Cevaplar.Org

ŞUALAR ve Sualler-3

Yedinci Şua Âyet-ül Kübra Bir Mukaddime ve İki Makam Şualar, s. 96 Mukaddime [Sual: “Ve mâ halaktü’l-cinne ve’l-inse illâ liya’büdûn.” ["Cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım.", Zâriyat Sûresi: 51/56] bu âyet-i uzmanın sırrıyla, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi nedir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /Mukaddime, Şualar, s. 96.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-02-15 11:05:49

Yedinci Şua

Âyet-ül Kübra

Bir Mukaddime ve İki Makam

Şualar, s. 96 

Mukaddime

[Sual: "Ve mâ halaktü'l-cinne ve'l-inse illâ liya'büdûn." ["Cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım.", Zâriyat Sûresi: 51/56] bu âyet-i uzmanın sırrıyla, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi nedir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /Mukaddime, Şualar, s. 96. 

[Sual: İnsanın vazife-i fıtratı ve farîza-i zimmeti; niçin marifetullah ve îman-ı billahtır ve Hâlik-ı Kâinat'ın vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /Mukaddime, Şualar, s. 96. 

[Sual: Bu asırda yakîn-i îmanîyi sarsan ve tereddüt veren vartalar nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra /Mukaddime, Şualar, s. 96. 

Şualar, s. 97.

[Sual: Fıtraten daimî bir hayat ve ebedî yaşamak isteyen ve hadsiz emelleri ve nihayetsiz elemleri bulunan bîçare insana, hayat-ı ebediyenin üss-ül esası ve anahtarı olan îman-ı billah ve marifetullah ve vesilelerinden başka olan şeyler ve kemâlâtlar, o insana nisbeten aşağıdır, çoğunun kıymetleri yoktur, neden?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra /Mukaddime, Şualar, s. 97. 

Birinci Mes'ele

[Sual: İspata karşı nefyin kıymeti yoktur ve kuvveti pek azdır, ne demektir, bunun izahı nasıldır?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra /Mukaddime, Birinci Mesele, Şualar, s. 97.

[Sual: İmana karşı gelen kâfir ve münkirlerin kesreti ve zâhiren çokluğunun kıymeti neden yoktur?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra /Mukaddime, Birinci Mesele, Şualar, s. 97. 

Şualar, s. 98 

İkinci Mesele

Sual: Bir fennin veya bir sanatın medar-ı münakaşa olmuş bir meselesinde, o fennin ve o sanatın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve âlim ve sanatkâr da olsalar, sözleri onda geçmez, hükümleri hüccet olmaz; o fennin icma-ı ülemasına dâhil sayılmazlar. [neden ve nasıl?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra /Mukaddime, İkinci Mesele, Şualar, s. 98. 

 

Şualar, s. 99. 

İkinci Mesele, Elhasıl.

[Sual: İtikad-ı küfriye kaç kısımdır?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /Mukaddime, İkinci Mesele, (2.) Elhasıl, Şualar, s. 98. 

Şualar, s. 100. 

[Sual: Nefiy kaç kısımdır?] /Yedinci Şua, Âyetü'l Kübra /Mukaddime, İkinci Mesele, Elhasıl, Şualar, s. 100. 

[Sual: Dünyaya ve kâinata ve âhirete ve asırlara bakan îmanî ve kudsî ve âmm ve muhit olan mes'eleleri nefy ve inkâr etmek niçin hiç bir cihetle ispat edilmez?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra /Mukaddime, İkinci Mesele, İkinci kısım ise, Şualar, s. 100.

İkinci Varta ve Çare-i Necat.

[Sual: Azamet ve kibriya ve nihayetsizlik noktasında darlaşan akıllar, niçin inkâra saparlar ve nefyederler?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra /Mukaddime, İkinci Mesele, İkinci varta ve çare-i necat, Şualar, s. 100.

Şualar, s. 102

Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, İkinci Makam

Kâinattan Halikını Soran Bir Seyyahın Müşâhedâtıdır.

[Sual: Kâinat Hâlikının vücûb-u vücudunu, vahdet ve ehadiyetini bildiren deliller nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 102.

[Sual: ["Yedi gök ve yer ve onların içindekiler O'nu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Onu tesbih etmesin; fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz ki O Halîmdir, Gafûrdur -günahları çokça bağışlar-." İsrâ Sûresi: 17/44] bu âyet-i muazzama, pek çok âyât-ı Kur'âniye gibi, kâinat Hâlikını nasıl bildirir?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 102.

[Sual: Bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen herbir misafir, gözünü açıp en parlak bir sahife-i tevhid olan semavata baktıkça neler görür?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 102.

Şualar, s. 107

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat eden mütefekkir misafire, küre-i arz tevhidi nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 107.

Şualar, s.109 

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat eden mütefekkir misafire, denizler ve büyük nehirler tevhidi nasıl anlatır?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 109.

Şualar, s.110 

[Sual: Seyahat-ı fikriyede bulunan, kâinattan Hâlikını soran, mütefekkir yolcuya dağlar ve sahralar tevhidi nasıl gösteriyor?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 110.

Şualar, s.111 

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat eden mütefekkir misafire dağda sahrada gezerken eşcar ve nebatat –ağaçlar ve bitkiler- âlemi, tevhide nasıl delâlet ve şehâdet ediyor?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 111.

[Sual: Bütün ağaç ve nebatat envâları lisan-ı halleriyle beraber "Lâ ilâhe illâ hû" diyorlar gibi müsebbihane şehâdet getirdikleri ve"Lâ ilâhe illâ hû"dediklerine delâlet eden hakikatler nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 111.

Şualar, s.113 

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat-ı fikriyede bulunan dünya yolcusuna hayvanat ve tuyur -kuşlar- âlemi tevhidi nasıl gösteriyor?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 113.

Şualar, s.114 

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat-ı fikriyede bulunan dünya yolcusuna hayvanat ve kuşlar âleminin, Hallak ve Rezzaklarına şükür ve vahdaniyetine şehâdet getirdiklerine delâlet eden muazzam ve muhit hakikatler nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 114.

Şualar, s.115

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat-ı fikriyede bulunan mütefekkir dünya yolcusuna insanlar âlemi içinde enbiyalar, tevhidi nasıl iddia ve ilan ediyorlar?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 115.

Şualar, s.117 

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat-ı fikriyede bulunan dünya yolcusuna; ulema, asfiya ve sıddıkîn denilen mütebahhir, müçtehid muhakkikler vücûb-u vücud ve vahdeti ve mesâail-i îmaniyeyi nasıl ispat ediyorlar?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 117.

[Sual: Seyahat-ı fikriyede bulunan, kâinattan Hâlikını soran, mütefekkir yolcuya tekyeler, zaviyeler, vücûb-u vücud ve vahdet-i Rabbaniyeyi nasıl ilân ediyorlar?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 117.

Şualar, s.119 

[Sual: Seyahat-ı fikriyede bulunan, kâinattan Hâlikını soran, mütefekkir yolcuya semavat ehl-i olan melâike, kâinat Hâlikının vücûb-u vücuduna ve vahdetine ve sıfât-ı kudsiyesine nasıl şehâdet ediyor?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 119.

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat-ı fikriyede bulunan mütefekkir dünya yolcusuna, müstakim ve münevver akıllar, selim ve nurani kalpler îman ve tevhidi nasıl gösteriyor?] /Yedinci Şua, Âyetü'l-Kübra, /İkinci Makam, s. 119.

Şualar, s.121 

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat-ı fikriyede bulunan mütefekkir dünya yolcusuna âlem-i gayb ne diyor?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 121.

Şualar, s.122

[Sual: Vahyin hakikati, hangi hakikat-i kudsiyeleri ifade eder?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 122.

[Sual: İlhamla vahyin farkı nedir, ilhamlar nasıl bir mükâlemedir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 122.

Şualar, s.123 

[Sual: İlhamın, mahiyeti ile hikmeti ve neticesi nelerden terekküp ediyor?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 123.

Şualar, s.124 

[Sual: İlhamlar, kâinat Hâlikının, vücûb-u vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine nasıl delâlet ve şehâdet eder?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 124.

Şualar, s.125 

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, dünya memleketinde seyahat-ı fikriyede bulunan mütefekkir dünya seyyahına Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm tevhidi nasıl ilan ve ilam ediyor?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 125.

[Sual: Kâinattan, mâlikini soran ve Hâlikını arayan dünya seyyahına, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın kıymetini, sözlerinin hakkaniyetini ve haberlerinin doğruluğunu gösteren deliller nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 125.

Şualar, s.130 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, niçin benî-âdemin medar-ı şerefi ve bu âlemin medar-ı iftiharıdır?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 130.

[Sual: Niçin, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'a, "Fahr-i Âlem" ve "Şeref-i Benî-Âdem" denilmesi pek lâyıktır?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 130.

[Sual: Bu âlemde en mühim zât niçin Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 130.

[Sual: Hâlık-ı kâinat hakkında en mühim söz niçin Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmındır?]

/Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 130.

[Sual: "Bu kâinatın mânevî güneşi ve Hâlik'ın en parlak bir bürhanı, Habibullah denilen Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır.", O'nun Hâlik-ı kâinata şehâdetini teyit ve tasdik ve imza eden icmâlar nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 130.

Şualar, s.131 

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın Hâlik-ı kâinatın kitabı olduğu nasıl ispat edilir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 131.

Şualar, s.138 

[Sual: Kâinattan Hâlikını soran, mütefekkir misafire kâinatın heyet-i mecmuası, tevhidi nasıl gösteriyor?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, s. 138.

Birinci Hakikat

[Sual: Usûlü'd-din ve ilm-i kelâm'ın ispat ettiği, Sâni'in mevcudiyetini ve vahdetini bildiren "hudûs" ve "imkân" hakikatleri nedir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, Birinci Hakikat, s. 138.

Şualar, s.140 

İkinci Hakikat:

[Sual: Kâinattaki teâvün hakikati nedir, teâvün hakikati Sâni'in mevcudiyetini, rububiyetini nasıl gösteriyor?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, İkinci Hakikats. 140.

Şualar, s.142 

[Sual: Hâlik-ı kâinatı hâzırane ve muhâtabâne tanımak nasıl olur?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, s. 142.

[Sual: Hâlık-ı kâinatı, esma-i hüsnasıyla ve sıfât-ı kudsiyesiyle nasıl tanıyabiliriz?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, s. 142.

Şualar, s.143

[Sual: Mevsufsuz bir sıfat, sanatkârsız bir san'at neden mümkün değildir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, s. 143.

Şualar, s.144 

[Sual: Faaliyet hakikati içinde tezahür eden şuunat ve tasarrufat, Rububiyet hakikatini nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, s. 144.

[Sual: Tezahür-ü rububiyet hakikatı Uluhiyet hakikatini nasıl bildirir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, s. 144.

[Sual: Hayat sıfatı, Zât-ı Hayy-ı Kayyum'u nasıl bildirir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, s. 144.

[Sual: Görmek ve işitmek, ihtiyar etmek ve konuşmak sıfatlarının herbiri Zât-ı Akdes'i nasıl bildirir, tanıttırır?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, s. 144.

[Sual: Kelâm sıfatı, Zât-ı Akdesi nasıl tanıttırır?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, s. 145.

[Sual: "Konuşmak" hakikati, Mütekellim-i Ezelînin mevcudiyetine ve vahdetine nasıl şehâdet eder? /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Makam, (2.) Birinci Hakikat, (2.) İkinci Hakikat, s. 145.

Şualar, 148. 

Yedinci Şua, İkinci Bab

(Berahin-i Tevhidiyeye Dairdir.)

[Sual: Vahdeti bedahet derecesinde istilzam edip isteyen, kâinatı istila eden hakikat-ı kudsiyeler nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, s. 148.

Birinci Hakikat

[Sual: "Uluhiyet-i mutlaka" hakikati Vâcib-ül Vücud'un vahdetini nasıl istilzam edip ister?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Birinci Hakikat, s. 148.

Şualar, 149

İkinci Hakikat

[Sual: Kâinattaki "Rububiyet-i mutlaka" hakikati Vâcib-ül Vücud'un vahdetini nasıl gösterir?]

/Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, İkinci Hakikat, s. 148.

Üçüncü Hakikat

[Sual: Kâinattaki "Kemâlât" hakikati Vâcib-ül Vücud'un vahdetini nasıl gösterir?]/Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Hakikat, s. 149.

Şualar, s.150 

Dördüncü Hakikat

[Sual: Kâinatta "Hâkimiyet" hakikati Vâcib-ül Vücud'un vahdetini nasıl gösterir?]

/Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Dördüncü Hakikat, s. 150.

Şualar, s.151 

[Sual: Ehl-i îmanın, hususan ehl-i tarîkatın her vakit tekrarla "Lâ ilâhe illâ hu" demeleri neyi gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Dördüncü Hakikat, s. 151.

Şualar, s. 152. 

[Sual: Kâinatta hükmeden ve kâinatı istila eden muhit hakikatler hangileridir, bunlar tevhidi nasıl ispat eder?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Dördüncü Hakikat, s. 152.

Şualar, s.152 

Birincisi:

[Sual: Kâinatta hükmeden ve kâinatı istila eden Kibriya ve Azamet hakikati, Vahdeti nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Dördüncü Hakikat, Birincisi, s. 152.

Şualar, 153. 

İkinci Hakikat

[Sual: Kâinatta tasarrufları görülen ef'âl-i Rabbâniye, Vahdeti nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, İkinci Hakikat, s. 153.

Şualar, s. 154. 

Birincisi

[Sual: Balarısı, efâl-i Rabbaniyeyi gösteren nasıl bir mucize-i kudrettir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, İkinci Hakikat, Birincisi, s. 154.

İkinci Âyet

[Sual: [Ehlî hayvanlarda da size ibret vardır. Onların karınlarında kan ile fışkı arasından, içenlere hâlis, içimi kolay süt içiririz." Nahl Sûresi: 16/66] âyeti bedâhetle vahdeti nasıl isbat eder?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, İkinci Hakikat, İkinci Âyet, s. 154.

Üçüncü âyet:

[Sual: Âyet [Nahl Sûresi: 16/67]: "Aklı bulunanlara, iki meyvede –hurma ve üzümde- tevhid için büyük bir âyet, bir delil ve bir hüccet vardır." der, bunlarda tevhide nasıl delil ve hüccet vardır?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, İkinci Hakikat, Üçüncü Âyet, s. 154.

Şualar, s.155 

Üçüncü Hakikat

[Sual: "Mevcudatın ve bilhassa nebatat ve hayvanatın, sürat-i mutlaka içinde kesret-i mutlaka ve intizam-ı mutlak ile ve suhûlet-i mutlaka içinde gayet hüsn-ü sanat ve meharet ve ittikan ve intizam ile ve mebzuliyet-i mutlaka ve ihtilat-ı mutlak içinde gayet kıymettarlık ve tam imtiyaz ile icatları, nasıl bir hakikattir, bunlar neyi gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Hakikat, s. 155.

[Sual: Hilkat-ı kâinatın en gizli ve bilinmez ve felsefeyi idrakinden âciz bırakan muamması nedir ve bu muamma nasıl bilinir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Hakikat, s. 155.

[Sual: Kâinatta en büyük bir küll, en küçük bir cüz'î gibi olması ve en çok ve en az farkı bulunmaması; hem bu hayretli hikmet ve bu azametli tılsım ve tavr-ı aklın haricindeki bu muamma nasıl hall ve keşf ve ispat edilir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Hakikat, s. 155.

Şualar, s.156 

Üçüncü Hakikat, Birinci Sır.

[Sual: Bir şey zâtî olsa, onun zıddı o zâta ârız olamaz, neden?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Hakikat, Birinci Sır, s. 156.

[Sual: Kudretin zıddı olan acz, Zât-ı Kadîr'e ârız olması neden mümkün olmaz?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Hakikat, Birinci Sır, s. 156.

Şualar, s.157 

İkinci Sır:

[Sual: Kudret-i Zâtiye-i Ezeliye, hadsiz eşyayı birtek şey gibi îcat eder, büyük ve küçük, çok ve az, cüz'î ve küllî birdir, hiçbiri ona ağır gelmez, nasıl?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Hakikat, İkinci Sır, s. 157.

Şualar, s.159 

[Sual: Mevcudatın vücutları, tevhidi ve Sânilerinin, Vâhid olduğunu ve kâinatın Rububiyet cihetinde, tecezzi ve inkısam kabul etmez bir küll ve küllî hükmünde bulunduğunu nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Dördüncü Hakikat, s. 159.

Şualar, s. 159 

Dördüncü Hakikat

[Sual: Hâlik-ı kâinat, sanatça çok kıymettar şeyleri, bize çok ucuz verir, ihsan eder, bu çok kıymettar nimetlerin makbul fiyatları nedir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Dördüncü Hakikat, İkinci Sır, s. 159.

Şualar, s.160 

Beşinci Hakikat:

[Sual: Kâinatın mecmuunda, küllî olsun cüz'î olsun herbir şeyde bulunan intizam tevhidi nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Beşinci Hakikat, s. 160.

[Sual: Dünyada görülen "tasvir, tedvir ve terbiye" gibi fiiller tevhidi nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Beşinci Hakikat, s. 163.

Şualar, s.163 

[Sual: İmam-ı Rabbanî Ahmed-i Farukî ders verirken niçin: "Bütün tarîkatların en mühim neticesi, hakâik-ı îmaniyenin inkişafıdır." diyordu?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Beşinci Hakikat, s. 163.

Şualar, s.164 

Üçüncü menzil, Birinci Hakikat.

[Sual: Kâinatta tevhidi gösteren muazzam ve muhit hakikatler nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Menzil, Birinci Hakikat, s. 164.

[Sual: "Kâinattaki Fettahiyet" hakikati, Vâcib-ül Vücud'u nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Menzil, Birinci Hakikat, s. 164.

Şualar, s.165 

[Sual: "Kâinatta "Rahmaniyet" hakikati nasıl tezahür ediyor, tevhidi nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Menzil, Birinci Hakikat, s. 165.

Şualar, s.167 

[Sual: "Kâinattaki "Müdebbiriyet ve idare hakikati", Vâcibü'l-Vücud'u, tevhidi nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Menzil, Birinci Hakikat, s. 167.

Şualar, s.169 

Üçüncü menzil, Dördüncü Hakikat

[Sual: "Kâinatta "Rahîmiyet ve Rezzakıyet hakikati" nasıl tezahür ediyor, tevhidi nasıl gösterir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Menzil, Dördünci Hakikat, s. 169.

Şualar, s.170 

[Sual: Kaç çeşit rızık vardır?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Menzil, Dördünci Hakikat, s. 169.

Şualar, s. 171. 

[Sual: Mide rızık ister; insanın kalp, ruh, akıl, göz, kulak ve ağız gibi lâtife ve duygularının rızıkları nelerdir?] /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, Üçüncü Menzil, Dördünci Hakikat, s. 171.

İhtar

Şualar, s.176 

Sual: Risâle-i Nur'un îman ve tevhid için büyük tahşidatları ve küllî teçhizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muannid bir dinsizi susturmak için yüzde birisi kâfi iken, neden bu derece hararetle daha yeni tahşidat yapıyor? /Yedinci Şua, Âyet-ül Kübra, /İkinci Bab, İhtar, Mânevî bir muhaverede bir sual ve cevabı, s. 176.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.

Sa'd, 29

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*2.Balkan Savaşı Başladı(24 Haziran 1913) *Kore Savaşı Başladı(25 Haziran 1950) *Sokullu Mehmed Paşa Sadrazam Oldu(27 Haziran 1565) *Silistre Zaferi(29 Haziran 1773)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI