Cevaplar.Org

BEDİÜZZAMAN'IN HAYATI VE ESERLERİ-2

Eserleri Bediüzzaman’ın eserleri, kendi hayatındaki dönüm noktalarını ifade eden "Eski Said" ve "Yeni Said" dönemlerine göre iki grupta toplanabilir. Bunlardan "Yeni Said" dönemine ait eserlere "Risale-i Nur" ismi verilmiştir. Bu ismin veriliş sebebi Bediüzzaman tarafından şöyle açıklanmıştır: "


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2016-02-01 12:19:50

Eserleri

Bediüzzaman'ın eserleri, kendi hayatındaki dönüm noktalarını ifade eden "Eski Said" ve "Yeni Said" dönemlerine göre iki grupta toplanabilir. Bunlardan "Yeni Said" dönemine ait eserlere "Risale-i Nur" ismi verilmiştir. Bu ismin veriliş sebebi Bediüzzaman tarafından şöyle açıklanmıştır: "Otuz üç adet sözlerin, otuzüç adet Mektubatın mecmuuna Risaletü'n-Nur namı verilmesinin sırrı şudur ki: Bütün hayatımda "nur" kelimesi her yerde bana rast gelmiş. Ezcümle: Karyem Nurs'tur. Merhum Validemin ismi Nuriye'dir. Nakşı üstadım Seyyid Nur Muhammed'dir. Kadiri üstadım Nureddin; Kur'an üstadlarımdan Nuri; talebelerimden benimle en ziyade alâkadar Nur isimli bulunanlardır. Kitaplarımı en ziyade izah ve tenvir eden nur misalidir. Kur'an-ı Hakim'deki en evvel aklıma, kalbime parlayan ve fikrimi meşgul eden (Nur) âyetidir. Hem Hakaik-i İlahiyede müşkilatımın ekserisini halleden Esmaü'l-Hüsna'dan Nur İsm-i Nuranisidir. Hem Kur'an'a şiddet-i şevk ve inhisar-ı hizmetim için hususi üstadım Zinnureyn'dir."(1)

Bediüzzaman'ın kendisi de "Eski Said'in eserleri" ve "Yeni Said'in eserleri" diyerek eserlerini iki bölümde mutaala etmektedir.(2) Biz de önce Eski Said'in, sonra da Yeni Said'in eserlerini ilk baskı tarihlerine göre bir sıralamaya tabi tutarak takdim edeceğiz.

1.2.1. Eski Said Dönemi Eserleri

Eserin Adı Telif Tarihi İlk Baskı Tarihi

Divan-ı Harb-i Örfî 1909 1911

Hutbe-i Şâmiye 1911 1911 (Ar.)

Devâü'1-Ye's 1911 1911

Münâzarat 1911 1911

Muhâkemat 1911 1911(3)

Reçetetü'1-âvâm 1911 1912 (Ar.)

Reçetetü'l-Havass (Saykalü'l-İslâm) 1911 1912 (Ar.)

Nutuk-I 1908-9 1912

Teşhisül-İllet 1911 1912

İşârâtü'l-İ'caz Fi Mazanni'1-Îcaz 1914-16 1918

Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı 1919 1919

Noktatun min Nur marifetillah (Nokta) 1919 1919

Hakikat Çekirdekleri-I Seçme vecizeler. 1920 1920

Sünûhat 1920 1920

Hutuvat-ı Sitte 1920 1920(4)

Hakikat Çekirdekleri-II 1921 1921

Kızıl İ'caz 1899 1921

Lemaât 1921 1921

Şuaat 1921 1921

Rumuz 1921 1921

Tuluat 1921 1921

İşârât 1921 1921(5)

Katre 1922 1922 (Ar.)

Zeylû'l-Katre 1922 1922 (Ar.)

Habbe 1922 1922 (Ar.)

Zeylü'l-Habbe 1922 1922 (Ar.)

Zerre 1922 1922 (Ar.)

Şeme 1922 1922 (Ar.)

Zeyl 1922 1922 (Ar.)

Zehre 1923 1923 (Ar.)

Zehrenin Zeyli 1923 1923 (Ar.)

Habab 1923 1923 (Ar.)

Zeylü'l-Habab 1923 1923 (Ar.)

Lemaât, Tuluat, Sünuhat, Nokta, Kızıl İ'caz, Rumuz, İşârât, Hutuvat-ı Sitte, Hakikat Çekirdekleri-birinci cüz, ikinci cüz adlı eserler, Bediüzzaman Darü'l-Hikmette iken kaleme alınmıştır.(6)

Ayrıca 1899-1906 yılları arasında yukarıda adı geçen "Kızıl İ'caz" adlı Arapça kitabın yanında, yine Arapça bir mantık kitabı olan "Tâlikat" adlı eser ile, matematik ve fizyonomi ile ilgili iki kitap daha telif edildiği, ancak bu son iki kitabın bir yangın sırasında yandığı bilinmektedir.(7) Risale-i Nurları Arapça-ya çeviren değerli ilim adamı ihsan Kasım tarafından "Saykalü'1-İslâm" adı ile neşrettiği bir mecmuada, "Tâlikat" isimli eser de neşredilmiştir. Buna göre Eski Said'in elimizde mevcut eserlerinin sayısı 34 tanedir. Kayıp olduğu bildirilen iki eserle birlikte bu sayı 36'dır.(8)

1.2.2. Yeni Said Dönemi Eserleri

Yeni Said dönemi eserleri 1926'dan 1949'a kadar yaklaşık 22-23 yıllık bir zaman zarfında peyderpey yazıldığı gibi, peyderpey de neşredildi. Bu sebeple eserlerin ilk baskı yerlerini veremiyoruz. Ulaşabildiğimiz kadarıyla telif tarihlerini vermekle yetineceğiz.

Eserin Adı Telif Tarihi

Et-Tefekkürü el-İmaniyyu er-Refi' 1918-1930

Nur'un İlk Kapısı 1925

Sözler 1926-30

Mektûbat 1929-34

Barla Lahikası 1926-35

Lem'alar 1932-36

Şualar 1936-49

Kastamonu Lahikası 1936-43

Emirdağ Lâhikası-I 1944-47

Emirdağ Lâhikası-II 1949-60

Nur Âleminin Bir Anahtarı 1953

Yukarıda zikredilen risalelerin çoğu Barla ve Isparta merkezinde telif edilmiştir. Bediüzzaman burada ikamet ettiği yaklaşık dokuz sene zarfında 126 eser telif etmiştir.(9) Abdülkadir Badıllı'nın yaptığı araştırmaya göre Bediüzzaman'ın gerek Eski Said ve gerekse Yeni Said döneminde telif ettiği eserlerin toplam sayısı 196'dır.

Dipnotlar

1-bkz. Badıllı, Tarihçe, I/102.

2-bkz. Badıllı, Tarihçe, I/354.

3-Badıllı, bu eserin ilk baskı tarihini 1921 olarak vermiştir. bkz. Tarihçe, I/280; Hâlbuki bende "Kostantiniyye-Matbaa-i Ebuzziya, ( Osmanlıca'dan Latince'ye tıpkı basımı gerçekleştirilmiş. ) 1327/1911" tarihli Muhâkemat mevcuttur. Şahiner'de de elimizdeki bu eserin kilişesi mevcuttur. bkz. Şahiner,117.

4-Badıllı bu eserin tarihini listede vermekle beraber, kendisinin de ifade ettiği gibi, bu eser 1920'de telif ve neşredilmiş olduğu bilinmektedir. bkz. Badıllı, Tarihçe, I/354.

5-Badıllı, Eski Said'in eserleri arasında bu eseri yazmamıştır; bkz. a.g.e., I/354. Abdurrahman Nursi'nin yazdığı Tarihçe-i Hayatın zeylinde bu eser de yazılmıştır. bkz. Asar-ı Bediiye, 680.

6-bkz. A. B., 680. Adı geçen eserlerle birlikte Münâzarat, İki Mekteb-i Musibet, Nutuklar, Makaleler ve Muhâkemat adlı eserler de Eski Said'in eserleri olarak Osmanlıca yazılmış olan Âsar-ı Bediiyye adlı mecmuada toplanmıştır.

7-bkz. Badıllı, Tarihçe, 1/130-131.

8-Eski Said'in eserleri için bkz. Badıllı, Tarihçe, 1/130, 280, 354.

9-bkz. Badıllı, Tarihçe, II/709.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN (KS)(1917-1994)

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN (KS)(1917-1994)

1917 yılında Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı, Zokayt (Kayabağlar) nahiyesinde dünyaya geldi.

MÜDERRİS MOLLA MUSA CELÂLÎ (GEÇİT) HOCA

MÜDERRİS MOLLA MUSA CELÂLÎ (GEÇİT) HOCA

Şeyh Ahmed-i Hânî çığırının devamcısı sayılan Molla Mahmûd-i Beyâzidî, Molla Muhammed

ŞEYH ASIM EFENDİ

ŞEYH ASIM EFENDİ

Şeyh Alauddin’in üçüncü oğlu olup, Hicri 1341 yılının Mart ayında Ohin’de dünyaya gel

ŞEYH HALİD-İ OHİNİ

ŞEYH HALİD-İ OHİNİ

Hicri 1334 yılı Şubat ayında Verkanıs’ta dünyaya gelen şeyh Halid, üç kardeş arasında e

ŞEYH MAZHAR EFENDİ

ŞEYH MAZHAR EFENDİ

Şeyh Alauddin efendinin birbirinden değerli üç oğlu ile iki saliha kızı vardı. En büyük o

ŞEYH ALAUDDİN-İ OHİNİ

ŞEYH ALAUDDİN-İ OHİNİ

Ohin ve Ohin medresesi deyince ilk akla gelen isim Şeyh Alauddin Hazretleridir. Babası Şeyh Fethu

ŞEYH FETHULLAH-I VERKANİSİ

ŞEYH FETHULLAH-I VERKANİSİ

Nesebi Şeyh Fethullah hazretlerinin babasının adı şeyh Abdurrahim, dedesinin adı ise şeyh Ab

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-2

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-2

Dostu, hocamız, hafız Abdülfettah Ebu Gudde(rahimehullahi teala) ‘Safhatu Min Sabril Ulema’ a

MUHAMMED EMİN ER HOCAEFENDİ

MUHAMMED EMİN ER HOCAEFENDİ

Muhammed Emin Er, Zülfügül lakabını taşıyan Hacı Zülfikâr‘ın oğlu olup, milâdî 1914,

ÇAN ŞEYHLERİNİN TASAVVUFTAKİ YERİ VE KONUMU-2

ÇAN ŞEYHLERİNİN TASAVVUFTAKİ YERİ VE KONUMU-2

3. Çan Şeyhleri’nin Osmanlı Devleti ile İlişkileri Şeyh Ahmed Elçani Hz.leri Çan camisind

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-1

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-1

İlim, basiret, salah ve takva ehli kimseler onu sena etmede ittifak etmişlerdir. Onun faziletleri

Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.

Nûr, 38

GÜNÜN HADİSİ

İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz.

İbn-i Mace

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI