Cevaplar.Org

ŞUALAR ve Sualler-3

Yedinci Şua Âyet-ül Kübra Bir Mukaddime ve İki Makam Şualar, s. 96 Mukaddime [Sual: “Ve mâ halaktü’l-cinne ve’l-inse illâ liya’büdûn.” ["Cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım.", Zâriyat Sûresi: 51/56] bu âyet-i uzmanın sırrıyla, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi nedir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /Mukaddime, Şualar, s. 96.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-02-15 11:05:49

Yedinci Şua

Âyet-ül Kübra

Bir Mukaddime ve İki Makam

Şualar, s. 96 

Mukaddime

[Sual: "Ve mâ halaktü'l-cinne ve'l-inse illâ liya'büdûn." ["Cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım.", Zâriyat Sûresi: 51/56] bu âyet-i uzmanın sırrıyla, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi nedir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /Mukaddime, Şualar, s. 96. 

[Sual: İnsanın vazife-i fıtratı ve farîza-i zimmeti; niçin marifetullah ve îman-ı billahtır ve Hâlik-ı Kâinat'ın vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /Mukaddime, Şualar, s. 96. 

[Sual: Bu asırda yakîn-i îmanîyi sarsan ve tereddüt veren vartalar nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra /Mukaddime, Şualar, s. 96. 

Şualar, s. 97.

[Sual: Fıtraten daimî bir hayat ve ebedî yaşamak isteyen ve hadsiz emelleri ve nihayetsiz elemleri bulunan bîçare insana, hayat-ı ebediyenin üss-ül esası ve anahtarı olan îman-ı billah ve marifetullah ve vesilelerinden başka olan şeyler ve kemâlâtlar, o insana nisbeten aşağıdır, çoğunun kıymetleri yoktur, neden?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra /Mukaddime, Şualar, s. 97. 

Birinci Mes'ele

[Sual: İspata karşı nefyin kıymeti yoktur ve kuvveti pek azdır, ne demektir, bunun izahı nasıldır?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra /Mukaddime, Birinci Mesele, Şualar, s. 97.

[Sual: İmana karşı gelen kâfir ve münkirlerin kesreti ve zâhiren çokluğunun kıymeti neden yoktur?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra /Mukaddime, Birinci Mesele, Şualar, s. 97. 

Şualar, s. 98 

İkinci Mesele

Sual: Bir fennin veya bir sanatın medar-ı münakaşa olmuş bir meselesinde, o fennin ve o sanatın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve âlim ve sanatkâr da olsalar, sözleri onda geçmez, hükümleri hüccet olmaz; o fennin icma-ı ülemasına dâhil sayılmazlar. [neden ve nasıl?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra /Mukaddime, İkinci Mesele, Şualar, s. 98. 

 

Şualar, s. 99. 

İkinci Mesele, Elhasıl.

[Sual: İtikad-ı küfriye kaç kısımdır?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /Mukaddime, İkinci Mesele, (2.) Elhasıl, Şualar, s. 98. 

Şualar, s. 100. 

[Sual: Nefiy kaç kısımdır?] /Yedinci Şua, Âyetü'l Kübra /Mukaddime, İkinci Mesele, Elhasıl, Şualar, s. 100. 

[Sual: Dünyaya ve kâinata ve âhirete ve asırlara bakan îmanî ve kudsî ve âmm ve muhit olan mes'eleleri nefy ve inkâr etmek niçin hiç bir cihetle ispat edilmez?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra /Mukaddime, İkinci Mesele, İkinci kısım ise, Şualar, s. 100.

İkinci Varta ve Çare-i Necat.

[Sual: Azamet ve kibriya ve nihayetsizlik noktasında darlaşan akıllar, niçin inkâra saparlar ve nefyederler?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra /Mukaddime, İkinci Mesele, İkinci varta ve çare-i necat, Şualar, s. 100.

Şualar, s. 102

Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, İkinci Makam

Kâinattan Halikını Soran Bir Seyyahın Müşâhedâtıdır.

[Sual: Kâinat Hâlikının vücûb-u vücudunu, vahdet ve ehadiyetini bildiren deliller nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 102.

[Sual: ["Yedi gök ve yer ve onların içindekiler O'nu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Onu tesbih etmesin; fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz ki O Halîmdir, Gafûrdur -günahları çokça bağışlar-." İsrâ Sûresi: 17/44] bu âyet-i muazzama, pek çok âyât-ı Kur'âniye gibi, kâinat Hâlikını nasıl bildirir?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 102.

[Sual: Bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen herbir misafir, gözünü açıp en parlak bir sahife-i tevhid olan semavata baktıkça neler görür?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 102.

Şualar, s. 107

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat eden mütefekkir misafire, küre-i arz tevhidi nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 107.

Şualar, s.109 

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat eden mütefekkir misafire, denizler ve büyük nehirler tevhidi nasıl anlatır?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 109.

Şualar, s.110 

[Sual: Seyahat-ı fikriyede bulunan, kâinattan Hâlikını soran, mütefekkir yolcuya dağlar ve sahralar tevhidi nasıl gösteriyor?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 110.

Şualar, s.111 

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat eden mütefekkir misafire dağda sahrada gezerken eşcar ve nebatat –ağaçlar ve bitkiler- âlemi, tevhide nasıl delâlet ve şehâdet ediyor?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 111.

[Sual: Bütün ağaç ve nebatat envâları lisan-ı halleriyle beraber "Lâ ilâhe illâ hû" diyorlar gibi müsebbihane şehâdet getirdikleri ve"Lâ ilâhe illâ hû"dediklerine delâlet eden hakikatler nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 111.

Şualar, s.113 

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat-ı fikriyede bulunan dünya yolcusuna hayvanat ve tuyur -kuşlar- âlemi tevhidi nasıl gösteriyor?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 113.

Şualar, s.114 

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat-ı fikriyede bulunan dünya yolcusuna hayvanat ve kuşlar âleminin, Hallak ve Rezzaklarına şükür ve vahdaniyetine şehâdet getirdiklerine delâlet eden muazzam ve muhit hakikatler nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 114.

Şualar, s.115

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat-ı fikriyede bulunan mütefekkir dünya yolcusuna insanlar âlemi içinde enbiyalar, tevhidi nasıl iddia ve ilan ediyorlar?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 115.

Şualar, s.117 

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat-ı fikriyede bulunan dünya yolcusuna; ulema, asfiya ve sıddıkîn denilen mütebahhir, müçtehid muhakkikler vücûb-u vücud ve vahdeti ve mesâail-i îmaniyeyi nasıl ispat ediyorlar?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 117.

[Sual: Seyahat-ı fikriyede bulunan, kâinattan Hâlikını soran, mütefekkir yolcuya tekyeler, zaviyeler, vücûb-u vücud ve vahdet-i Rabbaniyeyi nasıl ilân ediyorlar?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 117.

Şualar, s.119 

[Sual: Seyahat-ı fikriyede bulunan, kâinattan Hâlikını soran, mütefekkir yolcuya semavat ehl-i olan melâike, kâinat Hâlikının vücûb-u vücuduna ve vahdetine ve sıfât-ı kudsiyesine nasıl şehâdet ediyor?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 119.

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat-ı fikriyede bulunan mütefekkir dünya yolcusuna, müstakim ve münevver akıllar, selim ve nurani kalpler îman ve tevhidi nasıl gösteriyor?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 119.

Şualar, s.121 

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat-ı fikriyede bulunan mütefekkir dünya yolcusuna âlem-i gayb ne diyor?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 121.

Şualar, s.122

[Sual: Vahyin hakikati, hangi hakikat-i kudsiyeleri ifade eder?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 122.

[Sual: İlhamla vahyin farkı nedir, ilhamlar nasıl bir mükâlemedir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 122.

Şualar, s.123 

[Sual: İlhamın, mahiyeti ile hikmeti ve neticesi nelerden terekküp ediyor?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 123.

Şualar, s.124 

[Sual: İlhamlar, kâinat Hâlikının, vücûb-u vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine nasıl delâlet ve şehâdet eder?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 124.

Şualar, s.125 

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat-ı fikriyede bulunan mütefekkir dünya seyyahına Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm tevhidi nasıl ilan ve ilam ediyor?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 125.

[Sual: Kâinattan, mâlikini soran ve Hâlikını arayan dünya seyyahına, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın kıymetini, sözlerinin hakkaniyetini ve haberlerinin doğruluğunu gösteren deliller nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 125.

Şualar, s.130 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, niçin benî-âdemin medar-ı şerefi ve bu âlemin medar-ı iftiharıdır?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 130.

[Sual: Niçin, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'a, "Fahr-i Âlem" ve "Şeref-i Benî-Âdem" denilmesi pek lâyıktır?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 130.

[Sual: Bu âlemde en mühim zât niçin Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 130.

[Sual: Hâlık-ı kâinat hakkında en mühim söz niçin Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmındır?]

/Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 130.

[Sual: "Bu kâinatın mânevî güneşi ve Hâlik'ın en parlak bir bürhanı, Habibullah denilen Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır.", O'nun Hâlik-ı kâinata şehâdetini teyit ve tasdik ve imza eden icmâlar nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 130.

Şualar, s.131 

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın Hâlik-ı kâinatın kitabı olduğu nasıl ispat edilir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 131.

Şualar, s.138 

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, mütefekkir misafire kâinatın heyet-i mecmuası, tevhidi nasıl gösteriyor?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 138.

Birinci Hakikat

[Sual: Usûlü'd-din ve ilm-i kelâm'ın ispat ettiği, Sâni'in mevcudiyetini ve vahdetini bildiren "hudûs" ve "imkân" hakikatleri nedir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, Birinci Hakikat, s. 138.

Şualar, s.140 

İkinci Hakikat:

[Sual: Kâinattaki teâvün hakikati nedir, teâvün hakikati Sâni'in mevcudiyetini, rububiyetini nasıl gösteriyor?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, İkinci Hakikats. 140.

Şualar, s.142 

[Sual: Hâlik-ı kâinatı hâzırane ve muhâtabâne tanımak nasıl olur?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, s. 142.

[Sual: Hâlık-ı kâinatı, esma-i hüsnasıyla ve sıfât-ı kudsiyesiyle nasıl tanıyabiliriz?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, s. 142.

Şualar, s.143

[Sual: Mevsufsuz bir sıfat, sanatkârsız bir san'at neden mümkün değildir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, s. 143.

Şualar, s.144 

[Sual: Faaliyet hakikati içinde tezahür eden şuunat ve tasarrufat, Rububiyet hakikatini nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, s. 144.

[Sual: Tezahür-ü rububiyet hakikatı Uluhiyet hakikatini nasıl bildirir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, s. 144.

[Sual: Hayat sıfatı, Zât-ı Hayy-ı Kayyum'u nasıl bildirir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, s. 144.

[Sual: Görmek ve işitmek, ihtiyar etmek ve konuşmak sıfatlarının herbiri Zât-ı Akdes'i nasıl bildirir, tanıttırır?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, s. 144.

[Sual: Kelâm sıfatı, Zât-ı Akdesi nasıl tanıttırır?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, s. 145.

[Sual: "Konuşmak" hakikati, Mütekellim-i Ezelînin mevcudiyetine ve vahdetine nasıl şehâdet eder? /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, (2.) İkinci Hakikat, s. 145.

Şualar, 148. 

Yedinci Şua, İkinci Bab

(Berahin-i Tevhidiyeye Dairdir.)

[Sual: Vahdeti bedahet derecesinde istilzam edip isteyen, kâinatı istila eden hakikat-ı kudsiyeler nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, s. 148.

Birinci Hakikat

[Sual: "Uluhiyet-i mutlaka" hakikati Vâcib-ül Vücud'un vahdetini nasıl istilzam edip ister?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Birinci Hakikat, s. 148.

Şualar, 149

İkinci Hakikat

[Sual: Kâinattaki "Rububiyet-i mutlaka" hakikati Vâcib-ül Vücud'un vahdetini nasıl gösterir?]

/Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, İkinci Hakikat, s. 148.

Üçüncü Hakikat

[Sual: Kâinattaki "Kemâlât" hakikati Vâcib-ül Vücud'un vahdetini nasıl gösterir?]/Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Hakikat, s. 149.

Şualar, s.150 

Dördüncü Hakikat

[Sual: Kâinatta "Hâkimiyet" hakikati Vâcib-ül Vücud'un vahdetini nasıl gösterir?]

/Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Dördüncü Hakikat, s. 150.

Şualar, s.151 

[Sual: Ehl-i îmanın, hususan ehl-i tarîkatın her vakit tekrarla "Lâ ilâhe illâ hu" demeleri neyi gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Dördüncü Hakikat, s. 151.

Şualar, s. 152. 

[Sual: Kâinatta hükmeden ve kâinatı istila eden muhit hakikatler hangileridir, bunlar tevhidi nasıl ispat eder?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Dördüncü Hakikat, s. 152.

Şualar, s.152 

Birincisi:

[Sual: Kâinatta hükmeden ve kâinatı istila eden Kibriya ve Azamet hakikati, Vahdeti nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Dördüncü Hakikat, Birincisi, s. 152.

Şualar, 153. 

İkinci Hakikat

[Sual: Kâinatta tasarrufları görülen ef'âl-i Rabbâniye, Vahdeti nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, İkinci Hakikat, s. 153.

Şualar, s. 154. 

Birincisi

[Sual: Balarısı, efâl-i Rabbaniyeyi gösteren nasıl bir mucize-i kudrettir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, İkinci Hakikat, Birincisi, s. 154.

İkinci Âyet

[Sual: [Ehlî hayvanlarda da size ibret vardır. Onların karınlarında kan ile fışkı arasından, içenlere hâlis, içimi kolay süt içiririz." Nahl Sûresi: 16/66] âyeti bedâhetle vahdeti nasıl isbat eder?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, İkinci Hakikat, İkinci Âyet, s. 154.

Üçüncü âyet:

[Sual: Âyet [Nahl Sûresi: 16/67]: "Aklı bulunanlara, iki meyvede –hurma ve üzümde- tevhid için büyük bir âyet, bir delil ve bir hüccet vardır." der, bunlarda tevhide nasıl delil ve hüccet vardır?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, İkinci Hakikat, Üçüncü Âyet, s. 154.

Şualar, s.155 

Üçüncü Hakikat

[Sual: "Mevcudatın ve bilhassa nebatat ve hayvanatın, sürat-i mutlaka içinde kesret-i mutlaka ve intizam-ı mutlak ile ve suhûlet-i mutlaka içinde gayet hüsn-ü sanat ve meharet ve ittikan ve intizam ile ve mebzuliyet-i mutlaka ve ihtilat-ı mutlak içinde gayet kıymettarlık ve tam imtiyaz ile icatları, nasıl bir hakikattir, bunlar neyi gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Hakikat, s. 155.

[Sual: Hilkat-ı kâinatın en gizli ve bilinmez ve felsefeyi idrakinden âciz bırakan muamması nedir ve bu muamma nasıl bilinir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Hakikat, s. 155.

[Sual: Kâinatta en büyük bir küll, en küçük bir cüz'î gibi olması ve en çok ve en az farkı bulunmaması; hem bu hayretli hikmet ve bu azametli tılsım ve tavr-ı aklın haricindeki bu muamma nasıl hall ve keşf ve ispat edilir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Hakikat, s. 155.

Şualar, s.156 

Üçüncü Hakikat, Birinci Sır.

[Sual: Bir şey zâtî olsa, onun zıddı o zâta ârız olamaz, neden?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Hakikat, Birinci Sır, s. 156.

[Sual: Kudretin zıddı olan acz, Zât-ı Kadîr'e ârız olması neden mümkün olmaz?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Hakikat, Birinci Sır, s. 156.

Şualar, s.157 

İkinci Sır:

[Sual: Kudret-i Zâtiye-i Ezeliye, hadsiz eşyayı birtek şey gibi îcat eder, büyük ve küçük, çok ve az, cüz'î ve küllî birdir, hiçbiri ona ağır gelmez, nasıl?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Hakikat, İkinci Sır, s. 157.

Şualar, s.159 

[Sual: Mevcudatın vücutları, tevhidi ve Sânilerinin, Vâhid olduğunu ve kâinatın Rububiyet cihetinde, tecezzi ve inkısam kabul etmez bir küll ve küllî hükmünde bulunduğunu nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Dördüncü Hakikat, s. 159.

Şualar, s. 159 

Dördüncü Hakikat

[Sual: Hâlik-ı kâinat, sanatça çok kıymettar şeyleri, bize çok ucuz verir, ihsan eder, bu çok kıymettar nimetlerin makbul fiyatları nedir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Dördüncü Hakikat, İkinci Sır, s. 159.

Şualar, s.160 

Beşinci Hakikat:

[Sual: Kâinatın mecmuunda, küllî olsun cüz'î olsun herbir şeyde bulunan intizam tevhidi nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Beşinci Hakikat, s. 160.

[Sual: Dünyada görülen "tasvir, tedvir ve terbiye" gibi fiiller tevhidi nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Beşinci Hakikat, s. 163.

Şualar, s.163 

[Sual: İmam-ı Rabbanî Ahmed-i Farukî ders verirken niçin: "Bütün tarîkatların en mühim neticesi, hakâik-ı îmaniyenin inkişafıdır." diyordu?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Beşinci Hakikat, s. 163.

Şualar, s.164 

Üçüncü menzil, Birinci Hakikat.

[Sual: Kâinatta tevhidi gösteren muazzam ve muhit hakikatler nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Menzil, Birinci Hakikat, s. 164.

[Sual: "Kâinattaki Fettahiyet" hakikati, Vâcib-ül Vücud'u nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Menzil, Birinci Hakikat, s. 164.

Şualar, s.165 

[Sual: "Kâinatta "Rahmaniyet" hakikati nasıl tezahür ediyor, tevhidi nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Menzil, Birinci Hakikat, s. 165.

Şualar, s.167 

[Sual: "Kâinattaki "Müdebbiriyet ve idare hakikati", Vâcibü'l-Vücud'u, tevhidi nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Menzil, Birinci Hakikat, s. 167.

Şualar, s.169 

Üçüncü menzil, Dördüncü Hakikat

[Sual: "Kâinatta "Rahîmiyet ve Rezzakıyet hakikati" nasıl tezahür ediyor, tevhidi nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Menzil, Dördünci Hakikat, s. 169.

Şualar, s.170 

[Sual: Kaç çeşit rızık vardır?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Menzil, Dördünci Hakikat, s. 169.

Şualar, s. 171. 

[Sual: Mide rızık ister; insanın kalp, ruh, akıl, göz, kulak ve ağız gibi lâtife ve duygularının rızıkları nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Menzil, Dördünci Hakikat, s. 171.

İhtar

Şualar, s.176 

Sual: Risâle-i Nur'un îman ve tevhid için büyük tahşidatları ve küllî teçhizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muannid bir dinsizi susturmak için yüzde birisi kâfi iken, neden bu derece hararetle daha yeni tahşidat yapıyor? /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, İhtar, Mânevî bir muhaverede bir sual ve cevabı, s. 176.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın.

Fâtır, 5

GÜNÜN HADİSİ

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI