Cevaplar.Org

ŞUALAR ve Sualler-1

İkinci Şuâ Otuz Birinci Lem'anın İkinci Şuaı [Sual: İkinci Şua ne zaman ve nasıl yazılmıştır?] /İkinci Şuâ, Şualar, s. 5. Şualar, s. 6


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-02-01 12:22:30

ŞUALAR

Sualler ve Cevapları

Risale-i Nur ve Sualler, çalışmasında sualler iki kısma ayrılır:

Birincisi: Risâle-i Nur'da Sualler diyebileceğimiz kısım, bunlar: I) Said Nursi'nin sorup cevaplandırdığı, II) Said Nursî'ye sorulan ve onun tarafından cevaplarının verildiği sualler.

İkincisi: Risâle-i Nur'dan Sualler diyebileceğimiz kısım ise, Risâlelerdeki açıklama ve bilgilere bizim çıkardığımız sualler.

Metinde birinci kısım sualler köşeli parantez kullanılmadan Sual: şeklinde, ikinci kısım sualler ise köşeli parantez [Sual: ….?] içinde verilmiştir. Ayrıca, her iki kısım sualler ve cevapların Risâlelerdeki yerleri gösterilmiştir. / İsmail Aksaraylı

İkinci Şuâ

Otuz Birinci Lem'anın İkinci Şuaı

[Sual: İkinci Şua ne zaman ve nasıl yazılmıştır?] /İkinci Şuâ, Şualar, s. 5.

Şualar, s. 6 

[Sual: Said Nursi, [Fa'lem ennehü lâ ilâhe illallah -Bil ki Allah'tan başka ilâh yoktur-, Muhammed Sûresi: 47/19.] âyetinin bir nüktesiyle, meşhur bir kasem-i Nebevî'nin -"Ve'llezi nefsü Muhammedin biyedihi" "Muhammed'in nefsi -hayatı kudret- elinde olan Allah'a yemin olsun, Hadis." işaret ve ilhamıyla hissettiği tevhidi nasıl anlatıyor?] /İkinci Şuâ, Şualar, s. 6.

[Sual: Niçin; Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm yemin ettiği vakit, tekrar ile her zaman "Ve'llezi nefsü Muhammedin biyedihi" "Muhammed'in nefsi -hayatı kudret- elinde olan Allah'a yemin olsun." kasemini istimal ediyor ve bu kasem neyi gösteriyor?] /İkinci Şuâ, Şualar, s. 6. Şualar, s. 7.

Birinci Makam'ın Birinci Meyvesi

[Sual: Neden, Vahdet olmazsa, hazine-i Ezeliye gizli kalır?] /İkinci Şuâ /Birinci Makam'ın Birinci Meyvesi, Şualar, s. 7.

[Sual: Tevhid ve vahdette cemâl-i İlâhî ve kemâl-i Rabbanî nasıl tezahür eder?] /İkinci Şuâ / Birinci Makam'ın Birinci Meyvesi, Şualar, s. 7.

Şualar, s. 9 

[Sual: 'Şecere-i hilkatın meyveleri olan zîhayatta; bir şahsiyet-i İlahiye, bir ehadiyet-i Rabbaniye ve sıfât-ı seb'aca mânevî bir sîma-i Rahmanî ve temerküz-ü esmaî nasıl tezahür eder?] /İkinci Şuâ /Birinci Makam'ın Birinci Meyvesi, Şualar, s. 9.

 

Şualar, s. 10 

[Sual: "iyyâke na'büdü ve iyyâke neseîn"deki [Yalnız, sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz, Fâtiha Sûresi:1/5] hitaba muhatab olan Zâtın bir cilve-i taayyünü ve teşahhusu' nasıl tezahür eder?] /İkinci Şuâ / Birinci Makam'ın Birinci Meyvesi, Şualar, s. 10.

Şualar, s. 10 

[Sual: 'Zîhayat ve hususan onlardan zîşuur ve bilhassa insanlar ve bilhassa mazlumlar ve musibete giriftar olanların halleri', niçin Said Nursî'nin rikkatine, şefkatine ve kalbine çok ziyade dokunuyordu?] /İkinci Şuâ /Birinci Makam'ın Birinci Meyvesi, Şualar, s. 10. Şualar, s. 12 

Tevhidin İkinci Meyvesi

[Sual: Sırr-ı vahdetle 'kâinatın kemâlâtı nasıl tahakkuk eder ve mevcudatın ulvî vazifeleri nasıl anlaşılır ve mahlûkatın netice-i hilkatleri nasıl takarrur eder ve masnuatın kıymetleri nasıl bilinir ve bu âlemdeki makasıd-ı İlahiye nasıl vücud bulur ve zîhayat ve zîşuurların hikmet-i hilkatları ve sırr-ı icatları nasıl tezahür eder'?] /İkinci Şuâ /Tevhidin İkinci Meyvesi, Şualar, s. 12. 

[Sual: Şirk ve küfür -inkâr- cinâyeti, kâinatın bütün kemâlâtına ve ulvî hukuklarına ve kudsî hakikatlerine nasıl bir tecavüzdür?] /İkinci Şuâ /Tevhidin İkinci Meyvesi, Şualar, s. 12. 

[Sual: "tekêdü temeyyüzü mine'l gayz" ["Neredeyse gayzından parçalanacak!", Mülk Sûresi: 67/8] âyetinin sırrıyla Cehennem ehl-i şirk ve küfre öyle kızıyor ve kızışıyor ki parçalanmak derecesine geliyor, neden?] /İkinci Şuâ /Tevhidin İkinci Meyvesi, Şualar, s. 12. 

Şualar, s. 13 

[Sual: Bahar mevsiminde gelen geçen mevcudatın ve bilhassa zîhayat mahlûkatın daimî bir faaliyet-i müthişe içinde mevt ve zeval levhaları Said Nursî'ye niçin hazin görünüp rikkatine şiddetle dokunarak ağlatıyor ve ona "Neden bunlara merhamet edilmiyor, yazık değiller mi, bu baş döndürücü deverandaki fena ve zeval nereden gelip bu bîçarelere musallat olmuş?" dedirtiyor?] /İkinci Şuâ /Tevhidin İkinci Meyvesi, Şualar, s. 13. Şualar, s. 14 

[Sual Her bir zîhayat için Fâtır-ı Zülcelâl'in nazar-ı şuhûduna görünmek ve mazhar olmanın neticesi nedir?] /İkinci Şuâ /Tevhidin İkinci Meyvesi, Şualar, s. 14. 

Şualar, s. 15. 

Üçüncü Meyve

[Sual: Sırr-ı vahdet ile insan, zîhayatın en bahtiyarı ve en mesudu ve Hâlık-ı âlem'in muhatabı ve dostu nasıl olabilir?] /İkinci Şuâ /Üçüncü Meyve, Şualar, s. 15. 

[Sual: Bütün kemâlât-ı insaniye ve beşerin bütün ulvî maksatları niçin tevhid ile bağlıdır ve sırr-ı vahdetle vücud bulur?] /İkinci Şuâ /Üçüncü Meyve, Şualar, s. 15. 

Şualar, s. 16. 

[Sual: İnsanın en latif ve şirin bir seciyesi olan şefkat nasıl müdhiş bir hırkat, bir firkat, bir rikkat, bir musibet olur ve insanı en bedbaht bir dereceye indirir?] /İkinci Şuâ /Üçüncü Meyve, Şualar, s. 16. 

Şualar, s. 18 

İkinci Makam

[Sual: Tevhidi ve vahdaniyeti ve vahdeti, kati bir surette iktiza ve istilzam ve icap eden ve şirki ve iştiraki kabul etmeyen ve müsaade vermeyen deliller ve muktazîler nelerdir?] /İkinci Şuâ /İkinci Makam, Şualar, s. 18. 

 Şualar, s. 22,

Elhasıl

[Sual: Şecere-i Hilkatin en müntehasındaki en cüzi ahval ve semerat, kaç cihetle tevhide ve vahdete işaret ve şehâdet eder?] /İkinci Şuâ /İkinci Makam / (2.) Elhasıl, Şualar, s. 22. Vahdaniyetin İkinci Muktazisi

[Sual: Vahdette neden, vücûb derecesinde bir suhulet, kolaylık ve şirkte imtina derecesinde bir suubet ve müşkilat bulunur?] /İkinci Şuâ /İkinci Makam /Vahdaniyetin ikinci muktazisi, Şualar, s. 22.

Üçüncü Makam

Şualar, s. 28

[Sual: Vahdetin tahakkuna ve vücuduna delâlet eden deliller, alâmetler ve hüccetler nedir?] /İkinci Şuâ / Üçüncü Makam, Şualar, s. 28.

Şualar, s. 30 

[Mühim İki Şıklı Bir Suale Gayet Muhtasar ve Kuvvetli Bir Cevaptır.]

Sualin Birinci Şıkkı

Sual: "Diyorsun ki: "Kâinatı hüsün ve cemal ve güzellik ve adalet ihata etmiştir.", Halbuki gözümüz önünde bu kadar çirkinliklere ve musibetlere ve hastalıklara ve beliyyelere ve ölümlere ne diyeceksin? /İkinci Şuâ /Üçüncü Makam /Mühim iki şıklı bir suale gayet muhtasar ve kuvvetli bir cevaptır. /Sualin Birinci Şıkkı /Şualar, s. 30.

 

Sual: Cemîl-i Mutlak ve Rahîm-i Mutlak ve hayr-ı mutlak olan Zât-ı Ganiyy-i Alel- ıtlak, nasıl oluyor ki bîçare cüz'î fertleri ve şahısları musibete, şerre, çirkinliğe müptela ediyor? /İkinci Şuâ /Üçüncü Makam /Mühim iki şıklı bir suale gayet muhtasar ve kuvvetli bir cevaptır. /Sualin İkinci Şıkkı /Şualar, s. 30.

Şualar, s. 33.

[Sual: "Hüve'l-Evvelü ve'l-Âhiru ve'z-Zâhiru ve'l-Bâtın" isimlerinin işaret ettiği sikke-i tevhid nedir?] /İkinci Şuâ /Üçüncü Hüccet ve Alâmet, Şualar, s. 33

Hâtime

Şualar, s. 36.

[Sual: Sırr-ı tevhid içinde sair erkân-ı imaniyeye işaret nasıldır?] /İkinci Şuâ /Hâtime, Şualar, s. 36.

Şualar, s. 37

Sual: Kur'ân'da mükerreren: "in kênet illâ sayhaten vâhıdeten" " [Sadece tek bir sayha -ses-. olması -yeter-" Yâsin Sûresi: 36/29] hem "Ve mâ emru's-sâati illâ ke lemhi'l-basar" [Kıyâmetin gerçekleşmesi ise sadece göz açıp kapayış kadardır." Nahl Sûresi: 16/77] fermanları gösteriyor ki: Haşr-i Âzam bir anda, zamansız vücuda geliyor. Dar akıl ise, bu hadsiz derece hârika ve emsalsiz olan meseleyi izan ile kabul etmesine medar olacak meşhut bir misal ister [bunlara cevap nedir]? /İkinci Şuâ / Hâtime, /Uzunca Bir Haşiye, Şualar, s. 37.

Şualar, s. 37. 

Amma Bir Dördüncü Mesele

[Sual: Sâni-i Hakîm, insanla niçin ve nasıl konuşur?] /İkinci Şuâ /Hâtime /Uzunca Bir Haşiye / Amma Bir Dördüncü Mesele, Şualar, s. 37.

 

New layer...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İman edip iyi yararlı işler yapanları, muhakkak salihler (zümresi) içine katarız.

Ankebût, 9

GÜNÜN HADİSİ

Her kim, inanarak ve karşılığını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI