŞUALAR ve Sualler-4

Dokuzuncu Şua (Onuncu Sözün Mühim Bir Zeyli ve Lahikasının Birinci Parçası) Şualar, s.179 Mukaddeme


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-02-22 10:06:34

Dokuzuncu Şua

(Onuncu Sözün Mühim Bir Zeyli ve Lahikasının Birinci Parçası)

Şualar, s.179 

Mukaddeme

[Sual: İman-ı haşrî; hayat-ı insaniyeye, onun hayat-ı içtimaiyesine neden lüzumlu ve zarurîdir?] / Dokuzuncu Şua / Mukaddeme, Şualar, s.179. 

Birinci Nokta

[Sual: Âhiret akidesi, neden hayat-ı içtimaiye ve şahsiye-i insaniyenin üss-ül esası ve saadetinin ve kemâlâtının esasatıdır?] / Dokuzuncu Şua /Mukaddeme, Birinci Nokta, Şualar, s.179. 

Şualar, s.181 

[Sual: İmanın beş rüknü, haşir ve neşrin vukuuna ve vücuduna ve dâr-ı âhiretin vücuduna ve açılmasına nasıl delâlet edip ister ve şehâdet edip talep eder?] /Dokuzuncu Şua /Mukaddeme, Birinci Nokta, Şualar, s.181.

Şualar, s.181 

İkinci Nokta

[Sual: Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risâletine delâlet eden bütün mucizeleri ve bütün delâil-i nübüvveti ve hakkaniyetinin bütün bürhanları, birden hakikat-ı haşriyenin tahakkukuna nasıl şehâdet ederek isbat ederler?] /Dokuzuncu Şua /Mukaddeme, İkinci Nokta, Şualar, s.181.

Şualar, s.186 

[Sual: Bütün kâinat ve hakikat-ı âlem, niçin Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın dirilmesini dava eder ve hayatını sahib-i kâinattan talep eder?] /Dokuzuncu Şua /Mukaddeme, İkinci Nokta, Şualar, s.186.

Şualar, s.187

[Sual: Niçin, kıyamet kopacak, haşir ve neşir olacak, dâr-ı mücazat ve mükâfat açılacak?] /Dokuzuncu Şua /Mukaddeme, İkinci Nokta, Şualar, s.187.

[Sual: Neden Allah varsa, elbette âhiret vardır?] /Dokuzuncu Şua /Mukaddeme, İkinci Nokta, Elhasıl, Şualar, s.187.

[Sual:  "Ve bi melâiketihî ve bi'l-kaderi hayrihi ve şerrihî mine'lllahi te'âlâ" olan iki rükn-ü îmanî, haşri istilzam edip kuvvetli bir surette âlem-i bekaya nasıl şehâdet ve delâlet eder?] /Dokuzuncu Şua /Mukaddeme, İkinci Nokta, (Elhasıl:'ın devamı), Şualar, s.187.

 

Şualar, s.189. 

On Birinci Şua

[Meyve Risalesi]

(Denizli Hapsinin Bir Meyvesidir)

[Sual: Zındıka ve küfr-ü mutlaka karşı Risâle-i Nur'un bir müdafaanamesi Denizli Hapsi'nde On Birinci Şua ile nasıl yapılmıştır?] /On Birinci Şua, Şualar, s.189. 

[Sual: Risale-i Nur'un çalıştığı nedir?] /On Birinci Şua, Şualar, s.189.

Şualar, s.190 

Meyve Risalesi

Birincisi

[Sual: Hâlikın bize ihsan ettiği 24 saat sermaye-i hayatın bir saatini niçin hayat-ı uhrevi için sarf etmeliyiz, etmezsek ne olur?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi, Birincisi, Şualar, s.190. 

Şualar, s.192. 

İkinci Meselenin Hülâsası

[Sual: Ölümün, hayattan istediği nedir, ölüm hakikatinin muammasını Risâle-i Nur nasıl hal ve keşfetmiş?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /İkinci Meselenin Hülâsası, Şualar, s.192. 

Şualar, s.195 

Üçüncü Mesele

[Sual: Ehl-i dalâlet ve sefahat; neden, elli-altmış sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilse idi şimdiki güldüklerine ve gayr-ı meşru keyiflerine nefretler ve teellümlerle ağlayacaklardı?]

/On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Üçüncü Mesele, Şualar, s.195. 

[Sual: Lezzet ve zevk için ölümü hatıra getirmeyip dalâlet ve sefahate atılan: "Biz hayatın herbir çeşit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz, bize karışma." diyen şahs-ı mânevîye ve insî bir şeytana cevap nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Üçüncü Mesele, Şualar, s.195. 

Şualar, s.196 

[Sual: İmanın bu dünyada verdiği binler faide ve neticelerinden birtek faide ve lezzeti nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Üçüncü Mesele, Şualar, s.196. 

Şualar,197 

Sual: "Hiç olmazsa hayvan gibi hayatımızı keyif ve lezzetle geçirmek için sefahat ve eğlencelerle bu ince şeyleri düşünmeyerek yaşayacağız." -diyen ehl-i sefahat ve dalâlete cevap nedir-?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Üçüncü Mes'ele, Şualar, s.197.  

Sual: "Hiç olmazsa ecnebi dinsizleri gibi yaşarız." -diyen mütemerrit şahıslara verilen cevap nedir-? /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Üçüncü Mesele, Şualar, s.197.  

Şualar, s.199 

Dördüncü Mesele

Sual: [Said Nursî'ye Sual]:"Küre-i arzı herc ü merce getiren ve İslâm mukadderatıyla alâkadar olan bu dehşetli harb-i umumîden elli gündür (şimdi -1946 - yedi seneden geçti aynı hâl) hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Hâlbuki bir kısım mütedeyyin ve âlim insanlar, cemaâti ve câmii bırakıp radyo dinlemeğe koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hâdise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var?" dediler. [bunlara cevap nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Dördüncü Mesele, Sual edildi ki, Şualar, s.199. 

Şualar, s.201 

Beşinci Mesele

[Sual: Gençlik nimetini neden iffette, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir?]

/On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Beşinci Mesele, Şualar, s.201. 

 Şualar, s.202 

Altıncı Mesele

[Sual: İmân-ı billâh rüknünün binler küllî bürhanlarından bir bürhanı nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Altıncı Mesele, Şualar, s.202. 

Sual: "Bize Hâlikımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar." diyen talebelere Said Nursî ne cevap veriyor? /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Altıncı Mesele, Şualar, s.202.

[Sual: Arz ve semavat, fenlerin diliyle Hâlik'ı nasıl tanıttırıyor?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Altıncı Mesele, Şualar, s.202.

[Sual: Kâinat, âhireti nasıl anlatıyor?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Altıncı Mesele, Şualar, s.202.

Şualar, s.205 

[Sual: Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır, O'nu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır, neden?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Altıncı Mesele, Şualar, s.205 

Şualar, s.206 

Yedinci Mesele

[Sual: "Bize âhiretimizi tam bildir. Tâ ki nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi yoldan çıkarmasın, daha böyle hapislere sokmasın.", diyen mahpuslara Said Nursî ahirete imanı nasıl anlatıyor?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Yedinci Mesele, Şualar, s.206. 

[Sual: Rabbimiz, âhireti nasıl anlatıyor?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Yedinci Mesele, Şualar, s.206.

[Sual: Peygamberimiz âhireti nasıl anlatıyor?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Yedinci Mesele, Şualar, s.206.

[Sual: Kur'ânımız, âhireti nasıl anlatıyor?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Yedinci Mesele, Şualar, s.206.

[Sual: Peygamberler ve mukaddes kitaplar âhireti nasıl anlatıyor?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Yedinci Mesele, Şualar, s.206.

[Sual: Melâikeler âhireti nasıl anlatıyor?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Yedinci Mesele, Şualar, s.206. 

[Sual: Kâinat, haşri ve âhireti nasıl gösterir ve ispat eder?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Yedinci Mesele, Şualar, s.206.

Şualar, s.216 

[Sual: Allah'ın; Hak, Hafîz, Hakîm, Cemil, Rahîm isimleri haşrin hak ve muhakkak olduğunu nasıl anlatıyor?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Yedinci Mesele, Şualar, s.216. 

Şualar, s.218 Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası

[Sual: Âhirete îmanın; hem âhiret saadetine, hem dünya saadetine dair temin ettiği faideler ve neticeler nelerdir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası, Şualar, s.218. 

[Sual: Âhirete îmanın, insanın hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyesine ait neticeleri nelerdir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası, Şualar, s.218.

[Sual: İnsandaki kuvve-i hayaliye neden "Cehennem de olsa beka isterim" diyor?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası, Şualar, s.218.

Şualar, s.222 

[Sual: Her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Eğer îman-ı âhiret o hanenin saadetinde hükmetmezse, o cenneti, cehenneme döner veyahut geçici eğlenceler ve sefahetlerle aklını uyutur, neden?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası, Şualar, s.222.

Şualar, s.224 

Birinci Nükte

[Sual: Cehennem fikri; îman meyvelerinin lezzetlerini, korkusuyla kaçırmıyor mu?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası, Birinci Nükte, Şualar, s.222.

Şualar, s.225 

İkinci Nükte

[Sual: Cehennem'in vücudu ve şiddetli azabı, Cenab-ı Hakk'ın hadsiz rahmet ve adâlet ve hikmetine zıddiyeti yok mu?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası, Şualar, İkinci Nükte, s.225.

Şualar, s.226 

[Sual: Küfrün -inkârın- mâhiyeti 'Cehennem'i nasıl bildirir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası, Şualar, İkinci Nükte, s.226.

[Sual: Küfür -inkâr- niçin hadsiz bir cinayettir, hadsiz bir azaba müstehak eder?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası, Şualar, İkinci Nükte, s.226.

Şualar, s.228 

[Sual: Kurban Bayramı'ında  "Allahu ekber"ler ile nev'-i beşerin beşten birisi, üç yüz milyon insanın birden "Allahu ekber" demesi; Arafat'ta ve îd'de hacıların beraber "Allahu ekber" demeleri, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bin üç yüz sene evvel âl ve sahabeleriyle söylediği ve emrettiği "Allahu ekber" kelâmının mânâsı nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası, Şualar, İkinci Nükte, s.228.

[Sual: Rububiyet-i İlahiyenin küllî tecellisine karşı geniş ve küllî bir ubudiyetle mukabele nasıl olur?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası, Şualar, İkinci Nükte, s.228.

Şualar, s.232 

Dokuzuncu Mesele

Sual: Neden bir cüz'ü hakikat-ı îmaniyeyi inkâr eden kâfir olur ve kabul etmeyen müslüman olmaz? Halbuki Allah'a ve âhirete îman bir güneş gibi o karanlığı izale etmek lâzım geliyor? /On Birinci Şua /Meyve Risalesi / Dokuzuncu Mesele, Şualar, s.232.

Sual: Neden bir rükün ve hakikat-ı îmaniyeyi inkâr eden mürtet olur, küfr-ü mutlaka düşer ve kabul etmeyen İslâmiyetten çıkar? Halbuki sair erkân-ı îmaniyeye îmanı varsa, onu küfr-ü mutlaktan kurtarmak lâzım geliyor? /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Dokuzuncu Mesele, Şualar, s.232.

Şualar, s.234 

Birinci Nokta

[Sual: İman-ı billâh, kendi hüccetleriyle hem sair rükünlerini, hem iman-ı bil'âhireti nasıl ispat eder?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Dokuzuncu Mesele, Birinci Nokta, Şualar, s.234.

[Sual: İmân-ı billâh, "bikütübihî ve rusülihî" yani peygamberlere ve mukaddes kitablara îmânı nasıl isbat eder?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Dokuzuncu Mesele, Birinci Nokta, Şualar, s.234.

Şualar, s.235 

[Sual: "Lâ ilâhe illallah" hakikati, bütün hüccetleriyle "Muhammedür Rasûlüllah" hakikatini nasıl ispat eder?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Dokuzuncu Mesele, Birinci Nokta, Şualar, s.235.

Şualar, s.236 

İkinci Nokta

[Sual: Kur'ân bütün semavî kitaplar, suhuflar ve başta Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ve bütün peygamberlerin (Aleyhimüsselâm) dâvaları ve davalarının esasları nelerdir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Dokuzuncu Mesele, İkinci Nokta, Şualar, s.236.

 [Sual: İmân-ı billâh hakikâti, hem melâikeye îman, hem kadere îman hakikatlerini nasıl isbat eder?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Dokuzuncu Mesele, İkinci Nokta, Şualar, s.236.

[Sual: İmânın altı rüknünün birbirlerinden ayrılmaları neden mümkün değildir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Dokuzuncu Mesele, İkinci Nokta, Şualar, s.236.

Şualar, s. 237 

Üçüncü Nokta

[Sual: "Elhamdülillâh", hadsiz, geniş mânasına mukabil gelecek bir cümle ile nasıl ifade edilir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Dokuzuncu Mesele, Üçüncü Nokta, Şualar, s.237.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ı tanımayan, tasdik etmeyen bir müslüman, niçin Allah'ı da (sıfâtıyla) daha tanımaz ve âhireti bilmez?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Dokuzuncu Mesele, Üçüncü Nokta, Şualar, s.237.

Şualar, s.238

Onuncu Mesele, Emirdağ Çiçeği

[Sual: Kur'ân'da olan tekrarata gelen itirazlara karşı cevap nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Onuncu Mesele, Emirdağ Çiçeği, Şualar, s.238.

Şualar, s.241 

[Sual: Neden, Kur'ân'a hava ve ziya gibi her dakika ihtiyaç ve iştiyak vardır?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Onuncu Mesele, Emirdağ Çiçeği, Şualar, s.241. 

Şualar, s.242 

[Sual: Tekrarat-ı Kur'âniye hangi esaslara bakıyor?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Onuncu Mesele, Emirdağ Çiçeği, Şualar, s.242. 

Şualar, s. 244 

Sual: "Bazan ehemmiyetli bir hakikat, sathî nazarlara görünmediğinden ve bazı makamlarda cüz'î ve âdi bir hâdiseden yüksek bir fezleke-i tevhidi veya küllî bir düsturu beyan etmekte münasebet bilinmediğinden, bir kusur tevehhüm edilir. Meselâ: "Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm, kardeşini bir hile ile alması" içinde ["Her ilim sahibinden üstün -daha iyi- bilen vardır." Yûsuf Sûresi: 12/76] diye gayet yüksek bir düsturun zikri, belâgatça münasebeti görünmüyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir?" /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Onuncu Mesele, Emirdağ Çiçeği, Bir Sual, Şualar, s.244. 

Sual: "Kur'ân'da sarîhan ve zımnen ve işareten, âhiret ve tevhidi ve beşerin mükâfat ve mücâzatını binler defa isbat edip nazara vermenin ve her sûrede, her sahifede, her makamda ders vermenin hikmeti nedir?" /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Onuncu Mesele, Emirdağ Çiçeği, İkinci Bir Sual, Şualar, s.244.

Şualar, s. 246 

[Sual: Kur'ân'ı dinlemeyen münkirlere Cehennem azabı ayn-ı adâlettir, neden?]

/On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Onuncu Mesele, Emirdağ Çiçeği, İkinci Bir Sual, Şualar, s.246.

Şualar, s.247 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm''ın küllî şahsiyet-i maneviyesi ve makam-ı kudsîsi, iki cihanın en parlak bir güneşi olduğuna ve bu hârika makama liyâkatına dair bir hüccet ve emâre nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Onuncu Mesele, Emirdağ Çiçeği, İkinci Bir Sual, Şualar, s.247.

 

Şualar, s. 248 

Bu Onuncu Meseleye Bir Hâtime Olarak İki Haşiye

Sual: "Kur'ân tercüme edilsin, tâ ne mal olduğu bilinsin." Yani, lüzumsuz tekraratı herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun, diyene cevap nedir? /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Onuncu Mesele, Emirdağ Çiçeği, Bu Onuncu Meseleye Bir Hâtime Olarak İki Haşiye, Birincisi, Şualar, s.248.

[Sual: Kur'ân'ın hakikî tercümesi kabil değil ve lisan-ı nahvî olan lisan-ı Arabî yerinde Kur'ân'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez, neden?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Onuncu Mesele, Emirdağ Çiçeği, Bu Onuncu Meseleye Bir Hâtime Olarak İki Haşiye, Birincisi, Şualar, s.248.

[Sual: Kâinat dolusu firak ve zevallere karşı hakikat-i Muhammediyenin (A.S.M.) getirdiği nur kalbe nasıl sürur ve imdat veriyor?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Onuncu Mesele, Emirdağ Çiçeği, Bu Onuncu Meseleye Bir Hâtime Olarak İki Haşiye, Hatimeden İkinci Haşiye, Şualar, s.248.

Şualar, s. 249 

[Sual: "Kimin için Allah var, ona her şey var ve kimin için yoksa her şey ona yoktur, hiçtir." neden, bunun izahı nedir?] /On Birinci Şua /Meyve Risalesi /Onuncu Mesele, Emirdağ Çiçeği, Bu Onuncu Meseleye Bir Hâtime Olarak İki Haşiye, İkinci Kısım Hikmetleri ise, Şualar, s.249.

Şualar, s. 250 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

İlimden istediğiniz kadar öğrenin. Vallahi onunla amel etmedikçe ilim toplamakta ecir kazanamazsınız. (İ.hatip takvimi)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI