Cevaplar.Org

ŞUALAR ve Sualler-2

Üçüncü Şua Münacat Risalesi [Üçüncü Şua olan Münacat Risalesi, [Bakara Suresi: 2/164] âyetinin bir nevi tefsiridir.] Şualar, s. 41. Mukaddime [Sual: Cenab-ı Hakk’ın, vücûb-u vücuduna ve vahdaniyetine delâlet nedir?] /Üçüncü Şua /Münacat /Mukaddime, Şualar, s. 41.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-02-08 11:02:28

Üçüncü Şua

Münacat Risalesi

[Üçüncü Şua olan Münacat Risalesi, [Bakara Suresi: 2/164] âyetinin bir nevi tefsiridir.] Şualar, s. 41. 

Mukaddime

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın, vücûb-u vücuduna ve vahdaniyetine delâlet nedir?] /Üçüncü Şua /Münacat /Mukaddime, Şualar, s. 41.  

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın, delâil-i kat'iye ile Rububiyetinin ihatasına ve Kudretinin azametine delâlet nedir?] /Üçüncü Şua /Münacat / Mukaddime, Şualar, s. 41.  

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın, hâkimiyetinin ihatasına ve rahmetinin şümulüne delâlet ve ispat nedir?] /Üçüncü Şua /Münacat / Mukaddime, Şualar, s. 41.  

[Sual: Sâni'-i Hakîm'in hikmeti ve ilmi; kâinatın bütün eczasını nasıl ihata eder?] /Üçüncü Şua /Münacat / Mukaddime, Şualar, s. 41.  

[Sual: Münacat risalesi Cenab-ı Hakk'ın; hem vücûb-u vücud, hem vahdet, hem ehadiyet, hem haşmet-i rububiyet, hem azamet-i kudret, hem vüs'at-i rahmet, hem umumiyet-i hâkimiyet, hem ihata-i ilim, hem şümul-ü hikmet gibi en mühim esasat-ı îmaniyeyi hârika bir îcaz içinde fevkalâde bir kat'iyet ve hâlisiyet ve yakîniyet ile nasıl isbat eder?] /Üçüncü Şua /Münacat / Mukaddime, Şualar, s. 41.  

Dördüncü Şua

[Âyet-i Hasbiye Risâlesi]

Şualar, s. 58

[Sual: 'Âyet-i Hasbiye'nin -Hasbünâ'llâhü ve ni'me'l vekîl- ["Allah bize yeter. O ne güzel Vekil'dir" Al-i İmran Suresi: 3/173] nükteleri ve mertebeleri nelerdir?] /Dördüncü Şua, Şualar, s. 58. 

[Sual: Said Nursî, "Hasbünâ'llâhü ve ni'me'l vekîl" ["Allah bize yeter. O ne güzel Vekil'dir" Âl-i İmran Suresi: 3/173] âyetinin nurlarını izah etmeden önce içinde bulunduğu ruh halini nasıl anlatıyor?] /Dördüncü Şua, Şualar, s. 58.

[Sual: Said Nursî'nin: "Bir zaman ehl-i dünya beni her şeyden tecrit ettiklerinden beş çeşit gurbetlere düşmüştüm. Ve ihtiyarlık zamanımda kısmen teessürattan gelen beş nevi hastalıklara giriftar olmuştum." dediği beş nevi hastalık ve bunlara deva nedir?] /Dördüncü Şua, Şualar, s. 58.

[Sual: "Hasbünâ'llâhü ve ni'me'l vekîl" ["Allah bize yeter. O ne güzel Vekil'dir" Al-i İmran Suresi: 3/173] âyetini günde beş yüz defa okumasıyla aynelyakîn suretinde inkişaf ettiğini söylediği âyetin nurları ve mertebeleri nelerdir?] /Dördüncü Şua, Şualar, s. 58.

Birinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye

[Sual: Gaflet yüzünden yolunu şaşıran, gölgeye yapışan, âyinenin bekasına âşık olan insanın fıtratındaki aşk-ı beka. "Hasbünâ'llâhü ve ni'me'l vekîl" ["Allah bize yeter. O ne güzel Vekil'dir" Al-i İmran Suresi: 3/173] âyetinin nuruyla nasıl bir şuur-u imani kazanıyor?] /Dördüncü Şua /Birinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Şualar, s. 58.

Şualar, s. 62.

İkinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye

[Sual: Said Nursi; ihtiyarlık ve gurbet ve kimsesizlik ve tecrit içinde; ehl-i dünya desiseleriyle, casuslarıyla hücum ettikleri hengâmda: "Elleri bağlı, zaîf ve hasta bir tek adama ordular taarruz ediyor, bir nokta-i istinat yok mu?" diye"Hasbünâ'llâhü ve ni'me'l vekîl" ["Allah bize yeter. O ne güzel Vekil'dir" Al-i İmran Suresi: 3/173] âyetine müracaat edince intisab-ı imani tezkeresiyle âyet neler bildiriyor, nasıl bir noka-i istinat buluyor?] /Dördüncü Şua /İkinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Şualar, s. 62.

Şualar, s. 63. 

Üçüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye

[Sual: Ebedî bir dünyada ve bâki bir memlekette daimî bir saadet isteyen insanın bu gaye-i hayali ve hedef-i ruhu ve netice-i fıtratı nasıl gerçekleşir, bunu kim verebilir?] /Dördücü Şua /Üçüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Şualar, s. 63. 

 [Sual: Âciz-i mutlak içinde ve zâhiren ehemmiyetsiz görünen insanın hakikatli ehemmiyeti hakkında "Hasbünâ'llâhü ve ni'me'l vekîl" ["Allah bize yeter. O ne güzel Vekil'dir" Al-i İmran Suresi: 3/173] âyeti îmana inkişaf ve kalbe itminan verdiğinin izahı nedir?] /Dördücü Şua /Üçüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Şualar, s. 63. 

Şualar, s. 65. 

[Sual: Zât-ı Zülcelal Ve'l-ikram olan Cenâb-ı Hak, insana; insaniyet, İslâmiyet, îman-ı tahkikî, îmanda marifet ve muhabbet, ilm-i Kur'ânî ve hikmet-i îmaniye ve o ihsanlar ile çok mahlûkat üstüne bir tefevvuk niçin veriyor, bunları vermesinin neticesi nedir?] /Dördücü Şua /Üçüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Şualar, s. 65. 

[Sual: Said Nursi, Niçin: "Elimden gelseydi bilfiil ve gelmediği için binniyet, bittasavvur, bilhayal bütün mahlûkat dilleriyle "Hasbünallahü ve ni'melvekil" dedim ve ebed-ül âbidîn daima tekrar etmek istiyorum." diyor?] /Dördücü Şua /Üçüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Şualar, s. 65. 

Dördüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye

[Sual: Âyet-i Hasbiyeye îman gözüyle bakılınca vücudumuzun bir kelime-i hikmet ve mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedî bir vücut kadar kıymettar olduğu ilmelyakîn nasıl bilinir?] /Dördücü Şua /Dördüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Şualar, s. 66. 

Şualar, s. 67 

Beşinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye

[Sual: Said Nursî, hayatı veren Zât-ı Hayy-ı Kayyum'a göre hayata nasıl bakıyor?] /Dördücü Şua /Beşinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Şualar, s. 67. 

[Sual: Hayata, hayatı veren Zât-ı Hayy-ı Kayyum'a göre bakılınca neler görülür?] /Dördücü Şua /Beşinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Şualar, s. 67. 

[Sual: İnsan hayatı, hayatın Hâlikına kaç cihetle âyinedarlık ediyor?] /Dördücü Şua /Beşinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Şualar, s. 67. 

Üçüncü Mesele, Üçüncü Vecih

[Sual: İnsan hayatının, esma-i İlahiyeye âyinedarlık etmesi nasıldır?] /Dördücü Şua /Beşinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye /Üçüncü Mesele / Üçüncü Vecih, Şualar, s. 67. 

Şualar, s. 69 

Dördüncü Mesele

[Sual: Dünyadaki bu hayatın hakikî lezzeti ve saadeti nedir?] /Dördücü Şua /Beşinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye /Dördüncü Mesele, Şualar, s. 69. 

Şualar, s. 70 

Altıncı Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye

[Sual: Mevte ve ademe "Hasbünâ'llâhü ve ni'me'l vekîl" ["Allah bize yeter. O ne güzel Vekil'dir" Al-i İmran Suresi: 3/173] âyetinin tesellisi ile bakılınca neler görülüyor?] /Dördücü Şua /Altıncı Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Şualar, s. 70. 

[Sual: Kâinatta görülen güzellikler ve cemaller, varlıkların kendi malı olmadığı, belki tezahür etmek isteyen sermedî ve mukaddes bir cemalin ve daimî tecelli eden ve görünmek isteyen mücerret ve münezzeh bir hüsnün işaretleri ve alâmetleri ve lem'aları ve cilveleri olduğunu gösteren deliller nelerdir?] /Dördücü Şua /Altıncı Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Şualar, s. 70. 

Şualar, s. 76 

Üçüncü Bürhan, Üçüncü Nükte

Sual: "Madem bütün güzelliklerin menbaı vücuttur, vücutta küfür ve enaniyet-i nefsiye dahi var?", sualine cevap nedir? /Dördücü Şua /Altıncı Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye /Üçüncü Bürhan /Üçüncü Nükte /Eğer desen, Şualar, s. 76. 

Altıncı Şua

Teşehhüdde "Ettahıyyâtü"nün iki noktasına gelen iki suale iki cevap.

Şualar, s. 90. 

Birinci Sual

Sual: Teşehhüdün mübarek kelimatı, Miraç gecesinde Cenab-ı Hak ile Resûlünün bir mükâlemeleri olduğu halde, namazda okunmasının hikmeti nedir? /Altıncı Şua /Birinci Sual, Şualar, s. 89.

Şualar, s. 92. 

İkinci Sual

Sual: Teşehhüd âhirinde: "Allahümme salli 'alâ Muhammedin ve 'alâ âli Muhammed kemâ salleyte 'alâ İbrâhîme ve 'alâ âli İbrâhîm" deki teşbih, teşbihlerin kaidesine uygun gelmiyor. Çünki Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, İbrahim Aleyhisselâm'dan daha ziyade rahmete mazhardır ve daha büyüktür. Bunun sırrı nedir? Hem bu tarzdaki salavâtın teşehhüdde tahsisinin hikmeti nedir? Ayni dua, eski zamandan beri ve bütün zamanda namazda tekrar etmeleri? /Altıncı Şua /İkinci Sual, Şualar, s. 92.

Sual: Cenab-ı Hak vadettiği halde, her ezan ve kametten sonra edilen mervî duada -Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm için "Ve'b-ashü maqâmen mahmûdeni'-lezi ve 'addehü ..." deniliyor; bütün ümmet o va'di ifa etmek için dua ederler. Bunun sırr-ı hikmeti nedir? /Altıncı Şua /İkinci Sual, Şualar, s. 92.

Sual: Bir dua, bir defa kabule mazhar olsa yeter. Milyonlarca duaları makbul olan zatlar musırrane dua etmesi ve o şey va'd-i İlâhiye iktiran etmiş ise?.. /Altıncı Şua /İkinci Sual, Şualar, s. 92.

Şualar, s. 93. 

İkinci Sual, İkinci cihet

[Sual: Meşahir-i insaniyenin en nûrâni, en mükemmeli, en müstakimi olan enbiya ve evliya kafilesinin, bu kâinat sahibinin dostları ve makbul masnuları ve onların muarızları, onun düşmanları ve merdut mahlukları olduğuna delil nedir?] /Altıncı Şua /İkinci Sual / İkinci cihet, Şualar, s. 93.

Şualar, s. 94 

İkinci Sual, Üçüncü cihet 

[Sual: Bu kadar tekrar ile kat'î verilecek olan bir şeyin - Makam-ı Mahmud- vermesini istemesinin sırr-ı hikmeti nedir?] /Altıncı Şua /İkinci Sual / Üçüncü cihet, Şualar, s. 94.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!

Nahl, 125

GÜNÜN HADİSİ

“Köleleriniz, kardeşlerinizdir”

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI